Mali grad

T e D n i (K) Občine

18.01.2021

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja hodnika za pešce Podhruška – Srednja vas

V preteklem tednu se je nadaljevala izgradnja pločnika ob regionalni cesti R2-414, odsek 1349 Kamnik – Ločica, km 5,700 do 6,080 (Poreber – Srednja vas).

Izbrani izvajalec del je v preteklem tednu dokončal s postavitvijo javne razsvetljave in uredil okolico gradbišča.

Obnova kanalizacije na Steletovi ulici

V preteklem tednu je potekala urgentna sanacija kanalizacije na Steletovi ulici v Kamniku, saj je pri enem od stanovanjskih blokov prišlo do vdora fekalnih voda v kletne prostore. Pri pregledu kanalizacijskega sistema je bilo ugotovljeno, da je do vdora prišlo zaradi poškodb na javni kanalizaciji.

V okviru investicijskega vzdrževanja se je naročila urgentna sanacija kanalizacijskega sistema ter pregled kanalizacijskega sistema s kamero na tem območju.

Zbirni center za ravnanje z odpadki Suhadole

Zaradi nizkih temperatur so se v minulem tednu izvajala le dela, ki se pri nizkih temperaturah lahko kvalitetno izvajajo. Izvajalec del, SGP Graditelj d. d., je nadaljeval s hidroizolacijo zidu in z zasipom zidov z obstoječim materialom proti obstoječemu terenu.

Izveden je bil pregled in dokončno vijačenje konstrukcije za nadstrešnico 1 ter pripravljalna dela za postavitev nadstrešnice 2.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Pred časom se je pokazala možnost, da Občina odkupi kompleks zemljišč na južnem delu območja nekdanje Smodnišnice. Tako je bil v mesecu novembru s strani Občinskega sveta sprejet Sklep o soglasju k sklenitvi predpogodbe k prodajni pogodbi, v petek, 15. januarja 2021, pa je bila podpisana kupoprodajna pogodba, s katero je Občina Kamnik postala lastnica zemljišč in cestne oziroma komunalne infrastrukture. Gre za nepremičnine parc. št. 390/1, 390/5, 484/4, 484/5, 488/3, 490/2, 490/5, 490/6, 491/1, 496/25, 496/31, 499/15, 499/28, 500/7, 500/8, 509/17, 509/21, 509/22, 510/8, 510/10, 510/24, 511/1, 512/11, 513/3, 513/5, 513/8, 518/2, 518/9, 518/10, 520/3, 526/44, 526/45, 526/65, 526/76, 526/92, 526/93, 526/95, 526/98, 526/99, 526/101, 526/103, 526/105, 526/108, 526/109, 526/115, 526/117, 526/125, 526/127, 526/128, 526/129, 526/134, 526/136, 1456/1, 1457/4, 1457/7, 1457/8, 1458/2, 1497/3, 1497/28, 1497/30, 1497/33 k.o. Kamnik (v celoti) ter del nepremičnine parc. št. 489 k.o. Kamnik (do 10017/10375).

Občina Kamnik je poleg zemljišč oziroma zaokroženega kompleksa na južnem območja kupila nekatere ceste oziroma poti znotraj območja, pri čemer pa je vendarle potrebno poudariti, da gre za nekategorizirane in v največji meri tudi neurejene poti (delno preozke, nevzdrževane, …). Kupljeni so zgrajeni komunalni vodi na teh zemljiščih (torej vodovod in kanalizacija) in dva industrijska šotora, stoječa na parceli 390/1 k.o. Kamnik. V skladu z zgoraj navedenim je Občina Kamnik kupila zemljišča v skupni površini 44.460 m ter 3.640 m2 površine stavb. Komunikacijske površine in cestišča predstavljajo približno 20.000 m2 površin, ostalo površino predstavljajo stavbišča, funkcionalna zemljišča stavb in v manjšem delu zelene površine. Celoten znesek kupnine, skupaj s pripadajočim davkom za Občino Kamnik, znaša 2.041.365,70 evrov.

Oddelek za družbene dejavnosti

Objavljen je Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letu 2021. Predmet javnega poziva je sofinanciranje programov mladinskega dela v letu 2021, ki jih organizirajo organizacije v mladinskem sektorju, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju. Sofinancirani bodo tisti programi, ki bodo ovrednoteni višje. Mladinsko delo je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Programi so namenjeni mladim od 15. do dopolnjenega 29. leta starosti. Predmet javnega poziva so predvsem programi neformalnega učenja mladih z namenom dvigovanja njihovih državljanskih, medkulturnih in socialnih kompetenc, še posebej mladih z manj priložnostmi ter programi usposabljanj in učnih procesov za mlade, ki prispevajo k vidnosti in razvoju mladinskega sektorja.

