Mali grad

T e D n i (K) Občine

21.07.2014

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Ureditev ceste Prapretno – Sveti Primož

Cesta na Prapretno je zaradi vzpona v smeri Svetega Primoža pogosto poškodovana zaradi meteorne vode, ki po makadamskem vozišču povzroča veliko škodo. V okviru rednega vzdrževanja je bil urejen oziroma tlakovan meteorni kanal ob vozišču, ki bo preprečeval spodkopavanje voziščne konstrukcije.

Cesta Tunjice – Zadnji vrh

Zaključena je bila ureditev ceste LC 160041 Tunjice – Zadnji vrh v dolžini približno 200 metrov. Gradbena dela so zajemala zamenjava ustroja ceste, ureditev odvodnjavanja meteorne in zaledne vode ter asfaltiranje celotnega odseka ceste. V prihodnjih dneh sledi ureditev bankin in brežin.

Ureditev vodovoda na Radomeljski v Šmarci

V preteklem tednu je Komunalno podjetje Kamnik d.d. nadaljevalon z izgradnjo vodovoda Šmarca (Duplica) – Volčji Potok (I. faza) v okviru projekta Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik, vodooskrba v Občini Kamnik.

Na odseku Radomeljske ceste se je izvedla dezinfekcija ter tlačni preizkus, gradbena dela pa so potekala na odseku ceste od Arboretuma Volčji Potok do odcepa za Golf Arboretum. Izvajalec je položil približno 400 metrov cevi do objekta Volčji Potok 14.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Na podlagi Zakona o javnih financah, Zakona o financiranju občin ter Pravilnika o postopkih zadolževanja občin je bil na Ministrstvo za finance posredovan zahtevek za izdajo soglasja k zadolžitvi skupaj s poročilom finančnega in pravnega svetovalca o izboru najugodnejšega kreditodajalca. Po pridobitvi soglasja bo Občina Kamnik podpisala 10-letno kreditno pogodbo z izbrano banko v višini 3.800.000 evrov.

V Dolu pri Ljubljani je za ponedeljek, 21. 7. 2014, sklicana seja skupščine LAS »Srce Slovenije«. Na seji se bo obravnavalo poročilo o delovanju LAS za leto 2013, program dela LAS za leto 2014 ter predstavljena informacija o novem programskem obdobje 2014-2020. Zaradi poznega sprejema nove Uredbe o izvajanju ukrepa LEADER iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020, ki se pričakuje šele ob koncu leta 2014, se v letošnjem letu ne pričakuje LEADER sredstev LAS-u. Omenjena sredstva bodo na razpolago šele po potrditvi nove Lokalne razvojne strategije LAS za obdobje 2014-2020, tako da bo LAS Srce Slovenije v letošnjem letu razpolagal le s sredstvi vključenih občin.

V postopku oddaje javnega naročila za vzdrževanje gozdnih cest v občini Kamnik za leto 2014 so bile podpisane pogodbe z izvajalci. Program vzdrževanja za leto 2014, ki so ga pripravile strokovne službe Zavoda za gozdove, naj bi bil realiziran do konca septembra 2014, in sicer bo gozdne ceste v državnih gozdovih urejal Gozd Ljubljana d.d., gozdne ceste v zasebnih gozdovih pa družba Trimark d.o.o..

Oddelek za družbene dejavnosti

Izvedba gradbenih del v večnamenskem objektu na Stadionu prijateljstva v Mekinjah prehaja v zaključno fazo. V naslednjih dneh bo izveden še zaključni sloj fasade.

Na Podružnični šoli Nevlje je že izvedena sanacija hidroizolacije, prav tako zemeljska dela, ki zajemajo ureditev obstoječe meteorne kanalizacije, prestavitev obstoječih peskolovov in strelovodov. Na zadnjem operativnem sestanku je bilo ugotovljeno, da izvajalec del dela skladno s projektno tehnično dokumentacijo in potrjenim terminskim planom.

Tudi ureditev atletske steze na Stadionu prijateljstva je v zaključni fazi, kar pomeni, da so izvedeni vsi potrebni nanosi. Na stezi so zarisane že vse črte in oznake.

Tudi dela na Osnovni šoli 27. julij Kamnik potekajo skladno s terminskim planom. Zamenjani sta bili tudi zadnji dve panoramski okni, kar pomeni, da so zamenjana vsa okna na objektu.

Na Osnovni šoli Marije Vere se nadaljuje prenova sanitarij. V tem tednu so bile urejene sanitarije za dečke.

