Mali grad

T e D n i (K) Občine

18.10.2021

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija mostu na lokalni cesti Volčji Potok – Rudnik  

Na podlagi izdelane projektne dokumentacije PZI se je začela sanacija mostu na občinski cesti Volčji Potok – Rudnik pri Radomljah.

Sanacija zajema izgradnjo novega mostu in ureditev struge vodotoka na tem odseku. V preteklem tednu je izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., začelo s pripravljalnimi deli in z izdelavo temeljev. Vrednost investicije znaša 47.957 evrov.

Dela bodo trajala en mesec, v tem času pa bo veljal obvoz po vzporednih cestah. Vsem občankam in občanom se zahvaljujemo za razumevanje in spoštovanje prometne signalizacije.

Izgradnja pločnika v Volčjem Potoku

Izvajalec del opravlja dela v skladu s terminskim planom oziroma pogodbenimi določili.

V preteklem tednu so opravili naslednja dela, in sicer: asfaltiranje pločnika, odstranitev žive meje, izkop za temeljne opornega zidu, izdelava podložnega betona, opažanje in armiranje temelja, izdelava jaškov in temeljev za javno razsvetljavo, rušenje obstoječih stopnic in klančine.

V času gradbenih del velja delna zapora ceste.

Ureditev cestne infrastrukture na Molkovi poti

Občina Kamnik je v preteklem tednu pristopila k ureditvi in razširitvi cestišča na Molkovi poti, in sicer v luči zagotavljanja večje prometne varnosti.

Cestišče se je razširilo, s tem pa se je omogočilo boljšo vidljivost in večjo pretočnost na tem območju. Dela je izvedlo Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o.

Postavitev nadstrešnic na avtobusnih postajališčih

Občina Kamnik nadaljuje s postavitvijo nadstrešnic na avtobusnih postajališčih v občini Kamnik. V preteklem tednu je Občina uredila nadstrešnico na avtobusnem postajališču Poreber.

V fazi pridobivanja dokumentacije je tudi postavitev nadstrešnic v Soteski in Podgorju.

Postavitve nadstrešnic bo tako izboljšalo celostno podobo in kakovost javnega potniškega prometa. Z ureditvijo avtobusnih postajališč (postavitvijo nadstrešnic) bo izboljšano udobje potnikov
pri čakanju na postajališčih javnega potniškega prometa, poleg tega pa je cilj posodobitve tudi oblikovanje in izvajanje ustreznih infrastrukturnih pogojev za trajnostno mobilnost, ki bodo prispevali k spremembi potovalnih navad.

Oddelek za družbene dejavnosti

Medobčinski muzej Kamnik – z vami že šest desetletij

Medobčinski muzej Kamnik – z vami že šest desetletijŽupan Matej Slapar se je v četrtek, 21. oktobra 2021, skupaj z direktorico Medobčinskega muzeja Kamnik mag. Zoro Torkar udeležil praznovanja 60. obletnice delovanja Medobčinskega muzeja Kamnik. Zbranim so se pridružili tudi podžupan Aleksander Uršič, župan Občine Trzin Peter Ložar, občinske svetnice in svetniki, vnuk Rudolfa Maistra Borut Maister, muzejska svetnica doc. ddr. Verena Vidrih Perko in številni drugi, ki so tako ali drugače vpeti v delovanje kamniškega muzeja.

Naloga muzeja je, da ohranjajo preteklo in polpreteklo kulturno dediščino za prihodnje rodove na zanimiv in privlačen način. Obenem pa je muzej tudi mesto srečanj različnih generacij, iskanja in posredovanja novih znanj in spretnosti, povezanih z bogato kulturno dediščino naših prednikov.

V kulturnem programu so nastopili Počeni škafi, za posebno osvetlitev gradu Zaprice je poskrbela Kristina Kokalj, za tehnično izvedbo prireditve pa Zavod za kulturo Kamnik.

Na Glavnem trgu smo obeležili svetovni dan oživljanja

Na Glavnem trgu smo obeležili svetovni dan oživljanjaEnota nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik je v soboto, 16. oktobra 2021, na Glavnem trgu v Kamniku pripravila predstavitev temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega defibrilatorja (AED). Zbranim so se ob tej priložnosti pridružili tudi župan Matej Slapar, direktor Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik dr. Sašo Rebolj ter vodja Enote nujne medicinske službe Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik dr. Nadja Pfajfar Križnič.

