Mali grad

T e D n i (K) Občine

20.04.2015

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik

1. Vodooskrba v Občini Kamnik

ODSEK 1: vodovod DN 150 od VH Perovo do obstoječega vodovoda DN 125

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli. Izvajal je prevezave obstoječih sekundarnih vodovodnih omrežij na nov vodovod in pripravo za asfaltiranje. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

ODSEK 2: vodovod DN 200 – Kovinarska ulica

Dela na tem odseku so končana.

ODSEK 3: vodovod Duplica – Volčji Potok (I. faza)

Dela na tem odseku so končana.

ODSEK 3: vodovod Šmarca – Volčji Potok (II. faza)

Na odseku 3: vodovod Šmarca – Volčji Potok (II. faza), ki poteka od Volčjega Potoka do Šmarce, je vodovod v celoti položen. Manjka še izvedba asfaltiranja na delu Pibernikove ceste, ki je predvidena v aprilu.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik

1. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek Košiše (»Kurja dolina«) – Tunjiška Mlaka

Izvajalec je iz Košiš proti Tunjiški Mlaki nadaljeval s pripravo podlage za asfaltiranje, kar obsega zamenjavo zgornjega ustroja ceste, obbetoniranje pokrovov jaškov na višino, LTŽ cestnih kap in podobno.

Hkrati se izvaja:

Predvideno je, da se v prvi fazi asfaltira odsek v Kurji dolini do levega uvoza (do Sitarja), kasneje v drugi fazi pa do mostu čez Tunjiščico.

Zaradi del je predvidena popolna zapora Tunjiške ceste od uvoza za obvoz Košiše do »Kurje doline« vsak dan od ponedeljka do sobote med 7. in 16. uro. V času popolne zapore bo urejen obvoz preko Košiš v smeri Kamnika ter preko Stolnika v smeri Tunjic. Po preteku popolne zapore se dela izvajajo pod delno zaporo.

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval s polaganjem tlačnega voda in vodovoda iz »Kurje doline« nazaj proti mostu čez Tunjiščico.

Dela potekajo v dveh fazah, in sicer:

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Odsek Tunjiška Mlaka

Izvajalec je v preteklem tednu na končanih kanalih TM4 in TM6 izvajal povrnitev v prvotno stanje (zasip jarka in humuziranje).

Prav tako je končal z deli na kanalu TM12 v travniku proti naselju Tunjice. Trenutno se izvedejo dela na kanalu TM11 proti Tunjicam, za enkrat samo v travniku. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Odsek Tunjice

V preteklem tednu je izvajalec začel z deli na kanalu TM3, ki potekajo od obstoječe transformatorske postaje proti cerkvi svete Ane. Zaradi del je izvedena popolna zapora ceste proti cerkvi svete Ane (od transformatorske postaje do "Pikovca") od 7. do 16. ure od ponedeljka do sobote. Po preteku popolne zapore se cesta vzpostavi v prevozno stanje. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Vljudno vabljeni k ogledu videoposnetka izgradnja kanalizacije v Tunjicah

2.  Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Bistričica

Del asfaltiranja se je izvedlo v marcu. Za ostali del je predvideno asfaltiranje v mesecu maju. Na odseku je med mostovoma potrebno na levem pasu zamenjati zgornji ustroj – tampon – dela bodo potekala pod polovično zaporo s semaforjem tako, kot je potekala izgradnja kanalizacije v desnem pasu. Poleg tega se bo levo za zgornjim mostom nahajalo črpališče, katerega bomo izvedli pred finim asfaltom. Tako je v maju predvideno asfaltiranje v celoti, in sicer od Kregarjevega pa vse do Bistričice.

Stranje

V preteklem tednu je izvajalec začel z izgradnjo kanalizacije na stranskem kanalu v Spodnjih Stranjah proti Stolniku in izvajal pripravo za asfaltiranje na kanalu G5 v Zgornjih Stranjah (»Borovlje«). V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Zagorica nad Kamnikom

Del asfaltiranja se je izvedlo v marcu. Asfaltiranje ostalega dela bo izvedeno kasneje, saj je potrebno pri transformatorski postaji postaviti črpališče. V delu proti Kregarjevim se bo asfaltiranje obrabne plasti izvedelo po končanih delih, saj je poleg nje deponija materiala, da ne umažemo novega asfalta. Izvajalec je v preteklem tednu po končanih delih začel z izvedbo bankin in čiščenjem terena ob gradnji.

