Mali grad

T e D n i (K) Občine

22.04.2013

 

Oddelek za gospodarske javne službe

V ponedeljek, 15. aprila, so se zaključila rekonstrukcijska dela s pripadajočo infrastrukturo »Ureditev JP št. 660095 Volčji Potok-Ceglar-Jernač« v dolžini 280 m. Zaradi zagotavljanja primerne nosilnosti javne poti in varnosti udeležencev v prometu, so bila opravljena naslednja dela: zamenjava ustroja v debelini 50 cm, ureditev odvodnjavanja ter kot protiprašno zaščito se je na nevezano nosilno plast tampona izvedela vezana zgornja nosilna plast iz obrabno in zaporne plasti asfalta v debelini 7 cm. V času del je bila vzpostavljena občasna popolna zapora ceste.

V ponedeljek, 15. aprila, so se pričela gradbena dela za ureditev Tomšičeve ulice in Trga Prijateljstva. Na podlagi opravljenih vrtin vozišča in analize obstoječega materiala je bil določen način ter obseg sanacije poškodovanega vozišča. Ureditev bo zajemala odstranitev poškodovanega asfalta, delno zamenjavo spodnjega ustroja vozišča, zamenjavo poškodovanih robnikov ter asfaltiranje vozišča. Sam potek ureditve poleg nadzornikov, budno spremljajo tudi predstavniki vodstva Občine, Zavoda za varstvo kulturne dediščine ter odgovorni projektant. Ureditev bo zaključena najkasneje do 30. aprila, ko bo pričel veljati enosmerni promet na tem odseku. Vrednost investicije ureditve Tomšičeve ulice in Trga Prijateljstva znaša 62.000 evrov. Vsem občanom in občankam se zahvaljujemo za strpnost in upoštevanje navodil izvajalca ob delnih ter popolnih zaporah ceste. 

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Pred 23. redno sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo v sredo, 24. 4. 2013, smo sodelavci Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance v preteklem tednu prisostvovali na odborih Občinskega sveta, kjer smo poročali o Zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2012, o letnem poročilu družbe Velika planina d.o.o. za leto 2012 ter letnih poročilih javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Kamnik.

Med pristojnosti Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance sodi tudi izdajanje soglasij za stojnično prodajo. V Arboretumu Volčji Potok, kjer so se pričele aktivnosti prihajajoče tradicionalne prireditve razstave tulipanov, je bilo izdanih več soglasij za prodajo na premičnih stojnicah.

V preteklem tednu je Komisija za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, obravnavala vloge, ki so prispele na javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva. Na razpis je prispelo 13 vlog, in sicer 11 vlog za sofinanciranje pospeševanja zaposlovanja ter 2 vlogi za sofinanciranje zaščite patentov in licenc. Vsem vlagateljem so bili izdani sklepi o dodelitvi sredstev.

Nadaljevale so se tudi aktivnosti v zvezi s pripravo predloga rebalansa proračuna občine Kamnik za leto 2013, v skladu s sprejetim sklepom Občinskega sveta Občine Kamnik.

Zakon o javnih financah določa, da morajo neposredni proračunski uporabniki, zagotoviti notranji nadzor. Notranji nadzor obsega finančno poslovodenje in delovanje kontrol ter notranjega revidiranja. Izbran je bil izvajalec notranjega nadzora, ki bo opravil nadzor Občine Kamnik (področje koncesij) ter sedmih posrednih proračunskih uporabnikov, ki so v letošnjem letu zavezani k izvedbi notranje revizije.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Pravna služba Občine Kamnik je v preteklem tednu sodelovala pri pripravi ustreznih drugostopnih odločb v zadevi pritožb zoper sklepe, ki so bili izdani na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov Občine Kamnik v letu 2013.

Oblikovan je bil tudi poziv zainteresiranim občanom, naj se obrnejo na Občino Kamnik, v kolikor bi želeli obdelovati svoj vrtiček, saj ima Občina Kamnik prostih še nekaj površin ob železniški progi na Jakopičevi ulici. Občina si bo tudi v bodoče prizadevala za pridobitev površin, ki jih bo mogoče nameniti oblikovanju vrtičkov, saj se zaveda dejstva, da je čedalje več občanov zainteresiranih za ukvarjanje s tovrstnimi dejavnostmi.

Oddelek za družbene dejavnosti

Občina Kamnik je po enem letu, kot ena redkih občin, od države prejela sklep in nato pogodbo o sofinanciranju investicije v rekonstrukcijo in novogradnjo OŠ Toma Brejca s telovadnico. Skladno s sklepom o sofinanciranju je na podlagi pogodbe Občina upravičena do 2.961.711 evrov, torej do 31,64-odstotnega deleža izkazanih situacij in računov za investicijo.

