Mali grad

T e D n i (K) Občine

21.01.2013

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Na podlagi Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih občine Kamnik je pristojni Oddelek občinske uprave izdal tudi dve soglasji za posege na kmetijska zemljišča (dovozni poti do predvidenih novih stanovanjskih objektov).

Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije sta v sodelovanju z Ministrstvom za finance in Računskim sodiščem organizirala seminar »Priprava zaključnih računov proračunov občin«, ki je potekal v četrtek, 17. januarja. Na seminarju so bila predstavljena področja, katerim je potrebno posvetiti največ pozornosti, poleg tega pa tudi primeri nepravilnosti, ki se najpogosteje pojavljajo, pri pripravah zaključnih računov proračunov.

V okviru priprave zaključnega računa proračuna Občine Kamnik za leto 2012 je bilo izdano navodilo za pripravo obrazložitev s podatki o realizaciji. Vsem partnerjem (proračun in krajevne skupnosti), pri katerih se izkazujejo odprte terjatve, so bili posredovani izpiski odprtih terjatev, z UJP je bilo usklajeno  stanje denarnih sredstev na dan 31. 12.2012 (proračun in krajevne skupnosti), z javnimi zavodi  se usklajujejo sredstva dana oz. prejeta v upravljanje ter še številne druge aktivnosti, ki so potrebne pred izdelavo letnih poročil.

Na Ministrstvo za finance je bilo poslano poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov za obdobje od 1. 1. do 31. 12.2012.

V sredo, 23. januarja, bo Univerzitetni inkubator Savinjske regije organiziral informativno-promocijsko delavnico na temo predstavitve oziroma najave razpisa P2 2013 – Subvencije za zagon podjetij, ki so namenjene spodbujanju ustanovitve in zagona inovativno naravnanih podjetij s potencialom hitre rasti in razvoja.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklem tednu so smo na OPPSZ  pripravili Strategijo najemov javnih površin za leto 2013. Zaradi čedalje številčnejših vlog za najem javne površine na ploščadi Glavnega trga, je s strategijo določeno, da se ploščad prednostno oddaja za izvedbo javnih prireditev, shodov, sejmov, razstav, športnih dogodkov, oddaja pa se tudi za postavitev stojnic za namen zbiranja podpisov, promocij, prodajo in predstavitev izdelkov domače obrti.  Del ploščadi pa je namenjen oddaji za postavitev gostinskega  vrta. S Strategijo so določene omejitve za najem javnih površin in pogoji za postavitev gostinskega vrta. Glede na čedalje večje zanimanje občanov za najem površine za pridelavo povrtnin, bo Občina poskusila najti primerne dodatne površine in jih najkasneje do meseca aprila oddati. Prav tako bo zaradi velikega zanimanja za oddajo površin na kamniških Žalah ob dnevu mrtvih, v mesecu oktobru izveden postopek javnega zbiranja ponudb.

Oddelek za družbene dejavnosti

Potekal je strokovni pregled vseh prispelih vlog za podelitev priznanj najboljšim športnikom preteklega leta. Na razpis je prispelo 24 vlog. Predlog dobitnikov je pripravljen, podelitev bo potekala v Domu kulture Kamnik, v ponedeljek, 11. februarja 2013.

Komisija za dodelitev sredstev za enkratne denarne pomoči je obravnavala 21 vlog, v katerih občani prosijo predvsem za plačilo tekočih položnic (elektrika, ogrevanje, najemnine stanovanj, komunala….).

S strokovno delavko Društva Sožitje iz Lok smo si ogledali možnosti za najem varovanega stanovanja za eno izmed njihovih uporabnic, saj doma živi v težkih, neprimernih razmerah. Uporabnica naj bi se preselila v stanovanje s 1. februarjem oziroma takoj, ko se uredijo vsa najemna razmerja med lastnikom in najemnikom in, ko bo Občina izdala odločbo o financiranju nastanitve.

Pripravljena je dokumentacija za objavo javnih razpisov za sofinanciranje domoljubnih društev in sofinanciranje humanitarnih programov. Oba javna razpisa bosta objavljena v Kamniškem občanu in na občinski spletni strani od četrtka, 24. januarja dalje. Rok za oddajo ponudb bo do četrtka, 7. februarja 2013.

S strani vodstva javnega zavoda Mestne lekarne smo bili obveščeni, da bo v mesecu februarju objavljen javni razpis za izvedbo prizidka in ostalih gradbenih del v prostorih zdajšnje lekarne v zdravstvenem domu.

Oddelek za urejanje prostora

Oddelek za urejanje prostora je na vlogo investitorjev izdelala več soglasij h gradnji zaradi manjšega odmika, kot ga predvideva zakonodaja in predpisi.

V preteklem tednu je bilo izdelanih tudi več lokacijskih informacij za gradnjo ter potrdil o namenski rabi. Zaradi spremembe davčne zakonodaje je bilo več zahtevkov za potrdila, kakšna je bila namembnost v preteklih letih, kar je treba preveriti v takrat veljavnih planskih aktih.

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o tatvini osebnega avtomobila v Kamniku. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec v popoldanskem času odtujil osebni avtomobila BMW 525 karavan sive barve, z registrsko oznako CE H4-77C. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo na Okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Obveščeni smo bili o vlomu v vrtno lopo v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec preko vikenda vlomil v vrtno lopo in odtujil kolo znamke Merida bele barve. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo na Okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je voznik osebnega avtomobila v križišču izsilil prednost drugemu vozniku osebnega avtomobila, ki je pravilno pripeljal. Slednji se je sicer umikal desno, vendar trčenja ni mogel preprečiti. Povzročitelju je bil, zaradi kršitve določil ZPrCP, izdan plačilni nalog.

Na policijsko postajo je občan prinesel denarnico z vsebino, ki jo je našel v Kamniku. Policisti so obvestili lastnico, ki je denarnico prevzela na policijski postaji.

Obveščeni smo bili o tatvini osebnega avtomobila v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec tekom noči odtujil osebni avtomobil BMW 138/d karavan, temno modre barve, z registrsko oznako LJ TE-354. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo na Okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Patrulja je v okolici Kamnika imela postopek z voznikom osebnega avtomobila. Pri postopku je voznik kazal znake alkoholiziranosti, zato je bil odrejen preizkus, ki je pokazal 0,63 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Vozniku je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje. Na sodišče v Kamniku bo podan obdolžilni predlog.

Patrulja je v okolici Kamnika imela postopek z voznikom osebnega avtomobila. Pri postopku je voznik kazal znake alkoholiziranosti zato je bil odrejen preizkus, ki je pokazal 0,71 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Vozniku je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje. Na sodišče v Kamniku bo podan obdolžilni predlog.


<< Nazaj | Novice