Mali grad

T e D n i (K) Občine

22.03.2021

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Zbirni center za ravnanje z odpadki Suhadole

T e D n i (K) ObčineIzvajalec del, SGP Graditelj d. d, je nadaljeval z deli, in sicer z izvedbo pokrovov jaškov in vtočnih mrež s postavitvijo na kočno višino ter pripravo terena za asfaltiranje.

Zaključena so kleparska dela z izvedbo atike nadstrešnic. Okoli zbirnega centra je postavljena 2-metrska panelna ograja, izvaja pa se tudi gradnja elektro in TK kanalizacije.

Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja

Od 22. 1. 2021 do 16. 3. 2021 je bil na uradni spletni strani Občine objavljen javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik v letu 2021, in sicer za naslednje ukrepe:

Skupaj je na razpisane ukrepe prispelo 107 vlog, od tega za ukrep »naložbe« prispelo 75 vlog, za ukrep »trženje kmetijskih proizvodov« 8 vlog, za ukrep »sofinanciranje gozdarske mehanizacije« 16 vlog in za ukrep »tehnična podpora« 8 vlog.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občina Kamnik v okviru programa »Pomoč občanom« zagotavlja brezplačne pravne informacijeV želji po pomoči občanom v stiski Občina Kamnik še vedno deluje s programom »Pomoč občanom«, ki smo ga vzpostavili v letu 2016, in sicer kot mehanizem za hiter in učinkovit dostop občanov do pravnih informacij, ki jih potrebujejo. Program je namenjen materialno, socialno ali kako drugače ogroženim občanom naše občine. Omogoča pravočasno seznanitev z njihovimi pravicami, pravnimi in drugimi možnostmi, na ta način pa želimo najbolj ranljivim članom lokalne skupnosti vsaj delno pomagati, preprečiti ali omiliti stiske, v katerih se znajdejo.

V trenutku, ko ljudje v konkretni življenjski situaciji potrebujejo hitre pravne informacije, usmeritev in pomoč pri pridobivanju brezplačne pravne pomoči, je zagotovljena pomoč tako, da občanke in občani lahko hitro in brez strahu pred stroški pridobijo informacije o svojem pravnem položaju ter druge informacije, potrebne za njihovo nadaljnje odločanje in delovanje. S tem bodo lahko učinkoviteje zavarovali in uveljavili posamezne pravice ali celo preprečili morebitne sodne spore. Pri tem je smiselno poudariti, da podane informacije ne nadomeščajo pravnega svetovanja in zastopanja, ki ga izvajajo licencirani odvetniki ali institut brezplačne pravne pomoči (BPP), ki ga zagotavlja država. Pomoč je zgolj informativne narave, namenjena seznanitvi občank in občanov z njihovimi pravicami, obveznostmi ter pravnimi in ostalimi možnostmi.

»Pomoč občanom« se po predhodnem naročilu na telefonsko številko 01/831 81 24 (Klavdija Vidmar) izvaja v prostorih Občine Kamnik (Glavni trg 24).

Občina Kamnik se zavzema za krepitev sodelovanja z nevladnimi organizacijami, Centrom za socialno delo Kamnik in drugimi organizacijami, ki delujejo na področju pomoči posameznikom v stiski. Le tako bomo lahko z vključenimi deležniki v pravnih zadevah učinkovito pomagali ljudem. Problemi, ki jih zaznavamo, praviloma v svojem izhodišču niso le pravne  narave, pač pa so posledica različnih dejavnikov, tako osebnih, socialnih, ekonomskih, zdravstvenih kot tudi drugih okoliščin, s katerimi se srečujejo naše občanke in občani.

Oddelek za družbene dejavnosti

V Kamniku s Prostoferjem in šoferji s srcem na poti nudimo brezplačni prevoz starejšim

Občina Kamnik se s Prostoferjem z današnjim dnem vključuje v trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost starejših, ki povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč. Župan Matej Slapar je danes, 22. marca 2021, vozilo predal v uporabo.

Uporabnik, ki bo potreboval prevoz, lahko pokliče na brezplačno številko 080 10 10. Klicni center je na voljo za rezervacije prevozov od 1. aprila 2021 dalje vsak delovnik med 8. in 18. uro, rezervacijo prevoza pa je potrebno najaviti vsaj 3 dni pred izvedbo storitve.