Kljub trudu in spodbudam vseh k ohranjanju lepega izgleda mesta, vandalizem ne počiva. V tem tednu je bila v noči s srede, 16. 7. 2014, na četrtek, 17. 7. 2014, zopet povsem popisana z grafiti Plečnikova železniška postaja Kamnik mesto, v katerem deluje Dnevni center Štacjon.

Poleg rednega vzdrževanja v poletnih mesecih Vrtec Antona Medveda Kamnik izkoristi priložnost manjše zasedenosti enot in opravi večja vzdrževalna ali obnovitvena dela. Tako je bilo v preteklem tednu izvedeno pleskanje enote Oblaček, Palček in pa delno enoto Polžki v Motniku.

V enoti Tinkara je bila obnovljena dotrajana podlaga igrišča z zamenjavo lesenega oboda in nadomestitvijo sekancev za blaženje padcev. Na igriščih enot Kamenček, Cepetavček in Oblaček so bile na utrjeno podlago montirane lesene hiške za skladiščenje igrač in pripomočkov. V enoti Rožle se izvaja barvanje okenskih okvirjev in opaža. Mizarji izvajajo popravila dotrajane notranje opreme.

Pred novim šolskim letom staršem ne bo treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila. Šole bodo upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižale višino položnice za malico in kosilo. Oddajanje vlog za subvencijo malice in subvencijo kosila zato ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2014. Še vedno pa je potrebna prijava na malico oziroma kosilo v šoli.

Po več kot dvajsetih letih je dokončano tudi delo pri urejanju lastništva stavbe, kjer se ravno toliko časa nahaja tudi Matična knjižnica Kamnik.

Oddelek za urejanje prostora

Veliko občanov se obrača na Oddelek za urejanje prostora zaradi gradnje enostavnih objektov, za katere po Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/2013, spremembi 24/2013 in 26/2013) ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja.  Zaradi navedenega podajamo pojasnilo, in sicer ne glede na to, da enostavni objekt izpolnjuje pogoje za enostavni objekt, določene v tabelah in ustreza definiciji enostavnega objekta (ni namenjen prebivanju, ni objekt za katerega je obvezna presoja vplivov na okolje po predpisih o varstvu okolja), mora biti investitor pri gradnji takšnega objekta pozoren še na naslednje:

Zgoraj navedene zahteve se uporabljajo tudi za gradnjo nezahtevnega objekta, vendar se preverjajo v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt.

Na Oddelku za urejanje prostora smo izdali v preteklem tednu tudi več potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali vlom v poslovni objekt v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v nočnem času vlomil v poslovni objekt v okolici Kamnika in iz notranjosti odtujil predmete iz bakra. Z dejanjem je storilec povzročil za nekaj tisoč evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so bili obveščeni o prometni nesreči v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja prometne nesreče je bilo ugotovljeno, da je 83-letni voznik osebnega avtomobila iz okolice Kamnika zaradi vožnje po nasprotnem voznem pasu trčil v tovorno vozilo, ki ga je v trenutku prometne nesreče pravilno vozil 59-letnik iz okolice Ljubljane. V prometni nesreči je 83-letni voznik utrpel telesne poškodbe in bil z reševalnim vozilom odpeljan v UBKC. V prometni nesreči je nastalo za približno 4.000 evrov materialne škode. 83-letnemu povzročitelju je bil zaradi kršitve cestno prometnih pravil izdan plačilni nalog.

Policisti so obravnavali tatvino vrtnih senčnikov izpred dveh gostinskih lokalov v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v nočnem času iz vrtov dveh gostinskih lokalov v Kamniku odtujil več vrtnih senčnikov. Z dejanjem je oškodovance oškodoval skupno za nekaj sto evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli pri cestno prometni kontroli postopek z 33-letnikom iz Kamnika. Pri postopku je bilo zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.68 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so 33-letniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje in bodo zoper omenjenega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so obravnavali vlom v osebni avtomobil v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v popoldanskem času v okolici Kamnika vlomil v osebni avtomobil in iz njega odtujil otroški sedež, več očal in svetilko. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za približno 700 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli pri cestno-prometni kontroli postopek z 28-letnim voznikom kolesa z motorjem iz okolice Kamnika. Pri postopku je bilo zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.67 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so 28-letniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje in bodo zoper omenjenega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so imeli v Kamniku postopek s 23-letnikom iz Kamnika. Pri postopku je bilo omenjenemu zasežena PVC samozapiralna vrečka v kateri se je nahajala neznana snov zeleno-rjave barve za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo – rastlino. Zoper navedenega kršitelja bodo policisti podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

 


<< Nazaj | Novice