Mali grad

T e D n i (K) Občine

17.08.2020

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Obnovo vodovoda in kanalizacije na Vremšakovi ulici

T e D n i (K) Občine

V preteklem tednu je bila podpisana pogodba za obnovo vodovodne in kanalizacijske infrastrukture na Vremšakovi ulici v Kamniku. Obnovilo se bo približno 150 metrov vodovoda PED N 90 ter približno 150 metrov fekalne kanalizacije dimenzije DN 300 oziroma DN 200.

Dela bodo predvidoma potekala do sredine oktobra.

Zaradi del je spremenjen prometni režim, zato vse stanovalce naprošamo za razumevanje in strpnost.

Ureditev lokalne ceste Markovo Studenca Podlom (odsek Studenca)

V sredo, 12. avgusta  so se pričela gradbena dela »Ureditev LC št. 161021 Markovo Studenca Podlom, odsek Studenca«. Gre za ureditev 650 metrov makadamske lokalne ceste s precejšnjo strmino v naselju Studenca, in sicer od javne poti Studenca do hišne številke Studenca 29.

Izbrani izvajalec bo opravil naslednja dela, in sicer: zamenjava spodnjega ustroja, izgradnja opornih zidov, vgradnja drenaže, ureditev odvodnjavanja, izgradnja prepustov, postavitev JVO ograje ter asfaltiranje v debelini 7 centimetrov. Vrednost investicijskih del po ponudbi znaša 154.395,23 evrov, v času del pa velja popolna zapora lokalne ceste.

Rekonstrukcija lokalne ceste Nevlje Oševek Briše Soteska (odsek Briše)

V sredo, 12. avgusta, se je v II. nadstropju občinske stavbe podpisala gradbena pogodba za »Rekonstrukcijo lokalne ceste št. 160091 Nevlje Oševek Briše Soteska, odsek Briše v dolžini 200 metrov«.

Opravila se bodo naslednja dela, in sicer: ureditev odvodnjavanja, zamenjava spodnjega ustroja, vgradnja drenaže, izdelava propustov in asfaltiranje v debelini 7 centimetrov ter urejanje bankin in brežin. Z deli bo izvajalec pričel po 19. avgustu, ko si bo pridobil dovoljenje za popolno zaporo lokalne ceste. Obvoz bo urejen čez Sotesko, vrednost investicijskih del strme klančine pa po ponudbi znaša 75.635,93 evrov.

Izgradnja pločnika Markovo – Vir

Izvajalec del opravlja dela v skladu s terminskim planom oziroma pogodbenimi določili. Opravila so se naslednja dela, in sicer: zemeljska in gradbena dela, meteorna kanalizacija, kanal MK2 skupaj z jaški in požiralniki, vgradnja TK kanalizacije, vgradnja kanalizacije s postavitvijo jaškov, posteljice, grede in tamponov z utrjevanjem, vgradnja robnikov in kock, izvedba pločnika na desni strani v smeri naraščajoče stacionaže, dvig pokrovov in jaškov na višino ter priprava pločnika za asfaltiranje.

Predvidoma v sredini tega tedna sledi še preplastitev voziščne konstrukcije v celotni dolžini novo zgrajenega pločnika.

Ureditev križišča Kamnik – Stahovica

Izvajalec del opravlja dela v skladu s terminskim planom oziroma pogodbenimi določili.

V preteklem tednu so opravila naslednja dela, in sicer: mejni zid med pločnikom in hišo Stahovica 9, polaganje robnikov za pločnik, ureditev meteorne in kabelske kanalizacije (telekomunikacije, semaforizacija, javna razsvetljava), ureditev vodovoda, tamponski nasip pločnikov in nasip planuma grede ceste.

Gradnja poteka po fazah, zato voznice in voznike opozarjamo na spremembe prometne signalizacije in upoštevanje le-te.

Sanacija plazu Markovo

Sanacija plazu Markovo pod občinsko cesto Markovo Studenca poteka po terminskem planu.

Trenutno se izvaja zadnja faza drenažnega rebra, katerega dolžina znaša 28 metrov, dela pa se izvajajo skladno s projektno dokumentacijo.

Ureditev ceste Motnik Zg. Motnik

V drugi polovici meseca se bo začela ureditev ceste Motnik – Zg. Motnik v dolžini 412 metrov. Ureditev bo zajemala ureditev odvodnjavanja meteorne kanalizacije, drenažnega sistema in asfaltiranja makadamskega vozišča.

