Mali grad

T e D n i (K) Občine

18.04.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

Na državni cesti R1-225 Kamnik - Stahovica, v naselju Spodnje Stranje, bo od dne, 18.04. 2011 dalje potekala popolna zapora ceste, z urejenim obvozom preko podjetja Granite d.o.o..

Zaradi rekonstrukcije cestišča bo od petka, 15. aprila, do petka, 22. aprila 2011, potekala delna zapora lokalne ceste št. 160011 Podgorje -  Kamnik. Občanke in občane prosimo, da upoštevate prometno signalizacijo.

Pred vrtcem Kamenček so se zaključila gradbena dela za ureditev petih parkirnih mest, namenjenih za potrebe staršev pri prevozu otrok. Dela je uspešno izvedlo podjetje ŽURBI Team d.o.o., ki je z deli končalo pred predvidenim rokom. Vrednost ureditve parkirišča je znašalo 7.950 evrov. Z ureditvijo parkirnih mest bo staršem otrok omogočen lažji dostop do vrtca in zagotovljena ustrezna prometna varnost

 


Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Pred 5. redno sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo v sredo, 20.4. 2011, smo sodelavci Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance v preteklem tednu prisostvovali na odborih občinskega sveta, kjer smo poročali o Zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2010, prav tako pa smo se udeležili tudi sestanka z Nadzornim odborom Občine Kamnik na temo Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2010.  

Na Ministrstvo za finance je bilo posredovano:

Zakon o javnih financah določa, da morajo proračunski porabniki (neposredni in posredni) do 31.3. 2011 pripraviti premoženjske bilance na dan, 31.12. 2010, ter jih predložiti za finance pristojnemu organu občinske uprave. Predložene premoženjske bilance so bile pregledane in vključene v konsolidirano premoženjsko bilanco Občine Kamnik na dan, 31.12. 2010, ki smo jo pripravili in oddali na Ministrstvo za finance.

V preteklem tednu je bila tudi podpisana tripartitna pogodba za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2011 (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavod RS za gozdove ter Občina Kamnik).

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

OPPSZ je v preteklem tednu posredoval dve obvestili občanom, in sicer, da bo zbiranje in prevzemanje zapuščenih in odsluženih vozil iz lokalnih skupnosti potekalo tudi v mesecu aprilu, maju in juniju ter, da so možne dodatne odmere in razdeljevanje zainteresiranim uporabnikom v obdelavo vrtičkov tudi v naselju Črna pri Kamniku

OPPSZ intenzivno pripravlja letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2011. V skladu z veljavno zakonodajo je namreč letni načrt za vse nepremičnine, katerih ocenjena vrednost je izkustveno nad 100.000 evrov, sprejel Občinski svet Občine Kamnik, letni načrt pod omenjeno vrednostjo, pa sprejme župan. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje:

Na osnovi zgoraj navedenih načrtov bo občinska uprava lahko pristopila k realizaciji odkupov, prodaj in najemov nepremičnega premoženja.

Oddelek za družbene dejavnosti

V okviru Oddelka za družbene dejavnosti se je v preteklem tednu sestal Odbor za družbene dejavnosti, na katerem je strokovna služba predstavila tri točke, in sicer spremembo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda dr. Julija Polca Kamnik ter predlog nove cene pomoči na domu, ki že od leta 2008 ostaja nespremenjena. Razloge za zvišanje cene je podrobno predstavil direktor Zavoda Pristan, Martin Kopatin, ki kot koncesionar te storitve, na podlagi pogodbe, opravlja v Občini Kamnik. Na podlagi sklepa odbora je strokovna služba pripravila amandma predlagatelja k omenjenemu predlogu sklepa.

Pospešeno se rešujejo vloge za enkratno denarno pomoč, saj je iz prejetih vlog zaznati velike stiske naših občanov. Do petka, 15. aprila, je bilo oddanih že preko 70 vlog, kar posledično pomeni, da bo postavka predčasno porabljena, če se bodo oddane vloge nadaljevale v takem številu.

Na oddelku je potekal tudi sestanek s predstavniki Medgeneracijskega društva Jesenski cvet Domžale, na katerem je bil predstavljen letni delovni načrt društva za letošnje leto. Omenjeno društvo ima na območju občine Kamnik 5 skupin, ki jih vodijo prostovoljci in so zelo dobro obiskane. V ta namen je letos v proračunu zagotovljenih 3.000 evrov. Prav tako smo se sestali s predstavnico Medgeneracijskega centra Komenda, ki je predstavila aktivnosti, ki potekajo v tej smeri, poleg tega pa tudi dejavnosti, s katerimi se bo center ukvarjal.

Oddelek za urejanje prostora

Poleg rednih delovnih obveznosti (reševanje vlog za izdajo potrdil, lokacijskih informacij in soglasij, pregleda projektov za izdajo gradbenih dovoljenj ter svetovanje in posredovanje informacij občanom) so v preteklem tednu na Oddelku za urejanje prostora potekale  aktivnosti v zvezi s pripravo OPN (Občinski prostorski načrt). Nadaljevali smo s pregledom in usklajevanjem izvedbenega dela prostorskega akta.

 << Nazaj | Novice