Mali grad

T e D n i (K) Občine

19.10.2015

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Košiše

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo stranskega kanala na delu, kjer je potekal obvoz v smeri Kamnika v času izgradnje na glavni Tunjiški cesti. Izvajalec trenutno polaga kanalizacijo DN 250. Dela od torka naprej niso potekala zaradi dežja.

Odsek od križišča za Komendo do Podružnične šole Tunjice

Izvajalec je od križišča za Komendo do Podružnične šole Tunjice nadaljeval z asfaltiranjem tega odseka. Sledi ureditev bankin in povrnitev zemljišč v prvotno stanje. Dela od torka naprej niso potekala zaradi dežja.

2. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Dela v Stranjah so končana. Trenutno se ureja dokumentacija (PID, oskrba črpališč z električno energijo in podobno) za izvedbo tehničnega pregleda.

3. Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Po dolgih letih prizadevanj za pridobitev kohezijskih sredstev, je Občina Kamnik v mesecu avgustu, s strani Ministrstva za okolje in prostor, pridobila Odločitev o podpori projektov izgradnje kanalizacijske in vodovodne infrastrukture.

Kljub temu, da nepovratnih sredstev dejansko še ni bilo pridobljenih, sta bili v lanskem letu podpisani kohezijski gradbeni pogodbi za izvedbo nadgradnje kanalizacije in vodovoda v občini Kamnik. V prvi fazi se je v lanskem letu začela izgradnja kanalizacije v Stranjah in Tunjicah ter nadgradnja vodovoda v Volčjem Potoku, ker pa se dela na teh območjih počasi zaključujejo, se bodo v letošnji jeseni dela pričela tudi na območju Tuhinjske doline (Sklop C).

Izvajalec del je nadaljeval z deli za cerkvijo v Nevljah. Trasa gre nato po kolovozni poti ter bivši strugi Nevljice do Vrhpolj pri Kamniku. Dela od torka naprej niso potekala zaradi dežja.

4. Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklem tednu je Občina Kamnik z družbo Sam d.o.o. iz Domžal sklenila prodajno pogodbo, na osnovi katere je družba občini prodala zemljišče parc. št. 368/56 k.o. Kamnik. Gre za 1.459 m² veliko površino, ki v naravi v pretežnem delu predstavlja nepozidano in neasfaltirano površino ob železniški progi na Grabnu. K zemljišču pripada tudi manjši objekt. Občina Kamnik je zemljišče kupila predvsem zaradi pomanjkanja površin za parkiranje v središču mesta, morda pa v prihodnje tu zraste tudi center »park and ride«.

Oddelek za družbene dejavnosti

Potekala je seja Odbora za podelitev spominskih priznanj generala Rudolfa Maistra, na kateri je bil soglasno sprejet sklep, da se priznanje generala Rudolfa Maistra za leto 2015 se podeli trem predlaganim kandidatom, in sicer:

Športnemu društvu Podgorje je Občina Kamnik sofinancirala vzdrževanje športnega igrišča v Podgorju, in sicer barvanje brunarice, izdelavo in montažo nove gugalnice, popravilo razsvetljave, izgradnjo novih klopi na igrišču, vzdrževalna dela na skakalnici….

V Podružnični šoli Mekinje, Tunjice in v enoti Palček Vrtca Antona Medveda Kamnik je bila zaključena energetska sanacija, objekti so priključeni na nov vir ogrevanja, skladno s koncesijsko pogodbo. Občini Kamnik so bili predani zapisniki o trdnostnih tlačnih preizkusih plinskih instalacij, zapisniki o tesnostnih tlačnih preizkusih plinskih instalacij in pisne izjave odgovornih za kakovostno izvedbo del v skladu z veljavnimi zakonskimi zahtevami in smernicami. 

Dela na ostalih objektih so se zaradi neugodnih vremenskih razmer v preteklem tednu nekoliko zavlekla, kljub temu pa koncesionar vlaga vse napore v čim prejšnje dokončanje del. Na Oddelku za družbene dejavnosti potekajo redni tedenski sestanki, na zadnjem je bilo dogovorjeno, da bo koncesionar ojačal število terenskih delovnih skupin z namenom pospešitve del. 

Pri Osnovni šoli Stranje je nameščen nadzemni plinohram, zaključiti je potrebno še zidarska dela. 

