Mali grad

T e D n i (K) Občine

23.05.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

V prostorih Mestne občine Ljubljana je potekala 1. redna seja Sveta RCERO Ljubljana, kamor je vključenih 17 občin, ki so konec leta 2009 podpisale Pogodbo o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana. Svet RCERO je bil ustanovljen septembra 2010 kot organ, ki ima določene pristojnosti, med drugim izvršuje določila sklenjene pogodbe, spremlja potek investicije in realizacije RCERO.

Sejo je vodil predsednik sveta, ljubljanski župan, Zoran Jankovič. Po potrditvi zapisnika ustanovne seje, je direktor Snage JP Ljubljana, Janko Kramžar prisotne seznanil s potekom projekta izgradnje regijskega centra. Celoten projekt obsega dokončanje novega odlagalnega polja za nenevarne odpadke, ureditev čistilne naprave in gradnjo objektov za predelavo odpadkov. Prvi dve investiciji sta zaključeni, tretja, glavna in najbolj obsežna, pa je v fazi izvajanja javnega naročila. V kolikor bo postopek izbire izvajalca potekal brez posebnih komplikacij (pritožb ponudnikov), bo predvidoma v mesecu novembru podpisana pogodba. Jankovič in Kramžar sta prisotne ob koncu seje seznanila, da se v RCERO želijo vključiti nove občine; stališče glede tega zaenkrat še ni dokončno oblikovano oziroma sprejeto.

V Tunjicah se je pričela izvajati sanacija plazu »Tunjice-Zdravilni gaj«, katerega vrednost znaša približno 65.000 evrov. Ob lanskem božičnem deževju, se je stanje plazu bistveno poslabšalo, zato je potrebno s sanacijo pohiteti, da ne bo nastala večja materialna škoda. Predviden rok za dokončanje del je konec junija letos. 

 

 

 

Na državni cesti R1-225 v Spodnjih Stranjah, kjer je popolno zapora ceste, je uspešno končana faza izgradnje mostu. Izvajalec je v skladu s terminskim planom zgradil nov most, ki bo predvidoma odprt za promet v naslednjem tednu. Popolna zapora na tem delu se bo tako sprostila konec tega meseca, nadaljevala pa se gradnja pločnikov ob državni cesti na tem odseku.

 

 

 

Predstavnika oddelka za gospodarske javne službe občine Kamnik sta se udeležila dvodnevnega seminarja »Dnevi občinskih cest« v Portorožu. Na seminarju je bilo veliko tem povezanih z vzdrževanjem in urejanjem občinskih cest. Primeri dobrih praks v sosednjih občinah bodo zagotovo dobra podlaga za izboljšanje dela tudi pri nas. Konec prvega dneva seminarja se sledil še strokovni ogled gradbišča predora Markovec, kjer so udeležence seznanili s postopki in potekom gradnje predora. 

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V četrtek, 19. maja je v prostorih Občine Kamnik potekala delavnica za predstavitev javnega poziva LAS »Srce Slovenije« za leto 2011. Razpisno dokumentacijo in prijavne obrazce lahko najdete na spletni strani LAS (http://www.razvoj.si/las/?lng=sl&id=244) in na občinski spletni strani. Stopnja sofinanciranja projektov znaša do 85 odstotkov upravičenih stroškov, rok za oddajo vlog je sreda, 15. junij 2011 do 12. ure.

 

Pred 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo v sredo, 25.5. 2011, smo sodelavci Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance v preteklem tednu prisostvovali na odborih občinskega sveta, kjer smo poročali o Letnem poročilu družbe Velika planina d.o.o. ter o delovanju Poslovne enote Mrežnega podjetniškega inkubatorja Savinjske regije – Mrežnega spin-off inkubatorja Univerze v Mariboru v Kamniku za obdobje 1.4. 2010 - 31.3. 2011.

