Mali grad

T e D n i (K) Občine

21.09.2015

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek od križišča za Laniše do križišča za Komendo

Izvajalec je od mostu navzgor proti Tunjicam nadaljeval s pripravo podlage za asfaltiranje, kar obsega zamenjavo ustroja ceste, obbetoniranje pokrovov jaškov na višino, LTŽ cestnih kap in podobno.

Hkrati se izvaja:

Konec tedna (petek, sobota in nedelja) je bilo izvedeno asfaltiranje nosilne in obrabne plasti asfalta od križišča za Laniše do križišča za Komendo v skupni dolžini 640 metrov.

Odsek od križišča za Komendo do Podružnične šole Tunjice

Izvajalec je od križišča za Komendo do Podružnične šole Tunjice nadaljeval s pripravo podlage za asfaltiranje, kar obsega zamenjavo ustroja ceste, obbetoniranje pokrovov jaškov na višino, LTŽ cestnih kap in podobno.

Hkrati se izvaja:

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. Promet bo zaradi del moten. Dela potekajo pod popolno zaporo od 6. do 17. ure. Obvoz poteka preko Komende in Zadnjega vrha. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo in ne ovirate gradnje med delavnikom. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov. Občanke in občane naprošamo, da znotraj gradbišča in po obvozih vozijo umirjeno in s tem pripomorejo k zmanjšanju prašenja.

Šolski prevozi

Šolski avtobus vozi otroke v šolo po ustaljeni poti iz Kamnika ne več čez Komendo. Del poti opravi čez gradbišče.

2. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Dela v Stranjah so končana. Potekajo še manjši popravki in pospravljanje gradbišča.

3. Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Po dolgih letih prizadevanj za pridobitev kohezijskih sredstev, je Občina Kamnik v mesecu avgustu, s strani Ministrstva za okolje in prostor, pridobila Odločitev o podpori projektov izgradnje kanalizacijske in vodovodne infrastrukture.

Kljub temu, da nepovratnih sredstev dejansko še ni bilo pridobljenih, sta bili v lanskem letu podpisani kohezijski gradbeni pogodbi za izvedbo nadgradnje kanalizacije in vodovoda v občini Kamnik. V prvi fazi se je v lanskem letu začela izgradnja kanalizacije v Stranjah in Tunjicah ter nadgradnja vodovoda v Volčjem Potoku, ker pa se dela na teh območjih počasi zaključujejo, se bodo v letošnji jeseni dela pričela tudi na območju Tuhinjske doline (Sklop C). Začetek del načrtujemo za cerkvijo v Nevljah. Trasa gre nato po kolovozni poti ter bivši strugi Nevljice do Vrhpolj pri Kamniku. V teh dneh poteka priprava gradbišča, zakoličba ter ostala pripravljalna dela.

4. Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklem tednu je pravna služba nadaljevala s pripravo pogodb, na osnovi katerih bo Občina Kamnik postala lastnica nekaterih zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste in javne poti. Pripravljajo se tako pogodbe o brezplačnem odstopu zemljišč v last Občine (v zameno za geodetsko odmero oziroma ureditev meje) kot tudi kupoprodajne oziroma menjalne pogodbe. Slednje pridejo v poštev v primeru, da se je cesta v naravi premaknila na sosednje zemljišče – v tem primeru je običajno potrebno izvesti odmero, predlagati sprejem sklepa o opustitvi javnega dobra na občinskem svetu ter šele nazadnje skleniti pogodbo, s katero se zamenja zemljišče, po katerem cesta poteka le formalno-pravno, za zemljišče, po katerem cesta poteka dejansko v naravi. Tudi v primeru sklenitve menjalnih pogodb strošek parcelacije nosi Občina.

Oddelek za družbene dejavnosti

V torek, 22. septembra 2015, bo v knjižnici Franceta Balantiča Kamnik ob 19. uri  potekala predstavitev knjige Mamut v naših krajih. Knjigo bo predstavil avtor Danijel Bezek. Leta 1938 so v Nevljah pri Kamniku pri regulaciji Nevljice naleteli na okostje mamuta. To je bilo najpopolnejše okostje mamuta, ki so ga do takrat (in vse do leta 1953) odkrili v Evropi, zato je odkritje odmevalo po celotni srednji Evropi. Okostje (od leta 1995 je replika) je razstavljeno v Prirodoslovnem muzeju v Ljubljani in je najbolj obiskani eksponat muzeja. O tem odkritju in drugih temah iz knjige se bo z avtorjem pogovarjala Urška Pipan iz založbe Viharnik, ki je knjigo izdala.  O tem odkritju in drugih temah iz knjige se bo z avtorjem pogovarjala Urška Pipan iz založbe Viharnih, ki je knjigo izdala.

