Mali grad

T e D n i (K) Občine

17.06.2013

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Na Ministrstvo za finance je bilo posredovano poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna Občine Kamnik za obdobje 1. 1. 2013 do 31. 5. 2013. Zaradi številnih prireditev ob koncu preteklega tedna, je bilo izdanih več odločb za enkratno podaljšanje obratovalnega časa gostinskih lokalov ter soglasij za prodajo na premičnih stojnicah.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklem tednu je bila podpisana kupoprodajna pogodba s katero je Občina Kamnik odkupila del nogometnega igrišča NK Virtus na Duplici in pripadajoči objekt. Izvedena je bila že primopredaja navedenih nepremičnin tako, da jih bo možno v čim krajšem  času oddati v uporabo klubom, društvom, javnim zavodom in posameznikom.

Ker gre za kompleks nepremičnin namenjenih športni dejavnosti, bo Občina le-te predala v upravljanje Zavodu za turizem in šport v občini Kamnik. Navedeni Zavod bo moral pri upravljanju upoštevati sklep Občinskega sveta Občine Kamnik, ki ga je le-ta sprejel na majski seji in določa, da mora upravljalec za uporabo predmetnih  nepremičnin sprejeti pravilnik, ki bo določal ceno in prednostno pravico uporabe igrišča za klube in društva s sedežem v občini Kamnik. K najemni pogodbi za oddajo v najem pa mora dati soglasje Občinski svet Občine Kamnik.

Oddelek za družbene dejavnosti

Ob športnem igrišču v Šmartnem je bila odstranjena dotrajana in nevarna ograja in bo nadomeščena z novo.

Z gradbeni deli se je pričelo tudi na Pšajnovici, kjer se bo uredilo športno igrišče. Ob igrišču se bo uredila tudi ustrezna površina z otroškimi igrali za najmlajše obiskovalce.

Z upravljavci telovadnic in predstavnikom Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik so bile pregledane vse prispele vloge za njihov najem v šolskem letu 2013/14. Dokončen razpored bo v najkrajšem možnem času poslan vsem prijaviteljem. Ob tem vse prijavitelje še enkrat obveščamo oziroma opozarjamo, da je za sklenitev pogodbe za najem telovadnice pogoj, da imajo do 1. avgusta 2013 v celoti poravnave vse obveznosti iz naslova koriščenja telovadnic v šolskem letu 2012/13.

Z organizatorjem projekta Žogarija smo se dogovorili, da se bo v šolskem letu 2013/14 ta projekt odvijal tudi v  Kamniku. Namen in cilj Žogarije je preko športa in spremljajočih vzgojnih dejavnosti krepiti povezovanja, prijateljstva in sožitja med mladimi. Prav tako je namen tudi razvijanje in spodbujanje strpnosti, fair-play-a v tekmovalnem delu, nastopih navijaških skupin, v druženju in zabavi s pevskimi in plesnimi nastopi. V projektu bodo sodelovale vse kamniške osnovne šole (otroci stari 7 do 10 let skupaj z učitelji). Projekt se bo odvijal v mestnem središču na Glavnem trgu.

Na javni poziv za dodelitev sredstev za sofinanciranje nakupa akumulatorskih baterij za akumulacijo električne energije za potrebe planinskih koč se je prijavilo Planinsko društvo Kamnik. Planinsko društvo bo za omenjeni nakup prejelo sredstva v višini 7.000 evrov, sredstva pa so namenjena za nakup AKU baterij za planinsko kočo na Kamniškem sedlu.

Na javnem  razpisu za sofinanciranje poletnega festivala, je bilo s strani komisije izbrano Kulturno društvo Priden možic, programom »Kamfest«, ki se bo odvijal v času od 9. 8. do 18. 8. 2013 na različnih lokacijah mesta Kamnika. Občina Kamnik bo festival »Kamfest« sofinancirala v višini 50.000 evrov.

V sklopu sofinanciranja kulturnih programov/projektov Občine Kamnik, nekatera društva že zaključujejo svoje prijavljene programe, za katera se jim v skladu s pogodbo sredstva tudi izplačujejo.

