Mali grad

T e D n i (K) Občine

21.12.2015

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik

ODSEK 3: vodovod Duplica - Volčji Potok (I. faza)

V preteklem tednu je izvajalec del nadaljeval z deli na območju ob Arboretumu v Volčjem Potoku. Izvaja se vodovodna povezava DN 100 do občinske meje z občino Domžale s prevezavo obstoječega sekundarnega vodovoda. Hkrati se izvaja sanacija ceste z dograditvijo pločnika. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del z asfaltiranjem ceste.

Zaradi del je predvidena popolna zapora ceste. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Košiše

Izvajalec je v preteklem tednu izvedel čiščenje terena po končani gradnji s povrnitvijo zemljišč v prvotno stanje. Na delih, kjer je izvajalec končal z asfaltiranjem, so bile izvedene bankine. 

Tunjice

Izvajalec del je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo stranskih kanalov na območju okoli Podružnične šole Tunjice. Na končanih stranskih kanalih je izvajalec izvedel čiščenje terena po končani gradnji s povrnitvijo zemljišč v prvotno stanje. Od križišča za Komendo do Podružnične šole Tunjice, na glavni cesti Kamnik - Tunjice, je bila izvedena talna označba (sredinska črta, prehodi za pešce ter ležeči policaj). V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

2. Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Nevlje

Izvajalec del je nadaljeval z deli po kolovozni poti do Vrhpolj pri Kamniku. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 300. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Podhruška

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Podhruške proti Srednji vasi. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 300 ter vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Vaseno

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Vasena proti Šmartnem v Tuhinju. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 250 ter vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

3. Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu smo na Oddelku zaključili s pregledovanjem poročil, predloženih na podlagi pogodb za sofinanciranje kulturnih, mladinskih, humanitarnih, domoljubnih in drugih programov in projektov v občini Kamnik. Nekatere prijavitelje smo pozvali na dopolnitve. Sredstva bodo tistim, ki jih še niso prejeli in izpolnjujejo vse pogoje, nakazana najkasneje do konca meseca decembra.

Družba Petrol d.d. je predložila dokumente v zvezi z energetsko sanacijo objektov v občini Kamnik. Dela so povečini zaključena, v kotlovnicah na gradu Zaprice in Galeriji Miha Maleš sta bili zaradi puščanja vode dodatno vgrajeni mehčalni napravi. Pripravljalna dela na lokaciji kotlovnica Svilanit za potrebe priprave tople sanitarne vode v poletnem času za objekte Osnovna šola Toma Brejca, Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik, Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik bodo izvedena do konca kurilne sezone 2015/2016.

Ponudnikom so bila posredovana povpraševanja za izvedbo dodatnih del na otroškem igrišču v Motniku, vključno z zamenjavo ograje. V kolikor bo vreme dopuščalo, si želimo, da bi bila dela izvedena še v tem letu.

Zaključen je bil razpis za sofinanciranje programa prekvalifikacij v okviru izobraževanja odraslih v letu 2015, na katerega se je prijavil 1 prijavitelj, ki je izpolnjeval vse pogoje. Z njim je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju.

Objavljen je javni razpis za podelitev priznanj najboljšim športnikom za leto 2015. Rok za oddajo vlog je petek, 15. januar 2016, do 12. ure. 

V četrtek, 17. decembra 2015, so Občino Kamnik obiskali predstavniki Čebelarske zveze Slovenije in Čebelarskega društva Kamnik. Goste je v sejni dvorani občinske stavbe v imenu Občine Kamnik sprejel podžupan Igor Žavbi, dogodka pa so se udeležili tudi poslanec Državnega zbora mag. Matej Tonin ter občinska svetnika Dušan Papež in Brane Golubović.

Kot je povedal predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, so čebelarji ob podpori Republike Slovenije in Organizacije združenih narodov (OZN) predlagali, da 20. maj postane svetovni dan čebel. V okviru prizadevanj za zaščito čebel in čebelarstva ima pomembno mesto ozaveščanje javnosti o pomenu čebel in čebeljih pridelkov, čemur je bil namenjen tudi četrtkov dogodek. Več o pobudi si lahko preberete v zloženki, in sicer tukaj.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo imeli v preteklem tednu povečano število strank, ki so želele pogledati v grafični del Občinskega prostorskega načrta. Za vse zainteresirane občane je Grafični del OPN dostopen na uradni spletni strani Občine Kamnik na www.geoprostor.net/piso, tekstualni del OPN je dostopen na uradni spletni strani Občine http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt ter na http://www.kamnik.si/obcina kamnik/predpisi/odloki.