Skupaj z direktorico knjižnice Franceta Balantiča Kamnik mag. Bredo Podbrežnik Vukmir in projektantskim birojem Geoplan d.o.o., smo si ogledali prostore in delovanje knjižnice v Grosuplju.

V ponedeljek, 14. septembra 2015, smo organizirali skupen sestanek s predstavniki nekaterih zavodov, vključenih v projekt energetskega pogodbeništva, z namenom zagotavljanja prihrankov energije. Poleg ravnateljev osnovnih šol, glasbene šole in vrtca sta se sestanka udeležila tudi direktor Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik dr. Sašo Rebolj ter direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik mag. Zora Torkar. Predstavnika družbe Petrol d.d. sta prisotnim predstavila način delovanja energetskega pogodbeništva, pojasnila postopek izvedbe del, na voljo pa sta bila tudi za vsa vprašanja.  

Po končani predstavitvi je strokovna sodelavka za področje zaščite, reševanja in pomoči Brigita Vavpetič predstavnikom šol in vrtca pojasnila spremembe zakonodaje na področju civilne zaščite ter jih podrobno seznanila z vsemi ukrepi, ki jih je potrebno sprejeti. V nadaljevanju je direktor občinske uprave mag. Ivan Kenda pojasnil, da je Občina Kamnik pristopila k podpisu sporazuma o odpisu dolga ter podal nekaj navodil glede izvedbe odpisa dolgov v praksi.

V torek, 15. septembra 2015, so potekali individualni sestanki s predstavniki zavodov, uvrščenih v prvo fazo energetskega pogodbeništva z namenom zagotavljanja prihrankov energije. Strokovnjaka družbe Petrol d.d. sta s predstavniki zavodov dorekla podrobnosti glede same izvedbe pripravljalnih del, s katerimi bo družba Petrol pričela najverjetneje konec tega tedna.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora prejeli še zadnje mnenje k predlogu Občinskega prostorskega načrta (OPN). Občinski prostorski načrt je temeljni strateški ter izvedbeni prostorski akt, ki določa cilje in izhodišča za prostorsko načrtovanje v občini. Po sprejemu bo nadomestil do sedaj veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana, prostorske ureditvene pogoje ter nekatere druge prostorske izvedbene akte (ZN, UN, LN, OLN), ki se bodo s sprejetim OPN razveljavili. Oddelek za urejanje prostora intenzivno pripravlja gradivo za oktobrsko sejo občinskega sveta.

Oddelek je v preteklem tednu po več kot devetih mesecih prejel odločbo o uvedbe komasacijskega postopka za območje komasacije Drnovo. Občina Kamnik je že v letu 2014 v sodelovanju z Občino Mengeš in Komenda pristopila k izvedbi postopkov za pridobitev odločbe o uvedbi komasacije na južnem delu občine Kamnik in sosednjih zemljiščih na območju občin Mengeš in Komenda.

V preteklem tednu smo bili s strani Finančnega urada Republike Slovenije zaprošeni za podajo mnenj k pritožbam na izdane odločbe zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Po pregledu pritožb ugotavljamo, da kljub številnim obvestilom zavezanci še vedno ne sporočijo na Oddelek za urejanje prostora spremembo podatkov.

Na Oddelku za urejanje prostora smo izdali tudi več potrdil o namenski rabi zemljišč in potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje in lokacijskih informacij za gradnjo. Udeležili smo se več terenskih meritev za odmere ceste in hodnikov za pešce.

Oddelek za razvoj in investicije

Predstavniki Oddelka za razvoj in investicije in Oddelka za družbene dejavnosti smo se na povabilo Omrežja občin Povezanost v Alpah, udeležili strokovne ekskurzije v Lihtenštajn in v avstrijsko zvezno deželo Predarlsko (Voralerberg). Predstavljeni so bili projekti, ki se izvajajo v okviru programa Dynalp nature. Zanimivi so njihovi pristopi k reševanju problematike zelenih površin v urbanih območjih in tudi projekti uspešne integracije beguncev.

