Mali grad

T e D n i (K) Občine

21.10.2013

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Na javni poti št. 660372 Žale v Kamniku je izvajalec CVP d.o.o. iz Ljubljane pričel z obnovitvenimi deli v javno korist. Najprej bo zgrajena podporne konstrukcija iz kamna v betonu dolžine 59 m skupne višine od 4 do 4.80 m, kasneje pa bo obnovljena tudi cesta v dolžini 90 m. V območju obnovitvenih del bo saniran tudi javni vodovod.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

S strani Ministrstva za finance so občine, dne 16. 10. 2013,  prejele predhodne podatke o primerni porabi občin za leto 2014. Pri predhodnem izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2014 je tako upoštevana povprečnina v višini 536 evrov in novelirani podatki o številu prebivalcev, starostni strukturi prebivalcev, površini občin ter dolžini lokalnih cest in javnih poti. V primeru, da bo v postopku sprejemanja državnega proračuna prišlo do sprememb višine povprečnine ali da se bo spremenil zakon, ki ureja financiranje občin, bodo občine po sprejemu državnega proračuna za 2014 ali po sprejemu sprememb zakona o financiranju občin, posredovali nove izračune primerne porabe občin za leto 2014 na podlagi višine povprečnine za leto 2014, ki jo bo določil državni zbor v Zakonu o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015. Po predhodnih podatkih znaša primerna poraba za Občino Kamnik za leto 2014 15.384.780 evrov.

Na Ministrstvo za finance je bilo posredovano poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna Občine Kamnik za obdobje 1. 1. 2013 do 30. 9. 2013.

V petek, 18. 10. 2013, je bila v Uradnem listu RS objavljena Javna ponudba o prodaji kapitalskega deleža v družbi Veterina – Kamnik d.o.o.. Občine Kamnik, Mengeš in Moravče so pristopile k skupni prodaji kapitalskega deleža v družbi Veterina Kamnik d.o.o.. V skladu z Uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin je bila imenovana komisija (sestavljajo jo predstavniki vseh občin), ki je zadolžena za izvedbo skupne prodaje, izvedena pa je bila tudi cenitev družbe na dan 31. 12. 2012 ter sprejeti posamezni programi prodaje. Občinski svet Občine Kamnik je letni program prodaje finančnega premoženja, v katerega je vključena tudi prodaja kapitalskega deleža Občine Kamnik v Veterini Kamnik d.o.o., potrdil na marčevski seji. Na podlagi sprejetega sklepa Občinskega sveta Občine Kamnik, pa bo le ta pred podpisom prodajne pogodbe, ponovno odločal o soglasju k prodaji.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v sodelovanju z Ministrstvom za finance v mesecu oktobru 2013 pripravilo Priporočila za javno naročanje živil, ki jih je potrdila tudi Vlada Republike Slovenije. Spodbujanje lokalno trajnostne oskrbe je eden izmed pomembnih ciljev Nacionalnega programa prehranske politike, povzet po Resoluciji o nacionalnem programu prehranske politike. Po zadnjih dostopnih podatkih večina javnih zavodov v RS naroča cenovno ugodno hrano, katere kakovost je pogosto sporna predvsem zaradi načina pridelave in predelave ter dolge poti od proizvajalca do končnega potrošnika. V skladu z Resolucijo o nacionalnem programu prehranske politike za obdobje od 2012 do 2022 je potrebno pri javnem naročanju živil uporabiti takšna merila in pogoje, da bo hrana kakovostna, uravnotežena in zdrava. Priporočila opredeljujejo možne načine naročanja živil, usmerjajo k naročanju sezonskih živil ter načelu uresničevanja kratkih verig v prehranski verigi, s čimer naj bi se povečal delež lokalne oskrbe.

Sicer pa je občinska uprava v preteklem tednu pričela s postopkom izbora ponudnika za obnovo nezasedenega občinskega neprofitnega stanovanja.