Na Oddelku smo imeli v zadnjem tednu povečano tudi število prejetih vlog tako za Potrdila o namenski rabi kot tudi za Lokacijske informacije za gradnjo.

Vse občanke in občane, ki že imajo izdana Potrdila o namenski rabi in Lokacijske informacije za gradnjo ter Potrdila o neuveljavljanju predkupne pravice Občine, na tem mestu obveščamo, da s sprejemom OPN, prej navedene listine ne veljajo več. Občanke in občani, ki potrebujejo Potrdila o namenski rabi in Lokacijske informacije za gradnjo ter Potrdila o neuveljavljanju predkupne pravice Občine, morajo vloge ponovno vložiti na elektronski  naslov obcina@kamnik.si ali na naslov Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik. Vsi obrazci so dostopni na uradni spletni strani Občine Kamnik: http://www.kamnik.si/vloge-in-obrazci.

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora intenzivno pripravljali podatke za odmero nadomestila za stavbna zemljišča za leto 2016. Ponovno pozivamo, da morajo vsi lastniki nepremičnin, katerih se spreminjajo podatki, ki vplivajo na odmero nadomestila, spremembo javiti na Občino Kamnik. Spremembo lahko javijo na obrazcu, ki je dostopen na elektronskem naslovu: http://www.kamnik.si/vloge-in-obrazci.

Oddelek za razvoj in investicije

Predstavnica Oddelka za razvoj in investicije se je udeležila uvodne konference programa transnacionalnega sodelovanja ADRION 2014-2020, ki je potekala 9. in 10. decembra 2015 v Bologni v Italiji. Gre za program, ki ga v višini 84 milijonov evrov ter 16 milijonov evrov financirata Evropski sklad za regionalni razvoj ter Instrument predpristopne pomoči (IPA) in je namenjen financiranju projektov 8 evropskih držav, ki tvorijo jadransko-jonsko regijo. Za 85-odstotno sofinanciranje bodo lahko kandidirali projekti, ki bodo prispevali k vzpostavitvi inovativne regije, okrepljene z raziskavami, tehnološkim razvojem ter inovacijami, projekti, ki bodo prispevali k vzpostavitvi trajnostno naravnane regije, ki bo zagotavljala zaščito in promocijo naravnih ter kulturnih virov, projekti, ki bodo prispevali k vzpostavitvi povezane regije z mehanizmi trajnostne mobilnosti ter z odpravo ozkih grl v regionalnih prometnih infrastrukturah, ter projekti, ki bodo prispevali k vzpostavitvi učinkovito upravljane in ustrezno institucionalno okrepljene regije. Sredstva ne bodo namenjena financiranju investicijskih projektov, temveč t. i. mehkim vsebinam z dolgotrajnimi, trajnostnimi učinki, npr:. oblikovanje različnih mrež deležnikov, skupne strategije razvoja posameznih razvojnih vsebin, akcijski načrti, upravljavska orodja in metodologije ter posamezne pilotne aktivnosti za implementacijo sprejetih strateških razvojnih rešitev. Razpis v okviru omenjenega programa bo predvidoma objavljen konec januarja 2016, prvi rok za oddajo projektnih prijav pa bo predvidoma v marcu. Občina Kamnik je na omenjenem dogodku navezala kar nekaj stikov s potencialnimi projektnimi partnerji s podobnimi interesi (trajnostni turizem, promocija naravne in kulturne dediščine, inovativne rešitve regionalnih problemov, učinkovita javna uprava), s katerimi bo poskušala oblikovati zanimive projektne predloge, ki bodo prepričali odločevalce in uspeli na razpisu.