Objavljen je tudi Javni razpis za sofinanciranje folklornih dejavnosti v letu 2021, katerega predmet je sofinanciranje folklornih dejavnosti in s tem povezano ohranjanje ljudskih običajev in izročil, spodbujanje društev k raziskovanju zgodovinskega pomena folklorne dejavnosti, promocijskih dejavnosti na področju folklore ter ohranjanju kulturne dediščine v občini Kamnik.

Na uradni spletni strani Občine Kamnik pa je objavljen še Javni razpis o sofinanciranju domoljubnih in veteranskih programov in projektov v letu 2021. Razpisane so naslednje vsebine domoljubnih in veteranskih programov in projektov: vključevanje domoljubne vzgoje v program ali projekt prijavitelja, vključevanje prostovoljcev v program ali projekt prijavitelja, vključevanje informiranja ter svetovanja članom prijavitelja, vključevanje obujanja tradicije prijavitelja, vključevanje skrbi za spomenike in spominska obeležja, spodbujanje članov prijavitelja k strpnosti in nenasilju.

Z deležniki se pripravlja dokument Strategija na področju mladih in mladinske politike v občini Kamnik 2021-2025. Zaradi COVID situacije se srečujemo preko videokonferenc ZOOM-a, naslednje srečanje na omenjeno temo in na priprave dokumenta bo je predvideno v mesecu februarju.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za zmanjšan odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje, potrdil o namenski rabi prostora in lokacijskih informacij za gradnjo. Prav tako smo izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti in več cestnih mnenj in soglasij.

Na podlagi veljavne zakonodaje, 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15), morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino ter pooblastilo, če niste lastnik. Obrazec je dostopen na https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

Upravni organ še vedno ugotavlja, da pri izdajanju mnenj skladnosti s prostorskimi akti prihaja do nepravilne določitve parcel objektov. Pogoji so opisani v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17):

''(1) Pri določitvi parcel objektov je treba upoštevati:

(2) Parcela objekta mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč. V primeru, ko parcela objekta leži v dveh enotah urejanja prostora in obe dopuščata gradnjo istovrstnega objekta, potem veljajo za gradnjo objekta na takšni parceli določila za tisto enoto urejanja, v kateri leži večji del parcele objekta.

(3) Pri določanju velikosti parcele obstoječih objektov na območju sanacije razpršene gradnje (Ap), kadar parcela objekta še ni določena, velja, da največja velikost parcele obstoječih objektov znaša 600 m2 ali površina zemljišč pod stavbo vseh legalno zgrajenih manj zahtevnih in nezahtevnih stavb pred sprejemom tega odloka, pomnoženo s faktorjem 4 (velja večja določena vrednost).

(4) Delitev zemljiških parcel, ki predstavljajo parcele obstoječih objektov je dovoljena le v primeru, če nova zemljiška parcela, na kateri stoji obstoječi objekt, ustreza pogojem za velikost in oblikovanje parcele objekta v skladu z določili tega odloka.

Policijska postaja Kamnik

TATVINA DENARNICE Z VSEBINO

Neznani storilec je na avtobusi, ki je vozil na relaciji Ljubljana – Kamnik potniku odtujil  denarnico z vsebino. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

KRŠITEV ODLOKA PO ZAKONU O NALEZLJIVIH BOLEZNI

Policisti so imeli v Kamniku postopek z dvema mladoletnikoma. Ugotovljeno je bilo, da sta omenjena kršila Odlok vlade, saj sta se brez tehtnega razloga nahajala zunaj po 21. uri. Seznanjena sta bila starša, sledi pa obdolžilni predlog.

PROMETNA NESREČA

Policisti so na Cankarjevi cesti v Mekinjah obravnavali prometno nesrečo z manjšo materialno škodo, v kateri sta udeležena izpolnjevala vse pogoje za vožnjo v cestnem prometu. Na kraju je bilo izdano obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreče.

