Mali grad

T e D n i (K) Občine

21.04.2014

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Titanova brv

Gradnja Titanove brvi se izvaja v pričakovalnih terminskih planih. Delo na gradbišču poteka usklajeno, za varnost mimoidočih pa je dobro poskrbljeno. Sočasno strokovnjaki vodarstva še izvajajo ukrepe za ugotovitev poteka zaledne vode, ki priteka na gradbišče, domnevno iz kanala Mlinščice, ki je v neposredni bližini.

Makadamsko parkirišče Novi trg

Parkirišče Novi trg, katerega vsakodnevno uporabljajo občani in občanke, je bilo v okviru rednega vzdrževanja javnih površin ustrezno sanirano.

Plaz pod cesto – Tunjice 40a

Sanacija plazu pod lokalno cesto v Tunjicah se zaključuje. Delo na tem območju sanacije plazu je bilo izredno zahtevno, predvsem pa nevarno zaradi stalnega premikanja tal. V času gradnje je prišlo do večjih odlomov zemljišča in plazenja. Iz tega razloga bo v prihodnje potrebna še izvedba II. faze.

Plaz pod lokalno cesto na Žalah

Sanacija plazu pod cesto na Žalah se je uspešno pričela, dela pa potekajo v predvidenih okvirih. V času sanacije plazu bo na omenjenem območju delna zapora ceste, zato vse uporabnike pozivamo, da so na tem odseku ceste previdni in spoštujejo postavljeno prometno signalizacijo.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Pred 30. redno sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo v sredo, 23. 4. 2014, smo sodelavci Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance v preteklem tednu prisostvovali na odborih občinskega sveta, kjer smo poročali o Zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2013, o letnem poročilu družbe Velika planina d.o.o. za leto 2013, o letnih poročilih javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Kamnik. Poročali smo tudi o Predlogu rebalansa proračuna občine Kamnik za leto 2014.

Med pristojnosti Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance sodi tudi izdajanje soglasij za stojnično prodajo. V Arboretumu Volčji Potok so se pričele aktivnosti na prihajajočo tradicionalno prireditev razstavo tulipanov, zaradi tega je bilo izdanih več soglasij za prodajo na premičnih stojnicah.

V preteklem tednu so bili izdani sklepi o sofinanciranju turističnih društev v letu 2014. Po pravnomočnosti sklepov bodo vlagateljem posredovane v podpis tudi pogodbe o sofinanciranju.

V torek, 22. 4. 2014, poteče rok za oddajo vlog za sofinanciranje malega gospodarstva (pospeševanje zaposlovanja ter zaščita patentov in licenc) ter sofinanciranje kmetijstva (zagotavljanje tehnične podpore, naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah  ter naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij).

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Na Oddelku za premoženjsko-pravne in splošne zadeve smo v preteklem tednu na pristojnih odborih Občinskega sveta Občine Kamnik predstavili gradivo za aprilsko sejo občinskega sveta, ki bo 23. 4. 2014. Gre za Sklep o opustitvi javnega dobra, in sicer za 6 lokacij. V vseh primerih gre za opustitev dela javnega dobra, ki je nekoč predstavljalo javne površine (predvsem ceste in poti), vendar že leta ne služi več svojemu namenu. Javne površine so se dejansko prestavile na nove lokacije, zaradi česar bodo v nadaljevanju sklenjene ustrezne menjalne pogodbe.

Vlada je na redni seji dne 10. 4. 2014 sprejela spremembo sklepa v zvezi z izhodišči za pripravo Predloga zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč, ki se glasi: »Novi Zakon o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč se pripravi tako, da bo pokopališka dejavnost tudi v bodoče organizirana kot obvezna gospodarska javna služba, pogrebna dejavnost pa se bo izvajala v okviru proste gospodarske pobude kot tržna dejavnost, ob upoštevanju določenih pogojev, le kolikor določenih delov pogrebne dejavnosti ne more ustrezno zagotavljati trg, se lahko v tem segmentu organizira kot obvezna gospodarska javna služba«. Različna združenja so ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo že pozvala k sestanku in pojasnilom o upravičenosti takšne ureditve, na katera še čakamo.«

Oddelek za družbene dejavnosti

Občina Kamnik je izvedla novo optično povezavo med javnimi izobraževalnimi ustanovami, ki so pod okriljem Arnesa. Optični razvod smo umestili preko obstoječih in novo zgrajenih kabelskih kanalizacij. Osnovno šolo Frana Albrehta in Osnovno šolo Toma Brejca smo priključili na točko skupnega priklopa, ki je v Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik. V nadaljevanju bomo priključili tudi Glasbeno šolo in Matično knjižnico Kamnik. Vrednost projekta znaša približno 17.000 evrov.

V enoti Pestrna, Vrtca Antona Medveda Kamnik, na Duplici, je bilo v petek, 18. 4. 2014, potrebno zapreti kuhinjo, saj je zaradi dotrajanih cevi prišlo do večjega zamakanja. 10-oddelčna enota ima 4 oddelke prvega starostnega obdobja in poleg razdeljevalne tudi jaslično kuhinjo, v kateri pripravljajo obroke zanje. Občinska uprava je z vodstvom vrtca, po ogledu situacije ugotovila, da je potrebno v prihodnjih dneh pričeti s sanacijo načetih instalacij ter tako v najkrajšem možnem času zagotoviti ponovno obratovanje kuhinje.

