Mali grad

T e D n i (K) Občine

18.03.2019

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

T e D n i (K) ObčineIzgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del, Gorenjska gradbena družba d. d., je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

Dela so v preteklem tednu potekala na območju Soteske, Markovo, Podhruške in Srednje vasi.

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. 

Oddelek za družbene dejavnosti

V petek popoldan je v gostilni Pri planinskem orlu v Stahovici potekal redni letni občni zbor članov Medobčinskega društva invalidov Kamnik, kjer se je zbranim pridružil tudi župan Matej Slapar. Predsedniku društva Sedušak Janezu, ki šteje več kot 1.100 članov, se je zahvalil za večletno uspešno delo in ob njegovi novi izvolitvi za predsednika društva vse dobro zaželel tudi v prihodnje. 

Srečanja so se udeležili tudi predsedniki društev invalidov gorenjske regije, župan Občine Komenda Stanislav Poglajen, Marjana Berlec iz Društva upokojencev Kamnik ter številni drugi.

Na uradni spletni strani Občine Kamnik sta objavljena javna razpisa za sofinanciranje mladinskih centrov ter sofinanciranje domoljubnih in veteranskih programov in projektov v tem letu 2019. Razpisa si lahko ogledate tukaj.

V četrtek, 21. marca 2019, ob 17.30 bo v Zasebnem vrtcu Zarja na Perovem potekalo brezplačno predavanje za starše, in sicer bo tema zdrav motoričen razvoj otroka (financira Občina Kamnik). Udeležbo na predavanju potrdite na: svetovalno.delo@vrteczarja.si.

Center za krepitev zdravja, ZD Kamnik, bo v sodelovanju s programom SVIT v sredo, 27. 3. 2019, od 11. do 18. ure, na Glavnem trgu v Kamniku predstavili model napihljivega debelega črevesa. Skozi ta model se boste lahko sprehodili in si ogledali spremembe v črevesju. Predstavljena bodo temeljna dejstva o debelem črevesu in njegovem delovanju, dejavnike tveganja za razvoj bolezni, bolezenske spremembe črevesa in njihovo prepoznavanje ter ukrepanje, pomembnost in pomen preventive pri zgodnjemu odkrivanju bolezni. V primeru slabega vremena bo model razstavljen v Zdravstvenem domu Kamnik.

Oddelek za razvoj in investicije

Razvojni center Srca Slovenije

V ponedeljek, 11. 3. 2019, je na sedežu Razvojnega centra Srca Slovenije potekal koordinacijski sestanek med predstavniki Občine Kamnik in Razvojnega centra Srca Slovenije. Na sestanku je bil usklajen Program dela razvojnega partnerstva za leto 2019. V letu 2019 bo poudarek na podjetniškem preboju območja Srca Slovenije s poudarkom na treh področjih: podjetništvo, turizem in okolje. Letni program dela Razvojnega partnerstva središča Slovenije temelji na Območnem razvojnem programu RPSS 2014-2020 in na proaktivnem delovanju razvojnih mrež Srca Slovenije (mreža skupnosti, mreža podjetnikov, mreža turističnih ponudnikov, mreža rokodelcev, mreža vrtcev in šol, mreža lokalnih pridelovalcev hrane).

Pluralps

V četrtek, 21. 3. 2019, je na Urbanističnem inštitutu RS potekal delovni sestanek projekta Plurapls, katerega smo se udeležili predstavniki vseh pilotnih občin (Kamnik, Jesenice, Postojna). V letošnjem letu bo v vseh pilotnih občinah izdelana zloženka z osnovnimi uporabnimi informacijami za priseljence in izvedeno bo usposabljanje za kulturne mediatorje. V Kamniku bodo potekale tudi gledališke delavnice za mlade tujce, vzpostavili bomo premično knjižno zbirko v tujih jezikih, izvedeno bo izobraževanje za strokovne delavce, kulturni dogodek na temo kulturne raznolikosti in mednarodni pripovedovalski večer v okviru Križnikovega festivala.

Festival pitne vode

V Preddvoru bo 22. 3. 2019 z začetkom ob 9. uri potekal Festival pitne vode. V okviru Festivala bodo predstavniki Jamarskega kluba Kamnik predstavili rezultate analize kvalitete vode iz več kot 80 naravnih izvirov v 7 občinah Kamniško Savinjskih Alp. V nadaljevanju bo potekala pokušina in ocenjevanje vode iz 8 vodnih izvirov. Sledilo bo branje izbranih zgodb o vodi ter likovno ustvarjanje. Ob 12.30 bo potekal voden ogled s spoznavanjem naravnih izvirov v občini Preddvor ter predstavitev »Vodnih zgodb Kamniško-Savinjskih Alp« pod vodstvom Zavoda Poseben dan. Udeležba vseh aktivnosti festivala je brezplačna. Prijavite se lahko na elektronski naslov info@ctrp-kranj.si ali na telefon 040/303 752 in 040/733 344.

