Mali grad

T e D n i (K) Občine

20.06.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

V ponedeljek, 6. junija je na pobudo MOP-a in v organizaciji Občine Kamnik potekal sestanek v zvezi s projektom izgradnje kanalizacije in nadgradnje CČN Domžale - Kamnik, za 8 vključenih občin  – Občina Moravče, Občina Domžale, Občina Trzin, Občina Mengeš, Občina Komenda, Občina Cerklje na Gorenjskem in Občina Kamnik ter CČN Domžale Kamnik. Srečanja smo se udeležili predstavniki iz Občin Kamnik in Moravč, predstavniki upravljalcev KPK Kamnik in JKP Prodnik, projektanta IEI in Hidroinženiring ter predstavniki iz podjetja, ki za nas pripravlja vlogo za financiranje iz kohezijskega sklada in sicer podjetje SL Consult. S strani MOP-a, pa so se sestanka udeležili predstavniki iz Sektorja za financiranje in ugotavljanje upravičenosti investicij in vodja našega projekta s strani MOPa, ki prihaja iz sektorja za kohezijsko politiko in investicije.

Skupaj smo pregledali ekonomsko upravičenost povezovalnega kanala od Kamnika do Šmartnega in povezovalnega kanala od Domžal do Moravč. Dobili smo še dodatna navodila, kako naj natančno pripravimo vlogo za ta dva odseka. Trenutno pa kaže, da ima povezovalni kanal iz Kamnika proti Šmartnem opravičljive razloge za financiranje iz kohezijskega sklada, saj je finančna vrednost obremenitve na eno populacijsko enoto nižja, kot jo zahtevajo »bavarske norme«.

S sestankom smo bili zelo zadovoljni in dogovorjeni smo, da po navodilih pripravljeno dokumentacijo čim prej pošljemo v ponoven pregled.

V preteklem tednu smo na občinski spletni strani objavili 45 Poročil o mikrobiološkem preskusu pitne vode v krajevnih vodovodih za mesec junij 2011, ki jih je na podlagi vzorčenja v mesecu juniju pripravil Zavod za zdravstveno varstvo Kranj.

Opažamo, da je voda v nekaterih vaških vodovodnih sistemih izredno oporečna (neskladna). V nekaterih sistemih se neskladnost pojavlja stalno in že več let.  Uporabnike opozarjamo, da se ravnajo po navodilih njihovih odgovornih oseb v vodovodnih odborih. Vse odgovorne pa pozivamo, da uporabnike vode pravočasno obveščajo in postopajo skladno s sprejetimi pravili sistema HACCP."

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Pred 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo v sredo, 22. junij 2011, smo sodelavci Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance v preteklem tednu prisostvovali na odborih občinskega sveta, kjer smo poročali o letnih poročilih javnih zavodov za leto 2010, o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2011 ter o Strategiji razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turistične destinacije.

V preteklem tednu je bilo na Ministrstvo za finance posredovano poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna Občine Kamnik za obdobje 1.1. 2011 do 31.5. 2011.

V petek 17. junija je potekel rok za oddajo vlog na razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva. Do roka je prispelo 8 vlog za sofinanciranje pospeševanja zaposlovanja ter 2 vlogi za sofinanciranje obrestne mere pri kreditiranju.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklih tednih je bila že objavljena novica, da je bil izveden poostren nadzor nad razraščenimi živimi mejami, grmovnicami in vejami dreves, ki zastirajo pogled, prometno signalizacijo ali posegajo na javne površine (predvsem ceste). Na osnovi navedenega so bili vsi lastniki zemljišč, iz katerih rastlinje posega v javne površine pozvani, naj le-tega ustrezno obrežejo oziroma uredijo. V preteklem tednu je bilo ugotovljeno, da so lastniki v zelo visokem deležu (približno 90 odstotkov) upoštevali opozorilo nadzorne službe. Lastnike, ki tega še niso storili, ponovno pozivamo, naj takšno rastlinje obrežejo oziroma uredijo, saj bo zoper njih (brez ponovnega opozorila) uveden ustrezen postopek v skladu s predpisi.

Na osnovi prijave je bil organiziran tudi ogled problematičnih lokacij, na katerih se že leta nahajajo divja odlagališča, vendar je te zaradi nedostopnosti oziroma zahtevnosti terena in obsežnosti odpadkov nekoliko zahtevnejše sanirati. Lokacije so določene, dve izmed njih se bosta v bližnji prihodnosti tudi dejansko sanirali. Na vsaki lokaciji gre za približno 15 opuščenih vozil ter druge nesnage.

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu so se na področju športa obravnavale vloge, prispele na javni razpis za najem in koriščenje prostih terminov v športnih objektih, ki so občinskega pomena. Pripravljale so se pogodbe za sofinanciranje športnih/razvojnih programov v občini Kamnik za leto 2011. Pogodbe bodo izbranim izvajalcem posredovane v podpis v tem tednu.

Strokovna služba je pripravljala gradivo za udeležbo na zapuščinskem postopku za dva občana, ki jim je občina doplačevala oskrbne stroške v Domu starostnikov. Komisija za dodeljevanje enkratnih denarni pomoči je obravnavala tekoče vloge.

V pripravi je razpis za upravljanje z Domom  kulture Kamnik in izvajanje kulturnega programa v DKK.

Za postavitev akustične zavese v Domu kulture potekajo postopki za pridobitev najugodnejše ponudbe. Prav tako potekajo postopki za pridobitev najugodnejše ponudbe za nakup »večnamenskih praktikablov«, ki jih Dom kulture nujno potrebuje.

Prijaviteljem na razpis za sofinanciranje mladinskih in kulturnih programov in projektov je bila nakazana prva polovica sredstev po pogodbah.  

Za sanacijo ostrešja in stropa na objektu Plečnikova železniška postaja so pridobljeni popisi del in ocena investicije. Na podlagi le-teh, bodo izvedeni postopki za izbor izvajalca.

Glede na obravnavo pritožbe za mesečno subvencijo smo pripravili spremembe Pravilnika o postopku in merilih za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki niso vključeni v organizirano vzgojo in varstvo. V spremembah je natančneje opredeljeno, s katerim datumom se subvencija določi. Seznanili smo se s programom, ki bo omogočal centralno evidenco vpisanih.

Strokovne službe oddelka so pripravljale gradivo za sejo občinskega sveta in sicer Letna poročila javnih zavodov za leto 2010. Udeležili smo se odborov, ki so obravnavali gradivo 7. seje Občinskega sveta.


<< Nazaj | Novice