Neurje v Motniku in Špitaliču

Petkovo neurje na območju občine Kamnik je povzročilo nekaj škode. V številnih intervencijah na območju Motnika in Špitaliča je sodelovalo 62 gasilk in gasilcev Prostovoljnih gasilskih društev Motnik, Špitalič in Kamnik.

V soboto, 15. avgusta 2020, je v Beli v Motniku voda ogrožala tamkajšnjo ribogojnico, povzročeno je bilo tudi kar nekaj škode na voziščih in vodotokih ter v nekaterih kleteh stanovanjskih hiš. Na območju Motnika in širše se je s strani Civilne zaščite, PGD Motnik in predstavnikov vodotokov NIVO Celje (vzdrževalec vodotokov) izvajal pregled terena in širše okolice.

Sanacijski ukrepi (vodotoki) v Motniku so se izvajali pod vodstovom gasilcev PGD Motnik, na cestni infrastrukturi pa je vzdrževalec, Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., že začel z urejanjem le-te.

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem vikendu se je zaključil 17. poletni kulturni Festival Kamfest, ki je v organizaciji Kulturnega društva Priden možic in v sodelovanju s soproducenti letos potekal vse do 15. avgusta. V devetih festivalskih dneh smo lahko prisostvovali prek 50 žanrsko izjemno pestrih dogodkov. Večina dogodkov je bila brezplačnih, na vseh pa se je bilo treba ravnati v skladu z navodili za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom SARS-CoV-2.

Organizatorji so ob zaključku festivala zapisali: »Festival se za eno leto poslavlja. Hvala vsem obiskovalcem, ki ste festival podprli v času, ko fizično druženje po večini poteka na 1,5 metra, in upoštevali vse preventivne ukrepe; četudi so se včasih zdeli nesmiselni, so bili edini pogoj, da se je Kamfest lahko odvil. Se vidimo naslednje leto, ko bo, upajmo!, festival smel ponuditi razgled brez zapovedane distance.«

Na uradni spletni strani Občine Kamnik in v Uradnem listu RS, št. 110/20 z dne 14. 8. 2020 je objavljen Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva na območju občine Kamnik, in sicer je predmet koncesije javna služba izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva v obsegu 10 oddelkov, od tega vsaj 4 oddelki za I. starostno obdobje, 5 oddelkov za II. starostno obdobje in 1 kombiniran oddelek. Rok za oddajo vlog je 14. 9. 2020.

V mesecu avgustu naj bodo dijakinje in dijaki ter študentke in študenti pozorni na razpise za različne štipendije. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so zato pripravili kratek pregled rokov prijav. V šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 resorno ministrstvo za Zoisove štipendije namenja 500.000 evrov več kot v preteklih letih. Več informacij je dostopnih na spletni povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-08-13-stipendije-za-solsko-leto-20202021/.

Slovenski muzeji in galerije so svoje delovanje v času epidemije COVID-19 preselili na splet ter še naprej uspešno izpolnjevali svoje poslanstvo, promovirali kulturno dediščino ter ohranjali stik s svojimi obiskovalci ter uporabniki storitev. Njihovo delo je ohranjanje preteklosti skozi skrb za našo skupno dediščino, ob tem pa iščemo načine, kako s poznavanjem preteklosti skrbeti za lepšo prihodnost. Kljub tradicionalni vlogi »varuhov preteklosti« se muzeji danes aktivno odzivajo na družbena dogajanja in javnosti ponujamo dostop do znanja v najširšem pomenu besede, ob promociji enakosti, raznolikosti in inkluzivnosti. Akciji Naprej preteklost se pridružuje tudi Medobčinski muzej Kamnik.

Programe muzejev si lahko ogledate na spletni povezavi: http://www.sms-muzeji.si/ckfinder/userfiles/files/Popoln%20program.pdf

Oddelek za urejanje prostora

Na podlagi veljavne zakonodaje, 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino. Obrazec je dostopen na https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

Upravni organ še vedno ugotavlja, da pri izdajanju mnenj skladnosti s prostorskimi akti prihaja do nepravilne določitve parcel objektov. Pogoji so opisani v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17):

''(1) Pri določitvi parcel objektov je treba upoštevati:

(2) Parcela objekta mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč. V primeru, ko parcela objekta leži v dveh enotah urejanja prostora in obe dopuščata gradnjo istovrstnega objekta, potem veljajo za gradnjo objekta na takšni parceli določila za tisto enoto urejanja, v kateri leži večji del parcele objekta.

