Mali grad

T e D n i (K) Občine

19.10.2020

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Obnovo vodovoda in kanalizacije na Vremšakovi ulici

Obnovitvena dela na vodovodnem in kanalizacijskem sistemu na Vremšakovi ulici so bila končana že v mesecu septembru. Izvajalec je vgradil vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo ter  izvedel ponikovalnico meteorne vode ob Jenkovi ulici. V preteklem tednu je izvajalec del pričel s pripravo cestišča za asfaltiranje (dvig pokrovov jaškov in kap, utrjevanje cestišča, itd.).

Obnova črpališča Vrhpolje – Pungertar

V preteklem tednu je izvajalec del pričel z obnovo črpališča za odpadno vodo v naselju Vrhpolje – Pungertar. Zardi dotrajanosti opreme je moral koncesionar gospodarske javne službe večkrat tedensko prečrpavati odpadne vode ter jih odvažati na CČN Domžale- Kamnik.  

V sklopu obnove se bosta zamenjali črpalki za odpadne vode, vgradila se bo nova krmilna omarica z vso pripadajočo elektro opremo, namestil nov zračnik, vgradil se bo nepovratni ventil DN 80 ter pohodni pokrov črpališča.

Izgradnja pločnika v Stahovici

Izvajalec del opravlja dela v skladu s terminskim planom oziroma pogodbenimi določili. V preteklem tednu so se opravila naslednja dela, in sicer: izgradnja opornega zidu ob parcelni št. 421/6 v dolžini 32 metrov, gradnja kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave, TK kanalizacije vse od P4 do P10 ter temelj opornega zidu ob parcelni številki 417 v dolžini 40 metrov.

V izvajanju je zadnja faza izvedbe del.

Ureditev ceste Studenca

Izvajalec del je v ponedeljek, 19. 10. 2020, zaključil z gradbenimi deli za »Ureditev LC št. 161021  Markovo-Studenca-Podlom, odsek Studenca v dolžini 650 metrov«.

V preteklem tednu je izbrani izvajalec del opravil naslednja dela, in sicer: ureditev bankin in brežin ob cesti, postavitev JVO ograj, obdelava jaškov in zaris talnih obeležb.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Izvajalec del je v pretekelem tednu v okviru del, ki se izvajajo na Policijski postaji Kamnik, izvedel odkop kletnega zidu do temelja, izravnaval zid ter uredil hidroizolacijo in oblogo s tako imenovanimi XPS ploščami.

Oddelek za družbene dejavnosti

Obnova Preskarjeve bajte na Veliki planini

Občina Kamnik vsako leto v proračunu nameni sredstva za obnovo kulturnih spomenikov. Gre za manjša ali večja popravila, odvisno od velikosti in pomembnosti  objekta.

Letos je Občina Kamnik naročila obnovo Preskarjeve bajte na Veliki planini.  Izvedlo se bo popravilo podrte kamnite ograje okrog bajte, zamenjani bodo tudi nekateri dotrajani leseni deli na bajti. Ta spomenik arhitekturne in etnološke dedščineje evidentiran v registru kulturne dediščine, zato je bilo treba pridobiti prehodne pogoje ZVKD -  Območna enota Kranj.

Zaradi korona ukrepov so se dela začela šele v jesenskem času, vendar je bila ograja popravljena že pred prvim snegom. Do konca oktobra  bodo dela zaključena v celoti.

Obnova sanitarij v Maleševi galeriji

V preteklem tednu je bila izvedena uvedba izvajalca v delo za prenovo sanitarij v 1. nadstropju Maleševe galerije na Glavnem trgu. Obstoječe sanitarije so bile dotrajane in tudi neprimerne glede uporabe. Izvedena bo izravnava tlakov (zaradi varnosti uporabnikov brez stopnice), zamenjale se bodo talne, stenske in sanitarne keramike, izvedene bodo nove predelne stene ter ostala dela v zvezi s prenovo prostorov.

Počitniško varstvo v času tako imenovanih kromprijevih počitnic odpovedano

Obveščamo, da je zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije in veljavnih ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa načrtovana izvedba sofinanciranega jesenskega počitniškega varstva od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020 ODPOVEDANA. 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vam želimo, da ostanete zdravi.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku smo v preteklem tednu izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti. Pri pregledu prejete dokumentacije ugotavljamo, da investitorji dostikrat ne upoštevajo določil OPN glede odmikov in pogojev za gradbeno parcelo. Na tem mestu bi opozorili, da je v izogib težavam pri izdaji mnenj treba predhodno preveriti ali so pridobljena vsa ustrezna soglasja. Prav tako upravni organ še vedno ugotavlja, da pri izdajanju mnenj skladnosti s prostorskimi akti prihaja do nepravilne določitve parcel objektov. Treba je poudariti, da je eden izmed pogojev za potrditev skladnosti s prostorskim aktom tudi pravilna določitev parcele objekta. Pogoji so opisani v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17).

Na podlagi veljavne zakonodaje, 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in  191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Izjavo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino in pooblastilo lastnika, če le-ta ni vlagatelj.

Oddelek za razvoj in investicije

Uvodni sestanek za izvedbo vzdrževalnih del na otroškem igrišču vrtca v Stranjah

V ponedeljek, 12. oktobra 2020, je potekal uvodni sestanek izvajalca vzdrževalnih del, dobavitelja igral ter predstavnikov Vrtca Antona Medveda Kamnik in Občine Kamnik. Podpisu pogodb in dogovoru o poteku del je sledil ogled že obstoječega igrišča, kjer se bodo dela izvajala.

