Mali grad

T e D n i (K) Občine

19.09.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

Zaključena sta bili ureditvi  občin cest in sicer LC Cerkljanska dobrava – Tunjice in JP Vaseno - Sidol. Vrednost obeh investicij je znaša približno 100.000 evrov. V naslednjih dneh bo na teh odsekih izvedeno še urejanje bankin in zelenic. Poudariti je potrebno, da gre za pomembno pridobitev urejanje občinskih cest, saj so dela zajemala celotno ureditev vozišča (odvodnjavanje, drenaža, zamenjava tampona itd.).

 

V četrtek, 15. septembra je potekal sestanek s predstavniki podjetja Publicus d.o.o., na katerem smo obravnavali dve točki:

Koncesionar Publicus d.o.o. mora pripraviti Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Kamnik, ki ga bo obravnaval in sprejel Občinski svet. Tarifni pravilnik mora biti pripravljen v skladu z veljavnimi republiškimi predpisi. Trenutno je na Vladi RS v obravnavi nova Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki bo nadomestila sedaj veljavni Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Nova uredba bo prinesla nekaj novosti oziroma sprememb v zvezi z oblikovanjem cen storitev in zaračunavanjem stroškov uporabnikom. Občine bodo morale z določili nove uredbe uskladiti svoje predpise. Na sestanku je razprava potekala tudi v zvezi s strukturo cene storitev podjetja Publicus d.o.o. in zaračunavanjem stroškov storitev uporabnikom. Dejstvo je, da se je z uvedbo ločenega zbiranja embalaže po sistemu »od vrat do vrat« zmanjšala količina ostanka odpadkov, ki se odlaga na odlagališču, kar pa pri zaračunavanju stroškov uporabnikom ni upoštevano. To področje bo urejeno z novim tarifnim pravilnikom.

Prisotni so obravnavali problematiko odlaganja odpadkov, s poudarkom na izvajanju veljavne Pogodbe o odlaganju ostankov komunalnih odpadkov na komunalno deponijo Ostri vrh v Logatcu.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V ponedeljek, 12. septembra je v sejni sobi Občine Kamnik potekala brezplačna informativno - promocijska delavnica z naslovom "Predstavitev podpornega okolja v Sloveniji in v tujini". Delavnico je organiziral Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije - Mrežni spin-off inkubator Univerze v Mariboru. Udeleženci delavnice so bili seznanjeni s podpornim okoljem v Sloveniji, in sicer z delovanjem  podjetniških inkubatorjev, univerzitetnih inkubatorjev ter tehnoloških parkov. 

 

V četrtek, 15. septembra je na Občini Domžale potekal sestanek predstavnikov finančnih služb občin lastnic  javnega podjetja CČN Domžale Kamnik. Kot je znano potekajo intenzivne aktivnosti za nadgradnjo infrastrukturnih objektov na centralni čistilni napravi v Domžalah. V ta namen je bila pred kratkim tudi oddana vloga za pridobitev EU sredstev, med občinami je bila še pred tem podpisana ustrezna pogodba. Ker so občine v fazi različnih načrtovanj  proračunov ter z njim povezanimi NRP, je potrebno v občinskih proračunih investicijo načrtovati usklajeno. Glavni namen srečanja je bil dogovor o enotni vključitvi investicije v proračune prihodnjih let.

Na Ministrstvo za finance oziroma AJPES je bilo posredovano poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna Občine Kamnik za obdobje 1.1. 2011 do 31.8. 2011.

Ob rednih obveznostih (finančno-računovodska opravila, izdajanje soglasij za obratovanje gostinskih lokalov, stojnične prodaje) se je pripravljalo tudi gradivo za septembrsko sejo občinskega sveta, poleg tega pa so se izvajale tudi aktivnosti v zvezi s pripravo predloga rebalansa 2011 in proračuna za leto 2012.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklem tednu je OPPSZ organiziral sestanek v zvezi s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za večstanovanjski objekt na Trgu talcev 6 v Kamniku. Sestanka so se poleg projektanta udeležili tudi predstavniki Oddelka za urejanje prostora.

Potekali so dogovori glede izpraznitve občinskega neprofitnega stanovanja. Občina Kamnik je namreč že pred časom svojemu najemniku odpovedala najemno pogodbo – sodba je pravnomočna, potekajo pa dogovori glede časa in načina izselitve.

OPPSZ sodeluje tudi pri dogovorih glede sklepanja služnostnih pogodb za vodovod in kanalizacijo, ki se bosta gradila v prihodnjih letih in za katera bo občina kandidirala tudi za pridobitev kohezijskih sredstev.

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu se je pričela sanacija dotrajane strehe na stavbi Železniške postaje, kjer dela potekajo v skladu z gradbenim dovoljenjem in smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Kranj.

Na oddelku se je intenzivno pripravljalo gradivo za septembrsko sejo Občinskega sveta, poleg tega pa tudi rebalans ter proračun za leto 2012.

S strokovno službo Centra za socialno delo Kamnik smo se dogovorili, da bo občina financirala stroške vseslovenskega srečanja rejencev in rejnikov iz občine Kamnik, ki bo potekalo v jesenskem času.

Potekal je tudi sestanek z direktorjem Zdravstvenega doma Julija Polca, Sašom Reboljem, in sicer glede nerazumno dolgih čakalnih dob v ortodontiji in na ginekološkem oddelku. Direktor je pojasnil, da Ministrstvo za zdravje ne razširi mreže zaposlovanja in posledično tega nove zaposlitve na teh dveh področjih žal niso možne. Bosta pa tako občina kot javni zavod na to problematiko v izčrpnem pismu ponovno opozorila ministra za zdravje.

Vloge za pridobitev pravice do osnovnega zdravstvenega zavarovanja in enkratne denarne pomoči se rešujejo tekoče.

Obravnavali smo tudi vloge za povrnitev potnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami ter pripravljala pogodbe zanje; pogodba je bila pripravljena tudi z zasebnim vrtcem Hiša otrok Mali princ ter z ABC revizijo za namen notranje revizije treh javnih zavodov.

V preteklem tednu je na področju športa potekala 6. seja komisije za šport, na kateri so se vrednotile in obravnavale vloge, prispele na razpis za sofinanciranje vzdrževanja športnih objektov po krajevnih skupnosti. Vseh pravočasno prispelih vlog na razpis je bilo osem. Prijaviteljem bodo v naslednjih dneh posredovani sklepi o višini dodeljenih sredstev na razpisu. 

Pripravljal se je tudi proračun za leto 2012. Zbirali in analizirali so se podatki za dokument, Strategije razvoja športa v občini Kamnik za leto 2011-2020.

Oddelek za urejanje prostora

V torek, 13. septembra smo se predstavniki Občine Kamnik, izdelovalca okoljskega poročila ter izdelovalca OPN udeležili usklajevalnega sestanka na Zavodu RS za varstvo narave v Kranju, kjer smo usklajevali nekatere odprte oziroma neusklajene vsebine, ki  jih obravnava okoljsko poročilo za OPN.

V petek, 16. septembra je v Ljubljani  potekal prvi delovni sestanek z izbranim izvajalcem sprememb ureditvenega načrta K9 Šole, podjetjem Genius Loci, ter projektanti obeh šol ter prometne, komunalne ureditve in zunanje ureditve.

 


<< Nazaj | Novice