Mali grad

T e D n i (K) Občine

19.04.2021

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Pričetek gradnje kanalizacije ter vodovoda v naselju Žale (HŠ 18C do 19A)

V preteklem tednu je Občina Kamnik podpisala gradbeno pogodbo z izbranim izvajalcem del, Komunalnim podjetjem Kamnik d. o. o., za izgradnjo kanalizacije ter obnovo ceste in vodovoda v naselju Žale.

Z izgradnjo kanalizacije v dolžini in izgradnjo črpališča se bo uredilo odvodnja komunalnih voda tako, da se bo odpadna voda odvajala v centralno čistilno napravo Domžale – Kamnik. Skupna dolžina gravitacijskega voda je približno 105 metrov, dolžina tlačnega voda pa približno 170 metrov.

V času trajanja del bo veljala začasna sprememba prometnega režima. Veljala bo popolna zapora javne poti Žale (od hišne številke 18/c do hišne številke 19/a), in sicer od 19. 4. 2021 do 31. 8. 2021 v delovnem času med 7. in 15. uro.

Vljudno prosimo za razumevanje in strpnost v času trajanja del.

Polepšajmo in uredimo KS Kamnik – center

Spoštovani krajani in lastniki ter najemniki lokalov, dragi ljubitelji in ljubiteljice cvetja iz Krajevne skupnosti Kamnik - center,

časi so čudni, nepredvidljivi, a smo se po letu premora vseeno odločili, da nadaljujemo s tradicionalnim natečajem, letos pod nazivom Naj cveti povsod. Prilagajamo se razmeram, povezujemo se z Občino Kamnik (oživitev mestnega jedra) in Arboretumom Volčji Potok.

Svet Krajevne skupnosti Kamnik - center svojim krajankam in krajanom podarja bon, s katerim bodo v Vrtnem centru Arboretuma Volčji Potok od torka, 20. aprila, do četrtka, 22. aprila 2021, prejeli zabojček rastlin za balkonsko zasaditev.

Poleti, ko bodo vaše zasaditve najlepše, na naslov centerkamnik@gmail.com pošljite fotografije in dodajte podatke o gojitelju/gojiteljici. Zadnji rok za oddajo: 31. avgust 2021.

Oddelek za družbene dejavnosti

V pripravi strategija za mlade

Občina Kamnik se je z Mladinskim svetom Kamnik, Mladinskim centrom Kotlovnico in ostalimi deležniki, ki delujejo na področju mladih dogovorila o skupni pripravi strategije za mlade, ki bo za čas naslednjih štirih let, strukturirano vsebinsko začrtala delovanje občine na področju mladine.

Namen strategije je vzpostaviti dolgoročno sistemsko podporno okolje za razvoj mladinske politike in mladinske dejavnosti v občini Kamnik ter s tem zagotoviti pogoje za uspešno  integracijo mladih in njihovo aktivno družbeno participacijo v lokalnem okolju.

V tem okviru so temeljni cilji strategije:

Gradivo se pripravlja in usklajuje z vsemi deležniki preko ZOOM konferenc oziroma srečanj. Imeli smo že tri tovrstna srečanja, ki so bila vedno zelo konstruktivna. Vsi si želimo, da bi gradivo predstavili tudi na seji Občinskega sveta Občine Kamnik v mesecu juniju 2021.

Premagali smo osamljenost - Dan za spremembe 2021

V soboto, 10. aprila 2021, smo se prostovoljci priključili vseslovenski akciji Dan za spremembe, ki jo vodi Slovenska filantropija. To je akcija, ki je nastala z namenom spodbuditi vse ljudi k aktivnemu odzivu na potrebe skupnosti in ustvarjanju priložnosti, da se vsak lahko preizkusi v vlogi prostovoljca. Letos je še posebej zahtevno leto zaradi mnogih občutkov osamljenosti, ki so nastali zaradi obveznih osamitev ob pojavu korona virusa v našem okolju. Zato smo se odločili, da se povežemo tako mladi kot stari.

