Mali grad

T e D n i (K) Občine

20.02.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Zimska akcija

V zadnjih dneh je bilo zaradi snega, izredno močnega vetra in nizkih temperatur potrebno izvajanje zimske akcije na območju naše občine, zato se je izvajalo pluženje ter preventivno posipanje nevarnih odsekov. Največ težav nam je povzročal izredno močan veter, ki je v sunkih dosegal hitrost 50 km/h in več, kar je imelo za posledico snežne zamete in preko 10 podrtih dreves na občinskih cestah.

 

Seminar s področja javnih naročil

V prostorih Državnega sveta na Šubičevi v Ljubljani je potekalo izobraževanje s področja javnih naročil. Udeležencem seminarja so bile podane usmeritve za vodenje in odločanje v postopkih po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2), s poudarkom na transparentnosti. Na Občini Kamnik so nam tovrstna izobraževanja v pomoč pri izvajanju javnih naročil, saj se zakonodaja s tega področja neprestano spreminja. 

V soboto, 24. marca, bo potekala letošnja vseslovenska čistilna akcija, ki jo v sklopu akcije »Očistimo svet 2012« na nacionalni ravni organizira društvo Ekologi brez meja. Občina Kamnik in ekološko društvo EkO KaM si prizadevata, da bi v sklopu pomladanske čistilne akcije očistili nekaj najbolj perečih divjih odlagališč, ki se nahajajo na območju naše občine, pri čemer pa je najbolj pomembno aktivno sodelovanje krajevnih skupnosti in društev. Zaradi omejenih proračunskih sredstev, ki so namenjena za kritje stroškov pomladanske čistilne akcije, bo Občina Kamnik sofinancirala čiščenje divjih odlagališč na tistih območjih, kjer bodo krajani sami pripravljeni sodelovati s fizičnim delom in potrebno mehanizacijo.
V zvezi z organizacijo letošnje čistilne akcije je bil v sredo, 15. februarja, organiziran sestanek, na katerega so bili poleg predstavnikov društva EkO KaM, ki je pripravilo katalog divjih odlagališč, povabljeni predstavniki vseh krajevnih skupnosti in Gorske reševalne službe. Po konstruktivni razpravi vseh prisotnih v zvezi s problematiko divjih odlagališč, smo se dogovorili, da bodo krajevne skupnosti do konca februarja sporočile, katera divja odlagališča bodo krajani čistili v spomladanski čistilni akciji. Na osnovi teh podatkov bo koncesionar, Publicus d.o.o., pripravil oceno stroškov odvoza zbranih odpadkov, predelave in odlaganja.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

OPPSZ je v preteklem tednu na Ministrstvo za javno upravo posredoval Poročilo o delu pri odločanju v upravnih zadevah. V skladu s Pravilnikom o vodenju evidence o upravnem postopku (Uradni list RS, št. 18/03 in 7/06) so organi lokalnih skupnosti dolžni pripraviti in posredovati poročila o upravnih postopkih v roku 45 dni po preteku koledarskega leta. V letu 2011 je občinska uprava skupaj z nosilci javnih pooblastil rešila kar 8.416 upravnih zadev, od tega 6.423 na zahtevo stranke in 1.993 po uradni dolžnosti, nerešenih pa je ostalo 122 zadev.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V torek, 14. februarja, je v Lukovici potekala seja Razvojnega sveta LAS »Srce Slovenije« kjer je bila potrjena vsebina prvega javnega poziva za izbor in sofinanciranje projektnih predlogov za izvajanje razvojne strategije LAS za leto 2012. Na javni poziv se lahko prijavijo posamezniki, podjetja, društva in ostali upravičenci navedeni v javnem pozivu. Projekti se lahko izvajajo na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik,  Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji (izključeno je območje mesta Kamnik). V okviru poziva bodo podprti projekti, ki podpirajo izboljšanje kakovosti življenja na podeželju, pridelavo in predelavo ter trženje lokalnih kmetijskih proizvodov, spodbujanje okolju prijaznega kmetovanja, medsebojno povezovanje, izobraževanje na podeželju in spodbujanje podjetništva na podeželju. Rok za oddajo projektnih predlogov je 16. april 2012 do 12. ure, razpisna dokumentacija pa je na voljo na spletni strani www.kamnik.si ali www.razvoj.si.

