Mali grad

T e D n i (K) Občine

19.02.2018

 

Oddelek za družbene dejavnosti

T e D n i (K) ObčineV četrtek, 15. februarja 2018, je v prostorih Centra za socialno delo Kamnik, v izvedbi Spominčica - Alzheimer Slovenija - slovensko združenje za pomoč pri Demenci, potekal posvet o demenci. Kamniški Center bo vključen v projekt »Demenci prijazno okolje«, katerega namen je spodbujanje oseb z demenco k aktivnemu vključevanju v družbo, ohranjanju njihove samostojnosti, integritete in socialne vključenosti ter prispevati k izboljšanju kvalitete življenja.

Občina Kamnik bo tudi letošnje leto omogočila brezplačni tečaj za družinske oskrbovalce za občanke in občane, ki na domu negujejo obolele svojce. Trenutno sta v domači oskrbi približno dve tretjini onemoglih starih ljudi, zato je še toliko bolj potrebno podpreti svojce, ki zaradi nezadostne pomoči in znanja doživljajo stiske, stres ter imajo duševne in telesne težave. Tečaj bo izvajal nacionalni Inštitut Antona Trstenjaka in se bo predvidoma pričel izvajati v torek, 6. marca 2018 v prostorih Osnovne šole Šmartno v Tuhinju. Tečaj se bo izvajal deset tednov, vsak torek v obsegu 2,5 ure (predvidoma od 17. do 19.30. ure). Vsebina tečaja obsega: komuniciranje s starejšimi, oskrba dementnih ljudi, fizioterapevtska pomoč, nega starejšega na domu, skrb za lastno zdravje in kondicijo oskrbovalcev, srečevanje z minljivostjo, ipd. Prijavnice se do torka 27. februarja 2018 zbirajo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Kamnik, kontakt: Katja Vegel, 01/831 81 42 ali po elektronski pošti katja.vegel@kamnik.si.

Na 23. seji Občinskega sveta je bil med drugim sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec. Glavni namen sprejete spremembe je spodbuditev staršev k vpisovanju otrok v enote, kjer so razpisana prosta mesta in ne zgolj fiktivno vpisovanje v enote, kjer prostih mest ni. Starše zato obveščamo, da bodo vloge za vpis v enote, za katere iz evidenc vrtca izhaja, da nimajo predvidenega števila prostih mest, zavržene. Posledično to pomeni, da vloge ne bodo uvrščene na čakalni seznam vrtca.

Oddelek za urejanje prostora

Občina Kamnik je dne 26. 1. 2018 objavila Javni poziv k oddaji pobud za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta občine Kamnik št. 2. Občina s tem pozivom vso zainteresirano javnost poziva, da do vključno ponedeljka, 26. februarja 2018, poda pobude za spremembo namenske rabe zemljišč, za spremembo prostorskih izvedbenih pogojev ali druge spremembe OPN-ja. Občina bo osnutek sprememb in dopolnitev OPN št. 2 pripravila na podlagi veljavne zakonodaje, to je prikaza stanja prostora, splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora, usmeritev iz državnega strateškega prostorskega načrta, razvojnega programa, lastnih razvojnih potreb in izraženih razvojnih potreb nosilcev urejanja prostora ter izraženih razvojnih potreb drugih oseb.

Vloga z navodili je dostopna na uradni spletni strani Občine Kamnik (http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt) in na vložišču na sedežu Občine Kamnik. Vlogo lahko vsi zainteresirani oddajo na vložišču Občine Kamnik, pošljejo po pošti na naslov Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali po elektronski pošti: obcina@kamnik.si.  

Pobude je možno podati za spremembe namembnosti zemljišč in za spremembo določil veljavnega odloka OPN in njegove grafične priloge. Zainteresirani se lahko za potrebne dodatne informacije zglasijo v prostorih Občine Kamnik na Oddelku za urejanje prostora v času uradnih ur oziroma pokličejo na telefonski številki 01 831 81 18 ali 01 831 82 46.