Osrednji cilj vseh aktivnosti je bil namenjen ozaveščanju o pomenu hitre prepoznave in ukrepanja v primeru srčnega zastoja ter širjenje znanja temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja. Poleg tega smo posebno pozornost namenili tudi našim najmlajšim občankam in občanom, ki so jim bili prav tako predstavljeni temeljni postopki oživljanja.

Aktivnosti na področju starejših – koordinacijski sestanek

V sredo, 13. oktobra 2021, je pod okriljem Zavoda Oreli potekal 23. koordinacijski sestanek institucij, ki se v Kamniku ukvarjamo s problematiko starejših občanov.

Na koordinaciji je predsednik Medobčinskega društva invalidov Kamnik  Janez Sedušak predstavil delovanje društva, s strani Romana Renerja pa je bil predstavljen nov projekt za starejše v Kamniku, in sicer je bil podpisan dogovor o sodelovanju med Občino Kamnik in Geodetskim inštitutom Slovenije »Multimodalna mobilnost oseb z različnimi oviranostmi 2020-2021«.

Zamenjava scenske razsvetljave – odrske mehanizacije v Domu Kulture Kamnik 

Dela v Domu kulture Kamnik na projektu zamenjave scenske razsvetljave – odrske mehanizacije, potekajo aktivno.

Najpomembnejši cilji omenjene investicije se bodo kazali predvsem v izboljšanju varnosti vseh zaposlenih in izvajalcev v Domu kulture Kamnik (nastopajoči, tehniki, režiserji,…), saj zaradi dotrajanosti »vleki« ne dosegajo minimalnih standardov, prav tako pa bodo novi vleki izboljšali produkcijsko vrednost prireditev v veliki dvorani Doma kulture Kamnik, saj se bo s pridobitvijo omogočalo bolj kompleksne lučne postavitve, hitrejše menjave odrskih postavitev,… kar bo omogočalo boljši izkoristek dvorane.

Z novejšo tehnologijo bo dvorana vsekakor bolj zanimiva tudi za potencialne najemnike. Dela bodo zaključena najkasneje do konca meseca novembra 2021.

Atletska steza OŠ Marija Vere in skok v daljino

Izvajalec (Flora, d. o. o.) je v preteklem tednu izvedel naslednja dela:       planiranje in utrjevanje tamponskega planuma zgornjega ustroja v predpisanem padcu, izvedba osnovnega spodnjega sloja steze in vgradnja peščenega granulata 4-8 mm in gumi granulata.

Glede na potek del pričakujemo, da bo izvajalec v tem tednu končal, sledi pa dokončna ureditev okolice.

Mladinski likovni natečaj: Svoj? Nesvoj? Zasvojen?

Mladinski likovni natečaj: Svoj? Nesvoj? Zasvojen?Lokalna akcijska skupina (LAS) Občine Kamnik z namenom večje vključenosti mladih in večanjem vidnosti problematike zasvojenosti vabi na sodelovanje k likovnem natečaju na temo zasvojenosti. Mlade avtorje vabimo, da se izrazite v katerikoli grafični, risarski ali slikarski tehniki. Velikost del naj ne bo manjši od A3 formata in naj ne presega A2 formata. Pazite, da bo vaše delo obrnjeno pokončno, saj jih le tako lahko pripravimo za to, da so razstavljena na plakatnih mestih po mestu.

Več informacij in navodil lahko najdete TUKAJ.

Svoje delo pošlji na naslov Zavod Mladinski center Kotlovnica, Fužine 10, 1241 Kamnik, s pripisom ZA LIKOVNI NATEČAJ, ali pa ga prinesi v mladinski center od torka do petka med 17. in 20. uro ali od ponedeljka do četrtka med 10. in 12. uro.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo na podlagi 7. odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20) Občina Kamnik objavili javno naznanilo, da bo javno razgrnjen elaborat lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za prostorsko enoto PEUP KE-24/216 – Tunjiška Mlaka v Občini Kamnik.

