Mali grad

T e D n i (K) Občine

20.06.2016

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Soteska

Izvajalec je v tem tednu nadaljeval z deli na regionalni cesti R2-414/1349 Kamnik-Ločica. Polaga se fekalna kanalizacija DN 300 in vodovod DN 150. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste. Po izgradnji posameznega odseka se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinjski dolini. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Vir pri Nevljah

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Vira pri Nevljah. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste, ki se pomika v smeri proti Kamniku. Urejajo se kmetijske površine, na katerih je potekala gradnja. Izvajalec polaga tlačno kanalizacijo in vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Šmartno v Tuhinju

Potekala so dela na objektih vodovodnega črpališča in vodohrana. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Sanacija plazu na Klemenčevem

Pod občinsko cesto na Klemenčevem je bila uspešno zaključena sanacija drugega plazu pod tretjo serpentino. Sanacija je zajema izvedbo pilotne stene s 75 piloti globine 5 metrov, drenaže, varovalne ograje in meteorne kanalizacije. Dela je izvajalo podjetje Pavčnik, ki je z deli zaključilo pred rokom. Vrednost sanacije plazu je znašala 60.000 evrov.

Večino sredstev za sanacijo tega plazu bo Občina Kamnik uveljavljala na podlagi že podpisanega sporazuma o sofinanciranju s strani Ministrstva za okolje in prostor.

Ureditev Muzejske poti

Z izvajalcem Komunalno podjetje Kamnik d.d. in nadzorom Proctor d.o.o. je bila v tem tednu izvedena uvedba v delo na projektu »Ureditev JP 660343 – Muzejska pot«. Pripravljalna dela na terenu bo izvajalec začel izvajati v ponedeljek, 20. junija 2016, naslednji dan pa bo postavil popolno zaporo ceste in začel z izkopom. V času izvajanja del, ki bodo predvidoma zaključena konec julija, dostop do muzeja Zaprice po Muzejski poti ne bo mogoč.

Izgradnja mrliške vežice  v Podgorju

V mesecu maju sta Občina Kamnik in Krajevna skupnost Podgorje podpisali pogodbo o sofinanciranju za izgradnjo mrliške vežice v Podgorju.

Izbrani izvajalec za samo izgradnjo je v začetku prejšnjega tedna pričel z gradbenimi deli, ki vsebujejo zemeljska dela, betonska dela, zidarska dela, tesarska dela in kanalizacijo. Nato bodo sledila še obrtniška dela, strojnoinštalacijska dela in elektroinštalacijska dela. Predvideno končanje del je konec meseca oktobra.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Na Občino Kamnik smo prejeli dopis pripravljavca, da se oblikuje nov Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki se je začel pripravljati predvsem na podlagi številnih pobud in pripomb slovenskih občin, ki se ob uporabi sedaj veljavnega zakona srečujejo z nemalo težavami.

Besedilo predloga je upoštevalo opozorila, da so nekatere pravice in obveznosti, ki bi jih moralo urediti zakonsko besedilo, urejene v podzakonskem predpisu ter opozorila o nepreglednosti veljavnega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter na njegovi podlagi izdane uredbe. V osnutek zakona je bil zato prenesen zajeten del podzakonskega predpisa. Podzakonski predpis oziroma uredba bo v bodoče urejala le še posamezne ožje vsebine.

Predlagani zakon uvaja bolj centraliziran način ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, in sicer je organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, ali oseba, ki jo ta organ za to pooblasti, za pravne posle, katerih pogodbena vrednost presega 500.000 evrov, dolžan pridobiti predhodno pisno soglasje sveta samoupravne lokalne skupnosti. Pravni posli nad 500.000 evrov, ki so sklenjeni brez predhodnega soglasja sveta samoupravne lokalne skupnosti, so nični.

