Mali grad

T e D n i (K) Občine

23.01.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe

V prostorih Dnevnega centra za osebe s težavami v duševnem razvoju na železniški postaji Kamnik - Mesto je potekal sestanek s predstavniki Občine Kamnik, CSD, KPK d.d., Arboretum Volčji Potok ter člani društva. Dosežen je bil dogovor o skupnem sodelovanju in urejanju okolice dnevnega centra ter Evropskega parka v neposredni bližini. Občina Kamnik po poskrbela za ustrezna delovna sredstva (metle, grablje, lopate, rokavice, samokolnico itd.), s katerimi bodo člani dnevnega centra za osebe s težavami v duševnem razvoju lahko urejali okolico (urejanje in zalivanje rastlinja, košnja zelenice, grabljenje listja, čiščenje snega itd.). Vse sodelujoče sta pozdravila župan Marjan Šarec in direktor občinske uprave mag. Ivan Kenda, ter jim zaželela veliko uspeha ter zadovoljstva pri urejanju okolice dnevnega centra. 

Odbor za varovanje okolja je na svoji 10. seji, ki je potekala v četrtek, 19. januarja, obravnaval točko »Problematika onesnaževanja s strani Tise d.o.o.«. Seje odbora se je udeležil tudi župan Marjan Šarec, ki je prisotne seznanil s potekom pogovorov z vodstvom Tise d.o.o., predstavniki KS Duplica in društva Eko Kam v lanskem letu. Povedal je, da je v pogovorih direktor Tise d.o.o. Marko Šercer priznal, da kurilna naprava ne deluje brezhibno. Obljubil je, da bodo na objekt namestili zunanji zaslon za prikazovanje rezultatov stalnega monitoringa emisij v zrak, vendar obljube niso izpolnili. Konec oktobra je g. Šercer Občino obvestil, da od 1. januarja 2012 Tisa ne bo več dobivala državne subvencije za proizvodnjo električne energije. V pogovorih je tudi povedal, da bodo morali sedanji kotel zamenjati z manjšim, ki bo služil le za ogrevanje poslovnih prostorov na območju nekdanjega Stola. V skladu z usmeritvami Lokalnega energetskega koncepta občine Kamnik je bila jeseni izdelana Študija izvedljivosti daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, ki je pokazala, da gre za ekološko in ekonomsko učinkovit projekt, ki lahko po konkurenčnih cenah zagotavlja oskrbo s toploto. Tisa d.o.o. bi morala do 15. decembra predložiti podatke o potencialnih odjemalcih toplote, ki so se pripravljeni priključiti na sistem DOLB; direktor pa je zaprosil za podaljšanje roka do 31. januarja 2012. Po pridobitvi podatkov oziroma odgovora Tise d.o.o. bo bolj jasno, kakšna je nadaljnja usoda projekta DOLB in kurilne naprave oziroma energetskega objekta Tise d.o.o..

Obširno kronologijo prizadevanj za čistejše okolje na Duplici si lahko preberete tukaj.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve je v tem tednu intenzivno pripravljal načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2012, in sicer načrt ravnanja za posamezne pravne posle (to so odkupi, prodaje, najemi) do vrednosti 100.000 evrov. Takšen načrt v skladu z veljavnimi predpisi sprejme župan. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, kjer gre za posamezne pravne posle v vrednosti nad 100.000 evrov, je že sprejel Občinski svet Občine Kamnik ob sprejemanju Proračuna Občine Kamnik za leto 2012. Načrt ravnanja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti vsebuje za vsako nepremičnino okvirno lokacijo, okvirno velikost, vrsto nepremičnine, predvidena sredstva in ekonomsko utemeljenost načrtovanega ravnanja. Tako bo omenjeni načrt osnova za pravne posle, ki jih bo Občina Kamnik sklepala v letu 2012.

Z Župnijo Kamnik potekajo intenzivni pogovori v zvezi z dokončno ureditvijo odprtih medsebojnih zadev, in sicer glede določitve solastniških razmerij na nepremičnini ter bodoče ureditve Maistrove spominske sobe. Dogovori so praktično pri kraju, tako da bo po dokončnem dogovoru glede zadnjih podrobnosti mogoče podpisati tudi ustrezno pogodbo. Prav tako je bil v preteklem tednu organiziran sestanek z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije glede ureditve lastniških razmerij na nepremičnini (vzpostavitev etažne lastnine, dogovor glede upravljanja,…).