Ministrstvo za kulturo je predstavilo osnutek Nacionalnega programa za kulturo 2014-2017. Nacionalni program za kulturo je strateški dokument razvojnega načrtovanja kulturne politike in njegova priprava  je zakonska dolžnost ministrstva, pristojnega za kulturo. Nacionalni program za kulturo 2014-2017 opredeljuje cilje in prioritete na vseh področjih umetnosti in kulture ter  od lokalnih skupnosti pričakuje, da na podlagi nacionalnega programa tudi sami sestavimo primerljivi strateški dokument lokalnega kulturnega razvoja, glede na specifične potrebe in danosti. Delovna skupina, ki pripravljamo Strategijo razvoja za kulturo v občini Kamnik, bomo še naprej aktivno sodelovali pri predlogih, mnenjih pri javni obravnavi nacionalnega programa in seveda pri tem upoštevali specifiko občine Kamnik. Nacionalni program za kulturo in posledično tudi Strategija razvoja kulture Občine Kamnik se dotika vseh kulturnih področij kot so: knjiga, uprizoritvene umetnosti, ljubiteljska kulturna dejavnost, glasbena umetnost, likovna umetnost, kulturna dediščina, arhivska dejavnost,…

Prav tako se pripravlja Strategija razvoja na področju mladih v občini Kamnik, ki pokriva področja mladinskih politik kot so preživljanje prostega časa in družbeno-kulturnih dejavnosti, kulturna politika, politika izobraževanja in usposabljanja, ki spodbuja vključevanje mladih, politika mobilnosti in mednarodnih izmenjav,…

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu v časopisu Dnevnik in na internetni strani Občine Kamnik objavili Javno naznanilo za  ponovno javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Občinskega prostorskega načrta občine Kamnik, ki ga je izdelala družba Locus, prostorske informacijske rešitve, d.o.o., Ljubljanska 76, Domžale in Okoljsko poročilo z dodatkom za presojo sprejemljivosti izvedbe posegov na varovana območja, ki ga je izdelala družba Lučka, okoljske in prostorske študije, Vanja Šendlinger s.p., Finžgarjeva ulica 12, Radenci, podizvajalec Matrika ZVO d.o.o., Stegne 21c, Ljubljana.

Javna razgrnitev bo potekala od torka, 18. junija 2013 do vključno četrtka, 1. avgusta 2013. Gradivo dopolnjenega osnutka OPN bo na ogled v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje, ob ponedeljkih in torkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8. do 13. ure.

V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, in sicer v sredo, 26. junija 2013, s pričetkom ob 17. uri, v Domu kulture Kamnik.

Način in rok za podajanje pripomb in mnenj

V času javne razgrnitve in obravnave lahko vsi zainteresirani podajo pripombe in predloge na razgrnjen dopolnjen osnutek. Pripombe in predlogi se lahko posreduje:

Rok za oddajo pripomb in predlogov k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku poteče zadnji dan javne razgrnitve.

Župan Občine Kamnik je dne 26. februarja 2008 Sprejel sklep o začetku priprave OPN, ki ga je bilo potrebno pripraviti skladno z metodologijo in vsebino podzakonskih predpisov, ki natančno predpisujejo način in postopek priprave. V začetku leta 2009 je Občina Kamnik k osnutku OPN pridobila smernice nosilcev urejanja prostora in hkrati prejela tudi odločbo, da je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje ter posledično izdelati okoljsko poročilo (za razliko od prvotnega postopka, po katerem postopka CPVO ni bilo potrebno izvesti). Smernice je posredovalo 28 izmed 37 nosilcev urejanja prostora, 12 nosilcev je zamudilo zakonsko predpisan rok.

Številni nosilci urejanja prostora so v smernicah postavili zahteve po dodatnih strokovnih podlagah, ki bi jih Občina Kamnik morala pripraviti v okviru sprejemanja OPN, med njimi tudi takšne, ki jih je dolžna zagotoviti država, pa jih zaradi lastnih slabih ali neobstoječih evidenc ne more (npr. strokovne podlage s področja poplavne varnosti).