S strani več občanov, ki uporabljajo trim stezo smo dobili pobudo, da bi le-to uredili oziroma namestili primerna telovadna orodja. S predstavniki Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik smo si trim stezo na Zapricah tudi ogledali. Glede na to, da steza že več let ni vzdrževana, je le-ta v dokaj dobrem stanju in bi jo bilo možno z relativno majhnimi sredstvi tudi urediti. Občinska uprava je na Upravni enoti preverila status parcel po katerih poteka steza (celotna steza je speljana na tujih zemljiščih), iz njihovega odgovora pa je razvidno, da je del zemljišča v denacionalizacijskem postopku (zahtevek podan s strani Agrarne skupnosti Meščanska korporacija Kamnik). Za preostali večinski del zemljišča bo še v tem tednu sklican sestanek z lastniki oziroma njihovimi pooblaščenci, v nadaljevanju pa tudi s predstavniki Agrarne skupnosti Meščanska korporacija Kamnik.

V tem tednu bodo športni klubi in društva prejeli pogodbe o sofinanciranju njihove dejavnosti za letošnje leto. Sredstva so namenjena za sofinanciranje najemov športnih površin ali objektov vsem izvajalcem LPŠ, ki na območju občine nimajo zagotovljenih prostorskih kapacitet za izvajanje redne športne vadbe ali pa trenirajo v športnih objektih, ki niso v občinski lasti. Sredstva so namenjena le športni vzgoji otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

V torek, 16. aprila, je na Visokem pri Kranju potekalo letošnje regijsko srečanje mladinskih gledaliških skupin Gorenjske, kjer je komisijo zastopal tudi predstavnik JSKD OI Kamnik. Naša izbrana udeleženka je bila skupina Srednje šole in gimnazije Rudolfa Maistra Kamnik – skupina Rudolfi, ki se je uvrstila na državno srečanje gledaliških skupin.

V sredo, 17, aprila, je v Kranju, prav tako pod okriljem Koordinacije JSKD Gorenjske, potekala obravnava osnutka območnih in medobmočnih programov JSKD za leto 2014. V tej Koordinaciji JSKD Gorenjske je tudi naša izpostava, ki ima na tem področju aktivno vlogo in zadolžitve pri izpeljavi posameznih projektov.

Matična knjižnica Kamnik je v okviru 16. pripovedovalskega festivala Pravljice 2013 in 2. Križnikovega pravljičnega festivala pripravila posvet ter likovno delavnico z naslovom Kamniške pravljice kot pedagoški navdih, ki je bil namenjen vzgojiteljem, učiteljem razrednega pouka, slovenskega jezika ter likovne vzgoje in knjižničarjem. Posvet je potekal v četrtek, 18. aprila, od 15. do 19. ure, v OŠ Šmartno v Tuhinju, Podružnična šola Motnik. Kar 17 udeleženk je najprej prisluhnilo Križnikovi pravljici v izvedbi Ivanke Učakar, zatem je mag. Breda Podbrežnik Vukmir prestavila slovstveno folkloro na kamniškem področju s poudarkom na delu Gašperja Križnika in njegovi dediščini, ki je številčno in snovno bogata ohranjena na Inštitutu za slovensko narodopisje SAZU v Štrekljevi zbirki in še čaka na objavo. Doc. dr. Beatriz Tomšič Čerkez je pripravila delavnico z uvodno predstavitvijo, kako pravljični motivi lahko oživijo v likovni govorici z nenavadnimi materiali. Dr. Beatriz Tomšič Čerkez je docentka za področje likovne didaktike na Oddelku za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Vse udeležence delavnice se je spodbudilo k sodelovanju na likovnem natečaju na temo Križnikovih pravljic. Izbrana likovna dela bodo predstavljena na 2. Križnikovem festivalu, ki bo letos potekal 7. in 8. junija. Cilj posveta je bil zavedanje pomena Križnikovega zapisovanja, oživljanje pripovedovanja ter ustvarjanja na temo ljudskih pravljic, cilj festivala pa je ohranjanje kulturne dediščine.

