Mali grad

T e D n i (K) Občine

17.08.2015

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1.    Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek od križišča Laniše proti Tunjicam

Izvajalec je od mostu navzgor proti Tunjicam začel s pripravo podlage za asfaltiranje, kar obsega zamenjavo ustroja ceste, obbetoniranje pokrovov jaškov na višino, LTŽ cestnih kap, … Hkrati se izvaja:

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Prav tako je izvajalec končal z kanalizacijo na odseku od OŠ Tunjice nazaj proti Kamniku, zato je pričel s polaganjem vodovoda. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Promet bo zaradi del moten. Dela potekajo pod popolno zaporo od 6.00 do 17.00 ure. Obvoz poteka preko Komende in Zadnjega vrha. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občanom in občankam ob trasi izgradnje ter občanom ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov. Občane naprošamo, da znotraj gradbišča in po obvozih vozijo umirjeno in s tem pripomorejo k zmanjšanju prašenja.

Izvajalec del in delavci se zahvaljujejo vsem krajanom, ki so v teh res vročih dneh, delavce na gradbiščih oskrbovali s hladno vodo in jim pomagali, da so lažje premagovali hudo vročino!

2.    Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Županje Njive

Izvajalec je v preteklem tednu izvedel pripravo za asfaltiranje ter asfaltiranje nosilne plasti. Sledi priprava podlage za asfaltiranje na delu Županjih Njiv od Calcita navzgor ter nato asfaltiranje nosilne in obrabne plasti na tem delu, nato pa sledi asfaltiranje obrabne plasti na delu Županjih Njiv od Kapelice navzgor.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občanom in občankam ob trasi izgradnje ter občanom ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov. Občane naprošamo, da znotraj gradbišča in po obvozih vozijo umirjeno in s tem pripomorejo k zmanjšanju prašenja.

3.    Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Most Podhruška

Obnova poškodovanega prepusta v naselju Podhruška pri stanovanjskem objektu Podhruška 3a poteka v skladu z načrti.

Oddelek za družbene dejavnosti

Z novim šolskim letom bodo lahko dijaki in udeleženci izobraževanja odraslih pridobili štipendijo za deficitarne poklice. S temi štipendijami se želi spodbujati vpise na programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Novi zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) prinaša novo vrsto štipendije za dijake in udeležence izobraževanja odraslih - štipendijo za deficitarne poklice. Štipendije bo možno pridobiti za srednje poklicno in tehniško izobraževanje (deficitarna področja) na programih s področja računalništva, strojništva, elektrotehnike, kemije, pa tudi na področju gostinstva in drugih programih, opredeljenih v Politiki štipendiranja. Skupna višina razpisanih sredstev za šolsko leto 2015/2016 znaša 1,2 milijona evrov, kar omogoča dodelitev do 1.000 štipendij. Štipendija za deficitarne poklice znaša 100 evrov mesečno. Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je na spletni strani www.sklad-kadri.si objavil razpis za pridobitev štipendije za poklice. Vloga za prijavo na razpis za dodelitev štipendije za deficitarne poklice bo objavljena v ponedeljek,  24. 8. 2015, ob 9. uri na spletni strani sklada. Od takrat dalje do porabe sredstev oziroma najdlje do vključno 30. 10. 2015 se lahko vlagatelji prijavijo na razpis.

S strani Rdečega križa Kamnik smo prejeli poročilo o izvedbo letovanj za socialno ogrožene otroke iz kamniške občine. Izvedena sta bila dva termina letovanj, in sicer na Debelem rtiču od 14. 7. do 24. 7. 2015 in v Savudriji od 24. 7. do 3. 8. 2015. V ta namen je Občina Kamnik  letos namenila 5.900 evorv.

Dela na vrtčevski enoti Pestrna so zaključena. Izveden je bil kvalitetni pregled izvedenih del (dokončana že pred rokom), zato se v tem tednu otroci vračajo v enoto.

Nadaljujejo se dela pri izvedbi atletskih površin na stadionu Prijateljstva v Mekinjah. Če bodo vremenske razmere dopuščale, bo izvajalec v tem tednu pričeli s polaganjem umetne mase (tartan). Izvajalec je začel s 4. fazo gradnje večnamenske stavbe na stadionu. Po končani izvedbi mora le ta pridobiti tudi ustrezno uporabno dovoljenje za celoten objekt. Vrednost del pri 4. fazi je približno 100.000 evrov.

