Mali grad

T e D n i (K) Občine

22.09.2014

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik, vodooskrba v Občini Kamnik - vodovod Duplica - Volčji Potok (I. faza)

V preteklem tednu je izvajalec (Komunalno podjetje Kamnik d.d.) nadaljeval z izgradnjo vodovoda DN 150 v vasi Volčji Potok. Predvideno je, da se priključi na obstoječi vodovod DN 100 pri domu KS Volčji Potok.  

Med gradnjo se izvajajo povezave z obstoječim vodovodnim sistemom. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del proti domu KS Volčji Potok.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

V preteklem tednu je izvajalec (SGP Graditelj d.d.) nadaljeval z deli na stranskem kanalu TM0-1 na Tunjiški cesti. Prav tako je začel z deli na drugem stranskem kanalu TM0-2, na Tunjiški cesti. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del na obeh kanalih.

Prav tako je z deli nadaljevala druga ekipa iz naselja Košiše proti Kamniku (kanal TM1-tlačni). Izvajalec trenutno polaga tlačni kanal PEHD – DN 180. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del na kanalu TM1-tlačni in pričetek del na opornem zidu.

Zaradi del je predvidena popolna zapora Tunjiške ceste. V času zapore bo urejen OBVOZ preko Košiš v smeri Kamnika ter OBVOZ preko Stolnika v smeri Tunjic. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Izvajalec (Gorenjska gradbena družba d.d.) je nadaljeval z deli na kanalu G v Zagorici nad Kamnikom, in sicer od predvidenega črpališča Č2 v smeri proti Kregarjevim. Prav tako je nadaljeval z deli na kanalu G10 (Zagorica nad Kamnikom – pri cerkvi). V tem tednu je predvideno nadaljevanje del na obeh kanalih.

Prav tako je izvajalec v preteklem tednu začel z deli na kanalu G13-1 (Županje Njive) – 1. faza in z izvedbo dveh krajših stranskih kanalov G13-1 in G13-2 v zgornjem delu Županjih Njiv. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del v Županjih Njivah.

Izvajalec (Komunalno podjetje Kamnik d.d.) je nadaljeval z deli na kanalu G9 na območju Zgornjih Stranj in na stranskih kanalih kanala G5 (Zgornje Stranje). V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Zapore vseh javnih površin zaradi izgradnje kanalizacijske in vodovodne infrastrukture so objavljene tudi v rubriki OBVESTILA.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave DomžaleKamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d.d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d.d., Ljubljana nadaljeval s pripravljalnimi deli na nadgradnji CČN Domžale–Kamnik. Pripravljalna dela obsegajo pripravo gradbiščne poti, ureditev gradbišča s postavitvijo gradbišča itd.

Rekonstrukcija ceste v Šmartnem v Tuhinju

Podjetje KPL d.d. iz Ljubljane, skupaj s podizvajalcem Grapex d.o.o. iz Domžal, izvaja dela na projektu »Ureditev javnih poti v naselju Šmartno v Tuhinju«, in sicer na dveh odcepih: od pokopališča do kapelice in od kapelice do križišča s cesto proti Gradišču. V sklopu urejanja ceste bo zgrajena tudi meteorna in fekalna kanalizacija ter javna razsvetljava (razvod in jaški za kasnejšo postavitev kandelabrov). V tem tednu so bili na skupnem terenskem ogledu (prisotni predstavniki izvajalcev, projektant, nadzorni in investitor) usklajeni še nekateri detajli, predvsem v zvezi s hišnimi priključki. Dela bodo predvidoma zaključena do konca oktobra 2014.

Sanacija poškodb na lokalne ceste Golice – Zg- Tuhinj

Komunalno podjetje Kamnik izvaja dela na projektu »Sanacija poškodb na LC Golice – Zgornji Tuhinj«, in sicer na odcepu od stanovanjske hiše Golice št. 16 do stanovanjske hiše Golice št. 16 a.

Poleg odstranitve obstoječega, poškodovanega asfalta, zamenjave cestnega nasipa in priprave terena za asfaltiranje, se izvaja sanacija vertikalne površine opornega zidu. Izdelana oziroma vgrajena so še dodatna sidra, z namenom zagotovitve še večje stabilnosti zidu. Obstoječa varnostna ograja bo sanirana in delno podaljšana. Dela bodo predvidoma zaključena do konca septembra 2014.

