Mali grad

T e D n i (K) Občine

19.05.2014

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija ceste Špitalič–Peterživec

V okviru rednega vzdrževanja cest je bila izvedena sanacija občinske ceste št. 661461 Špitalič – Peterživec, ki je bila zaradi poškodb (udor zemljišča) poškodovana. Saniran odsek je bil prevozen zgolj za osebna vozila.

Končana prva faza sanacije plazu na Zadnjem vrhu v Tunjicah

V Tunjicah je končana prva faza sanacije plazu na Zadnjem vrhu, pod lokalno cesto št. 160041 Tunjiška mlakaZadnji Vrh–Tunjice. Končana je izgradnja podporne konstrukcije po celotni dolžini porušitve, po zunanjem zahodnem robu ceste in dela objekta, in sicer v obliki vkopane kamnite zložbe iz kamna v betonu dolžine 42 metrov. Nad zložbo je v terasastem zaseku izvedena delna zamenjava zemljin oziroma je izveden nov cestni nasip iz prodno-peščenega materiala ali drobljenih kamnitih materialov do kote planuma spodnjega ustroja ceste. V pobočnem delu pod zložbo je izveden sistem zajema talnih odcednih voda z izvedbo drenažnega  podpornega  kamnitega rebra. Meteorne vode se iz lokalne ceste zbirajo v kanalete in po zgrajeni kanalizaciji z jaški vodijo do spodnje grape.

V preteklem tednu je bila opravljena tudi uvedba v delo za pričetek gradnje druge faze, ki predstavlja dodatne krake drenažnih kamnitih reber in podaljšanje drenažnih reber zaradi povečanja plazu v prvi fazi gradnje.

Kohezija

Sodelavci Oddelka za gospodarske javne službe, s področja kohezije, so takoj po sprejemu Odloka o rebalansu Občine Kamnik 2014 začeli z vsemi potrebnimi aktivnostmi za čimprejšnji pričetek tega izredno pomembnega projekta za občino Kamnik. Aktivno so se začeli izvajati sestanki, dogovori, rešitve, ki bodo našim občankam in občanom v času gradnje prihranili marsikatero slabo voljo. Zavedati se moramo, da se bo sočasno gradilo na šestih različnih lokacijah, zato bo zelo pomembno čimbolj racionalno izpeljati obvoze, kjer je le-to mogoče. Po besedah vodje projekta kohezije Suzane Stražar lahko pričetek gradnje pričakujemo v mesecu juniju, največji del pa naj bi se izvajal v času poletnih šolskih počitnic (julij, avgust), saj takrat ni šolskih prevozov. Na sestanku za izvedbo zapor v času gradnje je bilo dogovorjeno, da je ena izmed prioritet obveščanje občank in občanov občine Kamnik o možnostih obvozov. Glede poteka projekta bomo občanke in občane seznanjali preko uradne spletne strani Občine Kamnik www.kamnik.si in lokalnih časopisov.  

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Na podlagi Zakona o javnih financah, Zakona o financiranju občin ter Pravilnika o postopkih zadolževanja občin je Ministrstvo za finance Občini Kamnik izdalo soglasje k začetku postopka zadolževanja za izvrševanje občinskega proračuna za tekoče proračunsko leto za investicije, predvidene v občinskem proračunu v višini 3.800.000 evrov. Na podlagi prejetega soglasja se bo pripravila vsebina javnega zbiranja ponudb. V skladu s 5. členom Pravilnika o postopkih zadolževanja občin je pri zadolžitvi v skupni letni višini več kot 400.000 evrov potrebno imenovati neodvisnega finančnega ter pravnega svetovalca z ustrezno strokovno usposobljenostjo in ustreznimi izkušnjami s področja finančnega svetovanja. Le-ti opravijo posle svetovanja v zvezi z izborom kreditodajalca, pogajanja pred sklenitvijo pogodbe o zadolžitvi in ostalimi potrebnimi aktivnostmi v postopku zadolževanja. Občina Kamnik je k sodelovanju povabila več podjetij, ki se ukvarjajo s tovrstnim svetovanjem, na podlagi prejetih ponudb pa bo v prihodnjih dneh sprejeta odločitev.

V četrtek, 15. 5. 2014, je bil organiziran sestanek glede podaljšanja obratovalnih časov gostinskih obratov, kršenja javnega reda in miru in izvedbe prireditev v centru Kamnika. Predstavnik Policijske postaje Kamnik je gostincem ter organizatorjem prireditev predstavil njihove pristojnosti in ukrepe glede kršenja javnega reda in miru, saj se gostinci soočajo s prijavami o kršenju javnega reda in miru tudi v okviru dovoljenega obratovalnega časa. Predstavljene so bile tudi pristojnosti Občine glede izdajanja dovoljenj o obremenjevanju okolja s hrupom ter možnosti podaljšanja obratovalnih časov gostinskih lokalov ob prireditvah.