V torek, 15. 4. 2014, je v Domu starejših občanov Kamnik potekal 8. koordinacijski sestanek vseh, ki se ukvarjamo z reševanjem problematike starejših v naši občini. Na sestanku je Martin Gorenc predstavil delovanje Župnijske Karitas Kamnik, dr. Marko Rifel pa je predstavil delovanje Rdečega križa Kamnik. Direktorica Zavoda Oreli Martina Ozimek je predstavila novosti, ki potekajo v okviru Svetovalne pisarne za starejše na Tomšičevi ulici 23, mag. Roman Rener pa je predstavil projekt »Razvoj inovativnosti med generacijami na podeželju z vključevanjem ranljivih skupin«, ki ga prav tako izvaja Zavod Oreli.

Z Zavodom Mladinski center Kotlovnica Kamnik je bila podpisana pogodba o vodenju in koordinaciji delovanja LAS, ki je namenjen preventivni dejavnosti s področja različnih oblik zasvojenosti, s poudarkom na drogah in alkoholu.

Oddelek za urejanje prostora

Ne glede na to, da je Ustavno sodišče razveljavilo Zakon o davku na nepremičnine in presodilo, da je v neskladju z ustavo, se še vedno kar precej občanov obrača na naš oddelek glede vprašanj, ki so povezani z njihovimi nepremičninami.
Glede na prej omenjeno dejstvo ponovno obveščamo vse občane, ki so na podlagi 16. člena Odloka o nadomestilu opravičeni do oprostitve plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč vložijo vlogo.  

16. člen Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik določa, da se  nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ne plačuje:

Oprostitev plačila nadomestila za zazidano stavbno zemljišče velja za:

Zahtevek lahko vloži zavezanec, o oprostitvi pa odloča pristojni organ Občine Kamnik:

Ker je veliko občanov v zvezi z zgoraj navedenim zakonom o nepremičninah začelo urejati svoje nepremičninske zadeve ali jih tudi prenašati na svoje naslednike, se je na Oddelku za urejanje prostora  v zadnjem času zelo povečalo število vlog za izdajo potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami, kar trenutno nekoliko podaljšuje čas, ko so njihove vloge rešene.

Poleg prej navedenega smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje, ter lokacijskih informacij za gradnjo, kjer je v zadnjem času največ vlog za enostavne in nezahtevne objekte. Pri tem opažamo, da občani velikokrat oddajo vlogo za lokacijsko informacijo za gradnjo, ker smatrajo, da je to dovolj za postavitev »pomožnega« objekta, kar pa ne drži. Ali je za takšne objekte potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, določa Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur. l. RS, št. 18/2013, 24/2013 in 26/2013.)  Ta Uredba torej določa, da je za nezahtevne objekte potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje za nezahtevne objekte, ki ga občani pridobijo na pristojni Upravni enoti. Enostavni objekti se lahko gradijo brez gradbenega dovoljenja, vendar je potrebno pred gradnjo pridobiti pogoje oz. soglasja, če so ti objekti v območjih varovanj (npr. na vodovarstvenem območju, v varovalnih pasovih komunalne in energetske infrastrukture, varovalnih pasovih javnih cest, v območju zavarovanega starega mestnega jedra Kamnika, v območju Natura 2000,….). 

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja prometne nesreče je bilo ugotovljeno, da je 27-letna voznica osebnega avtomobila, ki je vozila po glavni cesti iz smeri Brnika proti Mengšu, v križišču glavne ceste z odcepom za naselje Komenda zapeljala levo, pri tem pa izsilila prednost 31-letnemu vozniku osebnega avtomobila, ki pa je v tem trenutku pravilno pripeljal po glavni cesti v nasprotni smeri. V prometni nesreči ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za približno 3000 evrov materialne škode. 27-letni povzročiteljici je bil zaradi kršitve cestnoprometnih pravil izdan plačilni nalog.

Policisti so imeli v Kamniku postopek s 23-letnikom iz okolice Kamnika. Pri postopku je bil zasežen manjši skupek neznane snovi zeleno-rjave barve za katerega se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo – rastlino. Zoper 23-letnika bo izdana Odločba v hitrem postopku.

Policisti so obravnavali tatvino artikla v enem izmed bencinskih servisov v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je 34-letnica v bencinskem servisu izvršila tatvino mobilnega telefona. Pri dejanju jo je videl uslužbenec, ki jo je na kraju zadržal do prihoda policistov. Policisti bodo zoper 34-letnico podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku pri cestno-prometni kontroli postopek s 47-letnikom iz Kamnika. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je navedeni vozil neregistriran osebni avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Policisti so 47-letniku zaradi navedenih kršitev zasegli osebni avtomobil in bodo zoper omenjenega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so imeli v Kamniku postopek s 53-letnim voznikom osebnega avtomobila. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.72mg/l alkohola v izdihanem zraku. Kršitelju je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje, zoper navedenega pa bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Policisti so v Kamniku obravnavali tatvino kolesa s pomožnim motorjem. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je neznani storilec v popoldanskem času v Kamniku preščipnil ključavnico, s katero je bilo priklenjeno kolo s pomožnim motorjem znamke Piaggio Ciao, bele barve, in se odpeljal neznano kam. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za približno 300 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali vlom v poslovne prostore podjetja v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec tekom noči vlomil v poslovne prostore podjetja in iz notranjosti odtujil več tobačnih izdelkov in denar. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za približno 1000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.


<< Nazaj | Novice