Mali grad

T e D n i (K) Občine

20.07.2015

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1.  Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek od križišča Laniše proti Tunjicam

Izvajalec je nadaljeval z deli od mostu navzgor proti Tunjicam. Kanalizacija DN 250 je izvedena do križišča za Komendo. Prav tako je na glavno cesto povezana kanalizacija iz ceste proti cerkvi Svete Ane. Hkrati se izvajajo odcepi DN 160 za hišne priključke. Druga ekipa nadaljuje s polaganjem vodovoda od mostu navzgor proti križišču za Komendo. Takoj za njimi ekipa prevezuje hišne priključke na nov vodovod. Izvajalec je začel z deli na meteorni kanalizaciji – postavitev cestnih požiralnikov. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Promet bo zaradi del moten. Dela potekajo pod popolno zaporo od 6. do 17. ure. Obvoz poteka preko Komende in Zadnjega vrha. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

2. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Bistričica

V preteklem tednu je izvajalec izvedel bankine in čiščenje terena po končanem asfaltiranju.

Stranje

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z pripravo podlage za asfaltiranje na vseh končanih kanalih v Spodnjih Stranjah. V petek je izvajalec zažel z izvedbo asfaltiranja. Nadaljevanje asfaltiranja je predvideno v tem tednu. Občanke in občane naprošamo, da z vožnjo po novem asfaltu počakajo da večera ter vozijo umirjeno (brez naglih in sunkovitih zaviranj in speljevanj ter obračanj težjih vozil na mestu).

Zagorica nad Kamnikom

V preteklem tednu je izvajalec izvedel obrabno zaporno plast na glavni cesti mimo gradbiščnih zabojnikov in na stranski cesti nasproti gradbiščnih zabojnikov. V tem tednu sledi izvedba bankin in čiščenje asfalta v jaških, muldah in podobno. 

Županje Njive

Izvajalec se je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo kanalizacije od kapelice do Županjih Njiv, kjer poteka obvoz. Kanalizacija je končana. Kanalizacija, ki je bila v lanskem letu zgrajena v Županjih Njivah, je tako povezana z ostalo kanalizacijo. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del s TK vodi.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

3. Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Pričetek del na Ljubljanski cesti

V preteklem tednu so se pričela dela na Ljubljanski cesti, in sicer na odseku od Mercatorja do pošte na Duplici. Izbrani izvajalec del bo na večih mestih odpravljal različne napake in pomanjkljivosti na komunalni in cestni infrastrukturi. Zaradi del je na tem odseku postavljenih več delnih zapor, zato vse udeležence v prometu pozivamo, da naj zaradi lastne varnosti in varnosti delavcev upoštevajo vso prometno signalizacijo.  

Sanacija toplovodnega omrežja

Družba Petrol, Slovenska energetska družba d.d. iz Ljubljane izvaja obnovo toplovodnega omrežja. V tem mesecu se dela izvajajo na območju Novega trga; od obvoznice do Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik, Vrtca Antona Medveda Kamnik in Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik.

Nove cevi se polagajo po trasi starega toplovoda, z izjemo dveh krajših odcepov, kjer so bila zaradi tehničnih in urbanističnih pogojev določena manjša odstopanja od obstoječe trase. Na območju Novega trga bodo dela zaključena do konca tedna, ko je predvideno asfaltiranje prekopanih asfaltnih površin. Nato pa bo izvajalec začel z obnovo toplovoda, ki poteka med obvoznico in reko Kamniško Bistrico (delno nadzemni, delno podzemni vod).

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Danes, 20. 7. 2015, sta bila objavljena javna razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik v letu 2015, in sicer za naslednje ukrepe:

Javna razpisa ter razpisni obrazci so objavljeni na uradni spletni strani Občine Kamnik. Rok za oddajo vlog je petek, 14. avgust 2015, do 13. ure.

Na podlagi Zakona o javnih financah, Zakona o financiranju občin in Pravilnika o postopkih zadolževanja občin sta bili s strani Ministrstva za finance pridobljeni soglasji k začetku postopka zadolževanja za upravljanje z dolgom občinskega proračuna, in sicer v višini 3.550.000 evrov in 1.600.000 evrov. Na podlagi prejetih soglasij, se bo pripravila vsebina javnega zbiranja ponudb.