V preteklem tednu so bili izdani sklepi o sofinanciranju ukrepa - tehnična podpora v kmetijstvu. Po pravnomočnosti sklepov bodo vlagateljem posredovane v podpis tudi pogodbe o sofinanciranju.

Na Ministrstvo za finance je bilo posredovano poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna Občine Kamnik za obdobje 1. 1. 2014 do 30. 4. 2014.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občina Kamnik je z družbo Engrotuš, podjetje za trgovino, d.d., iz Celja, sklenila dve pogodbi, in sicer je Občina na podlagi prve pogodbe pridobila v last parc. št. 56, neplodno v izmeri 747 m2, k.o. 1911 Kamnik, in  parc. št. 57, parkirišče v izmeri 405 m2, k.o. 1911 Kamnik (v naravi navedeni parceli predstavljata parkirišče ob Kavarni Veronika in del pobočja Malega gradu). Navedeni parceli je Občina pridobila v last brezplačno, saj je prenos lastništva temeljil na Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij. Nekdanji lastniki, to so bile gospodarske družbe Trgovsko podjetje »Potrošnik« Kamnik, ABC Pomurka – TP Kočna Kamnik ter zadnji Engrotuš, predmetnih parcel ob lastninskem preoblikovanju družb niso lastninili, zato je sedaj lastnica le-teh postala Občina Kamnik.

Na podlagi druge pogodbe pa je Občina Engrotušu prepustila v last zemljišče parc. št. 411/1, poslovna stavba v izmeri 57 m2 in parc. št. 410/16, dvorišče v izmeri 40 m2, obe k.o. 1911 Kamnik, ki v naravi predstavlja zemljišče pod objektom in deloma neposredno ob objektu Medvedova 2 v Kamniku, v katerem lastnik objekta opravlja dejavnost predšolske vzgoje in varstva na podlagi podeljene koncesije s strani Občine. Z isto pogodbo je Občina od Engrotuša pridobila v last zemljišče parc. št. 25/1, travnik v izmeri 451 m2, k.o. 1911 Kamnik, ki v naravi  predstavlja zemljišče med objektom Tomšičeva 11 v središču Kamnika in med vodotokom Kamniška Bistrica. Za navedena zemljišča se je med strankama izvedla menjava 1m2 za 1m2, za razliko pa je Občina plačala Engrotušu 18,00 evrov/m2 zemljišča. Ker gre za zemljišče v središču mesta in ob vodotoku, ga bo Občina namenila za rekreacijske in parkovne površine.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na športnem igrišču Virtus je Zavod za turizem in šport v občini Kamnik pričel z ureditvijo in postavitvijo novega otroškega igrišča, ki bo v tem tednu tudi dokončano.

Dela na atletski stezi in večnamenski stavbi na stadionu Prijateljstva v Mekinjah potekaj v skladu s terminskim planom.

V petek, 23. maja 2014, bomo v Kamniku gostili »Žogarijo«. Na Glavnem trgu se bodo med 9. in 12. uro učenci prve in druge triade skupaj s svojimi učitelji  udeležili te vseslovenske športne prireditve. Vse nastopajoče bo pozdravil župan Marjan Šarec in ob koncu prireditve podelil tudi priznanja najuspešnejšim ekipam.

Radio Kamn'k je premierno oddajal in navduševal v soboto, 17. maja 2014, na frekvenci 107,6 FM, od 10. do 18. ure. Ekipa Mladinskega centra Kotlovnica in dijaki Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik so v sklopu projektnih dni za nadarjene dijakinje in dijake pripravili vse potrebno za Radio Kamn'k, 107,6 FM. Pridno so se učili o avdio tehniki, radijskem moderiranju in napovedovanju, novinarskemu delu in pripravi glasbene opreme, da so lahko uspešno izvedli simulacijo, ki je odzvanjala na valovih prvega kamniškega radia.

V sklopu sofinanciranja kulturnih programov oziroma projektov s strani Občine Kamnik je Andrej Schlegel v petek, 9. maja 2014, na gradu Zaprice odprl razstavo (slike, keramika, fotografije, instalacije) z naslovom »Sahara«.

V Domu Kulture Kamnik je do 28. maja na ogled razstava mladih slovenskih fotografov z naslovom »Ujeti v moment«. Skupinska razstava Ujeti v moment predstavlja mlade slovenske fotografe, ki so se našli v snepšot estetiki. Snepšoti so tisti spontani posnetki, kjer je odnos do subjektov bolj sproščen.

V ponedeljek, 26. maja 2014, bo ob 17. uri, slovesno odprtje prenovljene Osnovne šole Toma Brejca. Šola, ki ima sedaj na voljo 26 učilnic, ustreza 24-oddelčni osnovni šoli in ima kapacitete za zagotavljanje potreb povečanega vpisa otrok. Učenci so se v prenovljeno šolo preselili že po zimskih počitnicah, v novih prostorih, z novo opremo, pa je pouk stekel v kvalitativno neprimerljivo boljših pogojih, kot so jih imeli učenci desetletja pred tem.