Županje Njive

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo kanalizacije na območju Županjih Njiv. Dela potekajo na dveh območjih od zgoraj navzdol. Ena ekipa gre mimo Hafnerja do križišča, kjer poteka obvoz, druga ekipa pa gre od križišča, kjer poteka obvoz do Calcita. Zaradi ozke ceste, uporabe opažev za varovanje gradbene jame dela potekajo počasneje. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

3. Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d.d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d.d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji za vsaj prihodnjih 30 let.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Na Oddelku za premoženjsko-pravne in splošne zadeve smo se seznanili z osnutkom Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, kot ga je pripravila Skupnost občin Slovenije, kot alternativo izhodiščem za pripravo zakona, kot jih je sprejela Vlada Republike Slovenije. Stališče Skupnosti občin Slovenije je, da v kolikor, se bo novi zakon pripravil tako, da se bo pogrebna dejavnost izvajala v okviru proste gospodarske pobude kot tržna dejavnost, obstaja utemeljena bojazen, da se bodo cene storitev pogrebne dejavnosti povišale, kar pa bo imelo neposredni negativni vpliv na prebivalce Slovenije.

Temeljna izhodišča predloga Skupnosti občin Slovenije so, da je javni interes vsem zagotoviti dostojni pokop (ugotovitev Ustavnega sodišče), da je izvirna naloga občin, da organizirajo opravljanje pokopališče in pogrebne službe (21. člen ZLS), da pogrebno dejavnost in del pokopališke dejavnosti občine izvajajo kot obvezno GJS ter, da je odločitev občine ali pogrebne dejavnosti določijo kot javno gospodarsko službo ali jo prepustijo prosti gospodarski pobudi (priporočila Računskega sodišča).

Zaradi močno povečanega zanimanja za obdelavo občinske zemlje, smo se odločili, da občinski zemljišči s parc. št. 321/1 ter 321/7, obe k.o. Kamnik (gre za zemljišči med Ekslerjevo ulico in Medobčinskim muzejem v Kamniku), namenimo oddaji v zakup za izvajanje dejavnosti vrtičkarstva. Zemljišči se oddajata v zakup v neobdelanem stanju in brez oskrbe z vodo. Glede na to, da se je obdelovalna sezona že pričela, vse zainteresirane občanke in občane pozivamo, da čim prej vložijo vlogo za najem javne površine, ki jo dobijo na vložišču Občine Kamnik (na naslovu Glavni trg 24) ali na uradni spletni strani Občine Kamnik. Prosimo vas, da v vlogi jasno zapišete svoje osebne in kontaktne podatke, prav tako pa tudi to, da želite zakupiti vrtiček na enem od zgoraj navedenih zemljišč. Izpolnjeno vlogo lahko vložite na navedenem vložišču ali jo pošljete na elektronski naslov obcina@kamnik.si.

Prednost pri zakupu bodo imeli občani, ki so bili v preteklosti uvrščeni na čakalni seznam za morebiten odpovedan vrtiček, ter občani, ki še niso zakupniki občinskega vrtička. Cena zakupa znaša 0,2 EUR/m2 letno, zakupna pogodba pa bo sklenjena za dobo 5 let, z možnostjo podaljšanja. Maksimalen obseg vrtičkov bo določen naknadno, in sicer glede na obseg prispelih vlog. Občina si bo pridržala pravico do odpovedi zakupne pogodbe z odpovednim rokom 1 meseca ob vsakem času, ne glede na pogodbene določbe o trajanju zakupnega razmerja, v kolikor bi se med samim trajanjem zakupa izkazalo, da Občina zemljišče, namenjeno vrtičkom, potrebuje sama, zaradi projekta izgradnje tipiziranih urbanih vrtov ali iz kateregakoli drugega razloga.

Zakupniki se bodo z zakupom občinskega zemljišča med drugim obvezali:

Za vsa pojasnila v zvezi s sklepanjem novih zakupnih pogodb ter v zvezi z drugimi pogodbenimi obveznostmi se lahko obrnete na kontaktno osebo Katjo Kunstelj po telefonu: 01/831 82 47 ali na elektronski naslov: katja.kunstelj@kamnik.si.   

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Zakon o javnih financah določa, da morajo proračunski porabniki (neposredni in posredni) do 31. 3. 2015 pripraviti premoženjske bilance na dan 31. 12. 2014. Posamezne premoženjske bilance so bile pregledane in vključene v konsolidirano premoženjsko bilanco Občine Kamnik na dan 31. 12. 2014, ki smo jo pripravili in oddali na Ministrstvo za finance.