Občina mora pri pripravi občinskih prostorskih aktov in pri vodenju postopkov spoštovati sprejeto zakonodajo ter priporočila pristojnega ministrstva za prostor. Tako ZUreP kot tudi sedaj veljavni ZPNačrt v temeljnih načelih usmerjata prostorski razvoj naselij na obstoječe proste, degradirane in nezadostno izkoriščene površine znotraj obstoječih naselij, pri čemer ima prenova prednost pred novogradnjo. Večje število pobud občanov za spremembo namenske rabe prostora, ki smo jih na Občino Kamnik prejeli v zadnjih letih, je bil v nasprotju s tem temeljnim načelom, saj pobude segajo izven začrtanih območij stavbnih zemljišč obstoječih naselij, ki pa imajo po večini še dovolj prostega stavbnega fonda znotraj območij naselij. V fazi pridobivanja smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora in usklajevanja prejetih pobud z njimi se je izkazalo, da državni nosilci urejanja prostora, kljub težnjam občine oziroma lokalnega prebivalstva po širitvi stavbnih zemljišč na nezazidane robove naselij in izven, s takšnimi posegi oziroma spremembami namenske rabe zemljišč ne soglašajo. Občina je na podlagi izdelanih strokovnih podlag skušala celovito začrtati prostorski razvoj naselij ter tudi spremeniti mejo naselja v primerih, ko je bila le ta v preteklih letih načrtovana neskladno s sedanjimi razvojnimi prioritetami. V tem sklopu je občinska strokovna služba in izvajalec v celoti tudi evidentirala, digitalizirala in pregledala pobude občanov za pripravo OPN. V kolikor so bile pobude občanov skladne z usmeritvami iz strateškega dela OPN, lokalnimi razvojnimi cilji ter v okviru novih usklajenih mej naselij, je občina skušala te pobude upoštevati ter jih ustrezno utemeljiti. V nadaljevanju se bo potrebno s pristojnim nosilcem urejanja za področje prostora uskladiti glede posameznih, za občino pomembnih sprememb, tako da bo na teh lokacijah mogoče pridobiti pozitivna mnenja. Pričakovati pa je, da bodo v nadaljnjih fazah takšne spremembe potrebovale še dodatne utemeljitve za spremembo namenske rabe prostora v smislu podrobnejših podlag, zasnov in obrazložitev načrtovanih posegov na predlaganem območju.

Pomembna vsebina pri pripravi OPN Občine Kamnik je hidrološko hidravlična študija, ki določa razrede poplavne nevarnosti. Na podlagi študije se v OPN predvidijo ukrepi pred poplavami, študija pa je pomembno izhodišče tudi pri pripravi okoljskega poročila. Smernice ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, so podale določene usmeritve, ki poleg predpisov določajo sprejemljivost oziroma nesprejemljivost posegov na kmetijska zemljišča. Za potrebe utemeljevanja posegov na kmetijska zemljišča je bil izdelan elaborat na podlagi veljavne metodologije, ki predstavlja izhodišče za nadaljnjo pripravo OPN in proces utemeljevanja v postopku usklajevanja s pristojnim ministrstvom za kmetijstvo.

Dne 3. 11. 2011 je bila ministrstvu, pristojnemu za okolje, sektor za CPVO, poslana vloga za pridobitev mnenja o ustreznosti okoljskega poročila in o sprejemljivosti vplivov OPN na okolje. Ministrstvo je v nadaljevanju pozvalo pristojne organe in organizacije, da z vidika svojih pristojnosti podajo mnenje k okoljskemu poročilu. Mnenja o ustreznosti okoljskega poročila (skladno z Zakonom o varstvu okolja - ZVO) do trenutka začetka prve javne razgrnitve ni prejela. S tem je potekel zakonsko določen rok 30 dni, kjer se po 42. členu ZVO šteje, da v kolikor ministrstvo pripravljavca ne obvesti o potrebnih dopolnitvah, šteje, da je okoljsko poročilo ustrezno. Občina je zato nadaljevala s postopkom priprave OPN in dopolnjeni osnutek OPN in okoljsko poročilo javno razgrnila.