V petek, 14. avgusta, je bil v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani občine objavljen javni razpis za energetsko sanacijo nekaterih objektov, ki so v lasti občine. Občina bo ponudniku, ki bo na podlagi točkovanja dosegel največ točk, na podlagi meril (neto znesek sedanje vrednosti prihrankov, odstotek udeležbe koncedenta na zagotovljenih in presežnih prihrankih, ponujena vrednost koncesijske dajatve, reference in ponujeni rok za izvedbo oziroma dokončanje del), podelila koncesijo za opravljanje pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov. S podelitvijo koncesije želi Občina Kamnik poskrbeti za pravočasno sanacijo dotrajanih energetskih sistemov ter s tem za objekte, ki so predmet javnega razpisa, zagotoviti pravočasno ogrevanje. Koncept koncesijske dejavnosti je naravnan tako, da Občini Kamnik ne sme povzročati stroškov oziroma mora le-te na račun prihrankov celo znižati.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo se udeležili usklajevalnega sestanka na Ministrstvu za kulturo zaradi usklajevanja gradiva k podaji končnega mnenja k Občinskemu prostorskemu načrtu Občine Kamnik. Ministrstvo za kulturo še vedno vztraja pri izdelavi analitičnega dela konservatorskega načrta za celotno mestno jedro Kamnik.

Za obravnavo in sprejem Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik na občinskem svetu potrebujemo še dve pozitivni končni mnenji to je mnenje Ministrstva za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja in Ministrstva za kulturo ter odločbo o  potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik na okolje.

Tudi v preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora imeli povečano število strank zaradi odmere. Vse občane obveščamo, da je osnova za izračun nadomestila Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Kamnik (Ur. l. RS, št. 100/2011, 99/2012) ter Sklep o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015 (Ur. l. RS, št. 94/2014). Podatki o nepremičninah, za katere je po Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik treba plačevati nadomestilo so vzeti iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije in so javno dostopni na internetnem naslovu http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl.

Oddelek za razvoj in investicije

Kmetijstvo tako v lokalnem kakor tudi v evropskem oziroma svetovnem oziru predstavlja dejavnost prihodnosti. Obenem predstavlja tudi dejavnost, soočeno s številnimi težavami. Na svetu namreč biva ena milijarda ljudi, ki nima dovolj hrane, druga milijarda pa se preobjeda. Poleg tega kmetijska proizvodnja še ni dovolj izpopolnjena, da bi potrošnikom zagotavljala zanesljivo ponudbo hrane po dostopnih cenah, omogočala kmetovalcem dostojno preživetje, upoštevajoč podnebne spremembe in trajnostno upravljanje naravnih virov, obenem pa poskrbela za podeželje in ohranjanje podeželskega gospodarstva. V prihodnosti bo tako glavni izziv razvitih držav, kako ustrezno prerazporediti hrano, preprečiti, da bi šla hrana v odpad, razviti nove tehnologije ter odpornejše sorte, spremeniti hrano za živali, izboljšati produktivnost pridelave, skrajšati pot živil, poskrbeti za ustrezno preskrbo s hrano, ki bo okusna in zdrava obenem ter podobno. Slovensko kmetijstvo bo potrebno v ta namen profesionalizirati, intenzivirati in specializirati, saj gre za izredno intenziven in zahteven sektor, kjer bi se morali udejstvovati najbolj sposobni in inovativni ljudje. Ker smo prepričani, da je tudi v našem lokalnem okolju nemalo posameznikov, ki v sodobnem kmetijstvu, usmerjenem zlasti v samooskrbo, ohranjanje avtohtonih sort in ekološko pridelavo, vidijo zanimivo poslovno priložnost, a morda potrebujejo spodbudo za njen zagon, želimo opozoriti na dva razpisa, ki trenutno potekata ravno z namenom spodbujanja kmetijske dejavnosti.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo »Javni razpis za pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2015«, z rokom prijave do 18. 9. 2015. Predmet omenjenega javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 12.000.000 evrov.

Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu na info točki Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 01 / 580 7792, faks 01 / 478 9206, e-naslov: aktrp@gov.si in tudi na info točkah Kmetijskega gozdarskega zavoda Slovenije.

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil »Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil na področju primarne pridelave kmetijskih proizvodov na območju Republike Slovenije«, z rokom prijave do 31.8.2015. Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil na področju primarne pridelave kmetijskih proizvodov na območju Republike Slovenije z namenom spodbujanja začetnih projektov na področju primarne kmetijske pridelave, razvoja kmetijstva in podeželja z vidika izboljševanja zaposlitvenih možnosti na podeželju, zmanjšanja proizvodnih stroškov, ohranjanja in izboljšanja naravnega okolja ter standardov za dobro počutje živali. Vlagatelj lahko pridobi posojilo največ do 100 odstotkov upravičene vrednosti projekta, vendar največ 250.000 evrov in ne manj kot 5.000 evrov. Skupna višina razpisanih posojil je 2.000.000 evrov. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani sklada http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo.