Projekt smo tudi tokrat podprli na Zavodu Oreli, aktivnostim pa sta se pridružila tudi OŠ Stranje in Vrtec Zarja.

Na Zavodu Oreli smo pripravili tri ločene aktivnosti:

Osnovna šola Stranje je Dan za spremembe obeležila z medgeneracijskim Zoom srečanjem, na katerem so udeleženci govorili, kako so se spopadali z osamljenostjo v času karantene. Celotno poročilo dogodka najdete tukaj. Vrtec Zarja pa je oblikoval akcijo Podam ti dlan, nisi sam, s katero so marsikateremu mimoidočemu narisali nasmeh na obraz. Več o njihovih aktivnostih v okviru projekta najdete tukaj.

Oddelek za urejanje prostora

Občina Kamnik obvešča javnost, da bosta javno razgrnjena dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik št. 3 (v nadaljevanju SD OPN Kamnik št. 3) in Okoljsko poročilo za SD OPN Kamnik št. 3. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik št. 3, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2019 dne 7. 6. 2019. Dopolnjen osnutek SD OPN Kamnik št. 3 je izdelala družba Locus, prostorske informacijske rešitve d.o.o., Domžale. Okoljsko poročilo je izdelala družba ZaVita, svetovanje, d.o.o., iz Ljubljane (26. 2. 2020, dopolnitev 6. 3. 2021).

SD OPN Kamnik št. 3 je namenjen širitvi namenske rabe prostora LN - površine nadzemnega pridobivalnega prostora, ki bo omogočala izvajanje dejavnosti pridobivanja mineralne surovine na razširjenem območju in s tem nadaljnji razvoj družbe Calcit d.o.o., ki je specialist za proizvodnjo najkakovostnejših kalcijevo - karbonatnih pigmentov, polnil in granulatov ter drugi največji dobavitelj suspenzij (slurryjev) za papirno industrijo na evropskem trgu. Pridobivanje mineralne surovine trenutno poteka v obstoječem kamnolomu Stahovica. Nadaljnji gospodarski razvoj proizvodnega programa družbe je velikega pomena za gospodarski razvoj občine, regije in države, tehnološki razvoj dejavnosti in razvoj novih delovnih mest, vendar zalog mineralne surovine za optimalno in dolgoročno proizvodnjo ter nadaljnji razvoj dejavnosti v obstoječem pridobivalnem prostoru ni dovolj. Na nahajališču je še veliko virov mineralne surovine, geološke in morfološke razmere so ugodne za nadaljevanje pridobivanja kamnine. Ugotovljeno je bilo, da se apnenec in delno kalcit nadaljujeta proti severu in da je iz vidika zalog in virov nameravana širitev kamnoloma upravičena.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od 9. aprila 2021 do vključno 10. maja 2021.

Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo potekala v sredo, 21. aprila 2021, s pričetkom ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.

Na Oddelku za urejanje prostora smo pričeli postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (OPPN) B11 Titan – Svit št. 3. Izhodišča, ki jih je pripravil izdelovalec POPULUS d.o.o., PE Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana pod številko projekta 502-18-20, so objavljena na spletni strani občine https://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt. Obravnavano območje se nahaja v enoti urejanja KA-78, ki je namnjena proizvodnim objektom. Predvideni posegi na podlagi SD OPPN B11 Titan – svit št. 3 so predvideni na parcelah št. 1274/8 in 1272/1 k.o. Podgorje. Predmet spremembe je razširitev nabora dopustnih podrobnih namembnosti z možnostjo gradnje hotela ali skladišča, ter na podlage te spremembe tudi urbanistična določila za vsako namembnost kot so gradbena meja, višina objektov in faktor zazidanosti, skladno s strateškim delom OPN in dolgoročnim prestrukturiranjem proizvodnega območja. Sklep o začetku postopka je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 44 dne 26. 3. 2021.