Ponovno obveščamo, da bo Občina Kamnik na spletni strani in oglasni deski v petek, 25. 10. 2013, objavila javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem. Obrazec vloge bo objavljen na spletni strani, zainteresirani ga bodo lahko pridobili v sprejemno informacijski pisarni Občine Kamnik v času uradnih ur. Vloge s prilogami, bodo prosilci lahko oddali v obdobju od 25. 10. 2013 do 25. 11. 2013.

Občina Kamnik namerava oddati tudi gostinski lokal na tržnici v Kamniku, parc. št. 27/1, k.o. 1911, v najem za opravljanje gostinske dejavnosti. Namen je ohraniti pestro gostinsko ponudbo v centru Kamnika. Najemno razmerje bo sklenjeno za določen čas, in sicer za dobo petih let, z možnostjo podaljšanja. Najugodnejši najemnik bo izbran na podlagi javnega zbiranja ponudb.  Javno zbiranje ponudb in razpisna dokumentacija bosta dostopna na spletni strani Občine Kamnik, dodatne informacije pa na tel. št. (01) 8318 247 oziroma po e-pošti: katja.kunstelj@kamnik.si. Možen bo tudi ogled gostinskega prostora po predhodni najavi.

Oddelek za družbene dejavnosti

Občina Kamnik v proračunu vsako leto namenja sredstva za sofinanciranje sakralnih objektov. V letošnjem letu smo na podlagi javnega razpisa sofinancirali tri sakralne objekte skupaj v višini 19.600 evrov, in sicer: Župniji Stranje za obnovo zvonika župnijske cerkve sv. Benedikta v Stranjah, Župniji Gozd za rekonstrukcijo oziroma obnovo skoraj 60 let opuščenih in poškodovanih orgel ter Župniji Šmarca Duplica za poseg elektrifikacije zvonov in vzporednih posegov na župnijski cerkvi sv. Mavricija v Šmarci. Vsi objekti so vpisani v register kulturne dediščine, zato je bilo predhodno potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje s strani strokovnih služb ZVKD OE Kranj. Prav tako so obnove omenjenih sakralnih objektov potekale pod stalnim nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE Kranj. Omenjena dela so bila v teh dneh zaključena.

Matična knjižnica Kamnik nadaljuje s svojim projektom »Kamniške pravljične poti« s pripovedovalko in snovalko poti Ireno Cerar. To soboto jih je pot odpeljala lončarju Milanu Štebetu, kjer so otroci lahko sami poskusili oblikovati glino, starejši pa zavrteti nožni kolovrat.

Skupaj s strokovno službo Zavoda za turizem in šport smo pripravili predlog sredstev, ki bi bila naslednje leto namenjena področju športa. V ta namen pripravljamo dokumentacijo z vsemi potrebnimi dokazili za sofinanciranje športnih objektov, ki jih bo občinska uprava prijavila na javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev s strani Fundacije za šport.

Oddelek za urejanje prostora

Tudi v preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora zasledili povečan obseg strank, kateri so želeli pojasnila glede vrednosti svojega nepremičnega premoženja. Vrednost nepremičnega premoženja lahko vsi občani pogledajo tukaj.

Tudi v preteklem tednu smo na oddelku zasledili povečanje vlog za izdajo potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma ne uveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami.

Oddelek za urejanje prostora je v preteklem tednu pregledoval tudi stališča do pripomb, ki so bile podane na ponovno javno razgrnitev Občinskega prostorskega načrta in jih je pripravila družba  Locus d.o.o.. Vse občane, ki so podali pripombo na javno razgrnjen dopolnjen osnutek OPN bomo o stališčih do pripomb obvestili po pošti. Stališča do pripomb bodo v roku 14 dni objavljena tudi na internetni strani občine Kamnik.