Občina Kamnik je že 56 slovenska občina, ki se je vključila v projekt. Za namen izvajanja brezplačnih prevozov je v tem letu kupila nov električni avtomobil v vrednosti slabih 21.000 evrov, po plačilu nakupa pa bo na Eko sklad oddana vloga za povrnitev dela stroškov, in sicer višina subvencije v letu 2021 znaša do višine 4.500 evrov. Za izvedbo projekta smo uspeli pridobiti tudi sponzorska sredstva v višini 4.000 evrov s strani Zavarovalnice Triglav, d.d.

Celotno novico si lahko ogledate na povezavi TUKAJ.

Sestanek uredniškega odbora Kamniškega zbornika

V četrtek, 18. marca 2021, je v sejni dvorani Občine Kamnik potekal sestanek uredniškega odbora za pripravo naslednje številke Kamniškega zbornika. Župan se je vsem članom odbora iskreno zahvalil za njihov prispevek k nastanku tega dokumenta časa in vsakemu podaril podpisan izvod Kamniškega zbornika 2020.

Člani so podali svoje predloge o vsebini naslednjega zbornika, ki bo predstavil Kamničane, ki so pomembno vplivali in še vplivajo na dogajanje v svojem kraju. Obravnavali so tudi vprašanje recenzij, objave posameznih člankov Kamniškega zbornika na spletu ter vprašanje jezikovnega pregleda.

Dom kulture Kamnik je podal predlog, da bi se pripravila tudi video predstavitve posameznih člankov Kamniškega zbornika 2022 v obliki pogovorov z avtorji člankov.

Ob tej priložnosti vas uredniški odbor Kamniškega zbornika vljudno vabi, da s prispevkom sodelujete v Kamniškem zborniku 2022.

Kamniški zbornik izdaja Občina Kamnik, ureja pa uredniški odbor, ki ga sestavljajo glavna urednica dr. Marjeta Humar, župan Matej Slapar, dr. Helena Dobrovoljc, Tone Ftičar, Anže Slana,  Dušan Sterle, Kristina Jamšek,  dr. Jože Urbanija, dr. Brane Vreš, mag. Zora Torkar, mag. Breda Vukmir Podbrežnik,  Vlado Motnikar, dr. Boris Kern, Marko Trobevšek in Lea Logar.

V Kamniškem zborniku objavljamo prispevke, ki obravnavajo tematiko, vezano na občino Kamnik. Znanstveni in strokovni članki bodo recenzirani.

Prispevek je treba oddati do 1. decembra 2021, prijavite pa se lahko glavni urednici na telefonsko številko 031/564 705 ali na elektronski naslov marjeta.humar@guest.arnes.si.

Slovenost pri spominskem obeležju na Rakitovcu

V soboto, 20. marca 2021, ob 11. uri so se zbrani v organizaciji Združenja borcev za vrednote NOB Kamnik in Krajevne organizacije ZB Rakitovec-Pšajnovica pri spominskem obeležju na Rakitovcu poklonili 33 padlim borcem partizanskih enot Šlandrove in Tomšičeve brigade ter žrtvam požiga vasi Mali in Veliki Rakitovec.

Ob prisotnosti zastavonoš in predstavnikov veteranskih organizacij Kamnika in Komende je udeležence sprva pozdravil in nagovoril predsednik Krajevne organizacije ZB NOB Rakitovec-Pšajnovica tov. Igor Kanižar, v imenu Občine Kamnik pa podžupan Bogdan Pogačar, ki se je s kratkim nagovorom spomnil takratnih dogodkov.

Slavnostni govornik je bil poslanec Državnega zbora Marjan Šarec, ki je ob pozdravu pohvalil organizatorje skromne slovesnosti in bil kritičen do današnjih dogodkov vladajoče strukture ter poudaril, da moramo delovati složno in brez družbenih razprtij.

Delegacija je k spomeniku ob prisotonosti zastavonoš položila cvetje.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu objavili javni naznanili in sicer za dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora z oznako KA-104 (v nadaljevanju OPPN) in okoljsko poročilo za občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora KA-104. Sklep o začetku postopka priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2018 dne 30. 5. 2018. Strokovne podlage za enoto urejanja OPPN je izdelala družba Jukum d.o.o., Šmartno pri Litiji. Meja območja OPPN je določena v OPN Kamnik in obsega enoto urejanja prostora z imenom KA-104. Območje je na severu omejeno s Korenovo cesto na vzhodu s športnimi površinami ter na jugu s športnim letališčem. Okoljsko poročilo za občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora KA-104 je izdelala družba ZaVita, svetovanje, d.o.o., iz Ljubljane, pod številko 231/2020. Pobudniki želijo v območju obravnave obstoječe objekte dozidati, rekonstruirati in jim spremeniti namembnost. Poleg tega želijo na svojih zemljiščih postaviti nove objekte. V območju urejanja z oznako KA-104 želijo pobudniki urediti tudi vso komunalno infrastrukturo. Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od 15. marca 2021 do vključno 16. aprila 2021.

