Mali grad

T e D n i (K) Občine

17.12.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Urejanje vodotoka Oševek

Urejanje struge vodotoka Oševek je bilo zaradi neugodnih vremenskih razmer začasno prekinjeno. Glede na zadnje napovedi meteorologov kaže, da bo z deli mogoče nadaljevati, tako, da bomo lahko uspešno zaključili I. fazo ureditve vodotoka. Sanacija mostu je bila uspešno zaključena, sledi še urejanje brežin.

Izgradnja pločnika

Gradnja pločnika ob državni cesti Stahovica – Kamniška Bistrica uspešno poteka. Izvajalec trenutno izvaja oporni zid v bližini podjetja Calcit, kjer je postavljena delna zapora vozišča. Glede na vremenske razmere ocenjujemo, da bodo dela zaključena v spomladanskih mesecih 2013.  

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Poleg rednih delovnih obveznosti (opravljanje finančno računovodskih opravil, odločanje o obratovalnih časih gostinskih lokalov) je bila v preteklem tednu najpomembnejša stvar obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2013 v drugi obravnavi. V skladu z Zakonom o javnih financah ter poslovnikom Občinskega sveta Občine Kamnik so bila pripravljena stališča predlagatelja do vloženih amandmajev k predlogu Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2013, ki ga je občinski svet potrdil v sredo, 12. 12. 2012. 

Občinski svet Občine Kamnik je na isti seji potrdil tudi Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kamnik, s katerim se uvaja nov ukrep »subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru«.

V torek, 11. 12. 2012, je v Postojni potekala seja Sveta zavetišča Horjul, s katerim ima Občina Kamnik podpisano pogodbo o oskrbi zapuščenih živali. Na seji se je obravnavala aktualna problematika ter informacija o delu zavetišča v letu 2011.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Po potrjenem dopolnjenem letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2012, ki ga je obravnaval Občinski svet na svoji 19. seji, je bila pripravljena oziroma usklajena menjalna in kupoprodajna pogodba za zemljišča v sklopu trgovskega centra na Duplici. Občina Kamnik je z zasebnima investitorjema trgovskih centrov na Duplici v letu 2009 sklenila Pogodbo o opremljanju zemljišč s komunalno infrastrukturo. Z omenjeno pogodbo so se pogodbene stranke med drugim dogovorile tudi, da bo med strankami izvedena menjava dela bremen prostega zemljišča parc. št. 1555/2 k.o. Podgorje (danes 1555/18 k.o. Podgorje), ki je v lasti Občine in po menjavi pride v last investitorja, za del zemljišča, ki je v lasti investitorja in je potreben za izgradnjo in funkcioniranje objekta C ter bo po menjavi prešel v last Občine. Pogodbene stranke so se dogovorile tudi, da se bo v primeru, da pri menjavi ne bi šlo za enake površine, za razliko plačala kupnina, ki jo bo določil uradni cenilec.

Ker so dela v navedenem centru v glavnem zaključena, prav tako so zaključeni tudi vzporedni upravni postopki (parcelacije, uporabno dovoljenje), mora tudi Občina zaključiti prevzete obveznosti in skleniti ustrezne pogodbe.

Na isti seji Občinskega sveta je bil sprejet tudi Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2013. V skladu z 9. členom predloga Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2013, ki določa, da Občinski svet sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti nad 100.000 evrov, župan pa načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti do 100.000 evrov, je Občinski svet tako sprejel  Načrt ravnanja le za tista posamezna ravnanja, ki presegajo ocenjeno vrednost 100.000 evrov. 

Za leto 2013 se v okviru načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik, ki presega 100.000 evrov, načrtuje  pridobivanje kompleksa nepremičnin v k.o. Šmarca (nogometno igrišče s pripadajočimi funkcionalnimi nepremičninami) in prodaja kompleksa nepremičnin v k.o. Kamnik (kompleks zemljišč se nahaja v središču mesta za objektom Kmetijske zadruge - Trg talcev) in je predviden za gradnjo stanovanjskih objektov.