V preteklem programskem obdobju so se proračunska sredstva za področje kmetijstva dodeljevala na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik za programsko obdobje 2007 – 2013 (Ur. list RS, št. 90/07 in 19/14), katerega veljavnost je bila podaljšana do konca leta 2014. Konec leta 2014 se je iztekla veljavnost shem državnih pomoči na področju kmetijstva, ki so bile potrjene s stani Ministrstva za kmetijstvo in okolje na osnovi Uredbe Komisije št. 1857/2006 in v skladu z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006. Za novo programsko obdobje 2015 – 2020 je potrebno sprejeti nov pravilnik in ga uskladiti z novimi Uredbami Komisije EU. Na podlagi sprejetega pravilnika, ki ga bo Občinski svet obravnaval na naslednji seji, mora Občina Kamnik pred objavo razpisa še priglasiti sheme državnih pomoči Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in pomoči de minimis Ministrstvu za finance.

V sredo, 15. aprila 2015, je v Lukovici potekala 1. seja skupščine LAS »Srce Slovenije« v programskem obdobju 2014-2020, na kateri je bil potrjen poslovnik o delu organov LAS, izvedene so bile volitve v organe LAS ter predstavljen postopek priprave strategije lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije za obdobje 2014-2020. Seje skupiščine se je v imenu Občine Kamnik udeležil podžupan Igor Žavbi, ki je bil izvoljen za podpredsednika.

Skladno s Pravilnikom o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Kamnik, gostinski obrati lahko brez soglasja lokalne skupnosti obratujejo dlje, kot traja obratovalni čas na dan pred prazniki in dela prostimi dnevi določenimi z zakonom, in sicer:

Oddelek za družbene dejavnosti

Občina Kamnik na podlagi Zakona o socialnem varstvu plačuje pravice družinskih pomočnikov, katerih naloga je, da invalidni osebi pomagajo živeti v domačem okolju. Na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo posredovali zahtevek v višini 53.046,86 evrov za nakazilo dodatnih sredstev za družinskega pomočnika, ki so bila plačana iz proračuna občine v letu 2014 nad 0,35 odstotka primerne porabe. Občina Kamnik trenutno zagotavlja delno plačilo za izgubljeni dohodek bruto 734,15 evrov (na mesec, za eno osebo) za 14 družinskih pomočnikov.

S strani Fundacije za šport smo prejeli odločbo o dodelitvi 60.000 evrov nepovratnih sredstev za nadaljevanje obnove atletskega stadiona v Mekinjah. Uredile se bodo površine za izvajanje skoka v daljavo in površine za golom, na južni strani stadiona.

Ustanoviteljica Medobčinskega muzeja Kamnik Občina Kamnik in obe soustanoviteljici, Občina Komenda in Občina Trzin, ter Medobčinski muzej Kamnik, smo s strani Ministrstva za kulturo prejeli v podpis Aneks št. 1 k Pogodbi o financiranju pooblaščenega muzeja v letu 2015. Financiranje državne javne službe v letu 2015 obsega naloge programskega sklopa skladno s predloženim programom dela Medobčinskega muzeja Kamnik in izvedbo projektov, kot so dopolnitev stalne razstave z muzejskimi delavnicami, lastna občasna razstava z gostovanji Industrija in umetnost, lastni občasni razstavi Dušan Lipovec – slikar in pesnik ter Umetnine iz depoja, obdelava arhiva najdišča Velika Planina in podobno. Financer iz državnega proračuna zagotavlja sredstva za pokritje stroškov opravljanja javne službe – javni zavodi na področju kulturne dediščine. Nadaljujejo se »Maistrovi večeri«, in sicer, v sredo, 15. aprila 2015, se je odvil 11. Maistrov večer: predavanje Marka Simića, Preboj pri Kobaridu – najodmevnejša bitka Soška fronta.

V soboto, 18. aprila 2015, je med 10. in 12. uro v Galeriji Miha Maleš potekala otroška ustvarjalna delavnica »Tehnika kolaža« z namenom spoznati dela umetnikov, ki so ustvarjali v tehniki kolaža in se v njej tudi sami preizkusili. Ustvarjalno delavnico je vodila kustosinja Saša Bučan.