Lokacijska preveritev je izdelana z namenom preoblikovanja in širitve stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve, ki je v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik določeno s podrobnejšo namensko rabo prostora A območja razpršene poselitve oz. še podrobnejšo namensko rabo prostora Ak. Območje se nanaša na enoto urejanja prostora (EUP) KE-24, podrobne enote urejanja prostora PEUP KE-24/216 kot je določena v Občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik. Na obravnavanem območju razpršene (posamične) poselitve doslej še ni bila izvedena nobena lokacijska preveritev. Lokacijska preveritev se izvaja skladno s 128. členom Zakona o urejanju prostora-ZUreP-2. V PEUP KE-24/216 se nahajajo tri enostanovanjske hiše s pomožnimi kmetijskimi objekti. Prisotni sta dve hišni številki Tunjiška Mlaka 2 in Tunjiška Mlaka 3. Investitor ima v lasti zazidljivo zemljišče s parc. št. 330/1 in pretežno nezazidljivo zemljišče s parc. št. 330/2, oboje k.o. Tunjice. Območje lokacijske preveritve je nepozidano, investitor namerava na njem zgraditi enostanovanjsko hišo. Gradnja na obstoječem stavbnem zemljišču ob konfiguraciji terena ni mogoča. Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od 25. oktobra 2021 do vključno
10. novembra 2021. Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, do njih zavzela stališča ter jih objavila na spletni strani občine.

Na podlagi 108. in 118. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17) je na uradni spletni strani Občine Občinski prostorski načrt | Občina Kamnik objavljena investicijska namera za izgradnjo objekta garažne hiše v javno zasebnem partnerstvu na zemljišču na območju OPPN  KA 134 na parcelah ali delih parcel št.: 1082/13, 1082/8, 1082/3 vse k.o. 1911 Kamnik, ki se nahaja južno od Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik. Območje je opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselja. Območje obdelave je v lasti občine Kamnik.

Na podlagi Zakona o urejanju prostora je treba pred začetkom postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN ali OPPN najprej izdelati izhodišča za pripravo prostorskega akta in sicer v naslednjih primerih: če na podlagi izkazane potrebe občine ni predviden OPN, če usmeritve za pripravo OPPN v OPN niso v naprej podane in celovite, če se OPPN pripravlja na podlagi pobude zunanjega investitorja. Predmetni OPPN se pripravlja na podlagi pobude Občine Kamnik. Namen priprave izhodišč je, da se pred sprejetjem odločitve o pripravi prostorskega akta (sklepa o pripravi), ob upoštevanju ciljev urejanja prostora, podatkov iz prikaza stanja prostora, zahtev nadrejenih prostorskih aktov ter sedanjih in prihodnjih potreb v prostoru opredeli in utemelji zlasti:

Oddelek za razvoj in investicije

Partnersko srečanje v Kamniku

V preteklem tednu je v Kamniku potekalo 2-dnevno partnersko srečanje v sklopu projekta StimulArt, ki ga je tokrat organizirala Občina Kamnik, kot ena izmed partneric v omenjenem projektu. V Kamniku so se tako zbrali partnerji, njihovi deležniki in zunanji strokovnjaki, ki so prihajali iz madžarskega mesta Jaszbereny, iz italijanskega mesta Vittorio Veneto ter iz nemških mest Naumburg in Regensburg. Del predstavnikov partnerjev je srečanje spremljalo preko spleta.

Partnerji so se zbrali v Mekinjskem samostanu, kjer sta jih sprejela in pozdravila tudi župan Matej Slapar ter direktor Zavoda za turizem in šport Kamnik Rok Jarc. Po uvodnih pozdravih so imeli gostje vodeni ogled po samostanu Mekinje, v katerem jim je Katarina Mihelič podrobneje predstavila zgodovino samostana in njihovo delo. Temu je sledil pregled nad projektno administracijo, kjer smo govorili o tekočih in prihajajočih projektnih aktivnostih ter o zaključnih fazah projekta, ki se bo končal konec marca 2022.

V popoldanskem programu smo si skupaj ogledali Mladinski center Kotlovnica, kjer nam je Rok Kosec predstavil njihove začetke, delo in prostore, nato pa goste povabil še v Barutano, kjer sta jim z Goranom Završnikom podrobneje predstavila zgodovino nekdanje smodnišnice ter začetke razvoja Kulturne četrti Barutana, ki pa predstavlja tudi pilotni projekt oziroma pilotno območje pri projektu StimulArt.

Drugi dan smo gostom sprva pripravili kratek voden ogled po mestu Kamnik, nato pa dan nadaljevali v samostanu Mekinje, kjer smo imeli odprto diskusijo glede oblikovanja in vsebine StimulArt priročnika, v katerem bodo predstavljeni vsi rezultati, pridobljeni tekom projekta. Temu so sledile podrobne predstavitve pilotnih projektov vseh partnerjev, v imenu kamniških partnerjev je predstavitev izvedel zunanji strokovni sodelavec, Sinan Mihelčič, ki pa je, s svojim znanjem in poznavanjem lokalne kreativne scene, eden ključnih akterjev tega projekta. Srečanje smo zaključili z diskusijo o pripravi Strategije kulturnih in kreativnih industrij ter se pogovarjali o tem, kako projekte ohranjati žive tudi po njihovem uradnem zaključku.

