Mali grad

T e D n i (K) Občine

21.03.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

Pred 4. redno sejo občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo v sredo, 23.3., smo sodelavci Oddelka za gospodarske javne službe v tem tednu prisostvovali na odborih občinskega sveta in zagovarjali ter predstavljali stališča občinske uprave glede Proračuna za leto 2011, sprejema Lokalnega energetskega koncepta ter Okvirnega programa dela občinskega sveta za leto 2011.

Pripravili in uskladili smo Pogodbo o opremljanju stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo, ki sta jo podpisala župan, Marjan Šarec in direktor podjetja Jata Emona d.o.o., Stojan Hergouth. Jata Emona načrtuje na območju "B-23 Jata" ob Korenovi cesti najprej porušiti del obstoječih objektov, nato pa zgraditi nov centralni objekt, nove hleve in nadstrešnice, vse v skladu s sprejetim OPPN-jem. V skladu s pogodbo o opremljanju bo investitor zgradil nov glavni uvoz iz regionalne ceste R2-413 Moste-Duplica, zgradil bo del vodovodnega omrežja, občina pa bo prejela tudi plačilo komunalnega prispevka v višini približno 266.000 evrov po delni odločbi o komunalnem prispevku.

S projektantom, Lunar Rokom iz podjetja PBL d.o.o., smo opravili terenske oglede, kjer je potrebno pripraviti prometne rešitve oziroma načrte prometne ureditve z namenom izboljšanja prometne varnosti in ureditve teh odsekov. Tako smo si ogledali prometno ureditev v poslovni coni Perovo, Klavčičevo ulico (vrtec Tinkara) in Murnovo ulico. Projektant bo na podlagi obstoječega stanja in veljavnih predpisov pripravil ustrezne načrte prometne ureditev, katere bo preučila Komisija za tehnično urejanje prometa.

V Spodnjih Stranjah so se v sredo, 16.03.2011 ob državni cesti R1-225 Kamnik-Stahovica (pri podjetju Granite d.o.o.) pričela gradbena dela za izgradnjo pločnika v dolžini 380 metrov, javne razsvetljave, ureditve brvi oziroma mostu čez Stranjski potok in ukrepa za umirjanje. Večna del se bo izvajalo ob delni zapori ceste razen ob gradnji mostu, bo izvedena popolna zapora z ustreznim obvozom. Vsi odgovorni pri gradnji smo si zadali cilj, da se dela izvedejo v najkrajšem možnem času, zato ocenjujemo, da bodo dela zaključena predvidoma 30.06.2011. Vsem voznikom in voznicam se zahvaljujemo za potrpežljivost in hkrati opozarjamo na previdno vožnjo preko gradbišča.

Četrtkove padavine so v kraju Črna ponovno poplavile državno cesto R1-225/1084 Stahovica-Črnivec, zato je bila izvedena delna zapora ceste. Največji problem pa predstavlja prepust pod stanovanjskim blokom Črna 12, kjer je le-ta popolnoma uničen oziroma zdrobljen, kar posledično pomeni, da meteorna voda spodkopava temelje stanovanjskega bloka in s tem ogroža statično varnost objekta. V mesecu januarju je bil opravljen terenski ogled skupaj z vsemi pristojnimi službami. Ugotovljeno je bilo, da gre za nujna intervencijska dela, saj je potrebno nemudoma preprečiti nadaljnje spodkopavanje objekta. Žal občina Kamnik ugotavlja, da pristojne službe še niso pričele z nujnimi intervencijskimi ukrepi, zato je bil na vse pristojne službe (MOP, ARSO, Hidrotehnik, CPL, KPK, DRSC, DDC) poslan dopis z zahtevo, da morajo nemudoma pričeti z intervencijskimi ukrepi.  

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V preteklem tednu so bile opravljene redne seje odborov občinskega sveta, na katerih se je obravnaval predlog odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2011 v drugi obravnavi.
V skladu z zakonom o javnih financah se pripravlja predlog odloka o zaključnem računu proračuna občine Kamnik za leto 2010, ki ga bo občinski svet obravnaval predvidoma na aprilski seji.
Pričele so se tudi aktivnosti za izdelavo premoženjskih bilanc krajevnih skupnosti za leto 2010 (rok je 31.3. 2011).
Na Ministrstvo za finance je bilo oddano poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov za obdobje od 1.1. do 28.2. 2011.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Dne 16.03. 2011 je Občina Kamnik prejela odločbo Ministrstva za okolje in prostor, s katero je bila zavržena pritožba razlastitvene zavezanke v zvezi razlastitvijo dela zemljišča.

