Mali grad

T e D n i (K) Občine

21.02.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

V ponedeljek je v prostorih urada župana potekalo medoddelčno usklajevanje proračuna Občine Kamnik. Uskladili smo veliko pobud različnih svetniških skupin ter svetnikov in svetnic. V teh tednu so na Oddelku za gospodarske javne službe aktivno pisali obrazložitve glede spremenjenih proračunskih postavk ter obrazložitve načrta razvojnih programov Občine Kamnik za naslednja štiri leta.

V sredo zvečer je Kamnik zopet pobelil sneg, tako da so bili ponoči na delu predstavniki koncesionarja KPK d.d. ob nadzoru svetovalca za občinsko prometno infrastrukturo, Sandija Borca. Več o zimski akciji preberite tukaj

V četrtek smo organizirali usklajevalni sestanek s predstavniki koncesionarja Publicus d.d., ki opravlja gospodarsko javno službo ravnanja s komunalnimi odpadki. Temi sta bili dve:

Na sestanku smo sklenili, da mora koncesionar upoštevati določbe občinskega odloka in tedensko odvažati komunalne odpadke iz omenjenih območij. Ker pa odlok dopušča tudi možnost 14-dnevnega odvoza, v kolikor prostorske možnosti v teh območjih večstanovanjske gradnje omogočajo namestitev dodatnih zabojnikov za smeti, bo koncesionar pripravil podatke, kje bi dodatne zabojnike lahko namestil. Občinska uprava bo te podatke pregledala in ugotovila ali lahko pride do spremembe frekvence odvozov tudi na teh območjih, kot že velja za območja pretežno poseljena z individualnimi hišami.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Poleg rednih delovnih obveznosti (opravljanje finančno računovodskih opravil, odločanje o obratovalnih časih gostinskih lokalov), so bile aktivnosti usmerjene v pripravo zaključnega računa proračuna občine Kamnik za leto 2010, poleg tega pa sta bili na Ministrstvo za finance oziroma AJPES oddani naslednji poročili:

V preteklem tednu smo znotraj občinske uprave uskladili predlog proračuna občine Kamnik za leto 2011 v prvi obravnavi, pripravili navodila za obrazložitve proračuna ter opravili sestanek s predstavniki vseh svetniških skupin občinskega sveta občine Kamnik. Predlog proračuna občine Kamnik za leto 2011 v prvi obravnavi naj bi občinski svet obravnaval predvidoma v sredo, 2.3.2011.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Na usklajevalnem sestanku s predstavniki koncesionarja Publicus d.d., ki opravlja gospodarsko javno službo ravnanja s komunalnimi odpadki je bilo dogovorjeno, da bo nekajkrat letno organiziran nadzor nad izvajanjem odloka s strani prekrškovnega organa Občine Kamnik in ob pomoči koncesionarja. Sklep sestanka oziroma obvestilo občankam in občanom si lahko preberete tukaj

Oddelek za družbene dejavnosti

Na Oddelku za družbene dejavnosti izdajamo še zadnje odločbe za znižano plačilo vrtca. Pripravili smo gradivo Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, ki ga bo na naslednji seji obravnaval občinski svet Občine Kamnik in uskladili Analizo demografskih gibanj ter oceno kapacitet vrtcev in osnovnih šol v občini Kamnik.  Nadaljevale so se tudi aktivnosti v zvezi z odprtjem vrtca Kamenček, ter aktivnosti v zvezi z gradnjo mestnih šol.

Oddelek za urejanje prostora

Poleg rednih delovnih obveznosti (reševanje vlog za izdajo potrdil, lokacijskih informacij in soglasij, pregleda projektov za izdajo gradbenih dovoljenj ter svetovanje in posredovanje informacij občanom) so v preteklem tednu na Oddelku za urejanje prostora potekale aktivnosti v zvezi s pripravo OPN (Občinski prostorski načrt). Na sestanku s pripravljavcem prostorskega akta so se nadaljevala strokovna usklajevanja glede prostorskih rešitev predlaganih posegov. Na sestanku je bil prisoten tudi predstavnik podjetja, ki pripravlja CPVO (Celovita presoja vplivov na okolje) k temu prostorskemu aktu.

 


<< Nazaj | Novice