Občina Kamnik aktivno sodeluje v partnerstvu Srca Slovenije, ki je prejšnji teden praznoval tudi 15-letnico svojega delovanja. Občine se v tem partnerstvu povezujemo interesno in sodelujemo na tistih področjih in v tistih projektih, ki so za nas pomembni. Skupaj smo se dogovorili, da so prioritete razvoja našega območja naslednje:

Trenutno se aktivno vključujemo v različna partnerstva transnacionalnih programov, sodelujemo pri oblikovanju LAS strategije (razvoj podeželja), sodelujemo na področju turizma, rokodelstva, podjetništva, lokalne samooskrbe, socialnih projektov in okolja.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so sprejeli prijavo tatvine denarnice v Grčiji. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec na plaži Faliraki, na otoku Rodos, iz nahrbtnika odtujil denarnico prijavitelja, v kateri je imel osebno izkaznico, vozniško dovoljenje in 100 evrov. Nastala je materialna škoda za približno 200 evrov. Sledi poročilo na ODT.

Policisti so v trgovini Deichmann, na Ljubljanski cesti 151 v Domžalah, obravnavali tatvino mobilnega telefona. Na kraju so ugotovili, da je neznani storilec z lesene klopi, ki se uporablja za pomerjanje obuval, izvršil tatvino mobilnega telefona  znamke Samsung, tip Galaxy, bele barve. Nastala je materialna škoda za približno 460 evrov. Sledi odstop na Policijsko postajo Domžale, policisti pa bodo podali poročilo na državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino spodnjega perila v trgovini Polzela. Ugotovljeno je bilo, da sta dve neznani ženski v trgovini Saša na Glavnem trg 18 v Kamniku izvršili tatvino 14 spodnjic. Nastala je materialna škoda za 146 evrvov. Policisti bodo podali poročilo na državno tožilstvo.

Policisti so bili obveščeni o poškodovanju bankomata NLB na Perovem. Na kraju so ugotovili, da je neznani storilec poškodoval plastično ohišje za osvetlitev bankomata. Materialna škoda znaša 150 evrov. Sledi zbiranje obvestil in poročilo na državno tožilstvo.

Na policijsko postajo se je zglasila občanka in prijavila tatvino denarnice v trgovini DM v Qlandiji. Policisti so ugotovili, da je oškodovanka kupovala v trgovini DM, ko je prišla v trgovino KIK, pa je ugotovila, da njene denarnice ni in, da je neznani storilec opravil dvig s kartice na bankomatu TUŠ Bakovnik v višini 30 evrov. Nastala je materialna škoda za približno 300 evrov. Policisti bodo podali poročilo na državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali poskus vloma v stanovanjsko hišo v naselju Studenca. Policisti so na kraju ugotovili da je neznani storilec na vzvod skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo, od koder pa ni odtujil ničesar. Na kraju so bile zavarovane sledi rokavic in obuvala. V času vloma so bili na območju opaženi trije mlajši moški, romskega videza, ki so se na kraj pripeljali z osebnim avtomobilom znamke Audi, črne barve. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Na policijsko postajo je poklicala občanka in prijavila tatvino denarnice na Pošti Bakovnik. Policisti so na kraju ugotovili, da je neznani storilec na območju Pošte Bakovnik pristopil do oškodovanke in ji iz ročne torbe odtujil denarnico z dokumenti. Nastala je materialna škoda za približno 100 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so bili obveščeni o prometni nesreči v naselju Spodnje Stranje 1. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Kamnika proti Stahovici in v neposredni bližini naslova Spodnje Stranje zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal izven vozišča, čez vrt stanovanjske hiše, nato pa trčil v večje drevo pred stanovanjsko hišo. Pri postopku je bil vozniku odrejen preizkus alkoholiziranosti z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0,96 mg alkohola v litru izdihanega zraka. V prometni nesreči je voznik utrpel lahke telesne poškodbe, zaradi česar je bil z reševalnim vozilom Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik odpeljan na UB KC Ljubljana. Nastala je materialna škoda za približno 8.500 evrov. Zoper voznika sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče Kamnik.

Policisti so imeli v naselju Kamnik postopek z vinjenim voznikom. Vozniku je bil pri postopku odrejen preizkus alkoholiziranosti z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 1,11 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Proti potrdilu mu je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje, in sicer na podlagi 113.a čl. ZP-1. Zoper voznika je bilo odrejeno pridržanje po 24.členu ZPrCP, s službenim vozilom je bil odpeljan v CZP Ljubljana. Zoper voznika bo podan predlog na Okrajno sodišče Kamnik.


<< Nazaj | Novice