Mali grad

T e D n i (K) Občine

17.10.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

Občina Kamnik je na Ministrstvo za okolje in prostor oddala vso potrebno dokumentacijo in projekte izvedenih del za sanirane plazove v letu 2011 (plaz Mali Rakitovec, plaz Gabrovnica Krašnja in plaz Sela 1), za katere je občinska uprava že podala vlogo za sofinanciranje. MOP bo po pregledu dokumentacije obvestil občino o nakazilu sredstev za sanirane plazove.

Sodelavca oddelka za GJS sta se udeležila skupnega sestanka lekarne Duplica in sostanovalcev Jakopičeve ulice. Tema sestanka je bila skupna ureditev okolice bodoče lekarne na Duplici. Dogovorjeno je bilo, da se za izhodišče lahko upošteva izdelan projekt zunanje ureditve lekarne, ki poleg dovozne poti ureja še dodatna parkirišča. Po končanih delih bodo vsi predstavniki ponovno izvedli terenski ogled ter pridobili okvirno vrednost zunanje ureditve (asfaltiranje dovozne poti, ureditev ekološkega otoka in ureditev dodatnih parkirišč).    

Glede na bližajoče se zimske dni in zimske razmere je bil izdelan plan zimske službe za sezono 2011/2012. Plan zimske službe sta medsebojno uskladila OGJS in KPK d.d.. Dodane so bile nove površine za pluženje in posipanje (novo izgrajeni pločnik in ceste). Poseben poudarek pri pripravi zimskega plana so bili odseki, kjer se izvajajo prevozi otrok (šolski avtobus in kombiji). Nadzorne službe občine bodo izvajale poostren nadzor nad izvajanjem zimske akcije, zato so v letošnjo sezono 2011/2012 dodatno vključili še občinsko redarstvo

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V namen izvajanja registrirane neprofitne dejavnost na področju svetovanja starejšim, aktiviranja prostovoljstva in samopomoči, vpeljevanja novih načinov sobivanja, povezovanja vseh pristojnih institucij in vključevanja celotne strukture prebivalstva v reševanje problematike staranja, je bila objavljena namera o oddaji poslovnega prostora na Tomšičevi 23 v Kamniku.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Pripravljeno je bilo gradivo za obravnavo na Občinskem svetu Občine Kamnik, in sicer: predloga Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2011 ter predloga Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2012 v prvi obravnavi.

V ponedeljek, 10. oktobra je v sejni sobi Občine Kamnik potekala brezplačna informativno - promocijska delavnica z naslovom "Predstavitev podpornega okolja in dobrih praks". Delavnico je organiziral Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije - Mrežni spin-off inkubator Univerze v Mariboru.

Na Ministrstvo za finance oziroma AJPES je bilo posredovano poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna Občine Kamnik za obdobje 1. januarja 2011 do 30. septembra 2011.

V petek, 14. oktobra so se pričeli izdajati sklepi o dodelitvi sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik.

Oddelek za družbene dejavnosti

V sredo, 12. oktobra smo ponovno objavili Javni razpis za sofinanciranje vzdrževanja športnih objektov po krajevnih skupnostih. Rok za prijavo je do vključno, 26. oktobra 2011. Javni razpis je objavljen na spletni strani Občine Kamnik.

V četrtek, 13. oktobra smo s strokovnim sodelavcem Športne zveze Občine Kamnik pripravljali spremembe Pravilnika o podeljevanju priznanj v športu. Pričeli smo pripravljati tudi spremembe Pravilnika o merilih za oblikovanje cen za najem in uporabo športnih objektov. Pravilnik je namreč potrebno uskladiti z veljavno zakonodajo.

Na področju športa smo pripravljali tudi okvirni program dela občinskega sveta za leto 2012, se sestali s predstavniki Kegljaškega kluba Kamnik na temo oddaje poročil o izvajanju športnih programov in analizirali pravočasno oddana poročila o izvajanju športnih programov in športnih prireditev ter pripravili predlog za izplačilo sredstev.

Na področju predšolske vzgoje smo pripravili odločbe za enkratno denarno pomoč za novorojence, odločbe za znižano plačilo vrtca, odločbe za mesečne subvencije za otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje ter pripravili predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sprejemu otrok v vrtec.

Po skupnem sestanku s predstavniki vrtcev in predstavnikom Civilne iniciative smo začeli s pripravo sprememb Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec.

Na zahtevo Odbora za šport, kulturo in mlade je strokovna služba pretekli teden pripravila gradivo oziroma poročilo o aktivnostih v okviru Lokalne akcijske skupine za preprečevanje različnih odvisnosti (droge, alkohol, krepitev samopodobe), ki se odvijajo po osnovnih šolah, vrtcu, Cirius-u in Šolskem centru Rudolf Maister.

Vloge za osnovno zdravstveno zavarovanje ter enkratne denarne pomoči se rešujejo sproti.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu se je vodja  oddelka, Tadeja Križnar Jamnikar udeležila okrogle mize na temo enosmernega prometa ter predstavitve projekta »študije prometnega režima Kamfest 2010«. V tem tednu pa smo intenzivno pripravljali gradivo za obravnavo na občinskem svetu, s področja dela našega oddelka smo sodelovali pri pripravi odloka o rebalansu ter odloka o proračunu za leto 2012 v prvi obravnavi.  V sredo, 12. oktobra so se tri predstavnice Oddelka za urejanje prostora udeležile seminarja v zvezi z novelo zakona o kmetijskih zemljiščih, ki je potekal v Lukovici.


<< Nazaj | Novice