Mali grad

T e D n i (K) Občine

22.06.2015

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1.    Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek Košiše (»Kurja dolina«) – obvoz Košiše

Izvajalec je v preteklem tednu po končanem asfaltiranju nadaljeval z deli od »Kurje doline« do obvoza Košiše. Izvedel je povrnitev zemljišč v prvotno stanje, izdelava bankin, čiščenje jaškov, postavitev prometnih znakov, zaris sredinske črte, itd.

Odsek Tunjiška Mlaka

Izvajalec je od obvoza Košiše proti Tunjicam nadaljeval s pripravo podlage za asfaltiranje, kar obsega zamenjavo zgornjega ustroja ceste, obbetoniranje pokrovov jaškov na višino, LTŽ cestnih kap, … Hkrati se izvaja:

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del s pripravo podlage ter asfaltiranje od obvoza Košiše do križišča za Laniše.

Dela so predvidena po naslednjem razporedu:

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občanom in občankam ob trasi izgradnje ter občanom ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost.

Po prazniku, dnevu državnosti, v četrtek, 25. junija 2015, se tako ukinjata obvoza Košiše in Stolnik. Območje Laniš ima normalen dostop po novi cesti medtem, ko se za območje Tunjic nadaljujejo obvozi, tokrat čez Komendo, saj bo izvajalec nadaljeval z deli od križišča za Laniše do mostu čez Tunjiščico.

V preteklem tednu je prav tako izvajalec vgradil kanalizacijsko črpališče ob mostu pri Tunjiščici.

Odsek Tunjice

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli na kanalu TM3, ki potekajo od obstoječe transformatorske postaje proti cerkvi svete Ane. Izvedel je pripravo podlage za asfaltiranje. V prvi polovici tedna je predvideno asfaltiranje.

2.    Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Bistričica

Del asfaltiranja se je izvedlo v mesecu marcu. Za ostali del je predvideno asfaltiranje v začetku julija. Na odseku med mostovoma je potrebno na levem pasu zamenjati zgornji ustroj – tampon – dela bodo potekala pod polovično zaporo s semaforjem tako, kot je potekala izgradnja kanalizacije v desnem pasu. Tako je v juliju predvideno asfaltiranje v celoti, in sicer od Kregarjevega pa vse do Bistričice.

V preteklem tednu je izvajalec na delu med mostovoma na levem pasu izvedel del prevezave TK vodov. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Stranje

V preteklem tednu je nadaljeval z deli na kanalizaciji v Spodnjih Stranjah na stranjskem kanalu ST2-1. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Zagorica nad Kamnikom

Del asfaltiranja se je izvedlo v mesecu marcu. Asfaltiranje ostalega dela je predvideno v začetku julija, saj je potrebno pri transformatorski postaji postaviti črpališče. Na delu proti Kregarjevim se bo asfaltiranje obrabne plasti izvedelo po končanih delih, saj je poleg nje deponija materiala, da ne umažemo novega asfalta.

V preteklem tednu je izvajalec izvedel zunanjo ureditev pri obeh črpališčih v naselju Zagorica nad Kamnikom pri mostu in pri transformatorski postaji.

Županje Njive

Izvajalec se je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo kanalizacije od kapelice do Županjih Njiv, kjer poteka obvoz. Po končanju tega dela bo kanalizacija, ki je bila zgrajena lani v Županjih Njivah, povezana z ostalo kanalizacijo. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občanom in občankam ob trasi izgradnje ter občanom ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

3.    Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko pred čiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Sanacija toplovodnega omrežja

Družba Petrol, Slovenska energetska družba d.d. iz Ljubljane, je julija 2014 postala lastnica obstoječe kotlovnice za proizvodnjo toplote (na območju podjetja Svilanit d.d.) in obstoječega toplovodnega omrežja, dolžine približno 1.300 metrov. Do začetka kurilne sezone 2014/2015 je Petrol sklenil nove pogodbe o dobavi toplote za obdobje 15 let, in sicer za oskrbo javnih objektov Osnovne šole Toma Brejca, Osnovne šole Frana Albrehta s Športno dvorano, Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik in Vrtec Antona Medveda Kamnik ter v teh objektih obnovil toplotne postaje. Na toplotno omrežje sta priključena tudi poslovno stanovanjska objekta Šutna 37 in Novi trg 26 a, od jeseni 2014 pa še dva nova objekta, in sicer poslovni objekt na Ljubljanski cesti 1 (ZZZS, Matična knjižnica, Glasbena šola) in Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik. V letošnjem letu bo Petrol izvedel temeljito obnovo dela omrežja, ki je staro preko 30 let, predimenzionirano in slabo izolirano; to je od kotlovnice do Novega trga (Vrtec, Zdravstveni dom, GSŠRM) in toplovod, ki poteka med obvoznico in reko Kamniško Bistrico (delno nadzemni, delno podzemni vod). V tem tednu je bil opravljen terenski ogled celotne trase, ki so se ga poleg predstavnikov investitorja Petrol d.d. in Občine Kamnik udeležili tudi predstavniki javnih zavodov, katerih objekti so priključeni na toplovodno omrežje in predstavniki upravljavcev drugih komunalnih vodov. Investitor bo pričel z deli po pridobitvi vse potrebne dokumentacije. Sanacija toplovoda bo predvidoma izvedena v mesecih julij in avgust.