Začetek gradbenih del Rudnik pri Radomljah-spomenik-Čeren

V prejšnjem tednu so se začela gradbena dela ureditev del JP št. 660102 Rudnik pri Radomljah-spomenik-Čeren. Dela v dolžini 400 metrov bodo obsegala: zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja vozišča, ureditev odvodnjavanja in asfaltiranje. V času del je vzpostavljena polovična zapora ceste.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občina Kamnik je iz naslova uveljavljanja terjatve za plačilo stroškov institucionalnega varstva v zapuščinskem postopku podedovala polovico, 8.956 m2 gozdnih površin na območju Upravne enote Grosuplje. Postopek oddaje ponudbe za nakup gozda se je vodil v skladu z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih na Upravni enoti Grosuplje, ki je prejela dve pisni izjavi o sprejemu ponudbe. V 60-dnevnem zakonsko predpisanem roku je vlogo za odobritev pravnega posla upravni enoti posredoval le en kupec, s katerim je občina že sklenila prodajno pogodbo z odložnim pogojem odobritve s strani upravnega organa.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Tekom tedna je bilo potencialnim vlagateljem posredovanih več informacij in pojasnil v zvezi z javnim razpisom za pospeševanje malega gospodarstva ter za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik. Rok za oddajo vlog poteče v petek, 10. 10. 2014.

Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur. list RS št. 59/2010 in 111/2013) določa, da bodo morali proračunski uporabniki od 1. 1. 2015 dalje prejemati račune izključno v elektronski obliki (e-računi). Glede na navedeno, bo potrebno od 1. 1. 2015 dalje obvezno prejemati e-račune in izdajati e-račune, če je prejemnik e-računa proračunski uporabnik. V zvezi z napovedanimi novostmi so se pričele izvajati prve aktivnosti (poskusno prejemanje e-računov) in prilagoditev programskih orodij za likvidacijo e-računov. Dejstvo je, da bodo morali poslovni subjekti, ki poslujejo z javnim sektorjem, z novim letom vse račune izdati v obliki e-računov in ne več v papirni obliki.

Na Upravni akademiji v Ljubljani so predstavniki Računskega sodišča RS seznanili udeležence seminarja z načeli poslovanja javnih financ in z načeli financiranja občin. Poudarek je bil na postopkih priprave občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna, s pripravo zaključnega računa občinskega proračuna in letnega poročila. Predstavljen je bil tudi pomen učinkovitega upravljanja denarnih tokov, prostih denarnih sredstev in zadolževanja lokalne skupnosti.

Oddelek za družbene dejavnosti    

S  strani Fundacije za šport smo po posredovanju celotne dokumentacije in ustreznih certifikatov prejeli slabih 100.000 evrov nepovratnih sredstev za ureditev atletske steze v Kamniku. Vabljeni vsi občani, uporaba brezplačna.

Na lokaciji Glasbene šole Kamnik so se ta teden v zvezi s požarnimi stopnicami odvijala naslednja dela:

V Vrtcu Antona Medveda Kamnik so se že temeljito pripravili na jesen in pripravili pestro ponudbo dodatnih dejavnosti, ki jih bodo tako deležni tako otroci, ki že obiskujejo vrtec kot tudi tisti, ki (še) niso vključeni v kamniški vrtec.

V tem tednu smo prejeli tudi končno poročilo zelo uspešnega in odmevnega projekta počitniškega varstva, ki se je odvijal na Osnovni šoli 27. julij od 27. 6. 2014 do 30. 8. 2014. Več na spletni povezavi http://pocitniskovarstvo.si.

Občina Kamnik je prejemnica certifikata Mladim prijazna občina 2014 – 2018. Naša prijava na poziv je dokaz, da nam področje mladih v naši občini ni stranskega pomena, ampak se trudimo mladim zagotoviti ustrezen prostor za življenje in razvoj. Komisija za pregled in vrednotenje prijav na javni poziv je ob pregledu vloge ugotovila, da je vloga formalno popolna in vsebuje vse priloge, s katerimi je možno dokončno odločiti o upravičenosti do certifikata Mladim prijazna občina. Komisija je vlogo ocenila v skladu s pogoji poziva in pravili ter na podlagi izpolnjevanja kriterijev za doseganje pogojev, določenih v pravilih, vlogo odobrila. Certifikat je prvo tovrstno certificiranje v Evropi, ki predstavlja priznanje tistim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja lokalnih mladinskih politik: izobraževanje, zaposlovanje in podjetništvo, bivanjske razmere mladih, zdravje in dobro počutje, mladi in družba ter pomen mladinskega sektorja, kultura, ustvarjalnost, prostočasne aktivnosti. Doslej je certifikat prejelo 13 občin. Certifikat Mladim prijazna občina podeljuje Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju z Mladinskim svetom Ajdovščina in Skupnostjo občin Slovenije ter pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Slavnostna podelitev certifikata s kulturnim programom bo v četrtek, 25. septembra 2014, v Mestnem  muzeju  Ljubljana.

