Mali grad

T e D n i (K) Občine

19.12.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

Sanacija ceste št. 660134 Podgorje - Cerkev - vodni zbiralnik

Pod cerkvijo v naselju Podgorje se izvaja sanacija cestnega odseka v dolžini približno 120 metrov. Z ureditvijo navedenega odseka se bo uredilo odvodnjavanje meteorne vode, ki je v preteklosti povzročalo veliko škodo in stroškov na področju rednega vzdrževanja. Gradbena dela zajemajo zamenjavo tampona, ureditev meteorne kanalizacije, jaškov in asfaltiranje ceste. Po terminskem planu nadzornih služb, naj bi se dela zaključila pred prazniki, v kolikor bodo ugodne vremenske razmere.

Zaključek gradbenih del – Črna 12

Ob državni cesti R1-225 Stahovica – Črnivec v naselju Črna so zaključena gradbena dela, ki so bila vezana na izgradnjo ustreznega odvodnjavanja meteorne vode in fekalne kanalizacije. V prihodnjih dneh je predvideno asfaltiranje državne ceste.

Sestanek ARSO – izgradnja protipoplavnega zidu ob Kamniški Bistrici

V sredo, 14. decembra, je v prostorih Občine Kamnik potekal sestanek med predstavniki Ministrstva za okolje in prostor (ARSO), projektantom in predstavniki občine na temo nadaljevanje izgradnje protipoplavnega zidu ob Kamniški Bistrici. Na sestanku je bilo ugotovljeno, da je projektna rešitev PZI »Sanacija Kamniške Bistrice odsek od V. Potoka do Kamnika od km 16+179 do km 19+500« je celovita in dobra ter vsebinsko usklajena s hidrološko hidravlično študijo območja B11 Titan Svit v Kamniku. Občina Kamnik se bo še naprej prizadevala, da se bi gradnja protipoplavnega nasipa na tem odseku čim prej pričela, saj bi le-ta omogočila ustrezno poplavno varnost na tem območju.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Na Oddelku za premoženjsko-pravne in splošne zadeve smo pripravili nov Pravilnik o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Kamnik v najem. Obstoječi Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem je bil nazadnje spremenjen leta 1994 in ni bil usklajen z veljavno zakonodajo, ki se je v tem času precej spremenila. Prav tako to velja za Pravilnik o najemu javnih površin iz leta 2003, zato je bila potrebna priprava povsem novega pravilnika, v katerem so sedaj združeni vsi najemi (najem poslovnih prostorov, sejnih sob, javnih površin in kmetijskih zemljišč). Novi pravilnik bo na spletni strani občine objavljen takoj v začetku leta 2012, ko bodo sprejeti tudi ustrezni ceniki.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V preteklem tednu so bile opravljene redne seje odborov občinskega sveta, na katerih se je obravnaval predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Agencija za razvoj turizma in podjetništva v občini Kamnik« v drugi obravnavi ter predlog Odloka o turistični taksi v občini Kamnik – prva obravnava.

V ponedeljek, 12. decembra, v sejni sobi Občine Kamnik potekala brezplačno informativno-promocijska delavnica »Mreženje v lokalnem okolju«, ki jo organizira MPI Savinjske regije. Na delavnici je bilo predstavljeno sodelovanje Poslovne enote MPI v Kamniku v lokalnem okolju ter možnosti sodelovanja več različnih institucij na mednarodnih projektih, kar prinaša dodano vrednost projekta in večje možnosti uspeha v lokalnem okolju.

Na Ministrstvo za finance je bila poslana shema državnih pomoči na področju pospeševanja malega gospodarstva, ki naj bi se izvajala v letu 2012.

Na podlagi Pravilnika o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Kamnik, imajo gostinski obrati, ki obratujejo v podaljšanem obratovalnem času, načeloma veljavne odločbe do konca koledarskega leta.  Zaradi navedenega  in bližajočih se praznikov se je v mesecu decembru bistveno povečalo število vlog za obratovanje gostinskih lokalov v podaljšanem obratovalnem času.

Oddelek za družbene dejavnosti

V pripravi je nov Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v občini Kamnik, ki ga bo obravnaval OS predvidoma na januarski seji, zato so se sestali člani komisije za razdeljevanje sredstev in sprejeli predloge, ki so za spremembo in dopolnitev Pravilnika nujno potrebni. Poudariti je potrebno, in tu so vsi člani komisije tudi enotnega mnenja, da moramo s sofinanciranjem še naprej podpirati ljubiteljsko kulturo.