Oddelek za družbene dejavnosti

Pripravili smo pogodbe o sofinanciranju urejanja in vzdrževanja športnih objektov po krajevnih skupnostih, za kar občina letos namenja 10.000 evrov.

Na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo oddali poročilo o višini sredstev, ki jih je Občina Kamnik v zadnjih petih letih namenila za invalidne osebe (domska oskrba, družinski pomočniki, Dnevni center Štacjon, sofinanciranje nakupov invalidskih pripomočkov in podobno).

Na podlagi 7. člena Pravilnika o merilih uporabe in oblikovanja cen za najem športnih objektov (Uradni list RS, številka 94/14), je župan Marjan Šarec potrdil predlagani terminski plan (urnik) uporabe in koriščenja športnih objektov v občini Kamnik v šolskem letu 2015/2016, ki ga je na podlagi izvedenega javnega razpisa pripravil Zavod za turizem in šport v občini Kamnik.

Na uradni spletni strani Občine Kamnik je objavljen javni razpis za »Sofinanciranje upravljanja in izvajanja storitve ohranjanja kulturne dediščine – kulturni program v Budnarjevi muzejski hiši« za obdobje dveh let, in sicer od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2017. Rok za predložitev prijav je petek, 14. avgust 2015.

Mladinski center Kotlovnica, kot koordinator Lokalne akcijske skupine, je tudi to leto za nevladne neprofitne organizacije pripravil razpis za sofinanciranje različnih projektov, ki se ukvarjajo s preprečevanjem kemičnih in nekemičnih odvisnosti med mladimi (15-29 let). Rok za predložitev prijav je sobota, 25. julij 2015, razpis pa je objavljen na uradni spletni strani Občine Kamnik in na spletni strani Mladinskega centra Kotlovnica.

Nadaljujejo se gradbena dela pri urejanju atletskih površin na stadionu Prijateljstva v Mekinjah. Izvajalec je utrdil površine za golom na južni strani igrišča in površino za izvajanje skoka v daljino, prav tako so bili vgrajeni vsi elektro priključki za ureditev razsvetljave celotnega kompleksa, ki je predvidena v prihodnjih letih.

Nadaljujejo se gradbeno obrtniška dela pri urejanju vrtčevske enote Pestrna na Duplici.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo imeli na Oddelku za urejanje prostora usklajevalni sestanek s Finančnim uradom Ljubljana glede odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Po podatkih Finančne uprave bodo vsi zavezanci za plačilo dobili na dom odločbe o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015 v naslednjem tednu.

Vse občanke in občane obveščamo, da je osnova za izračun nadomestila Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Kamnik (Ur. l. RS, št. 100/2011, 99/2012) ter Sklep o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015 (Ur. l. RS, št. 94/2014).

Podatki o nepremičninah za katere je po Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik treba plačevati nadomestilo so vzeti iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije in so javno dostopni na internetnem naslovu http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl.

Vse občanke in občane občine Kamnik, ki so po Odloku zavezani plačilu nadomestila in se s prejeto Odločbo ne strinjajo, morajo pritožbo z dokazili vložiti na Obrazcu in jo poslati naslov: Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

Oddelek za razvoj in investicije

Primer dobre prakse

Kot del evropskega projekta Local Action Groups for better EU Communities, ki je sofinanciran s strani programa Europa for citizens, je pod okriljem Razvojnega centra Srca Slovenije od 10. do 12. julija 2015 potekal ogled primerov dobrih praks LAS projektov na Slovaškem, v kraju Kližska Nema. S strani Občine Kamnik se je ogleda udeležil vodja Oddelka za razvoj in investicije Boris Ravbar. Srečanja so se poleg organizatorjev Slovakov in Slovencev, udeležili še predstavniki Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Italije, Romunije, Poljske in Češke. Organizatorji dogodka so preko predstavitve projektov, delavnic, ogledov na terenu prikazali svoje izkušnje z črpanjem evropskih sredstev, izvajanjem projektov za razvoj podeželja, ohranjanja okolja, ohranjanja kulturne dediščine, spodbujanja podjetništva. Zanimiva je njihova izkušnja vključevanja civilnega sektorja v pripravo in izvedbo lokalnih strategij. V okviru tega projekta bodo potekali še ogledi različnih praks na Hrvaškem (Pazin), v Bosni in Hercegovini (Mostar), na Češkem (Slatnice), v Italiji (Portogruaro), na Poljskem (Rzesov), v Litvi (Trakai), v Romuniji (Craiova) in avgusta naslednje leto tudi v Sloveniji, in sicer v Kamniku.