Policijska postaja Kamnik

PROMETNA NESREČA S POBEGOM

Na parkirnem prostoru Qulandie je voznik zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v parkirano vozilo, ga poškodoval in s kraja odpeljal ne da bi oškodovanki nudil podatke. V kolikor bodo policisti z zbiranjem obvestil izsledili povzročitelja, sledi plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.  

POVOŽENJE DIVJADI

V večernih urah je voznik izven naselja Pšajnovica z osebnim vozilom povozil srno, ki je s kraja stekla naprej v bližnji gozd. Voznik je izpolnjeval vse pogoje za vožnjo v cestnem prometu tako, da mu je bilo na kraju izdano obvestilo o odstopu.

INTERVENCIJA      

Policisti so obravnavali intervencijo, kjer se je kršitelj nedostojno vedel do mame. Sledi zbiranje obvestil in plačilni nalog po Zakonu o javnem redu in miru.

NAJDEN DENAR NA BANKOMATU  

Občan se je zglasil na policijsko postajo in prinesel denar, ki ga je našel na tleh pred Novo Ljubljansko banko v centru mesta Kamnik. Napisan je bil zapisnik o najdenih stvareh, občan/ka, ki je izgubil denar pa se lahko zglasi na policijski postaji in denar prevzame.

TATVINA V TRGOVINI

V trgovini Tuš v Kamniku je neznani storilec izvršil tatvino krem za nego telesa večje vrednosti. Sledi pregled video posnetkov, zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

VLOM V TOVORNI VOZILI  

Neznani storilec je preko noči v Tunjicah vlomil v tovorni vozili tako, da je poškodoval ključavnico vrat in iz vozil odtujil več kosov ročnega orodja. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno sodišče.

PADEL S KOLESOM

27-letnik se je zglasil v Zdravstvenem domu Kamnik, zaradi padca, ki ga je utrpel pri spustu s kolesom po neurejeni kolesarski poti na Golovcu in se pri tem lahko telesno poškodbo. Ker ne gre za prometno nesrečo, bo o prometnem dogodku napisan le uradni zaznamek.

PROMETNA NESREČA

V Kamniku na Petrolu se je zgodila prometna nesreča z manjšo materialno škodo, v kateri sta udeleženca izpolnjevala vse pogoje za vožnjo v cestnem prometu. Na kraju je bilo izdano obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreče.

STRMOGLAVLJENJE JADRALNEGA PADALCA     

Policisti so bili strani Regionalnega centra za obveščanje obveščeni o nesreči padalca na južni strani Kamniškega vrha. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je padalec vzletel s Krvavca, nato pa zaradi neugodnih vremenskih razmer začel izgubljati višino in poskušal z jadralnim padalom zasilno pristati. Pri tem je iz višine 3 do 5 metrov strmoglavil na tla. Na pomoč so priskočili GRS Kamnik, ki so ponesrečenega padalca s policijskim helikopterjem prepeljali v Urgentni blok Kliničnega centra. O dogodku sledi poročilo na okrožno državno tožilstvo.

INTERVENCIJA    

Policisti so imeli intervencijo v Nasovčah, kjer se je sosed do soseda neprimerno vedel in ga žalil z neprimernimi žaljivimi besedami. Sledi zbiranje obvestil in plačilni nalog za kršitelja poZakonu o javnem redu in miru.

PRIDRŽANJE VOZNIKA DO IZSTEZNITVE 

Policisti so imeli v postopku vinjenega voznika. Ob opravljenem alkotestu je imel kršitelj v litru izdihanega zraka 0,88 miligramov alkohola. Ker se z izmerjenim rezultatom ni strinjal, so mu policisti odredili strokovni pregled, ki pa ga je odklonil. Zoper voznika je bilo odrejeno pridržanje do iztreznitve. Zaradi navedenega so policisti vozniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje, ki ga bodo skupaj z obdolžilnim predlogom poslali pristojnemu sodišču. Zaradi nedostojnega vedenja do policistov skozi celoten postopek pa mu je bil zaradi več kršitev izdan plačilni nalog po Zakonu o javnem redu in miru.


<< Nazaj | Novice