Mali grad

T e D n i (K) Občine

17.06.2019

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se izvaja po odsekih, zajema pa vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

Dela so potekala na območju Soteske in Markovega. V tem tednu je predvideno nadaljevanje gradnje komunalne infrastrukture na omenjenih območjih.

Usposabljanje za mestne menegerje

V mesecu maju in v začetku junija 2019 je v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Javne agencije SPIRIT Slovenija ter DOBA Fakultete, potekalo izobraževanje za mestne menegerje. Udeležilo se ga je 23 oseb iz različnih občin Slovenije, med njimi tudi Občine Kamnik.

Namen izobraževanja je bil razvoj kompetenc mestnih menegerjev za lažje upravljanje mestnih središč s ciljem obuditve središč (upravljanje mestnih središč, digitalna transformacija kulturne dediščine, strateški menegment mestnih središč in spodbujanje podjetništva, inoviranje in trženje mestnih središč, komuniciranje za obuditev mestnih središč) in zagotovitve trajnostnega razvoja za kakovostno bivanje prebivalcev in obiskovalcev.

Slavnostna podelitev certifikatov udeležencem usposabljanja za mestne menegerje je bila 13. junija 2019 na Ljubljanskem gradu. Dogodka se je v imenu Občine Kamnik udeležil podžupan dr. Jernej Markelj skupaj s prejemnico certifikata višjo svetovalko za gospodarske javne službe
Liljano Juhart Mastikosa. 

Oddelek za družbene dejavnosti

Na Osnovni šoli 27. julij Kamnik se je v petek, 14. junija 2019, odvijala valeta, ki ji je prisostvoval tudi župan Matej Slapar skupaj z županom Občine Komenda Stanislavom Poglajnom in ravnateljico Osnovne šole 27. julij Kamnik Jasno Lampe.

Od osnovnošolskih klopi so se poslovili Uroš, Tomaž, Amar in Alan, ki so med drugim dejali: »Dragi starši, velik HVALA. Da danes uspešno zaključujemo osnovno šolo, gre velika zasluga vam. Prosimo, pozabite na vse slabe trenutke, ki so se nam pripetili, in si za vedno zapomnita lepe, ki smo jih bili deležni. Dragi prijatelji, z vami je bilo res lepo, skupaj smo se smejali, se družili in se veliko naučili. Ne smemo pa pozabiti, da smo marsikdaj tudi kakšno ušpičili. Ostanite naši prijatelji za vedno. Zahvaliti se moramo vam dragi učitelji, za znanje, ki ste ga predali, in za vse lepe in spodbudne besede, ki ste nam jih namenili v teh let. Nam vlivali poguma in nam pomagali zapisati zaključek v našo osnovnošolsko knjigo. Knjiga, ki jo bomo odprli jutri pa je je popisana z vrednotami, ki jih bomo skrbno čuvali. Hvala.«

Lepo popotnico so jim namenili tudi oba župana in ravnateljica, ki jim je podelila zaključna spričevala. Obljubo, da bodo skrbno čuvali ključ, pa so z izpolnjenimi nalogami izrekli osmošolci, ki so se prav lepo zabavali ob tako imenovani predaji ključa.

Kot je to že navada, so nam učenci pripravili prikupno prireditev, tokrat z naslovom Gremo mi po svoje. Ob zaključku druženja je sledila še torta presenečenja, v katero so devetošolci Uroš, Tomaž, Amar in Alan z veseljem zarezali in se ponosno, z mislijo na pomembno prelomnico, na srednjo šolo, podali v poletne mesece.

V petek, 14. junija 2019, je v Gostilni Repnik potekal Antonov žar izziv, ki ga je pripravilo podjetje Meso Kamnik d. d. Župani sosednjih občin, Kamnika, Komende, Trzina in Mengša, župan Občine Domžale se je opravičil, a so za Občino Domžale pekli predstavniki podjetja Meso Kamnik, so se preizkusili kot žar mojstri, zmagal pa je župan Občine Trzin.

Dogodek je bil povezovalen, saj je združeval in povezoval sosednje občine, in dobrodelen. Žare, na katerih so dobrote pekli župani, ter mesnine Anton in pakete sponzorskih izdelkov so po dogodku donirali družinam pomoči potrebnih in socialnim institucijam iz petih omenjenih občin.

Oddelek za urejanje prostora

S sklepom št. 3505-4/2019-5/1, ki ga je dne 29. 5. 2019 sprejel župan Občine Kamnik, se je začel postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik št. 3 za namen spremembe namenske rabe, ki bo omogočala opravljanje dejavnosti pridobivanja mineralnih surovin na razširjenem območju kamnoloma Stahovica. V skladu  s 108. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) se izhodišča za spremembe in dopolnitve OPN oblikujejo v sodelovanju z nosilci urejanja prostora in drugimi udeleženci urejanja prostora, vključno z zainteresirano javnostjo.