Z namenom ureditve vpisov upravljavcev skladno z Uredbo o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb (Uradni list RS, št. 121/06 in 104/13)  je predlog izrecno določil tudi zakonsko obveznost, da je pri pravnih poslih pridobivanja nepremičnin bodoči upravljavec, ki pridobiva nepremično premoženje v imenu države oziroma samoupravne lokalne skupnosti dolžan nemudoma predlagati vladi oziroma organu pristojnemu za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, da ga s sklepom določi za dokončnega upravljavca, pri čemer je določilo o bodočem upravljavcu tudi obvezna sestavina pravnega posla, s katerim se pridobi nepremično premoženje.

Na novo je bolj celovito in jasno določen postopek razpolaganja z nepremičninami, ki je v celoti obvezen za nepremičnine, katerih posamezna ocenjena vrednost je enaka ali višja od 20.000 evrov, ki omogoča in predpisuje tudi postopke nižanja vrednosti nepremičnin ter dopustnost razpolaganja do 50 odstotkov ocenjene vrednosti nepremičnine.

Menjalna pogodba je določena kot samostojni institut in ne v okviru neposredne pogodbe o razpolaganju z nepremičnim premoženjem, iz predloga pa je tudi izločena možnost prodaje nepremičnega premoženja pod ocenjeno oziroma orientacijsko vrednostjo.

Ureditev brezplačne odsvojitve nepremičnega premoženja se vrača na ureditev, kot je veljala pred novelo Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti iz leta 2012. Nepremično premoženje države in samoupravne lokalne skupnosti se lahko brezplačno odsvoji le, če je pridobitelj oseba javnega prava in je izražen javni interes, in sicer izključno za gradnjo javnih objektov športa, zdravstva, šolstva, socialnega varstva, znanosti, kulture, javne uprave, prometne, energetske, komunalne in vodne infrastrukture ter javnih objektov za potrebe obrambe države, državnih rezerv, varnosti državljanov in njihovega premoženja, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in je tak namen nedvoumno določen z državnim oziroma občinskim lokacijskim načrtom in občinskim podrobnim prostorskim načrtom ali občinskim prostorskim načrtom. Bistveni sestavini pogodbe o brezplačni odsvojitvi nepremičnega premoženja države in samoupravne lokalne skupnosti sta opredelitev javnega interesa ter določilo o prepovedi odtujitve in obremenitve brezplačno odsvojene nepremičnine za najmanj pet let. Prepoved obremenitve ne velja za stvarne služnosti in neprave stvarne služnosti.

Ločeno je urejena oddaja v najem za nepremično premoženje države in za nepremično premoženje samoupravnih lokalnih skupnosti. Medtem ko država lahko odda v najem le začasno nepotrebno premoženje in premoženje, ki ga ne sme ali more odsvojiti ostalo pa mora prodati, velja za občino obveznost zagotavljanja določenih dejavnosti za lokalno prebivalstvo, zaradi česar lahko občina oddaja v najem vsako premoženje. Predlog omejuje dolžino najemnih razmerij, ki se sklepajo za določen čas, na maksimalno obdobje 5 let, medtem ko dopušča tudi oddajo v najem za nedoločen čas. Za zagotavljanje prožnosti najemnih razmerij, se ob morebitnih potrebah lastnika nepremičnine skrajšuje odpovedni rok ter olajšuje način prekinitve najemnega razmerja glede na veljavni Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na Brdu pri Kranju je Mladinski svet Slovenije pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja pripravil zaključno prireditev z razglasitvijo najboljših prostovoljcev in prostovoljskih projektov za leto 2015. V natečaj Prostovoljec leta je letos prispelo 220 prijav. Podeljen je bil naziv Naj prostovoljec in Naj prostovoljka v treh starostnih skupinah, naziv Naj prostovoljski projekt, naziv Naj mladinska voditeljica in Naj mladinski projekt, priznanje za mednarodno prostovoljstvo in tri priznanja za posebne dosežke v prostovoljstvu. Gre za tradicionalno prireditev, ki jo je Mladinski svet Slovenije izvedel že štirinajsto leto zapored.