Enota Kekec v Stranjah bo predvidoma do konca tega leta pridobila možgansko stimulativno igrišče, ki bo v skladu z nevroznanostjo ugodno vplivalo na optimalno stimulacijo možganskega delovanja otrok. Projekt prenove igrišča se izvaja v sklopu Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije, sofinancirata pa ga Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

Javna naročila

V ponedeljek, 12. 10. 2020, je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo male vrednosti »Čiščenje poslovnih prostorov v upravni stavbi občine Kamnik in na drugih lokacijah za obdobje od 2021 do 2023«. Hkrati je bila na spletni strani pod rubriko Razpisi objavljena razpisna dokumentacija predmetnega naročila (dostopna na zgornji povezavi). Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do ponedeljka, 26. 10. 2020, do 9. ure.

V četrtek, 15. 10. 2020, je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo male vrednosti »Dobava in montaža strojne in programske IT opreme štabne sobe Civilne zaščite Kamnik«. Hkrati je bila na spletni strani pod rubriko Razpisi objavljena razpisna dokumentacija predmetnega naročila (dostopna na zgornji povezavi). Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do torka, 22. 10. 2020, do 9. ure. Javno naročilo se bo izvedlo v sklopu projekta MUHA, katerega sofinancira transnacionalni program Interreg ADRION (Evropski sklad za regionalni razvoj).

Policijska postaja Kamnik

INTERVENCIJA

Policisti so v Šmarci obravnavali intervencijo, kjer je kršiteljica vpila, žalila in se nedostojno vedla do nekdanjega partnerja. Sledi zbiranje obvestil in plačilni nalog po zakonu o javnem redu in miru.

REALIZIRANA PRIVEDBA NA SODIŠČE

Policisti so na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Ljubljana realizirali odredbo za privedbo zoper osebo, ki se ni sama zglasila na sodišče in ni prevzemala pošte. Beleženo v poročilo.

PONAREJEN BANKOVEC

Policisti smo bili s strani zaposlene na Delavski hranilnici obveščeni o ponarejenem bankovcu za 50 evrov, ki ga je izločila med štetjem dnevnega izkupička nekega podjetja. Po opravljeni analizi sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na okrožno državno tožilstvo.

POVOZIL SRNO

S strani občana smo bili obveščeni, da je v naselju Podgorje povozil srno in poškodoval vozilo. Voznik je izpolnjeval vse pogoje za vožnjo v cestnem prometu. Na kraju je bilo izdano obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreče.

PROMETNA NESREČA

V Žejah se je zgodila prometne nesreča zaradi neprilagojene hitrosti voznice, ki je trčila v drog javne razsvetljave, sopotnica v vozilu pa je utrpela lahke telesne poškodbe. Na kraju ji je bil izdan plačilni nalog po zakonu v cestnem prometu.

INTERVENCIJA

Policisti so obravnavali intervencijo, kjer se je ena oseba nedostojno vedela, žalila z neprimernimi besedami in vpila na prijaviteljico. Sledi zbiranje obvestil in plačilni nalog za kršitelja po zakonu o javnem redu in miru.

TATVINA DENARNICE

Neznani storilec je v trgovini Mercator centru izkoristil  priložnost in iz jopice, ki jo je oškodovanec pustil na klopci odtujil denarnico z dokumenti in večjo vsoto denarja. Sledi pregled varnostnih kamer, zbiranje obvestil in kazenska ovadba na okrožno državno tožilstvo.

PROMETNA NESREČA

Pri trgovini se je zgodila prometna nesreča s pobegom, kjer je neznani voznik z neznanim vozilom trčil v parkirano vozilo prijaviteljice in s kraja  odpeljal ne da bi oškodovanki nudil svoje podatke. Sled zbiranje obvestil v zvezi izsleditve voznika in pa ustrezen ukrep.

PROMETNA NESREČA

Na Perovem v križišču za industrijsko cono, se je zgodila prometna nesreča med voznikom osebnega vozila in motorista, ki je odvzel prednost in vozil pod vplivom alkohola in je na kraju utrpel hude telesne poškodbe in je bil s kraja  z reševalnim vozilom odpeljan na urgentni blok kliničnega centra. Povzročitelju bo izdan plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.

ZASEG MLINČKA Z NEZNANO SNOVJO

V Kamniku sta imela policista v postopku občana, ki mu je bil zasežen kovinski  mlinček z neznano snovjo zeleno-rjave barve rastlinskega izvora in  neznano snov zeleno-rjave barve rastlinskega izvora v PVC foliji, za katero se sumi, da gre za katero Za prepovedano drogo. Po analizi bo zoper kršitelja uveden hitri postopek.

GLASNA GLASBA

Policisti so v Kamniku obravnavali kršitev po Zakonu o varstvu javnega reda in miru zaradi predvajanja glasne glasbe v lokalu, v katerem so se nahajali gostje in zaposlena. Sledi plačilni nalog po zakonu o javnem redu in miru v zvezi  prekoračitve  obratovalnega časa lokala pa sledi predlog pristojnemu inšpektoratu.

PROMETNA NESREČA S TELESNIMI POŠKODBAMI

V Volčjem Potoku je prišlo do prometne nesreče z udeležbo motorista. Policisti so na kraju ugotovili, da gre za samo udeležbo motorista, ki je vozil motorno kolo iz smeri Radomelj proti Kamniku. Motorist je zaradi prehitre vožnje izgubil oblast nad motorje in padel po vozišču ter se huje telesno poškodoval. Ogled in obravnavo prometne nesreče so vodili policisti iz PPP Ljubljana.


<< Nazaj | Novice