Policijska postaja Kamnik

Policisti Policijske postaje Kamnik so obravnavali tatvino kolesa. Ugotovljeno, da je oškodovanka parkirala svoje gorsko kolo GT, znamke Palomar, vijolične barve, pred knjižnico v Kamniku. Ko se je vrnila iz knjižnice, odklenjenega kolesa ni bilo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti Policijske postaje Kamnik so obravnavali tatvino zlatnine iz stanovanjske hiše v Šmarci. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec prišel v odklenjeno stanovanjsko hišo in odtujil več kosov zlatnine v skupni vrednosti približno 900 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti Policijske postaje Kamnik so na Novi Ljubljanski banki obravnavali ponarejen bankovec. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je občan na svoj bančni račun želel položiti večjo količino denarja, pri tem pa je bančna uslužbenka, zaradi suma, da gre za ponarejen bankovec, izločila bankovec za 20 evrov. Bankovec je bil zasežen in poslan v analizo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti Policijske postaje Kamnik so obravnavali kaznivo dejanje "kršitev proste odločitve volilcev". Policist je v razgovoru ugotovil, da je občanka v domu starejših občanov pristopila do oskrbovanke doma, katera boleha za demenco. Tam je namesto nje najprej na volilno komisijo Kamnik poslala obvestilo o glasovanju po pošti, nato po prejemu navodila izpolnila še volilni list, kar je opazil sin oskrbovanke in podal prijavo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Patrulja Policijske postaje Kamnik je v Volčjem Potoku obravnavala prometno nesrečo, kjer je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo prišlo do trčenja. Nastala je materialna škoda za približno 2.000 evrov. Povzročitelj je bil v nesreči lažje telesno poškodovan in je zdravniško pomoč iskal sam, na kraju pa mu je bila izrečena globa za prekršek.

Na Policijsko postajo Kamnik se je zglasil občan in prijavil tatvino denarnice v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik. Ugotovljeno, da je neznanec okoli 8. ure zjutraj, iz obešene jakne v prvem nadstropju zdravstvenega doma odtujil črno usnjeno denarnico, v kateri je imel oškodovanec osebno izkaznico, vozniško dovoljenje, bančno kartico in ostale kartice ter 60 evrov gotovine. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Patrulja Policijske postaje Kamnik je obravnavala poškodovanje vozila na Zikovi ulici. Ugotovljeno je bilo, da je neznanec z neznanim ostrim predmetom poškodoval prednjo in zadnjo levo pnevmatiko na osebnem vozilu. Nastala je materialna škoda za približno 300 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti Policijske postaje Kamnik so bili obveščeni o podrtem drevesu na Glavnem trgu. Ugotovljeno je bilo da je neznanec ob 1.30 z žago podrl okrašeno novoletno jelko na Glavnem trgu tako, da je le-ta padla na vozišče. Delavci Komunalnega podjetja Kamnik so poskrbeli, da je novoletna jelka postavljena na svoje mesto. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Sem zvezda ... NE mečem petard!

Policisti vsako leto obravnavajo množično uporabo petard in drugih pirotehničnih izdelkov. Medtem, ko je takšno početje določenim posameznikom in skupinam v zabavo, je za večino ljudi neprijetno in pomeni svojevrstno nasilje nad njimi. Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroča telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči in drugo), vznemirja ljudi in živali ter onesnažuje okolje.

V zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS 35/2008) je na področju pirotehničnih izdelkov kot najpomembnejše zapisana prepoved prodaje, posesti in uporabe ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek je pok (najpogosteje so to petarde najrazličnejših oblik in moči).

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 1 in 2 dovoljena tudi fizičnim osebam, mlajšim od 14 oziroma 16 let, če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

Prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena od 26. decembra do 2. januarja.

Vendar tudi takrat teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javna zbiranja. V stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih je dovoljeno uporabljati le ognjemetne izdelke kategorije 1, ki so namenjeni takšni uporabi.

Policisti bodo dosledno ukrepali proti vsem, ki bodo kršili določbe o uporabi pirotehničnih izdelkov. Za posameznike je predvidena globa od 400 do 1.200 evrov.

Uporaba pirotehničnih izdelkov vsem ni všeč, še posebej starejšim ljudem in bolnikom. Zato pirotehnične izdelke, če jih že uporabljajte, uporabljajte tako, da bo uporaba varna in čim manj moteča za okolico! Pri tem tudi ne smemo pozabiti na živali, ker mnoge preživljajo hud stres, še posebej ob objestni uporabi in dejstvu, da se nimajo kam umakniti.

S skupnimi prizadevanji se je mogoče izogniti marsikateri nevarnosti in usodni posledici zato pozivamo vse, predvsem pa starše, skrbnike, učitelje, vzgojitelje, da s svojim lastnim zgledom in opozarjanjem na nevarnosti in hude posledice, pripomorejo k preprečevanji in zmanjševanju uporabe petard in drugih pirotehničnih izdelkov.

Naj zaključimo opozorilo z vprašanjem, katerega odgovor je znan:  »ALI SO OSLEPITVE, OPEČENI IN POŠKODOVANI PRSTI, PRESTRAŠENI IN RAZBURJENI SOSEDI, UBOGE PRESTRAŠENE ŽIVALI IN POVZROČENA ŠKODA VREDNI POKA PETARDE?«


<< Nazaj | Novice