Javna naročila

V preteklem tednu je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo male vrednosti »Gradnja sklenjene kolesarske povezave v Kamniku – Odsek železniška postaja na Kranjski – Kovinarska – Kajuhova«. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Kamnik pod zavihkom »Razpisi«. Ponudniki lahko oddajo ponudbe preko portala e-JN do srede, 27. 3. 2019, do 9. ure.

V sredo, 13. 3. 2019, je v aplikaciji e-JN potekalo odpiranje ponudb, prispelih na javno naročilo »Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev na območju občine Kamnik za obdobje 2019 – 2021«. Svoje ponudbe je pravočasno oddalo 10 ponudnikov, naročnik pa bo po preverjanju ponudb s petimi najugodnejšimi ponudniki sklenil okvirni sporazum.

V četrtek, 14. 3. 2019, je v aplikaciji e-JN potekalo odpiranje ponudb, prispelih na javno naročilo »Izdelava IZP in PZI kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin Ljubljana«. Na javno naročilo je prispela ena ponudba. Na oddelku bomo preverili ali je ponudba skladna z zahtevami in pogoji iz dokumentacije za oddajo javnega naročila in ali je ponudbo oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev in izpolnjuje pogoje za sodelovanje, nato pa izdali odločitev o oddaji javnega naročila.

Izvajanje projekta Preobrazba

Od aprila 2018 do začetka letošnjega leta so se uspešno izvedle vse načrtovane aktivnosti projekta Preobrazba, odobrenega na razpisu LAS Srce Slovenije v okviru sklada ESRR. Vodilni partner projekta je Občina Kamnik, partnerja pa zavod Vezal in Noah Charney ter z letošnjim letom nov partner Javni zavod Mekinjski samostan. Projekt se bo izvajal do septembra 2020.

Projekt je namenjen dvigu kakovosti in števila lokalnih vsebin, usmerjenih v opolnomočenje posameznika in družbe z znanjem, veščinami in sposobnostmi za samostojno in kvalitetno življenje, izboljšanju bivalnih navad lokalnega prebivalstva z njihovim aktivnim vključevanjem v lokalno življenje, izboljšanju urejenosti urbanega območja občine Kamnik z oživljanjem opuščene kulturne dediščine, izboljšanju okoljske ozaveščenosti lokalnega prebivalstva z naborom okoljevarstvenih vsebin, izboljšanju kompetenc ranljivih ciljnih skupin in ostalega prebivalstva s pomočjo dostopnih, raznolikih in kakovostnih vsebin, druženju in povezovanju v lokalnem okolju v okviru sodobnega kulturno-izobraževalnega centra, ki je odprtega tipa in dostopen za širšo javnost, oblikovanju inovativnega razvojnega partnerstva v urbanem središču ter vzpostavitvi aktivne mreže deležnikov, ki s svojo dejavnostjo prispevajo k raznovrstnim in kvalitetnim kulturno-izobraževalnim vsebinam. 

Partnerja zavod Vezal in Noah Charney sta izvedla že 25 dogodkov, namenjenih različnim ciljnim skupinam (delavnice, pogovorni večeri in seminarji s področja umetnosti, pisanja, motivacije otrok, javnega nastopanja, medgeneracijskega sodelovanja, partnerskih odnosov, spoznavanja zanimivih lokalnih in drugih posameznikov itd.). Prav tako je bila kupljena različna oprema za izvajanje omenjenih dogodkov (projektorja s projekcijskim platnom, pohištvo, multifunkcijska naprava itd.).

V okviru projekta je Občina Kamnik s sodelovanjem zavoda izvedla tudi investicijsko-vzdrževalna dela v skladu s kulturno-varstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine – Območna enota Kranj. Iizvedene so bile manjše preureditve štirih večjih prostorov – dvoran v pritličju, sondiranja sten in tal, zamenjava tlakov in talnih oblog, obnova elektro in strojnih inštalacij v štirih prostorih oziroma dvoranah, pleskanje sten, nabava novih svetil, poleg tega je bila izvedena  temeljita sanacija tal v velikem atriju: izkop neustreznega materiala, polaganje novih elektroinštalacijskih napeljav, izvedba ustreznega odvodnjavanja atrija  in  izvedba nove utrjene podlage in novega nasutja.

Vzpostavljena je bila tudi sodobna spletna stran zavoda https://samostanmekinje.si, ki obsega sklope Zgodovina, Dejavnosti (Koledar dogodkov, Oddaja prostorov, Galerija), Novice, Projekt Preobrazba in Kontakt.

V letu 2019 sledi nadaljnja izvedba dogodkov obeh partnerjev, delavnica o energetski učinkovitosti za odrasle, izvedba uradnega odprtja obnovljenih prostorov oziroma dan odprtih vrat ter sklenitev sporazuma o sodelovanju projektnih partnerjev in deležnikov z območja z namenom izboljšanja socialnega kapitala.

