Mali grad

T e D n i (K) Občine

23.04.2018

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Obnova vodovoda in ceste na Cesti treh talcev

Izvajalec del, KPK Kamnik d. d., zaključuje z deli na območju Ceste treh talcev, kjer se sanira vodovod. Pregledana je bila prehodnost vseh cevi, na višino nivoja rekonstruiranega vozišča so bili postavljeni pokrovi jaškov, v tem tednu pa je v celoti predviden zaključek del in asfaltiranje ceste.

T e D n i (K) Občine

Sanacija kanalizacije in vodovoda na Žebljarski poti

Izvajalec del, LAVACO d. o. o., je nadaljeval z deli na Žebljarski poti, kjer sanira kanalizacijo in vodovod. Sočasno Telekom Slovenije, d. d. gradi optično omrežje. Dela potekajo ob popolni zapori ceste. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Sanacija kanalizacije in vodovoda na Levstikovi ulici

Izvajalec del, EURO GRAD d. o. o., je nadaljeval z na Levstikovi ulici, kjer sanira kanalizacijo in vodovod. Sočasno Telekom Slovenije, d. d. gradi optično omrežje. Dela potekajo ob popolni zapori ceste. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Izgradnja kanalizacije v Spodnjih Stranjah

Izvajalec del, Komunalno podjetje Ljubljana d. o. o., je pričelo z deli na projektu "Izgradnja odpadne kanalizacije v naselju Spodnje Stranje". Dela bodo potekala ob delni zapori regionalne ceste Kamnik - Stahovica, kjer bo promet potekal izmenično enosmerno ter ob popolni zapori ter prekopu lokalne ceste Sp. Stranje - Zg. Stranje, ki bo trajala 30 dni (od petka 20. 4. 2018 do petka 1. 6. 2018). V času popolne zapore bo na tem območju urejen obvoz.  V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Zamenjava pokrovov na Šolski ulici

Izvajalec del, KPK Kamnik d. d., je v preteklem tednu zamenjal kanalizacijske pokrove na Šolski ulici in jih dvignil na nivo cestišča. Dela so bila izvedena ob delni zapori ceste in so bila v celoti zaključena v dveh dneh.

Sanacija odpadne in padavinske kanalizacije na Palovški cesti

Izvajalec del bo HIDROTEHNIK d. d., dela pa se bodo izvajala ob popolni zapori ceste. Z deli se bo predvidoma pričelo 7. maja 2018, med prebivalce pa je že bilo poslano pisno obvestilo z natančnejšimi informacijami.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na Oddelku smo pripravili gradivo, ki ga bo občinski svet Občine Kamnik obravnaval na seji v tem tednu, in sicer Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Kamnik za leto 2017, Predlog Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik in Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju ginekologije in porodništva – skrajšani postopek. Zakon o zdravstveni dejavnosti določa, da koncesijo za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni podeli občina s soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje. Koncesija se podeli, če koncedent (občina) ugotovi, da javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe, oziroma če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev. Koncesija se podeli za določen čas, in sicer za obdobje največ 15 let, z možnostjo podaljšanja na način in pod pogoji, ki jih določa zakon. Skladno z določili 44. a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti mora občinski svet občine sprejeti koncesijski akt v obliki odloka. V koncesijskem aktu se ob upoštevanju stanja in predvidenega razvoja mreže javne zdravstvene službe določijo najmanj vrsta, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja ter utemeljitev razlogov za podelitev koncesije. Občina mora na koncesijski akt predhodno pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za zdravje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Državni zbor je pretekli teden soglasno sprejel Zakon o socialnem vključevanju invalidov. Novi zakon bo nadomestil Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in omogočil boljše pogoje za življenje invalidov v skupnosti. Širi se tudi krog invalidov, ki dobijo pravice po zakonu. S tem zakonom se nadomesti Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb iz leta 1983 in zaokroži zakonodajo na področju invalidskega varstva s ciljem zagotavljanja neodvisnega življenja invalidov v skupnosti. Na tem področju so pomembni še že sprejeti zakoni, kot so: Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika, Zakon o izenačevanju možnosti invalidov in  Zakon o osebni asistenci.

Z novim zakonom se širi krog invalidov, ki dobijo pravice po zakonu. Poleg oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in najtežje gibalno oviranih oseb bodo do pravic po novem upravičene tudi:

Več informacij je dostopnih na povezavi: http://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8404/.

V preteklem tednu je bil zaključen poziv k oddaji ponudbe za izvedbo najnujnejše sanacije kamnitega opornega zidu in stopnic, s katerim je obdano spominsko obeležje 1. svetovne vojne. Oporni zid in stopnice so pozidane z identično kamenino kot slavolok. V preteklosti je bilo na tem delu zaradi atmosferskih vplivov in razraslih kamenin tamkajšnje lipe,  že več posegov in lokalnih popravil z različnimi bolj ali manj primernimi materiali. Sanacijska dela se bomo začela v drugem tednu maja, predviden zaključek del pa je 15. junij. Sanacijo, ki se mora  izvesti v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji ZVKD Slovenije OE Kranj, bo izvedlo podjetje Art arena d. o. o..  