V preteklem tednu je bilo na Ministrstvo za finance posredovano poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna Občine Kamnik za obdobje 1.1. 2011 do 30.4. 2011.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Oddelek za premoženjsko pravne in splošne zadeve je v preteklem tednu poleg rednega nadzora opravil več ugotovitvenih postopkov z namenom odprave nepravilnosti,  ki se nanašajo na oviranje prometa na/ob javnih površinah v zvezi z razraščenimi vejami dreves, ki posegajo na cestišča, nanosom kamenja in listja v odtočne kanale in usedalnike meteorne vode, razraščenih živih mej, oglaševanja in uporabe javnih površin. Glede na dejstvo, da bujna rast živih mej zastira preglednost križišč in cest, bo v prihodnjem tednu potekal poostren nadzor nad tovrstno problematiko. Lastnike razraščenih živih mej prosimo, da poskrbijo za ureditev slednjih, saj veljavni predpisi določajo tako višino kot odmik od prometnih površin.

Podani sta bili tudi dve prijavi na Inšpektorat RS za okolje in prostor, zaradi nelegalnih posegov v prostor.

V preteklem tednu je bil pripravljen tudi osnutek pogodbe o upravljanju zasebnega vodovoda, ki bi jo morali skleniti lastniki/uporabniki zasebnih vodovodov na območju občine, v kolikor tak vodovod oskrbuje več kot 5 stanovanjskih stavb, v katerih prebivajo prebivalci s stalnim prebivališčem, ali če oskrbuje s pitno vodo stavbo ali več stavb, v katerih se izvaja gostinska, turistična ali živilska dejavnost. Dejstvo je namreč, da Pravilnik o oskrbi s pitno vodo sicer pod točno določenimi pogoji dopušča, da na območju občine obstajajo oziroma delujejo tudi zasebni vodovodi, vendar morajo le-ti imeti določenega upravljavca, katerega obveznosti oziroma pristojnosti so natančno določene.

Oddelek za družbene dejavnosti

Komisija za razdelitev proračunskih sredstev med izvajalce kulturnih programov in projektov v Občini Kamnik, je v prejšnjem tednu analizirala prijavljene projekte in programe ter pripravila predlog za sofinanciranje prijavljenih izvajalcev, sklepi o razdelitvi pa se bodo posredovali prijaviteljem v naslednjem tednu. Na razpis je prispelo 55 vlog.

S strani Medobčinskega muzeja in Matične knjižnice Kamnik posredovana skrajšana letna poročila za leto 2010 (obravnava na seji OD).

S strani ZVKD OE Kranj smo prejeli kulturnovarstvene pogoje za sanacijo ostrešja na železniški postaji Kamnik, ki so potrebni za nadaljevanje postopkov glede sanacije objekta.

S strani ZVKD OE Kranj smo prejeli tudi strokovno mnenje vezano na spomenik A. Medveda; potrebno ga bo začasno odstraniti v prisotnosti ZVKD OE Kranj (ga. Renata Pamič).

V ponedeljek, 16. maja je potekal sestanek na temo sodelovanja občine pri izvedbi XXI. BALKANSKIH ATLETSKIH IGER VETERANOV 2011 v Domžalah. Obravnavajo se vloge prispele na razpis za sofinanciranje športnih dejavnosti, v pripravi je razpis za uporabo telovadnic, itd.

V preteklem tednu je župan podpisal pogodbe z domoljubnimi društvi, ki so se prijavila na javni razpis za izvajanje dejavnosti v letošnjem letu.  Oddelek je pripravil gradivo za junijsko sejo občinskega sveta in sicer letna poročila javnih zavodov in gradivo za povečanje cene pomoči na domu.

V torek je potekala seja komisije za vrednotenje humanitarnih programov, kjer so bila sredstva v celoti razdeljena med izvajalce. O višini sofinanciranja so izvajalci že prejeli sklep, po preteku pritožbenega roka pa bo župan z vsemi podpisal pogodbo o izvajanju projektov.

Na področju predšolske vzgoje smo pripravili razpis za podelitev koncesije za vrtec, ki bo objavljen v prihodnjih dneh. Tekoče pa se obravnavajo vloge na področju predšolske vzgoje in izdajajo odločbe.

Oddelek pripravlja gradivo za junijsko sejo občinskega sveta in sicer letna poročila javnih zavodov, gradivo za povečanje cene pomoči na domu ter odlok o ustanovitvi zavoda za šport.

 

 


<< Nazaj | Novice