Poleg zgoraj navedenega prostorskega akta je Oddelke za urejanje prostora pripravil gradivo za elaborat lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za prostorsko enoto Poreber-EUP KE-26/236, številka elaborata URBI-2033, oktober 2020, izdelovalec URBI d.o.o. Oblikovanje prostora,  Trnovski pristan 2, Ljubljana (ID št. PA: 2199), skupaj s pobudo za izvedbo postopka lokacijske preveritve, ki jo je na Občino Kamnik vložil pobudnik lokacijske preveritve. Območje lokacijske preveritve predstavljajo zemljišča s parcelno št. 296/9 in 296/10, obe v k.o. 1896 - Tučna. Investitor z elaboratom lokacijske preveritve predlaga, da se spremeni obseg stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del prostorske enote Podreber KE -26/236. Javna razgrnitev za zainteresirano javnost za oba prostorska akta bo potekala od 15. marca 2021 do vključno
1. aprila 2021. Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

Oddelek za razvoj in investicije

Iščejo se mladi spreminjevalci in spreminjevalke alpske družbe

Ustvarjalne ideje, sveže spodbude in inovativni projekti za uresničevanje trajnostnega razvoja na območju Alp – vse to je tabor Alpine Changemaker Basecamp, odlična priložnost za inovativne in motivirane mlade ljudi, ki želijo s somišljeniki razvijati nove vizije, kako izboljšati kakovost življenja na alpskem območju v prihodnje.

Prvi tabor Alpine Changemaker Basecamp bo potekal od 4. do 9. julija 2021 v Poschiavu v Švici. Za angažirane posameznike, stare od 18 do 30 let, je to odlična priložnost za uveljavitev lastnih idej in projektov na področju družbenih sprememb in trajnostnega razvoja v alpskem prostoru. Tabor bo razdeljen na več sklopov: vodene skupine, kjer bodo udeleženci sodelovali s svojimi predlogi in izkušnjami, samostojno delo, delovne skupine, v katerih komunikacija poteka po načelu vsak z vsakim, podajanje povratnih informacij in izmenjava razmislekov, različni dogodki in opravljanje skupnih nalog. Zainteresirani lahko svojo udeležbo prijavijo do srede maja 2021.

Mednarodna ekipa mentorjev, tj. strokovnjakov z različnih znanstvenoraziskovalnih področij, kot so arhitektura, antropologija in okoljske znanosti, iz podjetništva, rokodelskih panog, regionalnega razvoja, filozofije in umetnosti, bo udeležence spremljala pri udejanjanju njihovih zamisli. Strokovnjaki jim bodo omogočili uporabo različnih orodij ter jih seznanili z različnimi načini razmišljanja in novimi perspektivami, da bi jim tako olajšali izvajanje projektov. Po zaključenem taboru bo mentorski program udeležencem leto dni pomagal pri izvajanju njihovih projektov, poleg tega pa bodo ti imeli priložnost, da projekte predstavijo na mednarodnem forumu in da se celo sami preizkusijo v vlogi mentorjev naslednjim generacijam spreminjevalcev alpskega prostora.

Več informacij o taboru in prijava udeležbe si lahko ogledate tukaj.

Projekt Oživitev trgov

V sredo, 17. marca 2021, je na občini Kamnik potekal uvodni sestanek partnerjev projekta »Oživitev trgov«, ki je potrjen v okviru JP LAS Srce Slovenije. Vodilni partner projekta je Občina Kamnik, partnerji pa so Turistično društvo Motnik, Podeželsko društvo Utrip pod lipo domačo Motnik in Turistično društvo Sveti Vid iz Občine Lukovica.

Sestanek je bil namenjen pregledu aktivnosti posameznih partnerjev in seznanitvi z obveznostmi. V letu 2021 se predvideva ureditev prireditvenega prostora v Motniku in organizacija Vidovih dni v Šentvidu pri Lukovici. V letu 2022 bo vzpostavljena lokalna tržnica v Motniku, potekale bodo rokodelske delavnice (6) in delavnice za mlade.

Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav

Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala RS iz proračuna, namenjenega za kulturo (JP-PAR-2021). Poziv z oznako JP-PAR-2021 se nanaša na sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne:

Predmet poziva ne vključuje novogradenj, posegov na nepremičninah v lasti Republike Slovenije, predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljenim kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljeno odločbo o sofinanciranju, vendar se raziskave niso izvedle v pogodbenem roku.