V sodelovanju z ZTŠ, KDPM in JSKD se pripravlja predlog programa kulturnih in ostalih prireditev/ukrepov za oživitev mestnega jedra Kamnika.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu je Oddelek za urejanje prostora prejel številna vprašanja glede gradnje po Uredbi o spremembi Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur. l. RS, št. 26/13). S spremembo Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (v nadaljevanju: Uredba) z dne, 28. 3. 2013, je bil črtan 8. člen Uredbe, ki je urejal pogoje za umeščanje v prostor, kar pa je v izvirni pristojnosti občin. Prostorsko načrtovanje na lokalni ravni je namreč v pristojnosti občin in občine imajo v okviru izvajanja te pristojnosti tudi odgovornost, da z ustreznimi akti občine določijo pogoje za umeščanje objektov v prostor. S spremembo Uredbe se torej veljavni sistem prostorskega načrtovanja v ničemer ne spreminja. Ne glede na Uredbo ali njene spremembe pa je potrebno poudariti, da ostaja nespremenjena tudi pristojnost za vodenje upravnih postopkov pridobitve gradbenih oziroma uporabnih dovoljenj. Na I. stopnji je pristojen organ Upravna enota, na II. stopnji pa Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Prav tako ostaja nespremenjena pristojnost glede nadzora nelegalnih gradenj, saj je za to pristojna inšpekcija - Inšpektorat RS za promet, energijo in prostor. Vlada RS je torej s črtanjem 8. člena Uredbe le odpravila morebitno poseganje v izvirno pristojnost občin na tem področju in možnost izigravanja občinskih prostorskih aktov.

Glede same gradnje po prej omenjeni Uredbi je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor podal Pojasnila v zvezi z izvajanjem Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje.

Na Oddelku smo nadaljevali s postopki v zvezi s sprejemanjem Občinskega prostorskega načrta. Tudi v tem tednu smo intenzivno pregledovali gradivo, ki ga je poslal izdelovalec Okoljskega poročila. Pri pregledu ugotavljamo, da so številni nosilci urejanja prostora zahtevali izločitev zazidljivih zemljišč zaradi novih strokovnih podlag. Iz navedenega dejstva izhaja, da bo nov OPN izločal tudi že zazidljiva zemljišča. Z namenom najti rešitev, da bi bilo izločitev že zazidljivih zemljišč čim manj, smo v tem tednu izvedli usklajevalni sestanek z izdelovalcem OPN, izdelovalcem Okoljskega poročila, izdelovalcem Hidrološko-hidravlične presoje območja Nevljice, Hidrološko-hidravlične presoje območja Kamniške Bistrice, ter Hidrološko-hidravlične presoje območja Motnišnice.

Na podlagi usklajevalnega sestanka, med Občino Kamnik in Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ki je potekal dne, 16. 10. 2012, je na prošnjo Občine Kamnik Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport poslalo dne, 8. 3. 2013, dopolnilne smernice. Analiza prejetih smernic je pokazala, da so bile številne pobude občanov podane na območje, kjer veljajo omejitve zaradi varstva kulturne dediščine.   

V preteklem tednu smo se udeležili tudi predstavitve pobude za pripravo državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo – Vodice. Koordinator priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor. Predstavitev pobude je obsegala predstavitev treh možnih variantnih potekov trase prenosnega plinovoda in seznanitev s postopkom izdelave državnega prostorskega načrta.

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Policisti so na kraju ugotovili, da je voznik osebnega vozila zaradi izsiljevanja prednosti v križišču trčil v osebni avtomobil, ki je vozil iz smeri Volčjega Potoka proti Kamniku. V prometni nesreči je nastalo za približno 4.000 evrov materialne škode. 29-letnik in sopotnica v vozilu povzročitelja sta v prometni nesreči utrpela telesne poškodbe in sta bila z reševalnim vozilom odpeljana v UBKC. Policisti so povzročitelju izdali plačilni nalog.

Policisti so obravnavali vlom v osebni avtomobil v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec v popoldanskem času vlomil v osebni avtomobil in iz notranjosti odtujil 4 aluminijasta platišča z nameščenimi pnevmatikami. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za okoli 1.000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali vlom v poslovni prostor v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec preko noči vlomil v poslovni prostor in iz notranjosti odvzel denarnico z menjalnim denarjem. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za okoli 500 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku. Policisti so na kraju ugotovili, da je voznik osebnega vozila zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo trčil v stoječi osebni avtomobil, ki je pri rdeči luči na semaforju stal pred križiščem, le-tega pa je odbilo še v pred navedenim stoječe vozilo. V prometni nesreči je nastalo za približno 5.000 evrov materialne škode. V prometni nesreči so štiri osebe utrpele telesne poškodbe, katere so bile oskrbljene v UBKC. Policisti so povzročitelju izdali plačilni nalog.

Policisti so imeli v Kamniku postopek s 37-letnim voznikom osebnega avtomobila. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.59 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Nadalje je bilo v postopku ugotovljeno, da je 37-letnik vozil osebni avtomobil brez vozniškega dovoljenja, prav tako pa vozilo ni bilo registrirano. Kršitelju so bile na kraju odvzete registrske tablice in izdan plačilni nalog zaradi več kršitev cestnoprometnih pravil.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z 19- in 23-letnikom. Pri postopku je bilo omenjenima  zaseženo več aluminijastih folij in posodica, v katerih se je nahajala neznana snov zeleno-rjave barve za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo. Zoper navedena kršitelja bodo policisti izdali odločbi v hitrem postopku.


<< Nazaj | Novice