TATVINA ARTIKLOV SUPERNOVI

Neznani storilec je v trgovini Big-Bang v trgovskem centru Supernova v Kamniku odtujil več artiklov in s kraja odšel. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

PROMETNA NESREČA S POBEGOM NA SAMOSTANSKI ULICI

Policisti so na Samostanski ulici obravnavali prometno nesrečo s pobegom zaradi  premika z vozilom. Neznani voznik je z neznanim vozilom in registrskimi številkami trčil v parkiran osebni avtomobil in s kraja odpeljal, ne da bi oškodovancu nudil svoje podatke. Sledi zbiranje obvestil in  v  primeru izsleditve voznika sledi plačilni nalog po zakonu v cestnem prometu.

ROPARSKA TATVINA

Na območju Komende so policisti obravnavali roparski tatvino, kjer sta neznana storilca z uporabo sile odtujila starejši neregistrian osebni avtomobil VW Golf. Storica dejanja policisti še iščeno in bomo po zbranih obvestilih obveščali pristojno tožilstvo.

POŠKODOVANJE SANKAČ

Na Veliki planini smo obravnavali nezgodo, v kateri se je poškodoval sankač. Ugotovljeno je bilo, da se je sankal iz Male planine proti Kisovcu pri tem pa je zapeljal na grbino in padel ter se pri tem poškodoval. Na kraju so ga oskrbeli člani Društva GRS Kamnik in ga z reševalnimi sanmi pripeljali do Kranjskega Raka.

PROMETNA NESREČA

Policisti so Industrijski coni Žeje obravnavali prometno nesrečo, ki se je zgodila zaradi vožnje preblizu desnega roba. Povzročitelju je bil na kraju izdan plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.

PROMETNA NESREČA

Policisti so na Duplici obravnavali prometno nesrečo, ki se je zgodila zaradi  nepravilnega vključevanja v krožno križišče. Povzročitelju je bil na kraju izdan plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.

POVOZIL DIVJAD

S strani občana smo bili obveščeni, da je na cesti iz smeri Laniš proti Tunjiški Mlaki trčil v divjad in poškodoval vozilo. Voznik je izpolnjeval vse  pogoje za vožnjo v cestnem prometu. Izdano mu je bilo obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreče, prav tako je bila o dogodku obveščena pristojna lovska družina.

PRIJAVA MOTENJA NOČNEGA MIRU NA LJUBLJANSKI

Policisti so v naselju Kamnika, na Ljubljanski cesti, obravnavali prijavo, zaradi motenja nočnega miru in počitka. Kršiteljici bo izdan plačilni nalog po Zakonu o javnem redu in miru.

PROMETNA NESREČA S POBEGOM

V naselju Tunjice smo obravnavali prometno nesrečo s pobegom zaradi premika z vozilom. Neznani voznik je z neznanim vozilom in registrskimi številkami trčil v parkiran osebni avtomobil in s kraja odpeljal ne da bi oškodovancu nudil svoje podatke. Sledi  zbiranje  obvestil  in v primeru izsleditve voznika sledi plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.

PROMETNA NESREČA

Policisti so v Kamniku obravnavali prometno nesrečo, ki se je zgodila zaradi prekratke varnostne razdalje. Povzročitelju je bil na kraju izdan plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.

NAJDEN DENAR NA BANKOMATU

Občan iz Kamnika je na bankomatu pri trgovini TUŠ na Ljubljanski cesti našel denar. Napisan je bil zapisnik o najdenih stvareh in poizvedba o lastniku.

TATVINA TELEFONA

V naselju Šmarcqa smo obravnavali tatvino telefona. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

INTERVENCIJA V ŠMARCI

Policisti so v naselju Šmarca obravnavali intervencijo, kjer so se sprli sosedje in kršili javni red in mir s tem, da so se verbalno žalil. Kršitelju je  bil na kraju izdan plačilni nalog zaradi kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru.

NAJDEN DENAR NA BANKOMATU

Občan iz Kamnika je na bankomatu pri trgovini Mercator na Kovinarski cesti našel denar. Napisan je bil zapisnik o najdenih stvareh in v kolikor se ne najde lastnika denarja, sledi hramba denarja.

POŠKODBA TURNEGA SMUČARJA NA VELIKI PLANINI

Policisti so na območju Velike planine obravnaval dogodek, kjer se je poškodoval turni  smučar. Ugotovljeno je bilo, da se je turni smučar poškodoval v bližini Gradišča, ki pa je bil oskrbljen s strani Društva GRS Kamnik in je bil s helikopterjem odpeljan na UBKC Ljubljana. Sledi zbiranje obvestil.


<< Nazaj | Novice