(3) Pri določanju velikosti parcele obstoječih objektov na območju sanacije razpršene gradnje (Ap), kadar parcela objekta še ni določena, velja, da največja velikost parcele obstoječih objektov znaša 600 m2 ali površina zemljišč pod stavbo vseh legalno zgrajenih manj zahtevnih in nezahtevnih stavb pred sprejemom tega odloka, pomnoženo s faktorjem 4 (velja večja določena vrednost).

(4) Delitev zemljiških parcel, ki predstavljajo parcele obstoječih objektov je dovoljena le v primeru, če nova zemljiška parcela, na kateri stoji obstoječi objekt, ustreza pogojem za velikost in oblikovanje parcele objekta v skladu z določili tega odloka.

(5) Delitev zemljiških parcel stavbnih zemljišč je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki bodo po izvedenem postopku evidentiranja parcelacije ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje novih parcel objektov v skladu z določili tega odloka. Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih tega odloka ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta.

(6) Parcelo objekta je treba pred izdajo gradbenega dovoljenja vzpostaviti kot praviloma eno oziroma v izjemnih primerih več celih zemljiških parcel.

(7) Zemljiško parcelo, ki je delno stavbna in delno kmetijska je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja odmeriti oziroma razdeliti na stavbni del in na kmetijski del.

(8) Parcela objekta se določa samo na stavbnih zemljiščih ter za objekte razpršene gradnje. Objektom, katerih gradnja je dopustna izven stavbnih zemljišč, parcele objekta izven stavbnih zemljišč ni treba določati.

(9) Nezahtevnim in enostavnim kmetijskim objektom, ki se gradijo na stavbnih zemljiščih izven grajenega območja kmetije in se z grajenim območjem kmetije ne stikajo, je treba določiti parcelo objekta.

(10) Zgoraj navedena določila za delitev parcele ne veljajo za delitev parcel za potrebe gradnje javne infrastrukture ali dostopov do zemljišč.''

Treba je poudariti, da je eden izmed pogojev za potrditev skladnosti s prostorskim aktom tudi pravilna določitev parcele objekta.

Finančna uprava RS je v mesecu juniju začela pošiljati odločbe o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020. V primeru, če se uporabniki zemljišč z izdano odločbo ne strinjajo, se lahko na priloženem obrazcu pritožijo TUKAJ. Podpisan obrazec pošljite na e-mail: lj.fu@gov.si ali preko pošte: Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.  

Oddelek za razvoj in investicije

Pohod po vodni poti okoli Kamniško-Savinjskih Alp

Kamniško-Savinjske Alpe so eden od največjih biserov neokrnjene narave, ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše. Prebivalci in obiskovalci tega območja lahko občudujemo njihovo zunanjo lepoto, visoke vrhove, prepadne stene, gozdove, slapove, reke,… V notranjosti gora pa je drug svet, ki nam je le malo poznan. Vemo, da so na tem območju številne kraške jame in brezna in da je notranjost gora bogata z vodo. Voda prihaja na površje v številnih izvirih. Občine na območju KSA (Kamnik, Luče, Ljubno, Solčava, Jezersko, Preddvor, Cerklje in Železna kaplja) želimo povezati izvire med seboj in smo pristopile k projektu »Mreža vodnih poti v Kamniško Savinjskih Alpah«, katerega prijavitelji so Lokalne akcijske skupine iz tega območja.

Od četrtka 13. do sobote 15. avgusta je potekal pohod okoli Kamniško Savinjskih Alp, ki smo se ga udeležili predstavniki iz območja.  

Pohod se je začel v Kamniku, v Strajnah, naprej pod obronki Kamniškega vrha in Krvavca ter nadaljeval po dolini Kokre. Prvi dan smo zaključili na Jezerskem. Drugi dan je pot vodila na Jezerski vrh, proti Železni Kaplji, na Pavličevo sedlo in v Logarsko dolino. Tretji dan smo šli mimo Solčave do Luč in po dolini Podvolovljeka nazaj proti Kamniku. Po poti smo se osvežili in okrepčali v številnih izvirih, ki nam niso samo potešili žeje, ampak so nas tudi napolnili s svežo energijo in nam dali novih moči.