Priznanja so podelili predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, minister za javno upravo Boris Koprivnikar, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Martina Vuk, direktor Urada Republike Slovenije za mladino dr. Peter Debeljak in predsednik Mladinskega sveta Slovenije Tin Kampl. Na slovesni podelitvi, ki jo je popestrila zmagovalka letošnje Popevke Eva Boto, so priznanje prejeli tudi prostovoljci iz naše občine, in sicer iz Osnovne šole Stranje, Zavoda Oreli ter Društva upokojencev Kamnik.

V Maistrovi hiši je z namenom prenove pritličnih prostorov v severnem delu zgradbe strokovna služba Zavoda za varstvo kulturne dediščine pričela z izvajanjem sondiranja, ki bo dokončano v tem tednu. Po končani izvedbi bo zavod izdal ustrezne kulturno varstvene pogoje za sanacijo prostorov. Pripravili smo tudi predpogodbo z Župnijskim uradom Kamnik za najem teh prostorov.

V preteklem tednu je bila podpisana pogodba za drugi del sanacije enote Pestrna Vrtca Antona Medveda Kamnik. Dela se bodo začela s pričetkom poletnih počitnic.

Na podlagi razpisa za sofinanciranje športa trije upravičenci še vedno niso podpisali pogodb, zato jih ponovnopozivamo, da navedeno storijo v čim krajšem možnem času.

Vlagateljem vlog, oddanih na Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v letu 2016, so bili poslani pozivi za dopolnitve.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu prejeli več vlog za izdajo soglasja k parcelacijam. Zato ponovno opozarjamo na spremembe na področju izvajanja parcelacij, ki so določene v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/2015).

Parcela objekta mora biti pred izdajo gradbenega dovoljenja vzpostavljena kot praviloma ena oziroma v izjemnih primerih več celih zemljiških parcel. Zemljiško parcelo, ki je delno stavbna in delno kmetijska, je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja odmeriti oziroma razdeliti na stavbni del in na kmetijski del. Parcela objekta mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč.

Delitev stavbnih zemljišč na več zemljiških parcel je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki bodo po izvedeni parcelaciji ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje samostojnih gradbenih parcel v skladu z določili Odloka o OPN. Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih Odloka o OPN ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta. To pomeni, da mora biti vsaka novo nastala parcela velika vsaj toliko, da je na njej možno postaviti manj zahteven objekt, npr. stanovanjsko hišo, z vsemi površinami za funkcioniranje objekta vključno z ustreznim dovozom in parkirnimi površinami. V takšnih primerih predlagamo izdelavo preprostega zazidalnega preizkusa, ki naj vključuje grafični prikaz postavitve objektov na novo nastalih parcelah z upoštevanjem gradbenih linij, obveznih odmikov od parcelne meje, prikazana pa naj bo tudi prometna ureditev oziroma dostop do objektov. Seveda je treba upoštevati predpisan faktor zazidanosti parcele objekta (FZ) in faktor izrabe parcele (FI), ki je določen za posamezno enoto urejanja prostora. S predhodnim preverjanjem možnosti gradnje na novo nastalih parcelah se lahko izognemo kasnejšim problemom pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, saj bo Občina s tem seznanjena in bo podala svoje morebitne pripombe že v fazi predloga parcelacije.

V primeru, ko investitor ne bo upošteval določil Odloka o OPN glede izvedbe parcelacije, bo Občina Kamnik v skladu z veljavno zakonodajo, morala nasprotovati izdaji gradbenega dovoljenja. To pa za investitorja pomeni podaljšanje postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja ter dodatne stroške za izvedbo nove parcelacije in posledično popravo projektne dokumentacije

Na seji Občinskega sveta je bil sprejet Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kamnik, ki je  bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 38. Celotni Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Kamnik pa si lahko ogledate tukaj.

Glede na večje število vprašanj, kdaj začne veljati novi Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kamnik, občankam in občanom sporočamo, da omenjeni Odlok stopi v veljavo 26. junija 2016.