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu aktivno izdelovali mnenja k pritožbam občanov na izdane odločbe za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Policijska postaja Kamnik

Na Ljubljanski cesti v Kamniku pri svetilniku je prišlo do prometne nesreče s poškodbami. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je voznik osebnega vozila zavijal desno na Ljubljansko cesto, kjer je zaradi vožnje po nasprotnem pasu na pasu za leve zavijalce trčil v osebno vozilo. V prometni nesreči je voznik utrpel lahke telesne poškodbe in je bil odpeljan na UBKC z reševalnim vozilom ZD Kamnik. Zoper povzročitelja sledi ustrezen ukrep.

Na Policijsko postajo se je zglasil občan in izročil mobilni telefon znamke Samsung Galaxy S advance, GT i9070, črne barve v usnjenem etuiju. Telefon je bil najden 13. 10. 2013 v Samčevem prehodu v Kamniku. Izgubljeni telefon so lastniku vrnili.

Na Policijsko postajo se je zglasil občan in povedal, da je dne, 14. 10. 2013, okoli 21. ure na Ulici Matije Blejca parkiral svoje osebno vozilo. Naslednji dan je opazil, da mu je neznani voznik z neznanim vozilom poškodoval prednja desna vrata ter s kraja odpeljal. Nastala je materialna škoda za okoli 200 evrov. Sledi zbiranje obvestil in ustrezen ukrep.

V naselju Zagorica nad Kamnikom je voznik z vozilom Renault Megane povozil peško. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je voznik osebnega vozila z desnim ogledalom oplazil peško, ki je hodila po desni strani vozišču, v smeri Stahovice. Peška je bila telesno poškodovana, zato so jo odpeljali na UBKC Ljubljana. Sledi ustrezen ukrep.

Na Šolski ulici se je zgodila prometna nesreča z udeležbo mladoletnika. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je mladoletnica prečkala Šolsko ulico izven prehoda za pešce. V tem trenutku pa je po Šolski iz smeri Novega Trga iz njene leve pripeljal voznik osebnega vozila , kateri je s prednjim delom vozil trčil v peško in jo zbil po tleh. Utrpela je lahke telesne poškodbe in je skupaj s starši sama iskala zdravniško pomoč. Nastala je materialna škoda v višini 250 evrov.

Neznani storilec je na parkirnem prostoru na Klavčičevi ulici iz osebnega vozila znamke Renault Clio odtujil vse štiri originalne okrasne pokrove. Nastala je materialna škoda za okoli 100 evrov.

Policisti so bili obveščeni, da na Zikovi ulici kršijo javni red in mir. Patrulja je na kraju ugotovila, da sta se močno pijana (komunikacija onemogočena) sprla dva občana, pri čemer je eden razbijal po stanovanju ter naj bi brcnil v vhodna vrata stanovanjskega bloka. Po ponovnem razgovoru ter zbranih obvestil sledi ustrezen ukrep po Zakonu o varstvu javnega reda.

OKC PU LJ je patruljo poslal v Godič 48, kjer je voznik osebnega vozila trčil v ograjo. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je voznik zapeljal desno in trčil v kovinsko ograjo. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je voznik vozil pod vplivom alkohola. Na kraju mu je bil izdan plačilni nalog in proti potrdilu začasno odvzeto vozniško dovoljenje. Skupna materialna škoda po nestrokovni oceni znaša 1.050 evrov.

V Dom kulture Kamnik je državljanka Bolgarije prijavila tatvino. Policist je ugotovil, da je neznani storilec skozi odprto okno delovnega prostora izvršil tatvino prenosnika Sony. Materialna škoda znaša 1.000 evrov.

Na Policijski postaji se je zglasila občanka in prijavila vlom v osebni avtomobil Ford Fusion. Policist je ugotovil, da je neznani storilec na vzvod vlomil skozi prednja leva vrata in odtujil žensko denarnico. Skupna materialna škoda znaša približno 150 evrov.

S strani OKC je bila patrulja poslana na Glavni trg. Občanu naj  bi neznanec poškodoval osebni avtomobil. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec preko noči z ostrim predmetom poškodoval prtljažna vrata osebnega avtomobila. Materialna škoda znaša za okoli 50 evrov.

   

 

 


<< Nazaj | Novice