Oddelek za družbene dejavnosti

Matična knjižnica Kamnik se je prijavila na razpis Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije, namenjen ohranjanju in oživljanju podeželja s projektom »Oprema v krajevni knjižnici Motnik« in bila tudi uspešna. Po pogodbi z Lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije, je MKK upravičena do sofinanciranja v višini približno 15.000 evrov brez DDV. Projekt opreme v krajevni knjižnici Motnik je bil vezan na celoten projekt ureditve Krajevnega doma Motnik, ki je bil prav tako prijavljen na razpis znotraj ukrepa 322 – obnova in razvoj vasi in žal na razpisu ni dobil podpore. Sredstva, ki jih je MKK pridobila na razpisu, so namenjena nabavi knjižnih regalov, izposojevalnih pultov, računalniških miz, stolov, otroškega pohištva in signalizaciji. Glede na to, da v Krajevnem domu Motnik ni možno urediti knjižničnega prostora, se je pokazala možnost za ureditev knjižnice v podružnični šoli Motnik in s tem tudi priložnost posodobitve sedanje knjižnice. Dela so bila zaključena po terminskem planu, prav tako je bil opravljen pregled namembnosti realizacije projekta s strani Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije. Občina Kamnik je projekt podprla in dala soglasje za uporabo šolskih prostorov za javno knjižnico, saj je knjižnica za kraj izrednega kulturnega pomena.

Na podlagi Odločbe Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami smo dela na podstrešju Matične knjižnice Kamnik, ureditev požarne varnosti, že realizirali in zaključili.

Prav tako se je zaključil  projekt zamenjave oken na gradu Zaprice, v letošnjem letu smo zamenjali tri okna, ki so bila v zelo slabem stanju, v naslednjem letu pa nadaljujemo z zamenjavo le teh. V tem tednu bodo opravile pregled še strokovne službe ZVKD, saj je objekt kulturni spomenik in moramo pred vsakim posegom pridobiti s strani ZVKD smernice in pogoje, ki jih je potrebno upoštevati.

Na podlagi 95. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine, 10. člena Statuta Občine Kamnik ter 1. in 29. člena  Odloka o ustanovitvi javnega zavoda MMK je Skupni organ občin Kamnik, Komenda in Trzin za uresničevanje ustanoviteljskih pravic skupnega javnega zavoda sprejel sklep o izdaji soglasja javnemu zavodu MMK k prijavi na javni razpis za podelitev pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev in galerij.

Na objektu Maistrove hiše za ureditev spominske sobe, dela intenzivno potekajo.

Društva, ki so se prijavila na razpis za sofinanciranje kulturnih ali mladinskih programov so svoje projekte oziroma programe zaključila in na podlagi posredovanih poročil pridobila drugi del sredstev po pogodbi.

V preteklem tednu smo imeli sestanek s koncesionarji na področju zobozdravstva, in sicer glede čakalnih dob in števila vpisanih pacientov. Občina Kamnik ima podeljenih pet koncesij na tem področju. Dr. Mijatović in dr. Leskovec na sestanek nista bila vabljena, saj oba presegata število pacientov glede na obseg podeljene koncesije. Sestanka so se poleg podžupanje mag. Julijane Bizjak Mlakar in direktorja občinske uprave mag. Ivana Kende udeležili dr. Dobnikarjeva, ki ima podeljeno koncesijo za mladinsko zobozdravstvo ter dr. Kotnik-Travnik in dr. Šlebir-Hočevar. Dr. Dobnikarjeva je pojasnila, da nima čakalnih vrst in da mladostnike ves čas vpisuje na novo, prav tako je tudi dr. Kotnik-Travnikova pojasnila, da še vedno sprejema nove paciente. Pri dr. Šlebir-Hočevarjevi je bilo dogovorjeno, za zaradi bližajoče predvidene upokojitve le ta ne bo več vpisovala novih pacientov, del koncesije, ki pa ni zapolnjen, pa bo prenesen na Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik. Točen delež za prenos pripravljajo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, na podlagi teh podatkov pa bo nato koncesionarka prejela novo odločbo in novo koncesijsko pogodbo.

Z Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik so sporočili, da so na željo nekaterih koncersionarjev na novo preračunali stroške za izvedbo posameznih preiskav in nekaterim ključnim občutno znižali cene za koncesionarje (holesteroli, trigliceridi, kreatinin), ki so zdaj primerljive z drugimi laboratoriji (Adrialab, KC), saj se je strošek izvedbe tudi dejansko znižal.

Občina Kamnik skupaj s strokovno službo CSD Kamnik in Društvom Sožitje išče ustrezno rešitev za morebitno premestitev in novo namestitev ene izmed uporabnic v omenjenem društvu, saj le ta v domače okolju zaradi nemogočih družinskih razmer ne želi več ostati. Rešitve se iščejo v Varovanih stanovanjih v Kamniku ali Domžalah.

Sredstva za humanitarne in domoljubne projekte in programe so bila nakazana vsem izvajalcem, ki so pravočasno v skladu s pogodbo posredovali poročilo.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo se udeležili sestanka na Zavodu RS za varstvo narave v Kranju, in sicer v zvezi s pripravo sprememb Uredbe o varstvenih območjih Natura 2000. Slovenija bo morala (na osnovi zahtev Evropske komisije in zaveze v pristopni pogodbi za vstop v EU, da bo ustrezno določila območja Natura 2000) dopolniti območja, ki jih je določila leta 2004. Na podlagi tega je Zavod RS za varstvo narave  v letošnjem letu dokončal strokovni predlog za izvedbo sprememb in dopolnitev Uredbe.