Bodoče investitorje, ki nameravajo oddati vlogo za izračun vrednosti komunalnega prispevka, in njihove pooblaščence seznanjamo, da naj bodo pri oddaji vlog pozorni  na določbe 17. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kamnik. 17. člen Odloka določa, da se odmera komunalnega prispevka v nedokončanih postopkih, v katerih do začetka veljave (to je do 26. 6. 2016) še niso bile izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka, dokonča po dosedanjih predpisih (to pomeni po Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občine Kamnik (Ur. l. RS, št. 18/12, 28/15), ki pa je za večino primerov gradnje manj ugoden oziroma dražji).

Po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije bodo do konca meseca junija 2016 vsem zavezancem poslane odločbe plačilo Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2016. Občina podatke za odmero Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč prevzema iz uradnih evidenc, kot je določeno z Odlokom o Nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik (Ur. l. RS, št. 100/11, 99/12. Podatki o nepremičninah, za katere je po Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik treba plačevati nadomestilo so vzeti iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije in so javno dostopni na internetnem naslovu http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl.

Oddelek za razvoj in investicije

Občinski svet Občine Kamnik je soglasno potrdil vključitev Občine Kamnik v Združenje zgodovinskih mest Slovenije. Združenje zgodovinskih mest Slovenije zastopa interese mest in gospodarskih družb na področju ohranjanja in spodbujanja življenja in razvoja starih mestnih jeder ter hkrati skrbi za kulturno dediščino Slovenije. Trenutno je vanj poleg naše občine vključenih še 12 slovenskih občin (Idrija, Koper, Kostanjevica na Krki, Kranj, Novo mesto, Piran, Ptuj, Radovljica, Slovenske Konjice, Škofja Loka, Tržič ter Žužemberk). V letošnjem letu združenje med drugim načrtuje promocijo vključenih mest na večjih prireditvah, ki potekajo v mestnih središčih članic združenja, izvrševanje sprejete strategije trženja zgodovinskih mest, turistično promocijo članic na tujih trgih, pripravo skupnih projektov za sodelovanje na različnih evropskih ter nacionalnih razpisih (Interreg Slovenija – Hrvaška, Interreg Slovenija – Avstrija, Produktni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo) ter izvajanje programa izobraževanj »Šola prenove« za ponovno pridobitev starih obrtniških znanj, potrebnih za prenovo in posledično povečanje delovnih mest skupaj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Fakulteto za arhitekturo iz Ljubljane in Srednjo gradbeno, geodetsko in okoljevarstveno šolo iz Ljubljane.

Občina Kamnik je v preteklem tednu Z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo podpisala pogodbo za sofinanciranje projekta ureditve Muzejske poti v višini 65.000 evrov, ki je prva v nizu pogodb za investicije, ki jih je Občina Kamnik prijavila. Sofinanciranje države za občinske investicije v lokalno infrastrukturo se izvaja na podlagi Zakona o financiranju občin, kjer ima Občina Kamnik v letu 2016 in 2017 na voljo vsako leto po 232.903 evrov sredstev.

Policijska postaja Kamnik

SUMA NA PREPOVEDANO DROGO
Policisti so imeli na Kriškem bajerju v postopku občana, ki so mu zasegli dva zavitka z belo grudasto snovjo, za katero obstaja sum, da gre za prepovedano drogo-speed. Zavitek s snovjo bodo poslali v analizo in nato ustrezno ukrepali.

ALKOHOLIZIRAN VOZNIK
V naselju Šmarca so policisti zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov preverili voznika, ki pa je pri postopku kazal očitne znake alkoholiziranosti. Odrejen mu je bil preizkus z alkotestom, katerega je odločno odklonil, kljub temu, da je bil seznanjen s posledicami odklona. Zoper voznika bo podan predlog na okrajno sodišče Kamnik.