Oddelek za razvoj in investicije

Oživitev samostana Mekinje s projektom PreobrazbaObčina Kamnik vse zainteresirane vabi na uvodni dogodek projekta »Revitalizacija samostana Mekinje kot orodje za oživitev opuščenega objekta kulturne dediščine in krepitev zmogljivosti prebivalcev urbanih območij – Preobrazba«, ki bo danes, v ponedeljek, 23. aprila 2018, ob 14. uri v samostanu Mekinje.

Projekt Preobrazba je bil potrjen na prvem javnem pozivu Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in se bo izvajal do februarja 2020. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Občina Kamnik bo v sodelovanju s partnerjema, Zavodom VEZAL in Noahom Charneyjem, v izogib propadanju in neizkoriščenosti obsežnega samostanskega kompleksa ter v želji po zagotavljanju kvalitetne ponudbe, ki bo služila potrebam lokalnega prebivalstva, s projektom izvedla sanacijo dela objekta ter oblikovala ponudbo raznovrstnih uporabnih vsebin za lokalno prebivalstvo. Na ta način bo Občina Kamnik poskrbela za preobrazbo in nadaljnjo rabo objekta ob spoštovanju njegovih preteklih vrednot in kulturno-izobraževalne razvojne usmeritve.

Program dogodka

V  četrtek, 5. 4. 2018, je bila izdana Odločitev o oddaji javnega naročila, ki se oddaja po odprtem postopku »Hodnik za pešce ob R2-414/1349 Kamnik-Ločica v naselju Laze v Tuhinju – III. faza«. Odločitev je, po preteku zakonsko določenega roka za pritožbe, postala pravnomočna, tako da se naročilo odda najugodnejšemu ponudniku KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK d.d.

Policijska postaja Kamnik

TATVINA IZ AVTA

Na policijsko postajo se je zglasila oškodovanka in prijavila tatvino torbice iz odklenjenega vozila, v kateri je imela dokumente, zlatnino in mobilni telefon. Zoper storilca sledi kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

ZASEG PREPOVEDANE SNOVI

Policista sta imela na območju Kamnika v postopku osebo, ki mu je bila zasežena pvc vrečka z neznano rjavo prašnato snovjo. Zaradi suma, da gre snov, ki je po Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami prepovedana, je bila poslana v analizo. Po analizi bo zoper kršitelja uveden postopek o prekršku.

VLOM V STANOVANJE   

Neznani storilec je z lomljenjem cilindrične ključavnice vlomil v stanovanje v Kamniku, iz katerega je odtujil denar in zlatnino. Zoper storilca sledi  kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

ZASEG PREPOVEDANE SNOVI

Kamniška policista sta imela na območju Ljubljane v postopku osebo, ki sta ji zasegla alu zavitek z neznano belo grudasto prašno snovjo. Po analizi bo zoper kršitelja uveden postopek o prekršku.

TATVINA STOLOV V ŠMARCI  

V Šmarci so neznani storilci preko noči izpred več stanovanjskih hiš odtujili stole iz različnih materialov, mize in ostale dosegljive predmete. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

TATVINA DENARJA V TRGOVINI TELEKOM

Policisti smo bili s strani zaposlene v prodajalni Telekoma obveščeni o tatvini denarja iz blagajne. Policista sta z zbiranjem obvestil izsledila storilca kaznivega dejanja in mu odtujen denar proti zapisniku zasegla. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

ZASEG PREPOVEDANE SNOVI

V Kamniku je bila eni osebi zasežena pvc vrečka z neznano snovjo rastlinskega izvora, rjavo-sive barve ter kovinski mlinček zlate barve z delci rjave barve neznane rastline, za katero obstaja utemeljen sum, da gre snov, ki je po Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami prepovedana. Po analizi bo zoper kršitelja uveden postopek o prekršku.

ALKOHOLIZIRAN VOZNIK

V okolici Kamnika je bil ustavljen voznik osebnega avtomobila, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, zaradi česar mu je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti, in je ob pravilni uporabi pokazal, da ima voznik 1,07 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Na kraju mu je bila prepovedana nadaljnja vožnja in začasno odvzeto vozniško dovoljenje. Sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče Kamnik.

PROMETNA NESREČA S TELESNIMI POŠKODBAMI  

Na kamniški obvoznici pri trgovini Spar je prišlo do prometne nesreče zaradi vožnje povzročitelja, ki je v križišču na Usnjarski ulici, za enkrat še iz neznanega vzroka, zapeljal na nasprotni vozni pas ter po njem zapeljal čez križišče in nato čelno trčil vozilo nasproti vozeče udeleženke. Slednja se je v nesreči telesno poškodovala. V prometni nesreči nihče ni bil pod vplivom alkohola. Po vseh zbranih podatkih sledi ustrezen ukrep.

PROMETNA NESREČA NA KORENOVI CESTI

Policisti smo bili obveščeni o prometni nesreči z lahkimi telesnimi poškodbami na Korenovi cesti, do katere je prišlo zaradi izsiljevanja prednosti v križišču. Povzročitelju prometne nesreče je bil izdan plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.


<< Nazaj | Novice