Vzporedno s partnerskim srečanjem smo za goste iz Naumburga, ki so nas obiskali že nekaj dni pred uradnim srečanjem, organizirali tudi strokovni obisk Kamnika (peer-review visit), za katerega smo jim pripravili tudi dodaten strokovni program. Goste smo popeljali po poteh kamniške industrijske dediščine, imeli so podroben ogled in predstavitev Smodnišnice, ogledali so si območje Alprema, ki je eden izmed primerov dobre prakse – kako opuščene industrijske objekte napolniti s kreativnimi in kulturnimi vsebinami, sprejela pa jih je tudi lokalna umetnica Nina Koželj, ki jim je podrobneje predstavila svoje delo in dolgoletne izkušnje.

Projekt StimulArt se izvaja v sklopu programa Interreg Srednja Evropa in je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekt MUHA

Med 12. in 14.  oktobrom 2021 je potekalo prvo srečanje partnerjev projekta MUHA v živo, in sicer v Buzetu na Hrvaškem pod okriljem gostitelja, partnerja - Istrski vodovod. Srečanje, ki sta se 13. oktobra 2021 udeležila predstavnika Oddelka za razvoj in investicije in Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance, je bilo namenjeno seznanitvi projektnih parterjev z aktualnim stanjem projektnih aktivnosti  (finančno-administrativne aktivnosti, promocijske projektne aktivnosti ter projektne aktivnosti, namenjene postopkom ocene tveganja vodovodnih sistemov na različne nevarnosti, implementaciji ukrepov, ki bodo obvladovali tveganja na vodovodnih sistemih in aktivnosti za pripravo strateških in operativnih dokumentov za obvladovanje tovrstnih tveganj) in načrtovanju preostanka projektnih aktivnosti.

Namen projekta MUHA je izboljšati odpornost sistemov oskrbe s pitno vodo na različne dogodke (poplava, suša, potres, razlitje onesnaževal). Občina Kamnik je v ta namen že opremila štabno sobo občinske civilne zaščite z najsodobnejšo strojno in programsko IT opremo ter s komunikacijskimi napravami, ter vzpostavila poročevalski sistem za spremljanje dogodkov in nesreč na vodovodnih sistemih, ki bo omogočal zbiranje, nadaljnjo analizo in obdelavo prejetih podatkov, ki bodo služili zasnovi ukrepov obvladovanja tveganj oskrbe s pitno vodo v prihodnje. Trenutno v sodelovanju z zunanjim izvajalcem in občinskim komunalnim podjetjem poteka zbiranje podatkov za izdelavo hidravličnega modela, ki bo obravnaval hidravlične izzive vodovodnega sistema Kamnika.

Projekt Muha se nadaljuje tudi v letu 2022, ko Občina Kamnik med drugim načrtuje štabno vajo, na kateri bodo deležniki ocenili svojo pripravljenost na morebitne izzive/nevarne dogodke na vodovodnem sistemu Občine Kamnik, in seznanitev zainteresirane splošne in strokovne javnosti o projektnih rezultatih.

Partnerji projekta MUHA so institucije, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo z obvladovanjem različnih z vodo povezanih tveganj v  jadransko-jonski regiji (univerze, inštituti, vodovodi…) projekt pa sofinancira transnacionalni program Interreg ADRION.

Priložnost za izvoznike

Izvozno usmerjena mala in srednje velika podjetja imajo v okviru projekta Go MED izjemno priložnost. Podpora podjetnikom iz Slovenije in Avstrije se sofinanciral iz programa Interreg. Glavni namen projekta je izmenjava na mediteranske trge v obdobju 3 let.

Ciljno območje je: Francija, Italija, Španija, Hrvaška, Malta, Albanija, Grčija, Ciper.

Na projekt se lahko prijavijo izvozna mala in srednja podjetja. Izbranih bo 40 podjetij iz Slovenije in Avstrije, ki bodo prejela nova znanja in izkušnje. Na voljo bodo individualna svetovanja, priprava izvoznega poslovnega načrta, organizirani bodo mrežni dogodki ter delegacije v sredozemske države. Udeleženci projekta se obvezujejo sodelovati na dveh delavnicah ter 4 podpornih storitvah. V petek, 22. oktobra 2021, ob 9. uri (na sedežu GZS) se pričenja s prvo delavnico Izvoz po korakih. Prijavnica na sledeči povezavi: https://www.gzs.si/dogodki/22-10-2021/delavnica-gomed-izvoz-po-korakih.