V pripravi – se ažurira – je spletna stran letošnjega počitniškega varstva za kamniške osnovnošolce www.pocitniskovarstvo.si. Starši, zainteresirani za varstvo, bodo prijavo lahko oddali direktno preko omenjene spletne strani. Informacijo o varstvu bodo šole prejele v začetku maja. Letošnja rdeča programska nit bodo mladinski filmi.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora pripravljali podatke za odmero Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Pri pripravi podatkov smo ugotovili, da številni lastniki, niso javili spremembe podatkov o svojih nepremičninah na Geodetsko upravo in na Občino Kamnik. Glede na veljavno zakonodajo morajo lastniki javiti vse spremembe s svojimi nepremičninami, saj Občina podatke za odmero Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč prevzema iz uradnih evidenc, kot je določeno z Odlokom o Nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik (Ur. l. RS, št. 100/11, 99/12).

Veliko občanov se obrača na Oddelek za urejanje prostora zaradi gradnje enostavnih objektov, za katere po Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13) ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Zaradi zgoraj navedenega podajamo pojasnilo. Ne glede na to, da enostavni objekt izpolnjuje pogoje določene v Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje in ustreza definiciji enostavnega objekta (ni namenjen prebivanju, ter ni objekt, za katerega je obvezna presoja vplivov na okolje po predpisih o varstvu okolja), mora biti investitor pri gradnji takšnega objekta pozoren še na naslednje:

Zgoraj navedene zahteve se uporabljajo tudi za gradnjo nezahtevnega objekta, vendar se preverjajo v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt.

Tudi v preteklem tednu smo na Oddelku izdali več potrdil o namenski rabi zemljišč in potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje in lokacijskih informacij za gradnjo.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so bili obveščeni o tatvini v Domu kulture Kamnik Kamniku. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dejanja je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v popoldanskem času neovirano vstopil v Dom kulture Kamnik, od koder je odtujil prenosni računalnik. Z dejanjem je neznani storilec oškodoval nemškega državljana za nekaj sto evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z 32-letnim voznikom osebnega avtomobila. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, mu je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.37 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Prav tako je bilo pri postopku ugotovljeno, da je 32-letnik v cestnem prometu osebni avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi navedenega je bil 32-letniku začasno zasežen osebni avtomobil in bo zoper njega podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je 32-letnik vozil iz smeri Tunjic proti Mlaki, pri čemer je zaradi vožnje preblizu sredine vozišča trčil v nasproti vozeč osebni avtomobil, ki ga je pravilno vozila 40-letnica. V prometni nesreči je nastalo za približno 2.500 evrov materialne škode. V prometni nesreči sta se telesno poškodovala oba voznika, zaradi česar sta bila odpeljana v ljubljanski UBKC. 32-letnemu povzročitelju je bil zaradi kršitve cestno-prometnih predpisov izdan plačilni nalog.

Policisti so imeli pri cestno-prometni kontroli v Kamniku postopek s 63-letnim voznikom osebnega avtomobila iz Kamnika. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je 63-letnik v cestnem prometu vozil neregistriran osebni avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi navedenega je bilo 63-letniku zaseženo vozilo in zaradi kršitev cestno-prometnih pravil izdan plačilni nalog.

Policisti so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v popoldanskem času vlomil v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika in iz notranjosti odtujil predmete iz rumene kovine, športno opremo in digitalni fotoaparat. Z dejanjem je storilec povzročil za približno 1.200 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli pri cestno-prometni kontroli v Kamniku postopek s 34-letnim voznikom osebnega avtomobila iz Kamnika. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, mu je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 1,01 mg/l alkohola v izdihanem zraku. 34-letniku je bilo začasno zaseženo vozniško dovoljenje in bo zoper navedenega podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z 22-letnikom iz okolice Kamnika. Pri postopku je bil 22-letniku zasežen cigaretni zvitek in aluminijasta folija, v katerih je bila neznana snov zeleno-rjave barve, za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo – rastlino. Zoper 22-letnika bo izdana Odločba v hitrem postopku.

Včeraj, 19. aprila 2015, ob 17.56 se je na regionalni cesti II. reda, št. 414, Kamnik-Ločica, odsek 1349 v naselju Vrhpolje pri Kamniku, v neposredni bližini naslova Vrhpolje pri Kamniku 241, zgodila prometna nesreča. V prometni nesreči sta bila udeležena osebno vozilo znamke BMW, tip 520, kovinsko sive barve in osebno vozilo znamke VW, tip Golf, rdeče barve. Do prometne nesreče je prišlo domnevno zaradi nepravilnega prehitevanja oziroma vožnje na prekratki varnostni razdalji. Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče pozivamo morebitne očividce, da pokličejo Policijsko postajo Kamnik na številko 01/830 31 80 ali pa na telefonsko številko 113.

 


<< Nazaj | Novice