Občina Kamnik je dne, 13. 4. 2012, prejela obvestilo Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Direktorata za okolje, Sektorja za celovito presojo vplivov na okolje (št. 35409-7/2010/16 z dne 4. 4. 2012) da okoljsko poročilo za OPN Kamnik ni ustrezno ter da ga je potrebno dopolniti. Občinski svet Občine Kamnik je dopolnjeni osnutek OPN že obravnaval in ga tudi sprejel na 14. seji dne, 25. 4. 2012. Dopolnjeni osnutek OPN je bil tudi javno razgrnjen (v nadaljevanju: prva javna razgrnitev) v času od 17. maja 2012 do vključno 19. junija 2012.

Na razgrnjen dopolnjen osnutek OPN  v času prve javne razgrnitve je občina prejela 495 pripomb. Občina je sprejela stališča do pripomb iz javne razgrnitve, ki so javno objavljena na spletni strani Občine Kamnik.

Občina Kamnik se je odločila, da bo zaradi sprememb, ki so posledica sprejetih stališč do pripomb, zaradi usklajevanja spremembe v postopku celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) ter zaradi sprememb, ki so posledice novih izdelanih strokovnih podlag in predvsem zaradi težnje po kar najboljši obveščenosti javnosti s predlaganimi rešitvami, nov dopolnjen osnutek OPN še enkrat  posredovala v javno razgrnitev.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so imeli v Kamniku postopek s 44-letnim voznikom osebnega avtomobila. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.92 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Kršitelju je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje in bo zoper njega podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Obveščeni smo bili o tatvini goriva na bencinskem servisu v Kamniku. Policisti so na kraju ugotovili, da je neznani voznik z vozilom znamke VW Golf, črne barve, natočil gorivo in odpeljal, ne da bi plačal. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Policisti so obravnavali vlom v poslovne prostore v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec preko noči vlomil v poslovne prostore in iz notranjosti odtujil cigarete in alkoholne pijače. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za približno 1000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z dvema 21-letnicama in 18-letnikom. Pri postopku je bilo vsem trem zaseženo več PVC samozapiralnih vrečk, v katerih se je nahajala neznana snov zeleno-rjave barve in dva ročno zvita cigareta z neznano zeleno-rjave barve za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo. Zoper vse tri kršitelje bo izdala Odločba v hitrem postopku.

Policisti so obravnavali vloma v osebna avtomobila v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec preko noči z razbijanjem stekla na osebnih avtomobilih vlomil v dve vozili in iz njih odtujil fotoaparat, športna oblačila in športno torbo. Z dejanjem je oškodovance oškodoval za približno 1500 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku. Policisti so na kraju ugotovili, da je 74-letni voznik osebnega vozila zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji z vozilom trčil v spredaj vozeč osebni avtomobil, ki ga je pravilno vozil 22 letnik. V prometni nesreči je nastalo za okoli 1000 evrov materialne škode. V prometni sta 22-letnik in sopotnica v vozilu udeleženca prometne nesreče utrpela lahke telesne poškodbe in sta bila oskrbljena v ZD Kamnik. Policisti so povzročitelju izdali plačilni nalog.

Policisti so v popoldanskem času odvzeli prostost 36- in 33- letniku iz Ljubljane, katera sta utemeljeno osumljena storitve kaznivega dejanja vloma v poslovni prostor. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da sta 36- in 33- letnik 16. 6. 2013 v popoldanskem času vlomila v poslovne prostore podjetja v Kamniku, od koder sta odtujila več evro palet. Pri dejanju ju je opazila odgovorna oseba, ki je poklicala policijo, ki so na kraju osumljena prijeli in jima odvzeli prostost. Z dejanjem sta osumljena oškodovala podjetje za okoli 1500 evrov. Policisti bodo zoper oba podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo.

 


<< Nazaj | Novice