Mali grad

T e D n i (K) Občine

23.04.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

Ureditev javne poti Velika Lašna

V sredo, 18. aprila, so se pričela gradbena dela ureditev JP št. 661052 Velika Lašna. Dela v dolžini 260 m bodo obsegala: širitev vozišča, zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja, ureditev odvodnjavanja, ter asfaltiranje. Vrednost investicije znaša 45.000 evrov. Z deli naj bi podjetje Trimark d.o.o. predvidoma končalo do sredine meseca maja 2012. V času del je vzpostavljena občasno popolna zapora ceste.


Rekonstrukcija uvoza za Snovik

Občina Kamnik je skupaj z lastniki zemljišč in projektantom organizirala sestanek glede izvedbe projekta »Rekonstrukcija priključka LC 161061 Potok - Snovik«. Na sestanku je bila lastnikom zemljišč predstavljena projektna rešitev, ki zajema ukinitev sedanjega kritičnega uvoza iz državne ceste ter izvedba novega. V nadaljevanju bodo sledili pogovori glede odkupa zemljišč in postopki za pridobitev soglasja za izvedbo novega priključka s strani države. 

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklem tednu so se predstavniki pravne službe udeležili sestanka na terenu, na katerem se je lastnikom zemljišč predstavil projekt novo predvidenega uvoza  v Snovik. Vsi elementi vsebine predpogodb še niso dogovorjeni, tako da le-te še niso podpisane, dejstvo pa je, da se tako občina kot tudi država in lastniki zemljišč na tem območju zavedajo, da obstoječi uvoz s prometno-tehničnega vidika ni ustrezen.

Pripravlja se tudi aneks k pogodbi o opremljanju, ki jo je občina pred leti sklenila z investitorjem gradnje varovanih stanovanj. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja se je investitor med drugim zavezal, da bo zgradil del komunalne opreme na območju novogradnje. Ta je bila v celoti zgrajena, potreben pa je še formalnopravni prenos lastništva ter služnostnih pravic na občino.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Pred 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo v sredo, 25. 4. 2012, smo sodelavci Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance v preteklem tednu prisostvovali na odborih občinskega sveta, kjer smo poročali o Zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2011, o letnem poročilu družbe Velika planina d.o.o. za leto 2011 ter letnih poročilih javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Kamnik.

V petek, 20. aprila, je potekel rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev za pospeševanje malega gospodarstva ter za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik v letu 2012 – ukrep: zagotavljanje tehnične pomoči. Zaradi tega je bilo tekom tedna potencialnim vlagateljem posredovanih več informacij in pojasnil v zvezi z javnim razpisom.

Potekal je tudi pregled in ocenjevanje vlog, ki so prispele na javni razpis za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in društev, ki delujejo na področju kmetijstva.

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu smo zbirali poročila koncesionarjev s področja zdravstva in zobozdravstva, saj bo Občinski svet v mesecu maju obravnaval Informacijo s področja zdravstva (zdravstveni dom + koncesionarji) v Občini Kamnik.

Potekala sta Odbor za družbene dejavnosti in Odbor za kulturo, mlade in šport.

Komisija za razdelitev sredstev kulturnih programov in projektov je prijaviteljem, ki so svoje projekte in programe prijavili na razpis za leto 2012, ovrednotila in dodelila sredstva. Vsi prijavitelji (več kot 60) so imeli popolne vloge. V naslednjih dneh bodo prijeli sklepe o višini sofinanciranja in na podlagi le teh, bodo podpisali pogodbo z županom Občine Kamnik. Prvi del sofinanciranja bodo vsi prijavitelji prijeli ob podpisu pogodbe, drugi del pa po zaključku njihovih programov oziroma projektov, najkasneje do 15. 12. 2012.

Za ureditev Maistrove spominske sobe z Medobčinskim muzejem pripravljamo program in vsebino ter obenem pridobivamo oceno investicije za sanacijo in ureditev spominske sobe Rudolfa Maistra.

Po opravljenih ogledih Krajevnega doma KS Kamniška Bistrica smo v fazi pridobivanja ponudb za projektno nalogo oziroma idejno zasnovo prenove krajevnega doma.

V zaključni fazi so dela vezana na ureditev novih prostorov v Domu kulture Kamnik za delovanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Kamnik.

Po izdaji in uradni predstavitvi Kamniškega zbornika XXI, ki je potekal v petek, 13. 4. 2012 na gradu Zaprice, je povpraševanje po knjigi zelo veliko in sprejeto z veliko mero podpore.

V pripravi je dopolnitev Odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Kamnik; strokovne službe občine (Oddelek za družbene dejavnosti in Oddelek za prostor) aktivno sodelujemo z ZVKD OE Kranj.

Za sanacijo grobišča talcev, Črna pri Kamniku, smo pridobili ponudbo in jo posredovali v pregled strokovnim službam ZVKD OE Kranj. Glede na to, da je investicija sanacije grobišča višja, kot imamo namenskih sredstev v proračunu 2012, bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

Pred posegi in investicijami na gradu Zaprice (MMK) je nujno potrebno izvesti preiskave za ugotovitev posedanja temeljev in izdelavo predlogov ukrepov za njihovo odpravo.

V prostorih občinske stavbe redno razstavljamo dela kulturnih društev; tako sedaj krasi občinske hodnike likovni opus Alenke Sušnik, ki živi in ustvarja v Kamniku, včlanjena je v likovnem društvu KUD Tone Kranjc in v Likovnem društvu Senožeti.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo sodelovali na vseh odborih delovnih teles Občinskega sveta, in sicer na Odboru za prostor in komunalno ureditev, za varstvo okolja, za podjetništvo in turizem za družbene dejavnosti, za proračun in gospodarjenje z občinskim premoženjem, kmetijstvo in gospodarstvo ter za kulturo, šport in mladino, na katerih smo predstavili dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta s poudarkom na vsebinah, ki jih obravnavajo odbori. Prav tako smo delovnim telesom predstavili gradivo za sprejem sprememb UN K9 Šole.

V preteklem tednu so bili Davčni upravi RS predani tudi podatki posodobljene evidence za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, v nadaljevanju pa sledi usklajevanje podatkov z davčno upravo, ki je potrebno pred končno izdajo odmernih odločb.

 

 

 


<< Nazaj | Novice