Z izvedbo opisanih aktivnosti smo vzpostavili trdne temelje za trajnost projekta, ki bo zagotovo ohranil dosežene rezultate in jih v prihodnosti še nadgradil. Vse, ki Vas zanima, kako je potekal projekt prenove in kakšni so obnovljeni prostori, vljudno vabimo na Dan odprtih vrat, ki bo potekal v ponedeljek, 18. 3. 2019, ob 18. uri v Samostanu Mekinje.

Policijska postaja Kamnik

POSKUS VLOMA V TOVORNO VOZILO  

Policisti so bili obveščeni o vlomu v tovorno vozilo, in sicer je neznani storilec preko noči z neznanim predmetom poškodoval ključavnico na levih vratih vozila ter poskušal vlomiti v tovorno vozilo, vendar je od dejanja odstopil. Po zbranih obvestilih bo podana kazenska ovadba na pristojno tožilstvo.

UGRIZ PSA

Na policijsko postajo se je zglasila občanka iz Šmartnega in povedala, da je odšla po otroka v šolo, ko sta do nje z dvorišča stanovanjske hiše pritekla dva psa manjše rasti. Eden od psov je prijaviteljico ugriznil v predel desnega golena. Zdravniško pomoč je iskala sama. Sledi zbiranje obvestil in zoper lastnika psa sledi plačilni nalog po Zakonu o zaščiti živali.

PONAREJENA LISTINA

Na policijsko postajo se je zglasil občan in prijavil kaznivo dejanje ponarejanje listin, in sicer je neznani storilec ponaredil podpis občana na pogodbi podjetja A1. Po zbranih obvestilih bo podana kazenska ovadba na pristojno tožilstvo.

POŠKODOBA STEKLA NA OKNU    

Na Viru pri Domžalah smo obravnavali poškodovanje stekla na oknu stanovanjske hiše, ki ga je poškodoval neznani storilec in povzročil materialno škodo.

TATVINA DENARJA   

Sprejeli smo prijavo tatvine denarja na bankomatu, in sicer je prijaviteljica na bankomatu pri trgovini Tuš opravila dvig, ki ga je pozabila v reži bankomata. Ko se je po parih minutah vrnila, denarja ni bilo več. Po zbranih obvestilih bo podana kazenska ovadba na pristojno tožilstvo.

PROMETNA NESREČA V KAMNIŠKI BISTRICI

V Kamniški Bistric je prišlo do prometne nesreče zaradi vožnje preblizu desnega roba voznice avtomobila, ki je trčila v oznako kilometer. Izdan ji je bil plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.

TATVINA V MERCATORJU

V trgovini Mercator v Kamniku je občanka pri nakupu prehrambnih izdelkov odtujila bombonjero, kar je opazil varnostnik in jo do prihoda policistov zadržal. Storilka je nato bombonjero plačala. Sledi obveščanje okrožnega državnega tožilstva.

TATVINA V TRGOVINI   

V trgovini Pikapolonica v Kamniku smo obravnavali tatvino, kjer sta dva neznanca odtujila dve električni prsni črpalki v vrednosti 279,80 evrov. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

TATVINA DNEVNEGA IZKUPIČKA   

Lastnik gostinskega lokala v Kamniku se je zglasil na policijsko postajo in prijavil tatvino dnevnega izkupička. Policisti so preko posnetkov video nadzornih kamer ugotovili, da je zaposlena našla ključ trezorja, kjer hranijo dnevni izkupiček in vzela kuverto z denarjem. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

PRIJAVA POŠKODOVANJA ELEKTRIČNEGA KABLA

V Lazah v Tuhinju smo obravnavali kaznivo dejanje poškodovanje tuje stvari, in sicer je neznani storilec z neznanim orodjem prerezal kabel električne energije. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

TATVINA OHIŠIJ OBEŠANK IZ DOM-TITAN

V podjetju Titan so trije neznanci preskočili ograjo podjetja in iz odklenjene proizvodnje odtujili 800 ohišij obešank iz medenine. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

PROMETNA NESREČA  

V Mekinjah je prišlo do prometne nesreče z udeležbo  motorista, ki je brez ustrezne čelade vozil neregistrirano motorno kolo. Motorist je v desnem preglednem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad motornim kolesom in padel po vozišču in se udaril v glavo in bil z reševalnim vozilom odpeljan na urgenco Ljubljana. Sledi zbiranje obvestil in ustrezen ukrep glede kršitev.

Poleg zgoraj omenjenih novic vas seznanjamo tudi, da smo kamniški policisti raziskali šest primerov vloma v gostinske objekte, ki so bili izvršeni letos v začetku meseca januarja na območju Kamnika in Šmarce. Storilca smo ugotovili na podlagi zbranih obvestil, pridobljenih video posnetkov in z uspešno zavarovanimi sledovi, ki so jih na kraju kaznivih dejanj odkrili policisti. Zoper osumljenca, ki je že v priporu, smo podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo.  


<< Nazaj | Novice