TATVINA VOZILA IZPRED STANOVANJSKE HIŠE V SUHADOLAH
Izpred stanovanjske hiše v Suhadolah je neznani storilec izvršil tatvino osebnega avtomobila znamke Peugeot, srebrne barve, ki je bil odklenjen in odpeljan z originalnimi ključi vozila, ki so bili v ključavnici. Nastala je materialna škoda za približno 500 evrov. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

POSKUS VLOMA V VOZILO V ŠMARCI
Neznanec je v Šmarci preko noči z neznanim predmetom na vzvod poskušal vlomiti skozi prednja desna vrata vozila, vendar je nato od dejanja odstopil. Pri tem je nastala materialna škoda za približno 300 evrov. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

ODTUJENA PLATIŠČA  IZ PARKIRANEGA VOZILA
Neznani storilec je preko noči pristopil do osebnega vozila, kjer je iz odprtega prtljažnika odtujil dvigalko za vozilo in nato pristopil do drugega parkiranega vozila ter iz njega odtujil vsa štiri platišča s pnevmatikami. Nastala je materialna škoda za približno 500 evrov. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

TATVINA JAKNE V PABU PARLAMENT V LJUBLJANI
Na policijsko postajo se je zglasil občan in prijavil tatvino jakne z denarnico v pabu Parlament v Ljubljani. Z razgovori je bilo ugotovljeno, da je neznanec v gostinskem lokalu Parlament izvršil tatvino moške jakne znamke Nike, črne barve, v kateri je imel oškodovanec vozniško dovoljenje, osebno izkaznico in ključe stanovanjske hiše. Nastala je materialna škoda za približno 150 evrov. Sledi odstop kaznivega dejanja na pristojno policijsko postajo.  

16. junij

SUM NA PREPOVEDANO DROGO
Policisti so imeli v Trzinu v postopku občana, ki mu je bila proti potrdilu  zasežena zelena posušena rastlina v PVC vrečki, za katero obstaja sum, da gre za prepovedano drogo. Zavitek s snovjo bodo poslali v analizo in nato ustrezno ukrepali.

PROMETNA NESREČA V KOMENDI
V Komendi, na Glavarjevi ulici, je prišlo do prometne nesreče. Na kraju je bilo ugotovljeno, da voznica z osebnim vozilom ni vozila po desnem voznem pasu, zaradi česar je bočno trčila v osebni avtomobil, ki je po drugem voznem pasu pravilno vozil drugi udeležene nesreče. V prometni nesreči je povzročiteljica utrpela lahke telesne poškodbe. Nastala je materialna škoda za približno 3.200 evrov. Povzročiteljici je bil na kraju izdan plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu. 

TATVINA DENARNICE IZ STANOVANJSKE HIŠE
Policisti so bili obveščeni o tatvini denarnice. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec iz odklenjene stanovanjske hiše odtujil zeleno denarnico, v kateri je imel oškodovanec osebno izkaznico, kartico zdravstvenega zavarovanja in 60 eVrov. Nastala je materialna škoda za približno 100 evrov. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

ALKOHOLIZIRAN VOZNIK
V naselju Zgornje Stranje smo kontrolirali voznika, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti. Odrejen mu je bil preizkus z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal, da ima voznik začetnik 0,48 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Proti potrdilu mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje. Zoper voznika bo podan predlog na Okrajno sodišče Kamnik.

POSKUS VLOMA V NEKDANJO GOSTILNO - STARI GRAD
Neznanec je s primernim orodjem na vzvod vlomil skozi vhodna vrata nekdanje gostilne na Starem gradu. Iz renovacijskega objekta ni bilo ničesar odtujenega. Nastala pa je materialna škoda na objektu za približno 100 evrov. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

ALKOHOLIZIRAN VOZNIK V VRHPOLJAH
V naselju Vrhpolje smo kontrolirali voznika, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti. Odrejen mu je bil preizkus z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal, da ima voznik 1,17 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Proti potrdilu mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje. Zoper voznika bo podan predlog na Okrajno sodišče Kamnik.

POSKUS VLOMA V SKUPNI KLETNI PROSTOR NA ŠUTNI
Policisti smo bili obveščeni o vlomu v skupni kletni prostor na Šutni. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je neznanec preko noči poskušal s primernim orodjem na vzvod vlomiti skozi dve okni skupnih kletnih prostorov. To mu zaradi v notranjosti nameščenih kovinskih mrež ni uspelo. Nastala je materialna škoda za približno 350 evrov na škodo vseh etažnih lastnikov na naslovu. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo. 


<< Nazaj | Novice