Občina je dne 05.06. 2009 na Upravno enoto Kamnik vložila predlog za razlastitev zemljišča, po katerem poteka kategorizirana občinska cesta, saj z lastnikom zemljišča ni uspela doseči dogovora v zvezi z odkupno ceno. V skladu z veljavno zakonodajo so kategorizirane ceste namreč občinske ali državne, lastniki zemljišč, po katerih takšne ceste potekajo, pa imajo pravico do odškodnine. Kot omenjeno, z lastniki zemljišča ni bilo mogoče sklenit ustreznega sporazuma o višini odškodnine, zato je občina kot skrajni ukrep pri pristojni upravni enoti predlagala uvedbo razlastitvenega postopka. Upravna enota Kamnik je dne 15.11. 2010 izdala odločbo, s katero je v korist razlastitvene upravičenke – Občine Kamnik razlastila nepremičnino in po dokončnosti navedene odločbe odredila vpis lastninske pravice na občino v zemljiški knjigi.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na področju kulture smo imeli sestanek na temo nadaljnjega upravljanja Doma Kulture Kamnik in priprave javnega razpisa za upravljanje.
Potekali so tudi dogovori o novi Strategiji razvoja kulture v občini Kamnik in sicer od leta 2012 dalje, za obdobje 4 let. S strani Ministrstva za kulturo je bila pridobljena pogodba o financiranju Medobčinskega muzeja Kamnik.
V sredo, 16.3. 2011, smo se udeležili seminarja z naslovom »Investicije v javnem sektorju«, ki je potekal v Ljubljani.
V avli občinske stavbe je bila v četrtek, 17.3. 2011 otvoritev razstave likovnih del nadebudnih petletnikov iz VVZ Antona Medveda Kamnik. Mladi umetniki so ustvarjali na temo poznavanja Rudolfa Maistra, upodabljali so njegovo rojstno hišo na Šutni.
V preteklem tednu smo se kot poročevalci udeležili odborov, ki so obravnavali gradivo za naslednjo sejo občinskega sveta.

Oddelek za urejanje prostora

Poleg rednih delovnih obveznosti (reševanje vlog za izdajo potrdil, lokacijskih informacij in soglasij, pregleda projektov za izdajo gradbenih dovoljenj ter svetovanje in posredovanje informacij občanom) so v preteklem tednu na Oddelku za urejanje prostora potekale  aktivnosti v zvezi s pripravo OPN (Občinski prostorski načrt).
Na sestanku s pripravljavcem prostorskega akta so se nadaljevala strokovna usklajevanja glede prostorskih rešitev predlaganih posegov in usklajevanja v zvezi z izvedbenim delom prostorskega akta.
Na Oddelku smo organizirali sestanek na temo nadaljevanja Občinskega podrobnega  prostorskega načrta za območje OPPN B 26 Polje - del in se udeležili predstavitve študije poplavne varnosti za Hudski potok, ki je potekala v prostorih Občine Domžale.
Oddelek za urejanje prostora je na terenu preveril stanje počivališč v Kamniški Bistrici in popisal vse poškodbe, ki so nastale v času zime. Na podlagi terenskega ogleda ugotavljamo, da so nekatere poškodbe nastale zaradi vremenskih razmer, neprimernega odlaganja snega in žal tudi vandalizma (namerno poškodovane usmerjevalne table, ki vodijo proti Brsnikom). 

Velika planina d.o.o.

V torek, 15.3. 2011, je potekal na Ministrstvu za promet sestanek na temo vključitve nihalke in žičnic na Veliki planini v državni projekt javnega prometa. Pobudo za sestanek je dala Občina Kamnik. Sestanka so se udeležili župan, Marjan Šarec, podžupanja, mag. Julijana Bizjak Mlakar, podsekretar za pospeševanje gospodarskega razvoja, mag. Ivan Kenda in notranji revizor, mag. Jože Tomelj.  
Državo pa so zastopali generalni sekretar Ministrstva za promet, Stanislav Pavlič, v.d. generalne direktorice direktorata za železnice in žičnice, mag. Nina Mauhler, Gorazd Bedrač iz direktorata za železnice in žičnice ter Polona Demšar iz potniškega prometa.
Predstavnikom občine Kamnik je bilo na sestanku pojasnjeno, da obstaja tudi na državni ravni interes za takšno rešitev žičničarskega prometa, kot jo je predlagala občina Kamnik. V ta namen naj bi se v letu 2011 pripravila študija, s katero bi se ugotovilo morebitno upravičenost tovrstnega projekta za celotno Slovenijo in opredelilo, kako sistemsko pristopiti k tej nalogi. Ker bi bile v primeru, da bi študija potrdila upravičenost sistemske rešitve na področju žičničarskega prometa v Sloveniji, potrebne tudi spremembe obstoječe zakonodaje, ki ureja promet, lahko pričakujemo morebitne rešitve tega problema šele konec leta 2012.


<< Nazaj | Novice