Mali grad

T e D n i (K) Občine

18.08.2014

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik, vodooskrba v Občini Kamnik - vodovod Duplica - Volčji Potok (I. faza)

V preteklem tednu je Komunalno podjetje Kamnik d. d. zaključilo z asfaltiranjem ceste od odcepa za Golf Arboretum do trgovine Arboretum ter Radomeljske ceste s tem pa sta cesti odprti za dvosmerni promet.

V tem tednu je predvidena izdelava bankin ter nadaljevanje del od križišča pri trgovini Arboretum do doma KS Volčji Potok, kjer se priključimo na obstoječi vodovod.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občanom in občankam ob trasi izgradnje ter občanom ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z izgradnjo kanalizacije Tunjice na Tunjiški cesti, zaradi česar je predvidena popolna zapora Tunjiške ceste.

V času zapore bo urejen OBVOZ preko Košiš v smeri Kamnika ter OBVOZ preko Stolnika v smeri Tunjic. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občanom in občankam ob trasi izgradnje ter občanom ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Gorenjska gradbena družba je nadaljevala z deli na kanalu G10-1 ter pričela še z eno ekipo na kanalu G10-1-1 v naselju Zagorica nad Kamnikom. Prav tako so nadaljevali z deli na kanalu G v Bistričici.

Komunalno podjetje Kamnik je nadaljevalo z deli na kanalu G5 na območju Zgornjih Stranj.

V prihodnjem tednu je predvideno nadaljevanje gradnje na obeh območjih.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občanom in občankam ob trasi izgradnje ter občanom ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Zapore vseh javnih površin zaradi izgradnje kanalizacijske in vodovodne infrastrukture so objavljene tudi v rubriki OBVESTILA.

V prejšnjem tednu so se pričela gradbeno obrtniška dela na objektu MV Češnjice, ki jih v razmerju 50:50 financirata Občina Lukovica in Občina Kamnik. Dela bodo obsegala izvedbo toplotne izolacije s fasado, izgradnjo opornega zidu in zunanjih stopnic na južni strani, izgradnjo male biološke čistilne naprave, keramičarska dela pred vhodom v vežico, klet in pred vhodoma v objekt ter minimalno zunanjo ureditev okoli objekta. Izvajalec mora z deli zaključiti do konca meseca septembra. V tem tednu so delavci Elektra Ljubljana tudi izvedli priključitev objekta na električno omrežje, saj so vse električne instalacije izvedene, meritve pa so pokazale ustreznost in varnost za uporabo.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Na Ministrstvo za finance je bilo posredovano poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna Občine Kamnik za obdobje 1. 1. 2014 do 31. 7. 2014.

V preteklem tednu je bilo posredovanih več informacij glede izplačila sredstev za sušo 2013. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je pričela z izdajo odločb o dodelitvi sredstev iz naslova državne pomoči odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše 2013. Do pomoči so upravičeni le vlagatelji, pri katerih znesek izračunane pomoči (NE škode) znaša več kot 239,94 evrov. Upravičencem bo skupno izplačanih 5,2 milijonov evrov.

Lanska suša je prizadela več kot 185 tisoč hektarjev površin v 194 slovenskih občinah. Vlada RS je na svoji 57. redni seji dne, 8. 5. 2014, sprejela Program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi naravnih nesreč v letu 2013 in za odpravo posledic suše iz sredstev proračunske rezerve v letu 2014 namenila sredstva v višini 5 odstotkov ocenjene višine neposredne škode, kar znaša nekaj več kot 5,2 milijonov evrov.

Agencija je za dodelitev sredstev omenjene državne pomoči prejela vloge 21.246 vlagateljev. Upravičencem bo, glede na razpoložljiva sredstva, v povprečju izplačana pomoč v višini 7 odstotkov ocenjene škode. Vlagateljem, pri katerih znesek izračunane pomoči ne znaša več kot 239,94 evrov, bo Agencija (skladno s prvim odstavkom 8. člena Uredbe o načinu izračuna potrjene škode v kmetijstvu in načinu izračuna višine dodeljenih sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu) izdala zavrnilne odločbe.

Podatke, potrebne za izračun višine sredstev (višino ocenjene škode, velikost prizadetih površin, kmetijsko kulturo ter odstotek poškodovanosti za posamezno vrsto kmetijskega pridelka), je Agencija pridobila od Uprave RS za zaščito in reševanje.

Občina Kamnik je skladno s sklepom Uprave RS za zaščito in reševanje o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše 2013 skupaj s Kmetijsko svetovalno službo Kamnik izdelala predhodno oceno škode zaradi suše po katastrskih občinah, kulturah  in prizadetih površinah v občini Kamnik. Predhodna ocena je bila  poslana na Upravo RS za zaščito in reševanje. V septembru 2013 pa so se skladno s sklepom Uprave RS za zaščito in reševanje o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše pričele zbirati vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo. Vse vloge (približno 180) so bile s strani Občine Kamnik  posredovane na Upravo RS za zaščito in reševanje, tako da so bile vse aktivnosti glede izračuna škode ter naknadno pomoči izvedene na državni ravni.