Na podlagi priporočil Ministrstva za okolje in prostor RS, Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, morajo biti vse pobude vložene na priloženem obrazcu, zato je Oddelek za urejanje prostora v preteklem tednu pozval vse občane, ki so podali vlogo za spremembo OPN od sprejema OPN do preteklega tedna da na priporočenem obrazcu dopolnijo svojo vlogo z zahtevanimi prilogami. Pobude, ki bodo prispele po 26. februarju 2018, v tem postopku sprememb in dopolnitev OPN ne bodo obravnavane.

Oddelek za razvoj in investicije

Regionalni projekti

V torek, 13. 2. 2018, je na Mestni občini Ljubljana potekala 9. seja Sveta LUR, na kateri je bila potrjena Prioritetna lista regijskih projektov. Med 23 projekti sta tudi 2 predloga Občine Kamnik, in sicer projekt Gradnja regionalne kolesarske povezave Kamnik, Mengeš, Trzin, Ljubljana in Zmanjšanje poplavne ogroženosti na povodju reke Nevljice. Oba projekta bosta v nadaljevanju predmet teritorialnega usklajevanja s pristojnimi ministrstvi.

V okviru projekta Zmanjšanje poplavne ogroženosti na povodju reke Nevljice je potrebno celovito izboljšati poplavno ogroženost območij poselitve na povodju reke Nevljice, ki v svojem toku ogroža poselitvena območja v naseljih: Nevlje, Vrhpolje, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Buč in Šmartno v Tuhinju ter nekaterih pritokov, ki predvsem z vidika transporta rinjenih plavin predstavljajo potencialni vir poplavne nevarnosti. Zato so predvideni ukrepi vezani na zmanjšanje poplavne ogroženosti tudi na področju transporta rinjenih plavin.

Projekt Gradnja regionalne kolesarske povezave Kamnik, Mengeš, Trzin, Ljubljana poteka v sodelovanju 4 občin. Interes za sodelovanje so izkazale občine Kamnik, Mengeš, Trzin in Mestna občina Ljubljana (MOL). V skladu z dogovorom je Občina Kamnik koordinator projekta in nosilna občina. Občine se že nekaj časa dogovarjamo in usklajujemo tudi z državo. V podpisu je Dogovor o sodelovanju občin in Ministrstva za infrastrukturo. Direkcija Republike Slovenije za ceste je ta projekt tudi že vključila v svoj Načrt razvojnih programov. Projekt obravnava načrtovanje in gradnjo regionalne kolesarske povezave za potrebe dnevne mobilnosti na relaciji Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana. Gre za eno od najbolj urbaniziranih regij v državi. Ravninska lega vseh vključenih urbanih središč, predstavlja velik kolesarski potencial za dnevno mobilnost. Projekt bo financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), s sredstvi državnega proračuna (nacionalna udeležba) in s sredstvi občinskih proračunov.

Struktura financiranja projekta je opredeljena sledeče:

Vrednost celotne investicije po tekočih cenah znaša 3.734.217 EUR (z vključenimi davki), od tega za Občino Kamnik 1.181.277 EUR (z vključenimi davki) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom v letih 2018 - 2021.

Predvideni viri financiranja projekta za občino Kamnik so:

Nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti

Predstavnici Oddelka sta se udeležili Nacionalne konference o trajnostni mobilnosti, ki je pod sloganom »Aktivna mobilnost osrečuje« v organizaciji Ministrstva za infrastrukturo potekala v sredo, 14. 2. 2018, v Ljubljani.

Dogodek je bil prednostno namenjen predstavnikom občin, strokovnjakom s področja mobilnosti/prostorskega načrtovanja in drugim, ki se ukvarjajo s področjem trajnostne mobilnosti, in je predstavljal uvod v aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti 2018. Udeleženci so se seznanili s prihajajočimi aktivnostmi Ministrstva za infrastrukturo na področju trajnostne mobilnosti (regionalne delavnice za starejše, delavnice za projektante…) in Evropskim tednom mobilnosti 2018, ki bo pod sloganom Združuj in učinkovito potuj namenjen spodbujanju multimodalnosti.  Osrednji gost konference je bil Karl Reiter iz avstrijske organizacije za raziskavo mobilnosti, ki je predaval o aktivni mobilnosti in mestni logistiki. Sledila je predstavitev Mestne občine Novo mesto in Občine Krško kot primerov dobre prakse Evropskega tedna mobilnosti 2017. Konferenco so sklenile delavnice o projektantskih in prometno-logističnih izzivih, kjer so udeleženci soglašali, da je kljub številnim oviram pri zagotavljanju trajnostne mobilnosti multimodalnost oziroma kombiniranje potovalnih načinov (avtobus-kolo, avtomobil-vlak…) tista priložnost, ki lahko v vsaki lokalni skupnosti brez prevelikih finančnih obremenitev in preoblikovanja prometnih površin znatno vpliva na zmanjšanje uporabe motoriziranega prometa.

