Mali grad

T e D n i (K) Občine

20.05.2013

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Pregled poškodb vodotokov na območju Špitaliča in Motnika

Predstavniki občinske uprave, predsednika KS Špitalič in Motnik, predstavniki Agencije RS za okolje ter podjetja Nivo Celje so si na terenu skupaj ogledali stanje poškodb na vodotokih. Na podlagi strokovnih podlag in ugotovitev s terena, bodo projektanti izdelali ustrezne rešitve glede na zagotovljena sredstva države v letu 2013. Poleg tega je bila podana pobuda k dodatnim preventivnim ukrepom, kjer bi vsi predstavniki (Občina Kamnik, KS Špitalič in Motnik, ARSO in Nivo) izvedli čistilno akcijo vodotokov, ter tudi s tem skušali ublažiti posledice poplav.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V skladu z najemnimi/zakupnimi pogodbami za najem »vrtičkov«, ki se nahajajo na površinah, ki so v lasti Občine Kamnik, so bili posredovani plačilni nalogi za plačilo letne najemnine.

Oskrbo zapuščenih živali na območju Občine Kamnik se zagotavlja kot obvezno javno službo s podelitvijo koncesije koncesionarju, ki ga bo Občina Kamnik izbrala v skladu z določili Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 18/13). Javni razpis za podelitev koncesije je bil objavljen v petek, 17. 5. 2013.

Z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje je bila podpisana pogodba o vzdrževanju gozdnih cest v letu 2013. Program vzdrževanja v skladu s pogodbo pripravi Zavod RS za gozdove. Vrednost vzdrževalnih del je za letošnje leto ocenjena na približno 36.000 evrov, financira pa se delno iz pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdov, delno pa iz državnega proračuna.

Na Ministrstvo za finance je bilo posredovano poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna Občine Kamnik za obdobje 1. 1. 2013 do 30. 4. 2013.

Za majsko sejo Občinskega sveta Občine Kamnik je bil pripravljen predlog odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2013 ter predlog sklepa o izstopu Občine Kamnik iz Območnega razvojnega partnerstva Središča Slovenije.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občinska uprava je izbrala cenovno najugodnejšega izvajalca za obnovo nezasedenega stanovanja, ki bo predmet oddaje v uporabo zadnji upravičenki s seznama za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, objavljenega na podlagi javnega razpisa iz leta 2011.

V reševanje problematike neplačnikov občinskih najemnin se je vključila tudi podžupanja mag. Julijana Bizjak Mlakar, ki je v preteklem tednu že opravila prve razgovore.

Oddelek za družbene dejavnosti

Pretekli teden je župana Marjan Šarca v spremstvu treh učencev 7. razredov OŠ Frana Albrehta-Unicefovi junior ambasadorji (Žana Drolc, Sergej Mihajlov in Jan Trebušak) obiskala mala Gaja z mamico, ki trpi za cerebralno paralizo. Mlade ambasadorje je Gajina zgodba zelo ganila, zato so županu in njeni mamici predstavili svoje aktivnosti, da bi pomagali pri zbiranju sredstev. V okviru delovne sobote, 25. maja, bodo organizirali dobrodelni tek, ki se ga bodo lahko udeležili šolarji, učitelji in starši, prav tako bodo postavili tudi stojnico, kjer se bodo zbirali prostovoljni prispevki za Gajo. Ambasadorji so župana Marjana Šarca povabili k udeležbi, akcije pa se bo z veseljem udeležil.

Za operativni poseg dveletne Gaje v ZDA, ki trpi za cerebralno paralizo, je Občina Kamnik donirala 1.000 evrov. Mladi družini želimo uspešno akcijo pri zbiranju sredstev, mali Gaji pa vse dobro pri njenem operativnem posegu in rehabilitaciji.

Občina Kamnik je donirala 1.000 evrov za šestindvajset­letnega Nina Rakoviča iz Kamnika, ki ima prav tako cerebralno paralizo, poleg gibalne oviranosti pa ga pesti še nezmožnost govornega sporazumevanja. Nino zbira sredstva za nakup vozila, ki bo njemu in njegovi družini olajšal vsakodnevne vožnje na terapije in ostale aktivnosti. Ob tem je potrebno poudariti, da občina Ninu krije vsakomesečne stroške oskrbe v Ciriusu, kjer Nino preživi vsak delovni dan med 7. in 15. uro, in sicer v višini približno 1.300 evrov/mesečno.

Vandali so se po dveh letih miru znova lotili stavbe na železniški postaji, kjer ima svoj prostor Dnevni center Štacjon.

Do 16. 5. 2013, ko je potekel rok za oddajo ponudb na javni razpis »Sanacija POŠ Zg. Tuhinj«, je prispelo 10 ponudb. Občinska uprava izvaja postopek preverjanja ponudnikov.

Na Javni razpis za sofinanciranje športno rekreativnih in promocijskih prireditev v občini Kamnik za leto 2013 je prispelo 35 vlog. Komisija za šport je prispele vloge odprla, občinska uprava pa je vlagateljem, ki so oddali nepopolne vloge oziroma vloge s pomanjkljivo dokumentacijo, že poslala zahteve za dopolnitev. Prijavljeni izvajalci bodo s sklepom direktorja o izidu razpisa obveščeni v roku 8 dni po sprejeti odločitvi Komisije za šport.