Oddelek za družbene dejavnosti

Prejšnji teden je bil na lokaciji Glasbene šole Kamnik izveden poseg v stene stavbe za namen postavitve konstrukcije požarnih stopnic.

V torek, 12. avgusta, je bil tudi ogled odprave pomanjkljivosti po prevzemu del – sanitarije za dečke in za deklice na OŠ Marije Vere. Ugotovljene so bile še nekatere manjše nedoslednosti, ki bodo odpravljene do torka, 19. 8. 2014.

Prenova starejših javnih stavb je nazoren primer možnosti oziroma potencialov energetske in ekološke sanacije. Lastnik objektov, lokalna skupnost, je zainteresirana skozi takšne demonstracijske primere učinkovite sanacije po eni strani zagotavljati energetsko in investicijsko optimirane rešitve, po drugi strani pa so prav ti objekti tisti, ki kar najširšem krogu javnosti omogočajo celovito seznanjanje z dosežki sodobnih tehnologij ter novih pristopov v razmišljanju načrtovalcev in povratnih informacij o bivanju uporabnikov v tako posodobljenih stavbah.

Energetska sanacija Podružnične osnovne šole v Nevljah sledi tem trendom, ki se bo izkazala tudi v rezultatu zmanjšanja porabe energije v ugodnejšem faktorju, hkrati pa se bodo spremenili pogoji za delo oziroma bivanje.

Energetska obnova objekta šole je v sklepnem zaključnem delu.

Ob tem naj navedemo, da je izvajalec del, Ural d.o.o. iz Kamnika, v preteklem tednu izvedel naslednja dela v in na objektu:

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu usklajevali zadnje podatke, ki so jih občani poslali v tem mesecu, za izdajo odločb za nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč z Ministrstvom za finance. Po informacijah Ministrstva za finance bodo odločbe za nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč izdane konec meseca avgusta oziroma v prvi polovici septembra 2014.

V preteklem tednu smo na oddelku imeli tudi povečano število strank s številnimi vprašanji glede pridobivanja dovoljenj za gradbene posege. Izdali smo tudi več potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma ne uveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje, ter lokacijskih informacij za gradnjo. Udeležili smo se več terenskih meritev za odmere ceste in hodnikov za pešce.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali tatvino iz stanovanjske hiše na območju Kamnika. Na kraju so policisti ugotovili, da je neznanec izkoristil odsotnost lastnika ter iz stanovanjske hiše odtujil prenosni računalnik in več kosov zlatnine. S tem dejanjem je lastnika oškodoval za približno 1000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo

Policisti so obravnavali tatvino kolesa znamke Nakamura na Maistrovi ulici. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec izkoristil odsotnost oškodovanca in odtujil zaklenjeno kolo. Škoda je ocenjena na 400 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali vlom v zabojnik s plinskimi jeklenkami na območju Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec odstranil ključavnico obešanko ter tako prišel v zabojnik, iz katerega pa ni uspel odtujiti jeklenk. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali vlom v osebni avtomobil na območju Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec vlomil v osebni avtomobil in odtujil denarnici, v katerih je bil denar ter več različnih kartic. S tem je lastnika oškodoval za okoli 150 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo na območju Kamnika. Na kraju so policisti ugotovili, da je neznanec izkoristil odsotnost lastnika ter vlomil skozi okno v hišo, kjer je odtujil zapestnico. S tem dejanjem je lastnika oškodoval za okoli 1.500 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali vlom v klet na območju Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec vlomil v klet in iz nje odtujil gorsko kolo znamke KTM, tip Myroon Master, št. ok. KSC4010741-M1488. S tem je lastnika oškodoval za okoli 2.500 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v postopku 18. letnika, kateremu so med postopkom zasegli zvitek z neznano rjavo zeleno vsebino, sum prepovedane droge. Zavitek bo poslan v analizo, v primeru da se ugotovi, da gre za prepovedano drogo, bodo policisti zoper kršitelja ustrezno ukrepali.

Policisti so obravnavali tatvino denarnice na Ljubljanski cesti. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec izkoristil nepazljivost oškodovanca in mu odtujil denarnico v kateri je imel denar ter različne kartice. S tem dejanjem je oškodovan za približno 400 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali vlom v gostinski lokal na območju Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec vlomil v lokal ter odtujil denar, cigarete ter nekaj alkoholnih pijač. S tem je lastnika oškodoval za okoli 1000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino torbice v Volčjem Potoku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec izkoristil nepazljivost oškodovanke in odtujil torbico v kateri je imela denar ter različne kartice. S tem dejanjem je oškodovana za približno 200 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

 


<< Nazaj | Novice