Mali grad

T e D n i (K) Občine

22.10.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija avtobusne postaje Kamnik

V soboto, 20. oktobra,  so se na glavni avtobusni postaji zaključila nujna sanacijska dela na voziščni konstrukciji. V času gradnje so bile sanirane poškodbe iz preteklosti, ki so do dobra poškodovale betonsko konstrukcijo nad zakloniščem. Izvedena je bila nujna sanacija betonske konstrukcije, katera je bila najbolj poškodovana na južnem delu ob Kamniški Bistrici. S sanacijo voziščne konstrukcije je preprečeno nadaljnje zamakanje in propadanje bentonske konstrukcije, še posebej v zimskih razmerah. Nujna sanacija je bila izvedena v okviru rednega vzdrževanja javnih površin.

Ureditev parkirišča pri Športni hali Kamnik

Na območju športne hale se zaključujejo gradbena dela ureditve parkirišča in spremembe prometnega režima na tem območju. Zaradi neurejenosti omenjenega parkirišča, zagotavljanja varnosti (uvedba krožnega prometa) ter pomanjkanja parkirišč, je Občina Kamnik pričela z urejanjem parkirišča ob Kamniški Bistrici ter na zahodnem delu Športne hale. Po končanih gradbenih delih sledi še namestitev prometne signalizacije, ki bo vsem uporabnikom parkirišč omogočala pravilno in varno vožnjo na urejenem parkirišču.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V preteklem tednu so bile opravljene redne seje odborov Občinskega sveta, na katerih se je obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2013 v prvi obravnavi, predlog Odloka o lokalnem turističnem vodenju na območju občine Kamnik v drugi obravnavi, predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Kamnik v prvi obravnavi ter predlog Sklepa o izstopu Občine Kamnik iz Območnega razvojnega partnerstva središča Slovenije.

Na Ministrstvo za finance oziroma AJPES je bilo posredovano poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna Občine Kamnik za obdobje 1. 1. 2012 do 31. 9. 2012.

V okviru javnega razpisa za pospeševanje razvoja malega gospodarstva so se pričeli izdajati sklepi o dodelitvi sredstev.

Poleg rednih delovnih obveznosti (opravljanje finančno računovodskih opravil, odločanje o obratovalnih časih gostinskih lokalov, izdaja soglasij za stojnično prodajo) je potekala tudi analiza in pregled vlog, ki so prispele na razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Upravna enota Kamnik je pred časom izdala odločbo, s katero je razlastila lastnika nepremičnine, ki v naravi predstavlja kategorizirano občinsko cesto. Zemljišče je bilo z omenjeno odločbo preneseno v last Občine Kamnik. V petek, 19. oktobra,  je bil na Okrajnem sodišču v Kamniku narok v nepravdni zadevi odmere odškodnine za razlaščeno zemljišče (kategorizirana občinska cesta). Naslovno sodišče je  odločilo, da bo odškodnino za zemljišče določil sodni izvedenec gradbene stroke. Lastnik razlaščenega zemljišča je dolžan plačati varščino za kritje stroškov sodnega izvedenca.

Oddelek za družbene dejavnosti

V ponedeljek, 15. oktobra, je bil na spletni strani Občine Kamnik objavljen Javni razpis za sofinanciranje programa prekvalifikacij v okviru izobraževanja odraslih v letu 2012.

Projekt »nakup bibliobusa« je v zaključni fazi, izbrani izvajalec podjetje Dualis svoje delo ves čas opravlja korektno in v terminskem planu, na želje s strani knjižnice glede funkcionalnosti opreme se je zelo pozitivno odzival in jutri, v torek, 23. oktobra, ob 11. uribibliobus predaja Matični knjižnici Kamnik. Preverili bomo skladnost izvedbe z zahtevami, poleg tega bo podjetje Dualis posredoval natančne napotke za uporabo. Po prevzemu sledi še urejanje knjižnične zbirke in priprava prehoda na računalniško izposojo. Slovesna predaja potujoče knjižnice bo v četrtek, 6. 12. 2012, ob 12. uri, v Arboretumu Volčji Potok.