V prihodnjih dveh letih bo trasirana mreža vodnih poti med 50 izviri in v skupni dolžini približno 300 kilometrov. Pot bo vodila po uhojenih poteh, ki pa jih bo potrebno na nekaterih delih še nekoliko urediti. V vključenih izvirih bomo spremljali kvaliteto vode, tako da jo bodo obiskovalci lahko brez zadržkov pili. Po opravljenem trasiranju bo digitalizirana trasa z opisi izvirov in poti, objavljena na spletni platformi, izdelan pa bo tudi zemljevid.

Mreža vodnih poti po KSA bo pohodnikom omogočila spoznavanje njenih najlepših predelov iz dolin. Njen namen ni osvajanje najvišjih gora, ampak občudovanje gora iz dolin in razglednih točk ter predvsem okrepčitev pri izvirih. Izviri so povezovalni element in rdeča nit poti. Gre tudi za usmerjanje obiska iz gora v doline in za dvig lokalne ekonomije. Projekt tudi dodatno povezuje skupnost Kamniško-Savinjskih Alp.

Policijska postaja Kamnik

POSKUS VLOMA V VOZILO 

Neznanec je v Stahovici z neznanim predmetom na vzvod skozi prednja desna vrata vozila skušal vlomiti v osebni avtomobil, vendar je od dejanja odstopil in povzročil materialno škodo. Sledi zbiranje obvestil in pa kazenska ovadba na okrožno državno tožilstvo.

TATVINA IZ VOZILA    

Neznanec je s parkiranega vozila na območju Ljubljane odtujil oznake iz vozila znamke Renault Scenic in s kraja odšel neznano kam. Sledi odstop od kaznivega dejanja na pristojno policijsko postajo.

PIJAN VOZNIK 

V Podgorju je bil ustavljen voznik osebnega avtomobila, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, zaradi česar mu je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti. Slednji je pokazal, da ima voznik 0.60 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

PROMETNA NESREČA     

Na Perovem se je zgodila prometna nesreča zaradi nepravilnega premika z vozilom voznika osebnega vozila, ki je trčil v parkirano vozilo. Povzročitelju je bil na kraju izdan plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.

PADEC S KOLESOM   

V Spodnjih Stranjah je padel kolesar, ki se je peljal po gozdni poti navzdol zgubil ravnotežje in padel po tleh. Kolesar se je telesno poškodoval in je bil s kraja z reševalnim vozilom odpeljan na zdravljenje. O dogodku sledi uradni zaznamek. 

NEDOSTOJNO VEDENJE   

Policisti so v Kamniku obravnavali intervencijo, kjer sta se med seboj sprla vnukinja in dedek, ki se je do nje nedostojno vedel ter jo verbalno žalil z neprimernimi besedami. Kršitelju je bil na kraju izdan plačilni nalog po Zakonu o javnem redu in miru.

PROMETNA NESREČA  S POBEGOM      

Na Klavčičevi ulici se je zgodila prometna nesreča s pobegom zaradi nepravilnega premika z vozilom neznanega povzročitelja, ki je s kraja le- te odpeljal, ne da bi udeleženki nudil svoje podatke. Sledi zbiranje obvestil in uradni zaznamek o dogodku. 

VOZIL POD VPLIVOM ALKOHOLA

V Mekinjah je bil ustavljen voznik, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti. Odrejen mu je bil preizkus alkoholiziranosti, ki je ob pravilni uporabi pokazal, da ima voznik 0.63 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

TATVINA ORODJA      

Neznani storilec je na Zikovi ulici iz parkiranega tovornega vozila odtujil dva kosa ročnega motornega orodja, in sicer pihalnik in motorne škarje za obrezovanje žive meje. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na  okrožno državno tožilstvo.

GLASNA GLASBA   

Policisti so v Motniku zaradi glasnega govorjenja pozno v noč obravnavali kršitev po Zakonu o varstvu javnega reda in miru. Na kraju je bil kršitelju izdan plačilni nalog.

POVOŽENJE DIVJADI 

Na regionalni cesti Vodice-Moste je voznica osebnega vozila povozila divjad in poškodovala vozilo. Ker gre za prometno nesrečo z manjšo materialno škodo, v kateri je udeleženka izpolnjevala vse pogoje za vožnjov cestnem prometu, ji je bilo izdano obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreče.

GLASNA GLASBA   

Policisti so v Kamniku zaradi glasne glasbe in zabave večje skupine ljudi obravnavali kršitev po Zakonu o varstvu javnega reda in miru. Na kraju je bil kršitelju izdan plačilni nalog.


<< Nazaj | Novice