Rok za oddajo je 31. 5. 2021. Več informacij lahko dobite na elektronskem naslovu brigita.petek@gov.si, telefonska številka: 01 4007942. Več informacij je o javnem pozivu pa si lahko ogledate tukaj.

Policijska postaja Kamnik

PROMETNA NESREČA

V industrijski coni Žeje se je zgodila prometna nesreča z manjšo materialno škodo, v kateri sta udeleženca izpolnjevala vse pogoje za vožnjo v cestnem prometu. Na kraju je bilo izdano obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreče.

MEDVRSTNIŠKO NASILJE   

V eni izmed osnovnih šol v Kamniku je prišlo do medvrstniškega nasilja z udeleženimi štirimi učenci, ki so med seboj prepirali in tudi fizično obračunali. Sledi zbiranje obvestil, razgovori z učenci v prisotnosti njihovih staršev in ustrezen ukrep. 

17. marec

ZAČASNI ODVZEM VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA

Policisti so imeli v postopku voznika osebnega vozila, za katerega so ugotovili, da je le-ta vozil pod vplivom alkohola. Zaradi navedenega so policisti vozniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje in ga bodo skupaj z obdolžilnim predlogom poslali na pristojno sodišče.

PRIJAVA GOLJUFIJE     

Občan je prodal mobilni telefon za katerega je goljuf z lažnim prikazovanjem dejanskih okoliščin pri nakupu telefona v zmoto spravil oškodovanca tako, da je plačilo izvedel preko mobilne aplikacije za spletno bančništvo, in sicer na način, da je plačilo telefona že opravil, čeprav je bilo v resnici na čakanju. Ko je goljuf telefon prejel, pa je plačilo preklical in tako oškodoval občana. Sprejet je bil zapisnik o sprejemu kazenske ovadbe, sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

TATVINA PARFUMOV    

S strani zaposlene v trgovini Müller smo bili obveščeni o tatvini parfumov večje vrednosti. Sledi pregled video posnetkov, zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

ZALOTEN PRI DRZNI TATVINI

V Kamniku je bil za enkrat še neznani storilec drzne tatvine s strani lastnika stanovanjske hiše prepoden, slednji je namreč želel vlomiti v garažo hiše. Sledi zbiranje obvestil, zoper storilca pa sledi kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

VLOM V VOZILO

Neznanec je v Volčjem Potoku z neznanim predmetom razbil steklo na zadnjih desnih vratih vozila in iz notranjosti odtujil torbico, v kateri je imela oškodovanka denarnico z dokumenti in večjo vsoto denarja. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na  okrožno državno tožilstvo

GLASNA GLASBA 

Policisti so na območju Kamnika zaradi glasne glasbe obravnavali kršitev po Zakonu o varstvu javnega reda in miru. Kršitelju je bil na kraju izdan plačilni nalog.

POŠKODBA DELAVCA V PODJETJU  

V enem izmed podjetij v poslovni coni Komenda se je poškodoval delavec podjetja, ki je pred zaključkom službe želel prestaviti viličar na običajno mesto. Ob tem je z viličarjem zapeljal naravnost naprej in pri tem z vilico viličarja trčil v navpični nosilni steber, ob tem se je viličar sunkovito ustavil. Ob trku je delavca dvignilo iz sedeža, pri tem pa je z zgornjim delom glave udaril v rob strehe oziroma v kovinske prečke na strehi, pri tem pa je prišlo do poškodbe glave. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je do nesreče prišlo zaradi neprevidnosti delavca, ki pa ima opravljeno ustrezno usposabljanje za opravljanje tega dela.

PROMETNA NESREČA

Na Ljubljanski cesti je prišlo do prometne nesreče z udeležbo dveh vozil zaradi neupoštevanja prednosti vključevanja voznice iz neprednostne površine v tem primeru parkirišča na prednostno cesto. Povzročiteljici je bil izdan plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.

PREHITRO SKOZI NASELJE

Policista sta opravljala kontrolo prometa v naselju Mali Hrib in imela v postopku voznico začetnico, ki je v naselju vozila s hitrostjo 109 kilometrov na uro oziroma z dvakratno dovoljeno hitrostjo. Zaradi hujšega prekrška so ji policisti vozniško dovoljenje začasno odvzeli, z nujnim obdolžilnim predlogom pa bodo pristojnemu sodišču predlagali odvzem vozniškega dovoljenja.


<< Nazaj | Novice