V skladu z nabavno politiko se je Matična knjižnica Kamnik odločila, da poskrbi za dostopnost gradiva in s tem za temeljne kulturne dobrine za različne ciljne skupine. Med njimi so tudi Neslovenci. Zato so na različne ambasade bivših jugoslovanskih republik poslali prošnje za donacije knjig v njihovem jeziku. Prevzem knjig na Veleposlaništvu Republike Srbije je potekal danes. Knjige je osebno predal veleposlanik Aleksandar Radovanivić.

Za ureditev požarne varnosti na podstrešju Matične knjižnice Kamnik (Odločba Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) smo pridobili popise in v skladu z ZJN pričeli z izborom izvajalca. Rok za oddajo je 2. 11. 2012 do 12. ure.

V preteklem tednu je bil uspešno zaključen projekt Simbioz@.

Sredstva za vzdrževanje športnih igrišč po krajevnih skupnostih so bila nakazana vsem prijaviteljem.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu je bilo izdelanih več lokacijskih informacij za gradnjo, zelo pa se je povečalo število vlog za izdajo potrdil o namenski rabi.

Na pobudo MIZKŠ je bil na Občini Kamnik sklican sestanek, na katerem smo bili seznanjeni z namero pristojnega Ministrstva glede spremenjenega načina prostorskega urejanja na območju EUP z oznako PN1 Volčji Potok. Ministrstvo (na pobudo družbe Arboretum Volčji Potok d. o. o.) namreč predlaga, da se v OPN občine Kamnik izvzame veljavni UN in ga nadomesti z novim načinom urejanja. Predstavniki Ministrstva so nas seznanili s predvidenimi aktivnostmi. Delovna skupina (v kateri bo tudi predstavnica Oddelka za urejanje prostora) bo pripravila strokovna izhodišča oziroma kriterije za urejanje tega območja.

V četrtek, 18. oktobra, je bila na sedežu Elektro - Gorenjska predstavitev Študije variant, Prostorsko razvojnega elaborata in osnutka okoljskega poročila v postopku priprave DPN za DV 2x110 kV Kamnik – Visoko. Predstavitev je bila namenjena županom in strokovnim službam vpletenih občin ter predstavnikom organizirane javnosti. Predstavljene so bile tri variante; severna trasa v A in B varianti (kjer je v območju občine Kamnik samo varianta A, varianta B pa je izven območja), južna varianta pa poteka precej južneje od meje občine Kamnik, preko Mengeško – Domžalskega polja, mimo Topol in naprej proti Mostam oz. Suhadolam. Primerjalna analiza variant (z upoštevanjem izhodišč okoljskega poročila) kaže, da je verjetno najugodnejša južna varianta. Gradivo je javno dostopno na spletni strani MZIP. Strokovne rešitve bodo prvič  javno razgrnjene predvidoma v februarju 2013, pridobitev ustrezne dokumentacije (in dovoljenj) pa se predvideva v letu 2015. Prva javna razgrnitev variant bo tudi v občini Kamnik (ker ena od variant  poteka tudi v občini Kamnik). Če bo v nadaljnjem postopku izbrana južna varianta, bo 2. javna razgrnitev samo v vpletenih občinah in na spletni strani MZIP, kjer pa se lahko vključi tudi širša zainteresirana javnost.  

Nadaljujejo se vsi postopki glede pridobivanja vodnega soglasja za izvedbo kolesarskih in pešpoti ob Kamniški Bistrici. Občina Kamnik ima na Agenciji RS za okolje (ARSO) vloženi dve vlogi za pridobitev zgoraj navedenega soglasja. V tem tednu smo pripravili dopolnjeno projektno dokumentacijo in dopolnjeno hidrološko-hidravlično presojo ter zahtevane dopolnitve oddali na ARSO. Za pridobivanje »pravice graditi« se usklajujemo z zasebnimi lastniki zemljišč. S tem namenom smo že izvedli parcelacijo in zakoličbo.

Na podlagi prejetih vlog za 5 letno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, smo izdali odločbe vlagateljem.