Da bi omenjeno sodelovanje omogočili že v zgodnji fazi postopka, vabimo pristojne nosilce urejanja prostora in zainteresirano javnost na posvet, ki bo potekal v četrtek, 20. junija 2019, ob 16. uri v sejni dvorani Občine Kamnik (drugo nadstropje). Na posvetu bomo udeležence seznanili z izhodišči za spremembe in dopolnitve OPN Kamnik za potrebe širitve kamnoloma Stahovica, pojasnili oziroma odgovorili na morebitna vprašanja ter v razpravi z udeleženci pridobili njihova stališča in predloge. Na posvetu zbrani predlogi in pripombe bodo skupaj z drugimi strokovnimi podlagami obravnavani pri pripravi osnutka sprememb in dopolnitev OPN Kamnik št. 3. Vljudno vas vabimo k udeležbi in produktivni razpravi.

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo ter odločb za odmero komunalnega prispevka.

Na podlagi veljavne zakonodaje podlagi  to je 179. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in  191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino. Obrazec je dostopen na povezavi: https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

V prostorih Občine Kamnik poteka do vključno 1. 7. 2019 javna razgrnitev  dopolnjenega osnutka SD OPPN B11 Titan – Svit št. 2. Ogled dopolnjenega osnutka SD OPPN B11 Titan – Svit št. 2 je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje, v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi: http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

Oddelek za razvoj in investicije

Blejski vodni festival

Na Bledu je v četrtek, 13. in petek, 14. junija, potekal mednarodni festival  z naslovom Blejski vodni festival. Glavni namen dogodka je ozaveščanje širše javnosti o perečih problemih voda, tako v Sloveniji, kot tudi na drugih predelih sveta, nuditi rešitve in delati na razvoju.

Eden od panelov je bil namenjen vodam v Kamniško-Savinjskih Alpah. Potekal je v organizaciji Jamarskega kluba Kamnik in Občine Kamnik. Spregovorili smo o pomenu in vlogi vode za človeštvo, odnosu ljudi do vode in ogroženosti vodnih virov. Predstavljeni so bili izsledki analiz vodnih virov v sredogorju in vznožju Kamniško Savinjskih Alp, ki so nastali  v okviru projekta Vodne zgodbe Kamniško Savinjskih Alp ter vodna pot, ki bo povezovala izvire med seboj. Na panelu je poleg župana Občine Kamnik Mateja Slaparja sodeloval tudi župan Občine Cerklje na Gorenjskem Franc Čebulj. Še posebej smo bili veseli sodelovanja župana Občine Železna Kaplja Franca Josefa Smrtnika. Panelu se je pridružil tudi župan Občine Bled Janez Fajfar. Vodni tokovi se ne ravnajo po občinskih niti po državnih mejah, zato je nujno, da vse občine na območju Kamniško Savinjskih Alp tesno sodelujemo pri zaščiti naših voda.

Dogodka se je udeležil tudi certificirani vodni somelje Hanuel Kim iz Južne Koreje, ki je predstavil strokovni vidik o vodi, sledila pa je vodena degustacija izvirskih vod. Degustirale so se naslednje vode iz območja Kamniško Savinjskih Alp: Jezerska slatina, voda iz izvira Studenca na Ravnah, voda iz izvira v Podlebelci, voda iz Malega izvirka v Kamniški Bistrici, Snoviška voda oz. termalna voda iz Vasenega. Poleg teh izvirskih vod smo za degustacijo dodali tudi vodo iz vodovoda Bled ter vode, ki so v preteklih letih zmagale na degustacijah (vode iz Bohinja, Laškega in Jesenic). Tokrat je največ glasov prejela voda iz izvira Studenca na Ravnah, to je v občini Jezersko.

Svetovanje potencialnim in obstoječim podjetnikom v KIKštarterju

Občina Kamnik v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije na sedežu Zadruge KIKštarter center na lokaciji Fužine 134 v Kamniku, 2x mesečno, v ponedeljek od 8. do 15. ure zagotavlja storitev Svetovanje potencialnim in obstoječim podjetnikom. Slednja obsega naslednje: nove in izboljšane storitve podjetniškega svetovanja in informiranja s področja podjetništva, državne pomoči in drugih področij za reševanje podjetniških izzivov, namenjene potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem, storitve svetovalnega centra INFO PIKA GZS, ki omogoča različne poslovne informacije, strokovno pomoč potencialnim podjetnikom v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje Kamnik, zlasti informiranje in svetovanje za vključitev na trg dela, strokovne ekskurzije za mlade podjetnike doma ali v tujini, spodbujanje učencev v osnovnih šolah v Občini Kamnik ter dijakov v Gimnaziji in Srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik k podjetniškemu razmišljanju ter k vstopu v podjetništvo, svetovanje potencialnim in obstoječim podjetnikom o različnih finančnih spodbudah države ter individualno in/ ali skupinsko podjetniško svetovanje oziroma informiranje, prilagojeno specifičnim potrebam strank. Vsi potencialni in obstoječi vljudno vabljeni h koriščenju zgoraj navedenih storitev.