Spremembe varstvenih območij Natura 2000 zajemajo tudi območja občine Kamnik, predvsem Kamniško – Savinjske Alpe, Menino in dolino Kamniške Bistrice. Občina Kamnik je podala pripombe v zvezi s predlaganimi razširitvami tega varstvenega območja. Pripombe so bile poslane tudi na Ministrstvo za Kmetijstvo in okolje.

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o vlomu v podjetje v Kamniku. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec preko vikenda vlomil vhodna vrata podjetja in prišel v notranjost in od tam v pisarne. Odtujil je računalniško opremo in kraj zapustil. Policisti zbirajo obvestila in bodo o ugotovitvah obvestili Okrožno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da voznik osebnega avtomobila ni vozil po sredini prometnega pasu in je trčil v vozilo, ki ga je pravilno vozil drugi voznik. Kršitelju je bil izdan plačilni nalog.

Sodišče je zoper moškega iz Kamnika izdalo odredbo za prisilno privedbo, ker se ni odzival na vabila. Policisti so moškega izsledili in ga odpeljali na sodišče.

Obveščeni smo bili o vlomu v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec tekom dopoldneva vlomil skozi vrata terase in prišel v hišo. Iz notranjosti je odtujil zlatnino in kraj zapustil. Policisti zbirajo obvestila in bodo o ugotovitvah obvestili Okrožno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili  o poskusu vloma v stanovanjsko hišo. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec v roku treh dni poskušal vlomiti v hišo skozi okno, vendar mu to ni uspelo. Policisti zbirajo obvestila in bodo o ugotovitvah obvestili Okrožno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je voznik osebnega avtomobila pred prehodom za pešce, zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji, trčil v osebno vozilo, ki ga je pravilno ustavila voznica osebnega avtomobila pred njim. Kršitelju je bil izdan plačilni nalog.

Na policijsko postajo je prišel oškodovanec in prijavil vlom v osebno vozilo. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec preko noči vlomil v njegov osebni avtomobil in iz njega odtujil športno jakno belo-črne barve. Policisti zbirajo obvestila in bodo o ugotovitvah obvestili Okrožno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o vlomu v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec v popoldanskem času skozi okno vlomil v hišo in pregledal notranjost, a ni odtujil ničesar. Policisti zbirajo obvestila in bodo o ugotovitvah obvestili Okrožno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku. Ugotovljeno je bilo, da je voznica osebnega avtomobila v križišču izsilila prednost voznici, ki je pravilno pripeljala. Kršiteljici je bil izdan plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o vlomu v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec v popoldanskem času skozi okno vlomil v hišo in pregledal notranjost in odtujil zlatnino. Policisti zbirajo obvestila in bodo o ugotovitvah obvestili Okrožno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o obratovanju lokala preko dovoljenega delovnega časa. Policisti so na kraju ugotovili, da je lokal še vedno odprt in se v njem nahajajo gostje. Zaradi kršitev obratovalnega časa bo podan predlog za uvedbo postopka o prekršku na Tržni inšpektorat.

Na policijsko postajo je prišla oškodovanka in prijavila poskus vloma v vozilo. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec preko noči skušal vlomiti v njeno vozilo, vendar v notranjost ni prišel. Policisti zbirajo obvestila in bodo o ugotovitvah obvestili Okrožno državno tožilstvo.

Na policijsko postajo je poklical občan in povedal, da je v okolici Kamnika zapeljal s ceste in trčil v drevo. Ugotovljeno je bilo, da je imenovani zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal na travnik in trčil v drevo. Zaradi kršitve določil ZPrCP mu je bil izdan plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku. Ugotovljeno je bilo, da je voznica osebnega avtomobila izsilila prednost voznici vozila, ki je pravilno pripeljala. Vozilo slednje je odbilo v osebni avtomobil drugega voznika. V prometni nesreči je bila ena oseba telesno poškodovana in je iskala zdravniško pomoč na UB UKC. Kršiteljici je bil izdan plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o poskusu vloma v stanovanjsko hišo v Kamniku. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec tekom zadnjih dni skozi okno skušal vlomiti v stanovanjsko hišo vendar mu to ni uspelo. Policisti zbirajo obvestila in bodo o ugotovitvah obvestili Okrožno državno tožilstvo.


<< Nazaj | Novice