Mali grad

T e D n i (K) Občine

18.03.2013

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja vodovodnega omrežja

V naselju Vrhpolje pri Kamniku se je zaključila izgradnja vodovodnega omrežja DN 100 v skupni dolžini 100 metrov. Z izgradnjo novega vodovodnega omrežja se je na tem območju izboljšala distribucija pitne vode in požarna varnost. Dela je izvajalo Komunalno podjetje Kamnik.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V sredo, 6. marca, je bilo objavljenih več javnih razpisov (sofinanciranje dejavnosti turističnih društev; sofinanciranje dejavnosti društev, ki delujejo na področju kmetijstva; dodeljevanje proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva; dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik v letu 2013 – ukrep: zagotavljanje tehnične pomoči), posledično je bilo tekom tedna potencialnim vlagateljem posredovanih več informacij in pojasnil v zvezi z javnim razpisom. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani www.kamnik.si. Rok za oddajo vlog za društva je petek, 29. 3. 2013.

V okviru Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance je bilo pripravljeno tudi gradivo, ki ga bo Občinski svet Občine Kamnik obravnaval na marčevski seji, in sicer: predlog odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2013, predlog programa prodaje občinskega finančnega premoženja ter predlog odloka o zavarovanju območja plemenilne postaje čebel Josipa Verbiča v Kamniški Bistrici v drugi obravnavi.

Zakon o javnih financah določa, da morajo proračunski porabniki (neposredni in posredni) do 31. 3. 2013 pripraviti premoženjske bilance na dan 31. 12. 2012. V preteklem tednu je bila izdelana premoženjska bilanca proračuna Občine Kamnik ter enotnega zakladniškega računa. Do konca meseca pa morajo premoženjske bilance pripraviti tudi vse krajevne skupnosti in javni zavodi ter jih predložiti za finance pristojnemu organu občinske uprave. Na podlagi prejetih dokumentov bo potrebno izdelati še konsolidirano premoženjsko bilanco občine in jo do konca aprila posredovati na Ministrstvo za finance.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklem tednu je bila izvedena obnova strehe na pomožnem objektu – garaži in zamenjan pogonski mehanizem drsnih in samonosnih vrat na Tomšičevi 4 v Kamniku (Policijski postaji Kamnik).

Komisija za ogled stanovanj je v namen priprave predloga investicijskih vlaganj opravila ogled nezasedenega stanovanja, ki bo po izvedbi obnovitvenih del oddan kandidatki s seznama upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

Oddelek za družbene dejavnosti

V veliki sejni dvorani je potekala predstavitev neprofitne mreže MATIjA, ki ponuja informacije ter dostop do storitev in blaga, ki jih potrebujejo predvsem starejši. Namen mreže MATIjA je povezati potrebe uporabnikov in njihovih organizacij z možnostmi, ki jih ponujajo prostovoljske in nevladne organizacije, lokalna skupnost in organizacije v javni mreži ter ponudniki blaga in storitev. Projekt je predstavil Boris Koprivnikar, predsednik Upravnega odbora Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Na enotni brezplačni telefonski številki 080 10 10 so na voljo informacije o različnih storitvah:

V javnem zavodu Mestne lekarne je potekala 32. seja sveta javnega zavoda, kjer so bila sprejeta vsa poročila za leto 2012, finančni načrt za leto 2013 in soglasje k zaposlovanju za leto 2013.

V Dnevnem centru Štacjon so ves teden potekale različne prireditve ob 1. obletnici  njihovega delovanja. V sredo je v Galeriji Veronika potekala okrogla miza z naslovom »Duševna bolezen: Kaj zdravi?« Okroglo mizo je vodil strokovni delavec Centra za socialno delo Kamnik Uroš Gradišar, sodelovala pa sta priznana strokovnjaka, in sicer Nataša Bider Humar-specialistka zakonske in družinske terapije in Dušan Rutar-psiholog in psihoanalitik. Na okrogli mizi je o svojih težavah v duševnem zdravju spregovoril tudi znani radijski voditelj Andrej Karoli.

V četrtek se je slavnostne prireditve s kulturnim programom v Štacjonu udeležil tudi župan Marjan Šarec.

Izvedeni so bili vsi ogledi otroških igrišč, s katerimi upravlja Zavod za turizem in šport v občini Kamnik, prav tako popis opreme/igral in okvirni plan del in investicij v nova igrala v okviru proračuna. V spomladanskem času bo organizirana košnja in obrezovanje grmovnic na vseh otroških igriščih. Dela bodo opravljali delavci, ki so zaposleni preko javnih del, le-ti pa že skrbijo za odpiranje oziroma njihovo zapiranje ter za red in čistočo na igriščih.