V sredo, 17. junija, se je v II. nadstropju občinske stavbe podpisala gradbena pogodba za odpravo napak na »LJUBLJANSKI CESTI: ODSEK OD MERCATORJA- POŠTA (DUPLICA)«. Naročnik je pred pozivom za unovčenje bančne garancije pozval izvajalca Cestno podjetje Ljubljana d. d., da odpravi napake. Na določenih mestih je namreč prišlo do odstopanja med betonskim cestnim robnikom in asfaltom pločnika, na pločniku in vozišču je na določenih mestih prišlo do posedanja pokrova jaškov oziroma do razpok okoli jaškov, na pločniku je na določenih mestih prišlo do poseda asfalta in robnega pasu iz granitnih kock, na določenih mestih so betonski cestni robniki poškodovani, na avtobusni postaji pri Lidl-u je prišlo do večje razpoke, tako prečne kot vzdolžne, panelna betonska ograja je močno razpokana, na določenih mestih se element kruši, temelj betonske panelne ograje se na celotnem potezu kruši, na približno 10 metrih pa je temelj ograje popolnoma razpadel. Ker do roka s strani izvajalca nismo dobili nobenega odgovora na sprejete sklepe zapisnika oziroma niso odpravili napak na objektu, smo vložili zahtevek za unovčenje bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v celotnem znesku 110.000 evrov. Občina Kamnik je podpisala pogodbo z izbranim izvajalcem, družbo CVP inženiring d.o.o.. V času del bo potekala delna zapora ceste.

Pričetek del na javni poti Sela pri Kamniku

V sredo, 17. junija, so se pričela gradbena dela »Ureditev JP št. 661142 Sela pri Kamniku-Rožično«. Dela v dolžini 90 metrov bodo obsegala zamenjavo ustroja, ureditev odvodnjavanja ter asfaltiranje. Z deli naj bi koncesionar Komunalno podjetje Kamnik, d.d. končal predvidoma konec meseca junija. V času del je vzpostavljena popolna zapora ceste.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Skladno s Pravilnikom o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Kamnik, gostinski obrati lahko brez soglasja lokalne skupnosti obratujejo dlje kot traja obratovalni čas na dan pred prazniki in dela prostimi dnevi določenimi z zakonom, in sicer:

V preteklem tednu so bile vse aktivnosti usmerjene v pregled in spremljanje polletne  realizacije proračuna Občine Kamnik za leto 2015 (izplačila polletnih dotacij…).

Oddelek za družbene dejavnosti

V sredo, 17. 6. 2015, je potekal sestanek o uvedbi v delo med izvajalcem in naročnikom za preureditev enote Pestrna, vrtca Antona Medveda Kamnik, I. faza. Prisotni so ugotovili, da so izpolnjeni vsi pogoji za pričetek del. Dogovorjeno je bilo, da bo izvajalcu omogočen prevzem objekta in pripadajočega zemljišča v petek, 26. 6. 2015. Redni tedenski koordinacijski sestanki se bodo vršili redno, najmanj tedensko.

Prijavitelji, katerim so bila na razpisu za sofinanciranje kulturnih projektov in programov dodeljena sredstva, so bili pozvani k podpisu pogodb. Vse, ki so jim bila s sklepom dodeljena sredstva in pogodbe še niso podpisali, pozivamo, da navedeno storijo čim prej, in sicer tako, da se v času uradnih ur oglasijo na Oddelku za družbene dejavnosti, pisarna št. 49.

Zaključen je razpis o sofinanciranju vzdrževanja športnih objektov po krajevnih skupnostih. O izidu razpisa bodo vsi prijavitelji obveščeni v tem tednu. V ta namen občina letos namenja 10.000 evrov.

Oddelek za urejanje prostora

V spomladanskem in zgodnjem poletnem času se vsako leto na Oddelku za urejanje prostora začnejo aktivnosti povezane z urejanjem obstoječih kolesarskih poti, pešpoti in počivališč. Preveriti je treba stanje in morebitne poškodbe na opremi počivališč, zamenjati poškodovane opozorilne in usmerjevalne table. Preverili smo stanje na počivališčih v Kamniški Bistrici, kjer bomo že v naslednjih dneh zamenjali poškodovano klop, odlomljena opozorilna tabla pri soteski Predoselj pa je ponovno postavljena. Ob cesti na Perovem (med Perkovo ulico in CIRIUS-om) načrtujemo postavitev novega počivališča, ki je na 500 metrskem odseku pešpoti nujno potrebno. V tem tednu smo zaključili s postopki pridobivanja zemljišča za ureditev počivališča za gradnjo, v čim krajšem času pa bo počivališče postavljeno tudi na terenu.

