Mali grad

T e D n i (K) Občine

21.11.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Zaključek ureditev ceste Hrib pri Kamniku (JP661112)

Na občinski cesti št. JP 661112 Hrib pri Kamniku so se uspešno zaključila gradbena dela za ureditev tega odseka. Sredstva za izvedbo investicije je v celoti zagotovila KS Nevlje in občani.

 

Pričetek sanacija odvodnjavanja na državni cesti R1-225 Stahovica-Črnivec (Črna 12)

V kraju Črna so ob državni cesti stekla gradbena dela za ureditev odvodnjavanja meteorne vode, ki je v preteklosti povzročala velika probleme tako stanovalcem kot voznikom. Občina Kamnik bo skupaj z Direkcijo RS za ceste omejeni projekt sofinancirala v višini 50 odstotkov. Z ureditvijo bo dokončno rešen večletni problem ogroženosti stanovanjskega bloka Črna 12, saj je neurejena meteorna kanalizacija povzročila spodkopavanja temeljev objekta. Nadzorne službe bodo gradnjo temeljito nadzirala z namenom, da se sanacija zaključi v najkrajšem možnem času, predvidoma do konca novembra.

Rekonstrukcija JP 660521 Stahovica – Črna proti Praprotnem (Vegrad)

Po podpisanem sporazumu o sofinanciranju projekta med podjetjem Calcit d.d., KS Kamniška Bistrica in občino Kamnik, so se pričela gradbena dela na cesti proti domu na Vegrad. Gre za zahteven projekt, ki bo obsegal izgradnjo meteorne kanalizacije, propustov, jaškov, drenaže, zamenjavo tampona in asfaltiranje v dolžini približno 260 metrov. Po terminskem planu del, občinska uprava predvideva zaključek popolne zapore na tem odseku do 15. decembra letos. Stanovalce, obiskovalce in voznike opozarjamo, da na območju gradbišča spoštujejo varnostne ukrepe in popolno zaporo ceste, ter se jih hkrati zahvaljujemo za razumevanje. 

 


Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve


V petek, 18. novembra  je  župan občine, na predlog Komisije za oddajanje poslovnih prostorov v najem, izdal sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika. Najugodnejša ponudnica je  samostojna podjetnica Gostinstvo in turizem, Irena Dolenc s.p.  V prihodnjih tednih bo občina z njo sklenila najemno pogodbo, najemnica bo začela z opravljam dejavnosti v enem mesecu po podpisu pogodbe.

Na občinski spletni strani pod rubriko Javna naročila in razpisi in v Uradnem listu RS je bil v petek, 18. novembra, objavljen javni poziv za zbiranje ponudb za prodajo zazidljivega zemljišča  v Kamniku, in sicer parc.št. 464/4, 364/5, del parc.št. 568/5 in del parc.št. 410/5, vse k.o. Kamnik. Vse zainteresirane kupce vabimo, da si podrobnejšo vsebino razpisa ogledajo na spletni strani občine.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V preteklem tednu je bila sklicana korespondenčna seja Komisije za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, ki je obravnavala vloge, ki so prispele na javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva – jesenski del. Na razpis je prispelo 5 vlog za sofinanciranje pospeševanja zaposlovanja ter 2 vlogi za sofinanciranje udeležb na sejmih in razstavah. Sklepi o dodelitvi sredstev bodo vlagateljem posredovani v prihodnjih dneh.

V okviru projekta »Promocija turističnega območja Srce Slovenije«, katerega nosilka je Agencija za razvoj turizma in podjetništva v občini Kamnik, se pripravlja osnutek Odloka o turističnem vodenju na območju Srca Slovenije. Odlok naj bi v enakem besedilu sprejele vključene občine, poleg tega pa so bila pridobljena že tudi stališča in mnenje ministrstva za gospodarstvo. Predlog odloka o lokalnem turističnem vodenju naj bi občinski svet predvidoma obravnaval na januarski seji.

Vsem turističnim društvom ter društvom, ki delujejo na področju kmetijstva so bili poslani dopisi za pripravo končnih poročil o porabi pridobljenih proračunskih sredstvih. Pogodbeni rok za oddajo poročila je 10. december 2011.

V četrtek, 17. novembra je bil objavljen javni razpis za direktorja družbe Veterina Kamnik d.o.o..

Oddelek za družbene dejavnosti

Občina Kamnik v prihodnje načrtuje odprtje razvojnega oddelka. Da bi pridobili več informacij, smo se skupaj z vodstvom VVZ Antona Medveda v ponedeljek, 14. novembra odpravili v Ljubljano. Ogledali smo si, kako delujejo razvojni oddelki v okviru Vrtca Najdihojca. V pogovoru s strokovnimi delavci smo izvedeli, da je še kako pomembno, da so razvojni oddelki v okviru rednih enot vrtca. Tako lahko prihaja do medsebojnega sodelovanja in nabiranja dragocenih izkušenj med otroki v rednih oddelkih in otroci v razvojnem oddelku. Seveda je takšno druženje skrbno načrtovano. Ob ogledu opreme, ki jo razvojni oddelki morajo imeti, smo ugotovili, da večjih posegov v prostor ne bo potrebno izvesti; seveda je potreben nakup določenih kosov opreme, ki jo večina otrok v razvojnem oddelku rabi (blazine, valji, ogledalo, pred katerim delajo več kot drugi otroci...), določen del opreme pa je vezan na potrebe posamičnega otroka, ki bo vključen v razvojni oddelek.

V pripravi je sprememba Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Kamnik kot tudi sprememba Pravilnika na področju sofinanciranja mladinskih programov in projektov v Občini Kamnik.

V preteklem tednu smo pričeli z notranjo sanacijo stavbe na železniški postaji. Sanacijo ves čas spremlja in nadzoruje strokovna služba Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj.

Ves čas potekajo aktivnosti Zavoda Oreli glede uradnega odprtja pisarne za starejše občane na Tomšičevi ulici 23 v Kamniku, ki naj bi bila v začetku meseca decembra.

V prostorih urada župana je potekal sestanek uredniškega odbora za izdajo Kamniškega zbornika v letu 2012. Predsednica odbora Marjeta Humar je vse prisotne seznanila s članki ter avtorji, ki bodo predstavljeni v novem zborniku. Svoje prispevke bo pripravila tudi občinska uprava.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo k osnutku sprememb UN K-9 Šole prejeli nove smernice, in sicer s strani Elektro Ljubljana ter smernice Ministrstva za obrambo, Uprave za Zaščito in reševanje.


<< Nazaj | Novice