Osnova šola 27. julij Kamnik – sanacija ostrešja in ureditev mansardnih prostorov

Nadaljujejo se dela v zvezi s sanacijo ostrešja in ureditve mansardnih prostorov v objektu Osnovna šola 27. julij Kamnik. Gradbeno obrtniška dela, ki so predstavljala odstranitev predelnih sten, odstranitev nefunkcionalnih dimnikov ter tlakov, so v celoti že izvedena.

Izvajalec del trenutno nadaljuje s rušitvenimi deli v mansardnih prostorih – odstranjevanje iztrošene sanitarne opreme, odstranjevanje iztrošene vodovodne napeljave ter vgrajevanje nove keramičarske obloge z novo sanitarno instalacijo.

Nabava in nakup novega gasilskega vozila

Pripravljena je razpisna dokumentacija, kot to določa Zakon o javnem naročanju, za nabavo podvozja in nadgradnje za novo gasilsko vozilo za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Motnik. S trenutkom dokončne uskladitve vseh tehničnih karakteristik, ki morajo ustrezati zahtevam vozila in značilnostim okoliša, se bo začel postopek objave javnega naročila preko Portala javnih naročil Republike Slovenije.   

Policijska postaja Kamnik

Policijska postaja je bila obveščena o nasilju v družini v Kamniku. Na kraju je bilo ugotovljeno, da sta se doma sprla oče in sin, pri prepiru pa je oče sina izzval k pretepu in ga ozmerjal. Ob prihodu policistov se je oče umiril, zaradi kršitve javnega reda in miru pa mu je policist napisal plačilni nalog.

Policisti so imeli v Šmarci postopek z mladoletnim voznikom kolesa z motorjem. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da voznik nima ustreznega vozniškega dovoljenja in, da je kolo z motorjem neregistrirano. Zaradi tega so kolo z motorjem policisti zasegli, zoper mladoletnika pa podali obdolžilni predlog na sodišče v Kamniku.

Strojevodja vlaka je obvestil policijsko postajo, da je na Bakovniku povozil kolo, ki je ležalo na železniških tirih. Pri tem materialna škoda na vlaku ni nastala, niti zaradi tega ni bil ogrožen železniški promet ali vozni red. Policisti na kraju dogodka niso ugotovili poškodb na železniški infrastrukturi, prav tako z zbiranjem obvestil niso ugotovili, kdo je kolo nastavil na tire, najverjetneje pa je pri tem dejanju šlo za neodgovorno dejanje objestne mladine.

Poslovodja bencinskega servisa Petrol v Žejah je obvestil, da je neznani storilec preko noči vlomil v skladišče s plinskimi jeklenkami. Policisti so na kraju ugotovili, da je storilec zvil okvir vrat in nato iz notranjosti odtujil več plinskih jeklenk. S tem je podjetje oškodoval za približno 300 evrov.

Poslovodja trgovine Spar je obvestila policijsko postajo, da sta dva neznana storilca odtujila poln nakupovalni voziček raznih artiklov. Policisti so z zbiranjem obvestil in pregledom nadzornih kamer ugotovili, da sta v trgovino prišla dva moška stara približno 30 let in med prodajnimi policami nabrala poln voziček različnih artiklov, nato pa sta trgovino zapustil skozi vhod prodajalne. Kaj točno je bilo odtujeno, v trgovini še ugotavljajo, policisti pa so slike storilcev že razposlali po drugih policijskih enotah in zbirajo informacije o identiteti storilcev.

Na policijsko postajo je poklical občan in podal prijavo za tatvino kolesa na Ljubljanski cesti. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec kolo odtujil iz kolesarnice stanovanjskega bloka in s tem lastnika oškodoval za 500 evrov.

Na Glavnem trgu v Kamniku pri zgradbi pošte se je zgodila prometna nesreča, povzročitelj pa je s kraja odpeljal neznano kam ne da bi oškodovancu nudil svoje podatke. Na srečo je šlo le za zvito pločevino. Policisti o neznanem vozniku zbirajo obvestila.

Policisti so imeli pri cestno-prometni kontroli v Mostah pri Komendi postopek s 45-letnim voznikom osebnega avtomobila iz Kamnika. Pri postopku mu je bil zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.81 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so 45-letniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje in zoper omenjenega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.


<< Nazaj | Novice