Pripravljamo tudi projekte za nadaljevanje pešpoti ob reki Kamniški Bistrici med javno potjo 660095 (Volčji Potok–Ceglar–Jernač) in Qlandijo. V ta namen so bili izvedeni in tudi zaključeni postopki evidentiranja parcelnih meja, kjer je predvidena izvedba rekreacijske poti.   

Oddelek za razvoj in investicije

Že nekaj časa je  ugotovljeno, da je podstrešje Osnovne šole 27. julij Kamnik v izredno slabem stanju, kar pa ob upoštevanju starosti zgradbe oziroma objekta niti ni presenetljivo. Zgradba Osnovne šole 27. julij je bila v letu 2013 vključena v projekt ugotavljanja potresne varnosti nekaterih javnih zgradb v Občini Kamnik. Zavod za gradbeništvo Slovenije je v preteklem letu opravil še dodatne meritve in kot enega izmed nujnih ukrepov izpostavil tudi sanacijo podstrešja, predvsem v smislu statične razbremenitve konstrukcije zgradbe.

Na podlagi njihovih ugotovitev, je občinska uprava v sodelovanju z vodstvom zavoda pristopila k iskanju rešitev in ukrepov, ki bi fazno sledili končnim predlogom poročila omenjene institucije. V prvi fazi, ki se bo začela takoj ob koncu šolskega leta 2014/2015, se bo v celoti izpraznilo podstrešje, podreti je namreč potrebno 5 betonskih dimnikov, ki niso v funkciji, odstranjene bodo montažne stene, ki že razpadajo, na novo bodo urejeni mansardni prostori tako, da bodo s predvidenimi gradbeno obrtniškimi deli vsaj delno razbremenjena konstrukcija zgradbe. V drugi fazi, ki bo potekala v prihodnjem letu, pa je načrtovana celotna sanacija tlaka in prenova  ostrešja.

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o vlomu v vozilo na Klavčičevi ulici. Z zbiranjem obvestil in ogledom je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec preko noči z razbijanjem stekla na zadnjih levih vratih vozila znamke Mercedes C200, bele barve, prišel v notranjost in nato odvil prednja leva vrata vozila in jih odtujil. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 500 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o tatvini drv na Malem Rakitovcu. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec preko noči izvršil tatvino 6 metrov bukovih drv iz travnika v bližini stanovanjske hiše. Z dejanjem je storilec povzročil za okoli 400 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo

S strani občanke iz Šmarce smo bili obveščeni, da je sosed močno pijan in vpije po ulici. Z zbiranjem obvestil in razgovoru je bilo ugotovljeno, da je občan zaradi močne pijanosti padel po tleh ter tam obležal s spuščenimi hlačami, kar je pri mimoidočih vzbujalo javno zgražanje. Pri padcu na tla si je omenjeni rahlo poškodoval glavo, zato je bilo na kraj poklicano reševalno vozilo ZD Kamnik, kjer so občana oskrbeli in ga odpeljali domov. Občanu je bil zaradi kršitev določil Zakona o varstvu javnega reda in miru (nedostojno vedenje na javnem kraju) izdan plačilni nalog.    

Na Policijsko postajo se je zglasil občan, ki je na Trgu Talcev našel mobilni telefon znamke Samsung GT 19505, rjavo-črne barve, z IMEI: 352745060331091,  z vstavljeno sim kartico Tuš mobila in s sivim plastificiranim ovitkom. Oškodovanca mobilni telefon čaka na Policijski postaji Kamnik.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo na Tomšičevi ulici. Na kraju so ugotovili, da je neznani voznik neznanega vozila tekom dopoldneva trčil v parkirano vozilo ter s kraja odpeljal, ne da bi lastniku posredoval podatke. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo ob odkritju povzročitelja le temu izdali plačilni nalog.

Policisti so obravnavali poškodovanje osebnih vozil na Ljubljanski cesti. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dejanja je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec z neznanim ostrim predmetom poškodoval pnevmatike na treh vozilih. Z dejanjem je povzročil za okoli 250 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo na Cankarjevi cesti. Na kraju so ugotovili, da je neznani voznik neznanega vozila tekom trčil  ter s kraja odpeljal, ne da bi lastniku posredoval podatke. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo ob odkritju povzročitelja le temu izdali plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o tatvini registrskih tablic s parkiranega vozila na Korenovi cesti. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec iz vozila odtujil obe registrski tablici. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o tatvini kolesa z motorjem znamke Tomos, tip Twister, reg.št. LJ SV-20, črno sive barve v Šmarci. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dejanja je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec odpeljal nezaklenjeno kolo z motorjem. Z dejanjem je neznani storilec oškodoval lastnika za okoli 1.300 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

 


<< Nazaj | Novice