Prav tako je v pripravi nov Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in projektov, in sicer zaradi novega načina sofinanciranja na mladinskem področju. V proračunu za leto 2012 je enotna postavka tako za sofinanciranje mladinskih programov kot tudi sofinanciranje delovanja mladinskega centra. Tudi ta Pravilnik bo v obravnavi in sprejemu na seji OS predvidoma januarja 2012.

V petek, 16. decembra, je Zavod Mladinski center Kotlovnica Kamnik oddal vlogo za status delovanja v javnem interesu na Urad Republike za mladino. Ob pozitivni rešitvi vloge s strani Urada za mladino bo Mladinski center Kotlovnica Kamnik pridobil status organizacije za mlade v javnem interesu v mladinskem sektorju. Do sedaj ima Republika Slovenija 7 organizacij za mlade s statusom javnega interesa, kar bi MCK Kamnik s pridobitvijo statusa lahko uvrstili med najboljše mladinske organizacije za mlade na področju Republike Slovenije.

Na področju športa so bila v preteklem tednu klubom in društvom na podlagi oddanih poročil nakazana sredstva. Prav tako so bila sredstva nakazana upravljavcem športnih igrišč.

Na področju predšolske vzgoje v prvi vrsti velja izpostaviti sestanek s Centrom za socialno delo Kamnik, ki je potekal na Občini Kamnik, v petek, 16. decembra. Centri so od 1.1.2012 po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev pristojni tudi za obravnavo pravice staršev do znižanega plačila vrtca. Na sestanku je direktorica centra Elizabeta Pristav Bobnar poudarila, da je do srede decembra na center prispelo le približno 600 vlog za uveljavljanje pravice do znižanega plačila vrtca. Ker je rok za uveljavljanje te pravice, če želijo starši uveljavljati znižano plačilo neprekinjeno od 1.1.2012 dalje, 31.12.2011, bodo občina in vrtci ponovno opozorili starše o pravočasni oddaji vloge na center. 

Oddelek za urejanje prostora

V sredo, 14. decembra  se je Marija Tadeja Ježek kot predstavnica Oddelka za urejanje prostora udeležila sestanka s predstavniki ARSO, Oddelka za gospodarske javne službe in projektantom hidrološko hidravlične študije Rokom Fazarincem v zvezi z usklajenostjo študije s PZI projektom sanacije Kamniške Bistrice za odsek Volčji potok do Kamnika. Hidrološko hidravlična študija je namreč strokovna podlaga za OPPN B11 Titan Svit, ki pred nadaljnjo gradnjo v tem območju predvideva izvedbo protipoplavnih ukrepov.

S polmesečno zamudo smo prejeli tudi smernice s strani ARSO za področje voda k osnutku sprememb in dopolnitev UN K9 Šole, ki pa podajajo podobne usmeritve, kot so bile podane k veljavnemu prostorskemu aktu in bodo vključene v dopolnjeni osnutek prostorskega akta.

Občina Kamnik, Oddelek za okolje in prostor, bo jutri, v torek, 20. decembra organizirala urbanistično delavnico, na kateri bodo štiri projektne skupine pripravile rešitve za  določena območja mesta Kamnik.

Namen urbanističnih delavnic Kamnik je izdelati zasnove izbranih mestnih območij ter na podlagi le teh pridobiti usmeritve za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN), ki bodo vnesene v OPN kot obvezno izhodišče pri pripravi aktov. Izhodiščne usmeritve so podane na podlagi konceptualnega dela urbanističnega načrta Kamnik in osnutka OPN Kamnik (strateški del ter raba prostora), upoštevajo pa se tudi druge izdelane strokovne podlage za namen prostorskega načrtovanja mesta Kamnik.

Z zasnovo je potrebno definirati intervencije v prostoru ter jih z usmeritvami določiti tako, da jih bo mogoče vključevati v posamezne izvedbene prostorske akte, ki so predvideni na območju obdelave. Podati je potrebno odgovore na problematiko uglašenosti oz. enovitosti posegov v območju, prometne neurejenosti ter programskega odmiranja.

Urbanistična delavnica bo obravnavala 4 glavne teme, in sicer:


<< Nazaj | Novice