Storitve so brezplačne. Za več informacij: irena.tonin@gzs.si, telefon 01 5898 186.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Policijska postaja Kamnik

TATVINA KOLESA

Neznani storilec je iz kolesarnice Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik odtujil moško gorsko kolo znamke Lapierre, črno-rdeče barve in se odpeljal neznano kam. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na okrožno državno tožilstvo.

TATVINA OBLAČIL

Neznana storilca sta v prodajalni Intersport odtujila več kosov toplih zimskih oblačil in s kraja odšla neznano kam. Sledi pregled videoposnetkov, zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno sodišče.  

VINJEN VOZNIK

Na območju Kamnika je bil, ob poostrenem nadzoru prometa, ustavljen voznik osebnega avtomobila, za katerega se je v nadaljevanju ugotovilo, da je vozil pod vplivom alkohola. Policisti so vozniku prepovedali nadaljnjo vožnjo, hkrati pa bo sodišču zoper njega podan obdolžilni predlog.

VLOM V AVTOMAT MESNIH IZDELKOV

Policisti so v jutranjih urah obravnavali vlom v avtomat za prodajo mesnih izdelkov na Ljubljanski cesti. Neznana oseba je s primernim predmetom na vzvod vlomil v avtomat in ukradel suhomesnate izdelke ter iz avtomata vzel gotovino. Preiskava je že v teku, policisti pa bodo na podlagi ugotovljenega podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani.  

NA DELOVIŠČU POGOREL AGREGAT

Na delovišču pri Osnovni šoli Marije Vere na Duplici je zaradi napake na električni napeljavi prišlo do samovžiga agregata, ki je v celoti pogorel. Policisti so napisali poročilo o dogodku na okrožno državno tožilstvo.  

KRŠITEV JAVNEGA REDA IN MIRU

Policisti so obravnavali kršitev javnega reda in miru, kjer je kršitelj preko telefona izrekel nekaj neprimernih besed klicatelju. Kršitelju je bil izdan plačilni nalog po Zakonu o varstvu javnega reda in miru.

POVOŽENJE DIVJADI 

V naselju Podgorje je voznica osebnega vozila povozila divjad in poškodovala vozilo. Ker gre za prometno nesrečo z manjšo materialno škodo, v kateri je udeleženka izpolnjevala vse pogoje za vožnjo v cestnem prometu, ji je bilo izdano le obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreče.

TATVINA DENARJA     

Neznanec je izkoristil odklenjena vrata stanovanja, skozi katera je vstopil in na predrzen način, kljub temu, da je bila lastnica doma, iz predelala v spalnici odtujil večjo vsoto denarja ter odšel neznano kam. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, sledi pa kazenska ovadba na pristojno sodišče.

TATVINA GORIVA IZ DELOVNEGA STROJA

Dobro informiran neznanec o deloviščih na območju Kamnika je izkoristil delovni stroj – bager, iz katerega je odtujil večjo količino dizel goriva. Po vseh zbranih obvestilih sledi kazenska ovadba na pristojno sodišče.

SPLETNA PREVARA

Neznani goljuf iz Nizozemske je preko spletne strani prepričal občana v nakup 8 artiklov – starin, za katere je plačal večjo vsoto denarja, vendar jih na žalost ni prejel. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno sodišče.

VLOM V HIŠO

Neznani storilec je v popoldanskem času v naselju Markovo, skozi pritlično okno, vlomil v stanovanjsko hišo, iz katere je odtujil več kosov zlatnine in tako oškodoval lastnika. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na  okrožno državno tožilstvo.

SAMOUK NA VOŽNJI

Policisti so imeli v postopku voznika, ki je vozil vozilo brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola. Zaradi navedenega mu je bilo osebno vozilo zaseženo. Zoper voznika sledi obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

INTERVENCIJA

V Kamniku so imeli policisti intervencijo, kjer sta se dva stanovalca na sestanku hišnega sveta nedostojno vedla do ostalih stanovalcev, vpila ter jih žalila z neprimernimi žaljivimi besedami. Sledi zbiranje obvestil in plačilni nalog po zakonu o javnem redu in miru.

PROMETNA NESREČA

V Kamniku se je na Novem trgu se je zgodila prometna nesreča z manjšo materialno škodo, v kateri sta udeleženca izpolnjevala vse pogoje za vožnjo v cestnem prometu. Na kraju je bilo izdano le obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreče.


<< Nazaj | Novice