Sistem izposoje električnih koles v Kamniku

Po prvem tednu delovanja sistema izposoje električnih koles se postajam pri avtobusni postaji Kamnik, glasbeni šoli in Qlandiji pridružujeta še postaji pri Domu kulture Kamnik in pri pošti na Duplici. Na petih postajah je uporabnikom na voljo 25 električnih koles.

V sistem je registriranih že 160 uporabnikov.

Policijska postaja Kamnik

TATVINA IZ ODKLENJENEGA VOZILA

V Srednji vasi je neznanec iz odklenjenega vozila izvršil tatvino orodja in zaščitne opreme. Sledi kazenska ovadba na pristojno sodišče. 

TATVINA KOLESA V MOSTAH

Občan iz Most je obvestil policiste o tatvini kolesa izpred gasilskega doma. Pogumni občan se je sam zapeljal za storilcema, ki sta kolo odvrgla v Topolah. Policisti smo storilca nato prijeli v Trzinu. Sedi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno sodišče.

INTERVENCIJA NA OŠ VENCLJA PERKA V DOMŽALAH   

Na OŠ Venclja Perka se je zglasil nekdanji učenec šole, ki je na šoli pretepel in poškodoval učitelja. Postopek prevzeli policisti policijske postaje Domžale, ki so zoper storilca odredili pridržanje.

PROMETNA NESREČA V QLANDIJI

V Qlandiji se je zgodila prometna nesreča z materialno škodo in pobegom voznika s kraja prometne nesreče, v kateri je voznik trčil in poškodoval vodni hidrant. Policisti so z zbiranjem obvestil in ogledom vozila izsledili voznika ter mu izdali plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.

PREPOVED PRIBLIŽEVANJA PARTNERKI

Policisti smo bili v Kamniku obveščeni o nasilju v družini, kjer je partner v stanovanjski hiši svoji partnerici grozil jo žalil. Ker gre za ponavljajoča se dejanja s strani kršitelja in se je oškodovanka zaradi tega počutila ogrožena in prestrašena, je bilo po zbranih obvestilih na podlagi 60. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije odrejena prepoved približevanja. Sledi kazenska ovadba na pristojno sodišče.

TATVINA MOBILNEGA TELEFONA 

V Komendi je neznani storilec na prireditvenem prostoru v športni hali Komenda izvršil tatvino mobilnega telefona znamke Samsung S8 in ga odnesel neznano kam. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

PROMETNA NESREČA V KAMNIKU

V Kamniku se je zgodila prometna nesreča z materialno škodo, v kateri sta oba udeleženca izpolnjevala pogoje za vožnjo v cestnem prometu in sta se sama dogovorila o nastali manjši materialni škodi. Na kraju je bilo izdano obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreče.

VINJEN VOZNIK V MOSTAH

V Kamniku je bil ustavljen voznik osebnega avtomobila, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, zaradi česar mu je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da ima voznik 0.83 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

PONAREJEN BANKOVEC  NLB KAMNIK

Policisti smo bili s strani zaposlene na Novi ljubljanski banki obveščeni o ponarejenem bankovcu za 50 evrov, s katerim je oškodovanka opravila polog gotovine, pri čemer pa je bankomat zaznal, da je bankovec ponarejen. Po opravljeni analizi sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo

V DOMŽALAH ZGORELO VOZILO  

V Domžalah je zaradi tehnične napake zagorelo vozilo, ki ga je lastnik želel prepeljati na servis, a mu to ni uspelo. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Domžale so vozilo pogasili. Tuja krivda je bila izključena.

NAJDEN DENAR NA BANKOMATU   

Občanka se je zglasila na policijsko postajo in prinesla denar, ki ga je našla 14. 6. 2019 na bankomatu v Stranjah. Napisan je bil zapisnik o najdenih stvareh, občan/ka, ki je pozabil/a denar, pa se lahko zglasi na Policijski postaji Kamnik in denar prevzame.

NAJDEN DENAR NA MOČNIKOVI ULICI

Občanka se je zglasila na policijsko postajo in prinesla denar, ki ga je našla 14. 6. 2019 na Močnikovi ulici v Kamniku. Napisan je bil zapisnik o najdenih stvareh, občan/ka, ki je pozabil/a denar, pa se lahko zglasi na Policijski postaji Kamnik in denar prevzame.

INTERVENCIJA V LOKALU

V lokalu na območju Kamnika so policisti obravnavali intervencijo, kjer je moški kršil javni red in mir s tem, da je vpil in s pestjo udaril zaposleno, ki je utrpela lahke telesne poškodbe. Kršitelju bo izdan plačilni nalog zaradi kršitve Zakona o javnem redu in miru in podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

PROMETNA NESREČA Z UDELEŽBO MOTORISTA 

Na regionalni cesti Kamnik-Ločica, med naseljem Špitalič in Belo, je bila obravnavana prometna nesreča, do katere je prišlo zaradi neprilagojene hitrosti voznika motornega kolesa, ki je padel po vozišču in se telesno poškodoval. Sledi plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.


<< Nazaj | Novice