Tudi v preteklem tednu smo na oddelku intenzivno izdelovali mnenja k pritožbam občanov na izdane odločbe za NUSZ.

Policijska postaja Kamnik

Po prejetem obvestilu o vozniku, ki vozi pod vplivom alkohola, je patrulja odšla v pregled relacije in v okolici Kamnika izsledila voznika. Med postopkom je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti, ki ga je voznik odklonil. Policisti so podali obdolžilni predlog na sodišče v Kamniku.

Na policijsko postajo je poklicala uslužbenka bencinskega servisa in prijavila goljufijo. Policist je ugotovil, da je stranka, pri plačevanju prelisičila trgovko in podjetje oškodoval za okoli 500 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Na policijsko postajo je prišel oškodovanec in prijavil tatvino. Policisti so ugotovili, da je neznani storilec v popoldanskem času iz odklenjenega vozila oškodovanca odtujil navigacijsko napravo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Patrulja je pri nadzoru cestnega prometa, zaradi storitve več prekrškov, ustavila voznika osebnega avtomobila. Pri postopku sta policista zasegla tudi orožje, za katerega voznik ni imel dovoljenja. Ker je voznik kazal tudi znake vinjenosti je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti z alkotestom, ki je pokazal, da ima voznik 1,01 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti so podali obdolžilni predlog na sodišče v Kamniku. Po opravljeni analizi orožja bo kršitelju izdana odločba o prekršku.

Na policijsko postajo je prišla oškodovanka in prijavila tatvino kolesa in žlebov. Policist je ugotovil, da je neznani storilec v roku enega meseca odtujil 3 metre bakrenih žlebov. Prav tako je preko noči neznani storilec iz kolesarnice odtujil žensko kolo Scott sportster. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o tatvini trgovine v Kamniku. Policisti so ugotovili, da je neznani mlajši moški izvršil tatvino kozmetičnih artiklov iz trgovine. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o vlomu v lokal v okolici Kamnika. Policista sta ugotovila, da je neznani storilec vlomil v lokal in odtujil gotovino in cigarete. Pri tem ga je zalotil stanovalec. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Na policijsko postajo je prišel oškodovanec in prijavil tatvino kolesa. Policisti so ugotovili, da je neznani storilec prejšnji dan odtujil gorsko kolo znamke Author oranžno – srebrne barve. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o vlomu v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Policisti so z ogledom in zbiranjem obvestil ugotovili, da je neznani storilec v začetku meseca oktobra vlomil v hišo skozi kletno okno in odtujil bančno kartico in v naslednjih dneh iz računa odtujil gotovino. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o vlomu v podjetje v okolici Kamnika. Policisti so ugotovili, da je neznani storilec preko noči prišel skozi okno v objekt in iz njega odtujil več predmetov in orodja. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Na policijsko postajo je prišla občanka in izročila dve registrski tablici, ki ju je našla. Policisti so tablici poslali na upravno enoto, ki ju je izdala.

Na policijsko postajo je prišel občan in izročil najdeno denarnico. Policisti so ugotovili lastnico in denarnico vrnili.

Na policijsko postajo je prišla občanka in povedala, da je tekom dneva izgubila denarnico z vsebino. V primeru najdbe bo denarnica vrnjena.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Policista sta ugotovila, da je voznik neregistriranega motornega kolesa zaradi nepravilne strani in smeri vožnje trčil v osebni avtomobil. Pri postopku je bilo tudi ugotovljeno, da je vozil pod vplivom alkohola, saj je alkotest pokazal 0,68 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Zaradi kršitve določil Zakona o pravilih cestnega prometa mu je bil izdan plačilni nalog.

Policisti so bili poslani v okolico Kamnika, kjer je prišlo do prometne nesreče. Ugotovljeno je bilo, da je voznik osebnega vozila zaradi nepravilnega premika trčil v voznika motornega kolesa, ki se je v prometni nesreči poškodoval. Kršitelju je bil izdan plačilni nalog.

Na policijsko postajo je prišel občan in prijavil pogrešano registrsko tablico svojega motornega kolesa. Opravljen je bil razpis iskanja.


<< Nazaj | Novice