Poleg rednih delovnih obveznosti (opravljanje finančno računovodskih opravil, odločanje o obratovalnih časih gostinskih lokalov), so bile aktivnosti usmerjene v pripravo zaključnega računa proračuna občine Kamnik za leto 2011, poleg tega pa je bilo na Ministrstvo za finance oziroma AJPES oddano poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov za obdobje od 1.1. do 31.1.2012.

Oddelek za družbene dejavnosti

V četrtek, 16. februarja, se je vodstvo Občine Kamnik odzvalo vabilu Vrtca Antona Medveda na skupni sestanek s predstavnikom SGP Graditelj in predstavnikom nadzora Francem Nahtigalom v enoti Sneguljčica. Tema sestanka so bila predvsem odprta vprašanja v zvezi s sanacijo izlitja vode v tej enoti, razpok na fasadi in odstopanja obrob finalnega tlaka v pritličju in nadstropju teras. Ugotovljeno je bilo, da nedavna sanacijska dela na objektu vrtca, ki je bil zgrajen v letu 2007, dejansko niso zaključena, kot je bilo razumeti iz dopisa izvajalca v decembru 2011.

 

Sonde za izsuševanje v kuhinji so ostale odprte, na fasadi na južnem in vzhodnem delu objekta je ponovno prišlo do razpok, pa tudi obrobe finalnega tlaka v pritličju in nadstropju teras odstopajo. Predstavnik izvajalca je povedal, da bo sanacija izlitja vode zaključena v aprilu 2012, v kolikor bodo meritve vlage pokazale, da odprtine - sonde lahko zaprejo. Prav tako se je v imenu izvajalca obvezal, da bodo sanacijska dela vseh spornih mest na objektu, na katere je bilo opozorjeno, kvalitetno opravljena. 

V preteklem tednu smo imeli tudi sestanek z strokovnimi delavkami v Dnevnem centru na železniški postaji glede nakupa osnovnih sredstev za njihovo delovanje (računalnik, fotoaparat, tiskalnik, mini kuhinjica je že kupljena) in glede organizacije od uradnem odprtju Centra, ki bo v ponedeljek, 12. marca 2012. Program bodo skupaj z uporabniki pripravile strokovne delavke Centra.

Pripravlja se pogodba o prenosu športnih objektov, s katerimi bo že v letošnjem letu upravljal Zavod za turizem in šport v Kamniku (bazen, teniška igrišča pod Skalco, nogometno igrišče v Mekinjah, odbojkarsko igrišče pod Skalco ter vsa otroška igrišča). V sodelovanju z upravljavcem Doma kulture v Kamniku se pripravlja scenarij za podelitev nagrad najboljšim športnikom v letu 2011, za to priložnost pa so bila naročena tudi priznanja.

V letu 2012 Občina Kamnik izdaja »Kamniški zbornik št. 21«, za katerega uredniški odbor intenzivno ureja še zadnje popravke in pripravlja vse potrebno za oblikovanje in tisk. Predstavitev zbornika bo v petek, 13. aprila na gradu Zaprice, Medobčinski muzej Kamnik. V njem sodeluje okoli 70 avtorjev katerih besede govorijo o družbeni zgodovini, literarni zgodovini, bibliotekarstvu, o razpravah na področju jezikoslovja, botanike, jamarstva paleontologije, etnologije ipd …. Prav tako se v zborniku srečujemo z znanimi Kamničani v pogovorih, ob jubileju in v spominih. Lahko pričakujemo zopet dobro, pomembno literarno delo, ki ohranja Kamnik in Kamničane.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu so potekale intenzivne zaključne aktivnosti za pripravo gradiva dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta za marčevsko obravnavo na seji Občinskega sveta. Gradivo je obsežno, tako grafični kot tekstualni del in uskladiti je potrebno vrsto vsebin. Izvedli smo usklajevalni sestanek na Direktoratu za civilno letalstvo v zvezi z vzletiščem na Duplici, ki smo se ga udeležili predstavniki občine, izdelovalca OPN ter predstavnik Letalskega kluba Kamnik, kjer smo s strani predstavnikov ministrstva dobili podrobnejše usmeritve glede možnosti prikaza in statusa vzletišča Kamnik-Duplica.
<< Nazaj | Novice