Pri Medobčinskem muzeju Kamnik je nameščen podzemni plinohram, ob napeljavi notranjih inštalacij se je izkazalo, da je dimnik v izredno slabem stanju, na več delih prelomljen, zaradi česar je bil koncesionar v sodelovanju z Oddelkom primoran sprejeti ustrezne rešitve.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo vključeni v več projektov, ki so povezani z vzpostavljanjem kolesarskih in pešpoti na območju celotne občine. V sklopu teh projektov se ukvarjamo tudi z nadgrajevanjem obstoječih pešpoti s počivališči, otroškimi igrali in drugimi ureditvami, ki rekreacijskim površinam povečujejo dodano vrednost. Ureditve na širšem območju mesta Kamnik se večinoma navezujejo na reko Kamniško Bistrico, ki je najbolj privlačni element rekreacijske osi, hkrati pa nudi obiskovalcem tudi povezanost z vodotokom. Seveda je struga Kamniške Bistrice zaradi regulacije in vodnogospodarskih ureditev večinoma utesnjena v betonskem koritu, ki obiskovalcem ne omogoča neposrednega stika z vodo. Kljub temu pa se na nekaterih mestih ob vodotoku, kjer je brežina nizka, prostori že uporabljajo za posedanje in druženje ob reki. Zaradi tega se je Občina Kamnik odločila, da bo uredila dve lokaciji z neposrednim dostopom do reke. Ureditve načrtujemo v Kršmančevem parku in na parceli severno od Titanove brvi. Na obeh lokacijah gre za nujne ureditve povezane z zaščito brežin, ki so zaradi bočne erozije vseskozi izpostavljene močnemu erozijskemu delovanju vode. V sklopu protierozijske zaščite bodo na terenu izvedene ureditve, ki bodo služile tudi drugim funkcijam, predvsem družbenim funkcijam. Takšne ureditve omogočajo kvaliteten stik z reko in ustvarjajo prijeten ambient za druženje ljudi. Trenutno smo v fazi usklajevanja načrtovanih ureditev s soglasodajalci, izvedbo pa s pomočjo evropskih sredstev načrtujemo prihodnje leto.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so na Policijski postaji Kamnik obravnavali tatvino telefona z dne 10. 10. 2015. Telefon je bil ukraden v gostinskem lokalu na območju Ljubljane.

Policisti so bili obveščeni s strani ravnateljice kamniške osnovne šole, da sta materi dveh učencev na roditeljski sestanek prinesli petarde, ki jih je otrok kupil od učenca 9. razreda. Petarde sta izročili razredničarki. Na kraju sta policista proti potrdilu zasegla 44 kosov petard z napisom Dio Commerce 189 Dinamit IV razred II in 3 kose petard z napisom Dio Commerce 174 classic petard razred II. Petarde bodo poslane na uničenje. Sledi zbiranje obvestil in ustrezen ukrep.

Policisti so obravnavali vlom v bencinski servis v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil in oprevljenim ogledom je bilo ugotovljeno, da so neznani storilci vlomili v skladišče bencinskega servisa in odtujili večjo količino cigaret. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo, povoženje peške, katere povzročitelj je s kraja pobegnil. Policisti so z zbiranjem obvestili ugotovili, da je peška pravilno prečkala vozišče na prehodu za pešce pri trgovini Lidl na Ljubljanski cesti, kjer je neznani voznik, neznanega osebnega avtomobila, temnejše barve, neznane znamke in tipa, na prehodu za pešce trčil v peško ter s kraja odpeljal, ne da bi ji nudil osebne podatke. Peška je bila lažje telesno poškodovana in je sama iskala zdravniško pomoč v Zdravstvenem domu Kamnik. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo.

Policisti so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo na Novem trgu. Policisti so z zbiranjem obvestil in ogledom ugotovili, da je neznani storilec dne 15. 10. 2015 med 18.40 in 21.40 na vzvod skozi okno kabineta vlomil v stanovanjsko hišo. Storilec je pregledal prostore prvega nadstropja omenjene hiše, ter iz okrasne škatlice odtujil dve zlati verižici in pozlačeno uro. Nastala je škoda za približno 600 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so na RC št. 414 Kamnik-Ločica imeli postopek z vinjenim voznikom. Omenjenemu je bil pri postopku odrejen preizkus alkoholiziranosti z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0,66mg alkohola v litru izdihanega zraka. Proti potrdilu mu je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje, sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče Kamnik.

Policisti so imeli v naselju Stahovica v postopku vinjenega voznika. Omenjeni je kazal očitne znake alkoholiziranosti, zato mu je bil odrejen preizkus z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0,94 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Proti potrdilu mu je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje. Zoper voznika bo podan predlog na Okrajno sodišče Kamnik.


<< Nazaj | Novice