Tudi preteklo sredo je bil organiziran predstavitveni sestanek z Inštitutom Antona Trstenjaka, in sicer za družinsko oskrbo starejšega svojca. Sestanka so se poleg predstavnikov Inštituta udeležili tudi predsednik Medobčinskega društva invalidov Janez Sedušak, svetnica Marija Mošnik, svetnik Anton Iskra, Blaž Narat iz patronažne službe Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik, Anja Koželj iz Dnevnega centra Štacjon, Branka Lap iz Društva upokojencev Kamnik in Dragica Zajec iz Društva upokojencev Motnik.

Ob tem pozivamo vse zainteresirane svojce ali družinske oskrbovalce starejših onemoglih ljudi, da se udeležijo brezplačnega tečaja (v celoti financiran s strani Občine Kamnik), ki se prične v torek, 10. 6. 2014, ob 17. uri, v prostorih Društva upokojencev Kamnik. O vseh nadaljnjih terminih se bo skupina sproti dogovarjala, skupaj pa bo organiziranih 10 predavanj. Teme, ki bodo obravnavane: medsebojni odnosi, razumevanje starosti, demenca, lastna izgorelost, nega, fizioterapija, priprava na odhod svojca v dom za ostarele, umiranje in žalovanje. Prijavnice za omenjeni tečaj so na voljo na Oddelku za družbene dejavnosti, soba 51/II. nadstropje, in sicer do konca tega meseca.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo imeli v preteklem tednu povečano število strank s številnimi vprašanji glede pridobivanja dovoljenj za gradbene posege. Izdali smo tudi več odločb za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavnih zemljišč, potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo. Udeležili smo se več terenskih meritev za odmere ceste in hodnikov za pešce.

Na Oddelku so se zaposlene udeležili seminarja, ki je potekal na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, z naslovom Seminar za krepitev zmogljivosti za pripravo nizkoogljičnih strategij. Ministrstvo ga je pripravilo kot vodilni partner evropskega projekta ALPSTAR. Seminarja so se udeležili predstavniki občin, razvojnih in energetskih agencij, pa tudi drugi akterji, ki sodelujejo pri načrtovanju, pripravi in izvedbi projektov s področja podnebnih sprememb, zato da bi se seznanili s primeri dobrih praks v okviru projekta ALPSTAR ter med seboj izmenjali izkušnje in informacije. Na seminarju je bil predstavljen projekt, ki so ga izpeljali v pilotni regiji Posočje (Občine Bovec, Kobarid, Tolmin, Idrija, Cerkno) in proces priprave nizkoogljične strategije v regiji.

V preteklem tednu smo dobili dodatna končna mnenja na dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta (OPN). Večino končnih mnenj žal še vedno nismo prejeli. Občina Kamnik mora za omenjeni prostorski akt pridobiti 37 mnenj, pri čemer je treba poudariti, da morajo biti vsa mnenja pozitivna. Zakonski rok za pridobitev mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora je 30 dni, vendar mnoge državne institucije predpisanega roka ne spoštujejo.

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o vlomu v poslovni objekt v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec preko noči vlomil v poslovni objekt v Kamniku in iz notranjosti odtujil več gradbenega materiala. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za približno 4.000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku postopek s 24-letnikom iz okolice Kamnika. Pri postopku je bil zasežen manjši skupek neznane snovi zeleno-rjave barve za katerega se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo – rastlino. Zoper 24-letnika bodo policisti napisali odločbo o prekršku.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku. Policisti so na kraju ugotovili, da je 46-letni voznik osebnega avtomobila vozil po naselju Perovo v smeri proti obvoznici. V križišču stranske ceste z obvoznico je zaradi izsiljevanja prednosti v križišču trčil v osebni avtomobil, ki ga je po obvoznici v smeri proti centru mesta Kamnik pravilno vozil 37-letnik. V prometni nesreči je nastalo za približno 2.000 evrov materialne škode. Povzročitelju je bil zaradi kršitve določil Zakona o pravilih cestnega prometa izdan plačilni nalog.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z 22-letnim voznikom osebnega avtomobila. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.66 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Kršitelju je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje, zoper navedenega pa bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Policisti smo bili obveščeni o kršitvi javnega reda in miru v gostinskem lokalu v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da sta se v gostinskem lokalu v okolici Kamnika fizično in verbalno sprli 23- in 28-letnici. Pri prepiru je 28-letnica utrpela telesne poškodbe in je bila z reševalnim vozilom odpeljana v UBKC. Policisti bodo zoper 23-letnico podali kazensko ovadbo na pristojno sodišče. Zoper pravno osebo in odgovorno osebo bo podan obdolžilni predlog zaradi kršitev Zakona o gostinstvu (prekoračitev obratovalnega časa) in Zakona o omejevanju porabe alkohola (točenje alkoholnih pijač vinjenim osebam).

Policisti so imeli v Kamniku postopek z 31-letnim voznikom osebnega avtomobila. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.67 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Kršitelju je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje, zoper navedenega pa bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

 


<< Nazaj | Novice