Matična knjižnica Kamnik in KD Motnik ter sodelavki Irena Cerar in Ivanka Učakar nadaljujejo z intenzivnimi pripravami na 2. Križnikov festival, ki bo v petek, 7. in soboto, 8. junija 2013, v Motniku. Dvodnevni festival bo vseboval pripovedovanje Križnikovih pravljic v izvedbi uveljavljenih pripovedovalcev iz vse Slovenije. Pripravlja se tudi bogat spremljevalni program: delavnica pripovedovanja z Anjo Štefan, likovni natečaj, slikarska kolonija, sejem s prikazom domačih obrti in kulinarične ponudbe. Poleg tega se dogodek širi preko meja kamniške občine v občino Vransko, kjer je Križnik deloval in tam zapisal precejšnje število pravljic. S tem povezano se pripravlja Vranska pravljična pot v soorganizaciji z Občino Vransko in njihovim Zavodom za turizem in šport ter Medobčinsko knjižnico Žalec. Častni pokrovitelj festivala je dr. Janez Bogataj, znani slovenski etnolog, ki svoje življenje posveča dediščinskim vsebinam in jih zna predstaviti širši javnosti. Njegovo pokroviteljstvo je za Križnikov festival pomembno priznanje.

Občina Kamnik je objavila razpis za sofinanciranje poletnega festivala v letu 2013; od prijavitelja se pričakuje, da bo na različnih lokacijah mesta Kamnika s svojim predlaganim programom zagotavljal pestrost in kakovost programa, dostopnost do kulturnih dobrin, ki so v javnem interesu Občine Kamnik  ter obenem prispeval k oživljanju mestnega središča Kamnika.

Občina Kamnik namenja veliko skrb ohranjanju kulturne dediščine ter njenih objektov; ena takšnih je Mežnarija na Gori sv. Miklavž. Mežnarija je skromna kajžarska hiša, arhitekturno–etnološko zanimiva, saj se je v prvotni obliki ohranila do danes. Zaradi njene avtentičnosti in pomembnosti  ter skrbi zanjo, smo objavili razpis za sofinanciranje sanacije strehe omenjene mežnarije.

Oddelek za urejanje prostora

Od uvedbe nove Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje se je močno povečalo število vlog, ki se nanašajo na nezahtevne in enostavne objekte. Pri tem ugotavljamo, da občani velikokrat podajajo vloge za katere po Uredbi ni potrebno pridobiti lokacijske informacije, saj so zmotno prepričani, da je lokacijska informacija dokument, s katerim lahko takšne posege izvajajo. Ob tem bi želeli opozoriti tudi glede izvajanja vzdrževalnih del na obstoječih objektih za katere ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja niti lokacijske informacije.

Vzdrževanje objekta je torej izvedba del s katerimi se objekt ohranja v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba.

Med vzdrževalna dela spadajo zlasti:

Če predvidena vzdrževalna dela presegajo zgoraj navedena dela, se v skladu z veljavno zakonodajo uvrščajo med rekonstrukcijska dela, za katera pa je treba pred začetkom del pridobiti gradbeno dovoljenje. Rekonstrukcije so dovoljene za objekte, zgrajene z gradbenim dovoljenjem, vendar ne za pomožne objekte.

Iz zgoraj navedenega sledi, da za navedena vzdrževalna dela ni treba pridobiti lokacijske informacije. Posebej poudarjamo, da je v varovanih območjih (varstvo kulturne dediščine, varstvo narave, vodovarstvena območja) in varovanih pasovih gospodarske javne infrastrukture, treba pred začetkom del pridobiti soglasja pristojnih služb.

V preteklem tednu smo imeli na Oddelku sestanek na temo umestitve vetrnih elektrarn v Občinski prostorski načrt občine Kamnik. Občina Kamnik se zaveda pomena uvajanja alternativnih virov energije, med katere spada tudi vetrna energija. Zato smo pobudnikom na sestanku pojasnili, da lahko pobudo podajo v času ponovne javne razgrnitve Občinskega prostorskega načrta.

Na Ministrstvo za prostor in infrastrukturo smo urgirali glede pridobitve mnenja o ustreznosti okoljskega poročila in o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje za Občinski prostorski načrt. Po pridobitvi pozitivnega mnenja bomo v skladu z veljavno zakonodajo javnost obvestili o datumu ponovne javne razgrnitve.

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o tatvini goriva na bencinskem servisu v Kamniku. Policisti so na kraju ugotovili, da je neznani voznik z vozilom Renault Megane, srebrne barve, natočil gorivo in odpeljal, ne da bi plačal. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z 30-letnikom iz Škofljice. Pri postopku je bilo omenjenemu zasežena PVC samozapiralna vrečka, v kateri se je nahajala neznana snov zeleno-rjave barve za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo. Zoper navedenega kršitelja bodo policisti izdali odločbo v hitrem postopku.

Policisti so obravnavali vlom v poslovni prostor v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec preko noči vlomil v poslovni prostor in iz notranjosti odtujil dve kosilnici. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za okoli 1000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so v popoldanskem času zaradi suma storitve več kaznivih dejanj prometa in preprodaje prepovedanih drog, nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva odvzeli prostost 39-letnici in 35-letniku. Pri obeh so bile opravljene hišne preiskave, pri čemer je bilo zasežena prepovedana droga, orožje in pripomočki za preprodajo prepovedanih drog. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil v zvezi še drugih kaznivih dejanj, katere sta osumljena navedena. Zoper oba bo po končanem zbiranju obvestil podana kazenska ovadba na pristojno tožilstvo.

Policisti so obravnavali vlom v osebni avtomobil v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec preko noči vlomil v osebni avtomobil in iz notranjosti odtujil avtoradio. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za nekaj sto evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

 


<< Nazaj | Novice