V preteklem tednu smo intenzivno skupaj z ostalimi strokovnimi službami zbirali podatke, ki jih potrebujemo za oblikovanje tehnične specifikacije za izvedbo skupnega javnega naročila za izbor izvajalca zavarovalnih storitev. Kot nosilec javnega naročila bomo v postopku skupnega javnega naročanja po pooblastilu zastopali še Vrtec Antona Medveda in Zdravstveni dom dr. Julija Polca. Predvidena objava skupnega javnega naročila bo v mesecu septembru. Glavni cilj skupnega javnega naročila je zmanjšanje stroškov posameznih premij  zaradi večje količine ter strokovna presoja upravičenost in smiselnosti posameznih zavarovanj pred objavo. Predvideva se izvedba javnega naročila za daljše obdobje, in sicer za 5 let.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali drzno tatvino na Cankarjevi cesti. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznana storilka pristopila do oškodovanca in izkoristila njegovo nepazljivost ter mu odtujila denarnico z denarjem in dokumenti. Z dejanjem si je neznana storilka pridobila okoli 600 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali kaznivo dejanje zlorabo uradnega položaja. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo. Ugotovili so, da je med nasproti vozečimi vozili prišlo do oplaženja z vzvratnimi ogledali. V nesreči ni bil nihče poškodovan.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo. Na kraju so ugotovili, da je voznik osebnega vozila zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v parkirano vozilo. V nesreči ni bil nihče poškodovan, povzročitelja pa so izdali plačilni nalog.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo v križišču za Volčji potok. Na kraju so ugotovili, da je voznik osebnega vozila zaradi neupoštevanja postavljene prometne signalizacije v križišču pri zavijanju levo izsilil prednost kolesarki, katera je pravilno peljala iz smeri Kamnika. V nesreči je bila kolesarka lahko telesno poškodovana povzročitelju je bil izdan plačilni nalog.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo na Cankarjevi cesti. Na kraju so ugotovili, da je neznani voznik neznanega vozila zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v parkirano vozilo ter s kraja odpeljal, ne da bi oškodovancu pustil podatke. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo zoper povzročitelja ob odkritju ustrezno ukrepali.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo na Ljubljanski cesti. Na kraju so ugotovili, da je voznik zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v parkirano vozilo ter nato s kraja odpeljal, ne da bi oškodovancu pustil podatke. Policisti so z zbiranjem obvestil izsledili povzročitelja  nesreče in mu izdali plačilni nalog.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo v Šmarci. Na kraju so ugotovili, da je voznik zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v parkirano vozilo ter nato s kraja odpeljal, ne da bi oškodovancu pustil podatke. Policisti so z zbiranjem obvestil izsledili povzročitelja  nesreče in mu izdali plačilni nalog.

Policisti so na Klavčičevi ulici obravnavali tatvino delov z vozila. Na kraju so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je neznanec iz parkiranega vozila znamke Renault Clio odtujil okrasne pokrova platišč. S tem je lastnika vozila oškodoval za okoli 100 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so na Sadnikarjevi ulici obravnavali tatvino kolesa. Na kraju so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je neznanec odtujil moško kolo belo-rdeče barve, znamke Scott, model Aspect 30. S tem je lastnika vozila oškodoval za približno 250 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo na Bakovniku. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dejanja je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec prišel do objekta, nasilno vstopil v objekt in pregledal notranjost. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so na ulici Matije Blejca obravnavali poškodovanje vozila. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dejanja je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec prišel do vozila in z neznanim ostrim predmetom prerezal vse štiri pnevmatike. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so na Starem gradu obravnavali tatvino vrat in stopnic. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dejanja je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec prišel objekta na Starem gradu ter odtujil lesena dvokrilna vrata in nekaj granitnih stopnic Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo na Novem trgu. Na kraju so ugotovili, da je neznani voznik neznanega vozila zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v parkirano vozilo ter s kraja odpeljal, ne da bi oškodovancu pustil podatke. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo zoper povzročitelja ob odkritju ustrezno ukrepali.

Policisti so na Novem trgu obravnavali tatvino dveh koles. Na kraju so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je neznanec odtujil žensko kolo bele barve s 24 prestavami znamke NAKAMURA in moško gorsko kolo s 24 prestavami, črne barve z napisom DIAMOND BACK. S tem je lastnika vozila oškodoval za približno 350  evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo na Perovem. Na kraju so ugotovili, da je neznani voznik neznanega vozila zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v parkirano vozilo ter s kraja odpeljal ne da bi oškodovancu pustil podatke. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo zoper povzročitelja ob odkritju ustrezno ukrepali.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z 21- letnikom iz Kamnika. Pri postopku je bil zasežen manjši zavitek neznane snovi bele barve za katerega se sumi, da gre za prepovedano drogo. Snov bo poslana v analizo. Zoper 21-letnika bodo policisti ustrezno ukrepali po pridobitvi analize.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z 33- letnikom iz Kamnika. Pri postopku je bil zasežen manjši zavitek neznane snovi bele barve za katerega se sumi, da gre za prepovedano drogo. Snov bo poslana v analizo. Zoper 21-letnika bodo policisti ustrezno ukrepali po pridobitvi analize.

Policisti so obravnavali vlom v kočo na planini Kisovec. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dejanja je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v času treh tednov prišel do objekta, nasilno vstopil v objekt in pregledal notranjost ter iz objekta odtujil led luči ter akumulator. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so na Sadnikarjevi ulici obravnavali tatvino kolesa s pomožnim motorjem. Na kraju so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je neznanec odtujil kolo s pomožnim motorjem Rog Pony express, rdeče-bele barve. S tem je lastnika vozila oškodoval za okoli 250  evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

 


<< Nazaj | Novice