Mali grad

T e D n i (K) Občine

17.09.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe

V soboto, 15. septembra, so se končala najnujnejša sanacijska dela na Mlinščici. Na Žebljarski 9 so bila izvedena naslednja dela: namestitev sidra za povezavo starega in novega zidu, zabetonirali so temelj novega zidu z dodatkom za vodotesnost, postavitev novih betonskih vodotesnih plošč ob obstoječem zidu, očistili so brežino struge v dolžini 50 m ter poglobili vodovodni priključek.

Na Fužinah 6 in 8 so bila izvedena naslednja dela: na levi strani brežine so bile odstranjene poškodovane betonske obložene plošče ter zabetonirane so bile nove plošče z dodatkom vodotesnosti v dolžini 35 m, izdelava novega opornega zidu v dolžini 55 m, na desni strani brežine smo v celotni dolžini sanirali obložene plošče ter v dolžini 90 m poglobili strugo Mlinščice.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Na Ministrstvo za finance oziroma AJPES je bilo posredovano poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna Občine Kamnik za obdobje 1. 1. 2012 do 31. 8. 2012.

Tekom tedna je bilo potencialnim vlagateljem posredovanih več informacij in pojasnil v zvezi z javnim razpisom za pospeševanje malega gospodarstva ter za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik.

V torek, 11. septembra, je v Dolu pri Ljubljani potekala seja Razvojnega sveta LAS »Srce Slovenije«, na kateri je bil potrjen predlog projektov, ki bodo vključeni v drugi načrt izvedbenih projektov za leto 2012. Na javni razpis za prijavo projektov za izvajanje »Razvojne strategije LAS Srce Slovenije« občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji, ki se je zaključil 20. 7. 2012 je prispelo 11 vlog. Višina razpisanih sredstev je znašala 71.500 evrov.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Pretekli teden smo se srečali z direktorjem Sklada za vode, ki pri Ministrstvu za kmetijstvo in okolje skrbi za gospodarjenje z vodnimi zemljišči. Na območju vodotoka Kamniške Bistrice namreč na nivoju Občine Kamnik poteka kar nekaj aktivnosti, ki so neposredno povezane oz. odvisne od odločitev navedenega ministrstva. Tako si Občina Kamnik že nekaj let prizadeva od države prejeti v last zemljišča v Šmarci, ki predstavljajo del nogometnega igrišča – z njim trenutno upravlja nogometni klub Virtus. V  teku je  postopek pridobivanja soglasij Občine Kamnik od navedenega ministrstva za izgradnjo kolesarskih poti ob Kamniški Bistrici, odprtih pa je še nekaj drugih postopkov, neposredno vezanih na odločitve tega ministrstva. Ker so redne uradne poti pridobivanja potrebnih soglasij zelo zamudne pričakujemo, da bo naše srečanje doprineslo k hitrejši in pozitivni rešitvi odprtih zadev.

Oddelek za družbene dejavnosti

Svojo razstavo v prostorih Občine Kamnik je zaključil Foto klub Kamnik; dela likovnih umetnikov, ki so se udeležili  Mednarodnega  likovnega bienela Velika Planina 2012, pa nam bodo krasila prostore v naslednjih tednih z uradnim odprtjem v sredo, 19. septembra 2012, ob 16. uri.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu ponovno zabeležili veliko povečanje vlog občanov za izdajo Potrdil o namenski rabi zemljišča, Potrdil o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice ter Lokacijskih informacij za gradnjo objektov. Med številnimi vlogami smo prejeli več kot polovico vlog za prednostno reševanje.

Na Oddelku smo v preteklem tednu izdelovali mnenja na pritožbe občanov na izdane odločbe za nadomestilo stavbenega zemljišča. Do sedaj smo izdelali 64 mnenj. Zaradi nejasnosti pritožb in razjasnitve dejanskega stanja smo na Oddelku začeli vabiti občane na ustne obravnave.

V torek, 11. septembra, smo se zaposleni udeležili seminarja na temo predstavitve nove zakonodaje s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov. Predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in prostor so na seminarju predstavili spremembe in dopolnitve Zakona o prostorskem načrtovanju in Zakona o graditvi objektov. Spremembe Zakona o prostorskem načrtovanju uvajajo rešitve, ki naj bi omogočale poenostavitve postopkov in odpravo administrativnih ovir. Predlagatelj zakona je s spremembo zakona želel omogočiti sprostitev investicij, kar predstavlja podlago za zagon gospodarstva v določenih panogah. Pri pripravi sprememb in dopolnitev zakona se je pripravljavec zavedal, da dolgotrajnost postopkov priprave prostorskih aktov predstavlja težavo, s katero se srečujejo vse slovenske občine.

Udeležili smo se sestanka z g. Globokarjem iz Sklada za vode, kateremu smo predstavili problematiko pridobivanja zemljišč za različne projekte, ki jih vodi Občina Kamnik. Za izvedbo projekta kolesarskih in pešpoti Občina potrebuje zemljišča ob reki Kamniški Bistrici, ki so v lasti Republike Slovenije in fizičnih oseb. Na vseh moramo pridobiti pravico graditi, kar pa je še posebej na zemljiščih, ki so v lasti države, zelo dolgotrajen postopek. Pripravili smo različne predloge za menjavo zemljišč in pridobivanje služnosti, in sicer z namenom, da bi se zadeve čim prej rešile.

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o tatvini kolesa na Ljubljanski cesti 15. Policista sta ugotovila, da je neznani storilec v času med 13. in 15.45 uro odtujil paket, v katerem je bilo žensko treking kolo Integra, bele barve in 9 kolesarskih plaščev. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba. 

Na PP se je zglasil občan in prijavil tatvino denarnice. Policist je v razgovoru ugotovil, da ga je v času vstopa v vozilo zmotil NN moški, star do 60 let, visok okoli 180 cm, temnejše polti ter ga opozoril, da ima spuščeno zadnjo levo pnevmatiko. V času, ko je oškodovanec izstopil iz vozila, je neznanec izkoristil njegovo nepazljivost in mu odtujil črno moško usnjeno torbico, v kateri je imel rjavo usnjeno denarnico in v njej 350 evrov, OI, VD in SKB bančno kartico. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba. 

Obveščeni smo bili o tatvini dveh koles pri knjižnici na Ljubljanski c. 1 v Kamniku. Policist je ugotovil, da je neznani storilec dne 11. 9. 2012 med 21. in 22. uro odtujil dve kolesi, in sicer žensko treking, znamke Stevens, črne barve in belim napisom, neznani št. okvirja in gorsko moško kolo, znamke Scott, srebrne barve, neznanih številk okvirja. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba.

Obveščeni smo bili o tatvini goriva na bencinski postaji na Perovem. Na kraju je policist ugotovil, da je voznik z osebnim avtomobilom Fiat Bravo, rdeče barve, natočil gorivo v vrednosti 68,83 evra ter s kraja odpeljal brez, da bi le tega plačal. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba.

Obveščeni smo bili o vlomu v vozilo na Podborštu. Policisti so ugotovili, da je neznani storilec dne 15. 9. 2012 med 22. in 1. uro razbil desno steklo prtljažnika, vlomil v osebni avtomobil, iz katerega pa ni ničesar odtujil.<< Nazaj | Novice