Oddelek je pripravil tudi odgovor na novinarsko vprašanje, in sicer o zadevi odprodaje občinskega zemljišča v k.o. Volčji Potok v letu 2007 oziroma o nekaterih drugih zadevah, s katerimi se občinska uprava ukvarja oziroma se je ukvarjala v zadnjem času. Vprašanje in odgovor si lahko preberete tukaj.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Občina Kamnik že vrsto let sofinancira svojim občanom letne karte za vstop v park Arboretum ter vstopnice za Terme Snovik. V skladu s podpisanimi sporazumi za sofinanciranje za leto 2012 cena letne karte za vstop v park Arboretum znaša 25 evrov, otroška 14 evrov (od tega znaša sofinanciranje občine Kamnik 20 evrov oziroma pri otroški 11 evrov). Občani občine Kamnik bodo znižane pakete vstopnic za Terme Snovik (2 urni vstopi) lahko koristili do porabe zagotovljenih proračunskih sredstev.

V sredo, 18. januarja je v prostorih PE MPI v Kamniku potekala delavnica na temo prihajajočega razpisa Slovenskega podjetniškega sklada za produkt P2 -  subvencije za zagon podjetij.   

V preteklem tednu so bile podpisane tudi pogodbe s svetovalci, ki so vključeni v mrežo svetovanj za mala in srednje velika podjetja. Občina Kamnik na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kamnik  sofinancira svetovanja pri izbranih svetovalcih, in sicer na podlagi izdanih napotnic, ki jih upravičenci lahko dobijo na Občini Kamnik (oddelek za gospodarske dejavnosti in finance) ter na Obrtno podjetniški zbornici Kamnik.

Oddelek za družbene dejavnosti

V petek, 20. januarja se je zaključil razpis za sofinanciranje udeležbe na kulturni olimpijadi 2012. Na razpis je prispela ena vloga, ki je zadostila vsem merilom in kriterijem, to je Prvo slovensko pevsko društvo Lira. V naslednjih dneh bodo z županom podpisali pogodbo o sofinanciranju udeležbe na kulturni olimpijadi 2012, mi pa jim želimo dobre, strokovne priprave in obilo dodatnih pevskih vaj, s katerimi bodo predstavljali slovensko pesem.

Vezano na zamenjavo oken na gradu Zaprice, je bil realiziran sestanek z ZVKD OE Kranj na katerem smo izpostavili problematiko celotnega objekta – statiko; dogovorjeno je, da stroka preveri stanje in poda strokovno mnenje. Na podlagi poročila, se bodo nadaljevali postopki. Prav tako je nujno potrebno pristopiti k izdelavi »konzervatorskega načrta« za celoten objekt Zaprice.

S strani Ministrstva za kulturo smo prejeli podpisane pogodbe za sofinanciranje nakupa »bibliobusa«, za katerega imamo namenska sredstva v proračunu 2012. Po podpisu vseh sofinancerjev se bodo pričeli postopki javnega naročila za nakup le tega.

Po zapuščini pokojnega umetnika Dušana Lipovca potekajo postopki, da se njegova dela hranijo v Medobčinskem muzeju Kamnik.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu je potekalo drugo delovno srečanje udeležencev urbanističnih delavnic, v sklopu katerih se vsebinsko preverja možnosti urejanja določenih problemskih območij. Rezultati bodo vključeni v Občinski prostorski načrt. Zaključek delavnic je predviden 7. februarja, ko bo na Občini organizirana tudi manjša razstava izdelkov oziroma rezultatov.

V torek, 17. januarja, je na povabilo Oddelka za urejanje prostora Občino Kamnik obiskal načelnik Oddelka za urejanje prostora Občine Domžale Zoran Vitorovič. Razgovori so potekali okrog trenutno aktualne vsebine, skupne priprave smernic za načrtovano prostorsko ureditev za novo elektrificirano železniško progo Ljubljana-Kranj-Jesenice, ki je sicer šele v uvodnih fazah priprave. Povzetek za javnost si lahko preberete tukaj. Razgovori pa so potekali tudi o možnosti sodelovanja na področju medobčinskih vsebin in problematike urejanja prostora.

S predstavitvijo gradiva sprememb in dopolnitev za UN K9 Šole za obravnavo na 12. seji Občinskega sveta smo sodelovali na treh odborih, in sicer na Odboru za družbene dejavnosti, Odboru za prostor in komunalno ureditev ter Odboru za varovanje okolja.


<< Nazaj | Novice