Javna naročila

Dne 14. 2. 2018 je bilo na Portalu javnih naročil in na spletni strani Občine Kamnik objavljeno javno naročilo po odprtem postopku »Hodnik za pešce ob R2-414/1349 Kamnik-Ločica v naselju Laze v Tuhinju – III. faza«. Ponudniki so povabljeni k oddaji ponudb do ponedeljka, 5. 3. 2018.

Dne 7. 2 . 2018 je bila izdana Odločitev o oddaji javnega naročila za naročilo male vrednosti »Obnova vodovoda in ceste na Cesti treh talcev (med HŠ Cesta treh talcev 11 in HŠ Polčeva pot 7)«. Odločitev je, po preteku zakonsko določenega roka za pritožbe, postala pravnomočna, tako da se naročilo odda najugodnejšemu ponudniku Komunalno podjetje Kamnik d.d..

Policijska postaja Kamnik

DRUŽINSKO NASILJE

Policisti so sprejeli prijavo o družinskem nasilju, ki ga je izvajal mladoletni sin nad svojima staršema. Zoper mladoletnika bo spisana kazenska ovadba.

TATVINE MED DOMAČIMI

Še eno dejanje iz družinskih krogov je bilo prijavljeno, in sicer naj bi mladoletna hčerka doma izvajala tatvine, starša pa sta se obrnila na pomoč Policije.

TATVINA REGISTRSKIH TABLIC

Policisti so obravnavali tatvino registrskih tablic, tokrat na Ljubljanski cesti, sledi kazenska ovadba.

KRŠITEV JAVNEGA REDA IN MIRU V ZD KAMNIK

V Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik je odvisnik od prepovedanih drog prišel v spor z zdravstvenim osebjem. Zaradi kršitve Zakona o javnem redu in miru mu je bil izdan plačilni nalog.

INTERVENCIJA V MOSTAH PRI KOMENDI

Policisti so obravnavali kršitev javnega reda in miru v Mostah, kjer je oče prišel v spor s hčerko, navedena pa je o tem obvestila Policijo. Kršitelju je bil izdan plačilni nalog.

TATVINA KOLESA NA NOVEM TRGU V KAMNIKU

Na območju Novega trga je neznanec odtujil kolo in oškodovanca s tem dejanjem oškodoval za približno 800 evrov.

PONOVNA KRŠITEV JAVNEGA REDA IN MIRU V ZD KAMNIK

Policisti so ponovno obravnavali kršitev Zakona o javnem red in miru v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik, kjer je ista oseba kot 14. 2. 2018 prišla v spor z zdravstvenim osebjem. Omenjenemu je bil tudi tokrat izdan plačilni nalog.

NADZOR NA OBMOČJU VELIKE PLANINE

Policisti Policijske postaje Kamnik in Policijske postaje Mozirje so izvedli skupno akcijo na območju Velike planine, kjer so opravili nadzor nad vožnjo z vozili v naravnem okolju.

ZASEG VOZILA V CESTNEM PROMETU

Policisti so pri kontroli prometa ugotovili, da voznik med vožnjo ni uporabljal varnostnega pasu, v nadaljevanju pa je bilo ugotovljeno še, da vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola. Zaradi naštetih kršitev mu je bilo v skladu z zakonom zaseženo vozilo, zoper njega pa sledi obdolžilni predlog.

ZASEG PREPOVEDANE DROGE NA OBMOČJU MENGŠA

Policisti Policijske postaje Kamnik so odšli v Mengeš, kjer naj bi se odvijala preprodaja  drog. Dvema osebama je bila zasežena neznana rjavo-zeleno posušena snov, za  katero obstaja utemeljen sum, da gre za snov, ki je po Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami prepovedana. Po analizi bo zoper osebi uveden ustrezen postopek.


<< Nazaj | Novice