V Medobčinskem muzeju Kamnik je knjigo »Sledi radijskih poti« predstavil dolgoletni radijski novinar Matjaž Brojan. S svojim pestrim in zanimivem delu je neutrudno zbiral različno arhivsko gradivo. Knjigo je izdal v samozaložbi in jo posvetil 85-letnici radia Slovenija. V teh zgodbah iz vse Slovenije najbolj izstopajo kamniške pripovedi, ki jih je kar dobro tretjino knjige, še posebej pa so v ospredju pripovedi dr. Nika Sadnikarja, o njegovem življenju, delu njegovega očeta in umetnini Sadnikarjevi muzejski zbirki. Prav dr. Sadnikar je bil najboljši Bojanov sogovornik in prijatelj, ki mu je pomagal ohraniti spomine na mesto Kamnik. Z avtorjem se je pogovarjal France Malešič.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora imeli povečano število strank zaradi vprašanj glede plačila položnic za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Vse občanke in občane obveščamo, da je osnova za izračun nadomestila Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 99/2012) ter Sklep o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014.

Podatki o nepremičninah, za katere je po Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik treba plačevati nadomestilo, so vzeti iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije in so javno dostopni na internetnem naslovu http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl.

Vse občane občine Kamnik, ki so po Odloku zavezani plačilu nadomestila in se s prejeto Odločbo ne strinjajo, morajo pritožbo vložiti na Obrazcu in jo poslati na Ministrstvo za finance, Davčni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Pritožbe morajo biti vložene v zakonsko določenem roku. Prepozno vložene pritožbe se v skladu z veljavno zakonodajo zavržejo.

Tudi v preteklem tednu smo imeli usklajevalni sestanek z izdelovalcem Občinskega prostorskega načrta, družbo Locus d.o.o., iz Domžal, in sicer na temo usklajevanja prejetih mnenj.

Na Oddelku za urejanje prostora smo izdali tudi več potrdil o namenski rabi zemljišč in potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami.

Prejšnji teden smo začeli z gradnjo manjkajočega odseka rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici, južno od krožišča na povezovalni cesti. Gre za dokončanje 150 metrov dolgega odseka, s katerim bomo povezali obstoječo rekreacijsko pot z javno potjo št. 660095 (Volčji Potok-Ceglar-Jernač).

Policijska postaja Kamnik

Policisti so imeli v Kamniku postopek z 20- in 19-letnico iz okolice Kamnika. Pri postopku je bila zasežena PVC vrečka, v kateri je bala neznana snov zeleno-rjave barve, za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo – rastlino. Zoper 20- in 19-letnico bo izdana Odločba v hitrem postopku.

Policisti so obravnavali vlom v osebni avtomobil v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v nočnem času vlomil v osebni avtomobil znamke Renault Clio in iz notranjosti denar. Z dejanjem je povzročil za približno 500 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v popoldanskem časuvlomil v hišo in iz notranjosti odtujil več predmetov iz rumene kovine. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za približno 2.700 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so pri redni kontroli parkirnih prostorov v Kamniku (v zvezi preprečevanja vlomov v osebne avtomobile), na enem izmed parkirnih prostorov, opazili osebni avtomobil znamke Audi A4, ki je bil nenavadno parkiran. Po preverjanju je bilo ugotovljeno, da je bil omenjeni osebni avtomobil prejšnji dan odtujen na območju Logatca. Policisti so vozilo zasegli in ga vrnili lastniku. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil v smislu izsleditve storilca kaznivega dejanja.

Policisti so za čas opravljanja nujnih preiskovalnih dejanj zaradi suma proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami odvzeli prostost 42-letniku iz Kamnika in 28-letniku iz okolice Mengša. Pri postopku in pri izvedbi hišne preiskave, ki je bila opravljena na podlagi odredbe sodišča, je bila zasežena večja količina prepovedane droge heroin, in sicer nekaj deset aluminijastih zavitkov. Policisti bodo zoper oba podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli pri cestno-prometni kontroli postopek z 21-letnim voznikom začetnikom iz Kamnika. Pri postopku mu je bilo zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.34 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti bodo zoper 21-letnika podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so imeli v Kamniku pri cestno-prometni kontroli postopek z 31-letnikom iz Celja. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je navedeni vozil osebni avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, prav tako pa mu je bilo zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.29 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so 31-letniku zaradi navedenih kršitev zasegli osebni avtomobil in bodo zoper omenjenega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.


<< Nazaj | Novice