V ponedeljek, 11. marca, je potekel rok za prijavo na razpis za sofinanciranje programov športa v občini Kamnik v letu 2013, na katerega je prispelo 41 vlog. Komisija za šport je odprla pravočasno prispele vloge, občinska uprava pa je vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, že pozvala k dopolnitvi le-teh.

V torek, 12. marca, je bila otvoritev prenovljene enote Pestrna na Duplici. Enota z desetimi oddelki je začela delovati daljnega leta 1981. Zadnja obnova na tej lokaciji se je začela že pred petimi leti v sklopu preureditve igralnic za sprejem malčkov od 1 do 3 let, v lanskem letu pa je bila v okviru temeljitejše obnove stavbe zamenjana streha, okna, talne obloge.

Oddelek za urejanje prostora

Glede na dejstvo, da je bila 1. 3. 2013 v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, ki je začela veljati 9. 3. 2013, smo imeli na Oddelku povečano število strank. Po večini so stranke želele informacije glede možnosti gradnje na nezazidljivih oziroma kmetijskih in drugih zemljiščih. Navedena Uredba ne more spreminjati prostorskega akta Občine Kamnik, zato so pogoji gradnje v občini Kamnik ostali nespremenjeni.

Nova uredba objekte razvršča glede na zahtevnost gradnje na zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte, istočasno pa natančno določa, kaj se šteje za vzdrževanje objekta, ki se lahko opravi brez odločbe pristojnega organa. Zaradi dejstva, da mnogi (starejši) prostorski akti ne vsebujejo določb o umeščanju in oblikovanju nezahtevnih in enostavnih objektov, uredba določa tudi splošna pravila umeščanja v prostor ter bolj jasno razvršča posamezne objekte.

Zakon o graditvi objektov še vedno ohranja ustrezne varovalke, ki preprečujejo, da bi se ti objekti gradili tako, da bi to vplivalo na varnost objektov. Tako je npr. za gradnjo enostavnega in nezahtevnega objekta ter vzdrževalnih del, s katero bi se posegalo v konstrukcijo objekta oziroma v njegove nosilne dele, potrebno gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo. Pri tem je potrebno poudariti, da tako za enostavne, kot za nezahtevne objekte velja, da niso namenjeni prebivanju.

Gradnja posameznih vrst enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so opredeljeni v uredbi, je v skladu z 8. členom uredbe možna samo na zemljiščih, na katerih to prostorski akti občin omogočajo. Ne glede na to, da tovrstni objekti ne potrebujejo gradbenega dovoljenja, pa v primeru varovanja posebnih vrednot (kulturna dediščina, naravna dediščina, varstvo okolja in voda, varovalni pasovi infrastrukture ipd.) področni predpisi, ki urejajo njihovo varovanje, predpisujejo pridobitev ustreznih soglasij ter predpisujejo ukrepanje področnih inšpekcijskih služb v primeru kršitev. Zato tudi ni mogoče trditi, da bodo zaradi uredbe ogrožene posebne vrednote.

Za kršitve navedenih zahtev v zakonu (prostorskih in gradbeno – tehničnih) je tudi v primeru enostavnih in nezahtevnih objektov ter izvedbi vzdrževalnih del predpisan inšpekcijski nadzor, prekrški in globe, ki se izrečejo v primeru kršitev zakona.

Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje je dosegljiva na povezavi http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201318&stevilka=654.

Na oddelku smo imeli več sestankov v zvezi z izdelavo Okoljskega poročila, ki ga potrebujemo za oddajo vloge za pridobitev mnenja o ustreznosti okoljskega poročila in sprejemljivosti vplivov izvedbe plana za OPN.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so imeli v okolici Kamnika postopek z 21-letnikom iz Domžal. Pri postopku je bila 21-letniku zasežena neznana zeleno-rjava snov, rastlinskega izvora, za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo. Policisti so navedeno zaseženo snov poslali na analizo in bodo po prejetem poročilu kršitelju izdali odločbo v hitrem postopku.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku. Policisti so na kraju ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji trčil v pred seboj vozeči osebni avtomobil. V prometni nesreči je nastalo za približno 500 evrov materialne škode. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog.

Policisti so pri svojem delu na območju Kamnika prijeli 18-letnika iz okolice Kamnika, za katerega je bilo v nadaljnjem postopku ugotovljeno, da je utemeljeno osumljen storitve večjega števila tatvin denarnic, predvsem iz garderobnih prostorov šol in drugih poslovnih prostorov. Z dejanji je oškodovance oškodoval za približno 2.000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo zoper 18-letnika podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku postopek s 57-letnim voznikom osebnega avtomobila. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.71mg/l alkohola v izdihanem zraku. Kršitelju je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje, zoper navedenega pa bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Obveščeni smo bili o tatvini motornega kolesa v Mostah. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec tekom popoldneva v Mostah odtujil motorno kolo znamke Yamaha, modre barve, registrskih številk LJ AT-03. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

 

 


<< Nazaj | Novice