Mali grad

T e D n i (K) Občine

17.02.2020

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacije ceste Praproče

Zaradi poškodb in usadov na občinski cesti Ravne-Praproče poteka sanacija poškodovanega vozišča. Sanacija zajema zamenjavo ustroja, temeljenje voziščne konstrukcije, utrditev brežin, odvodnjavanje in asfaltiranje ceste.  Sanacijo izvaja Komunalno podjetje Kamnik. Po terminskem planu bodo dela zaključena v tem mesecu.

Sanacija plazu Ravne

Sanacija plazu v kraju Ravne pri Šmartnem je v zaključni fazi. Izvaja se gradnja podporne konstrukcije pod občinsko cesto, katere temeljenje sega 4,2 metra v globino. Sanacijo plazu izvaja Komunalno podjetje Kamnik. Po končanih delih sledi ureditev ceste.

Oddelek za družbene dejavnosti

Občina Kamnik obvešča, da je v času od 13. 2. 2020 do 13. 3. 2020 odprt Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Kamnik za leto 2020. Občina bo sofinancirala programe in projekte, ki spodbujajo udejstvovanje mladih na način, da spodbujajo njihovo neformalno izobraževanje, raziskovalno delo ter nasploh delujejo preventivno ter s tem posledično tudi prispevajo k zmanjšanju različnih odklonskih vedenj med mladimi.

Upravičeni prijavitelji so neprofitne organizacije, zavodi, društva, zveze društev oziroma organizacije, ki so nosilci programov (dejavnosti) in projektov, namenjenim mladim med 15. in dopolnjenim 29. letom starosti, ki delujejo na območju Občine Kamnik (obvezno dokazilo: kopija odločbe o vpisu v register). Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za leto 2020 znaša 15.000,00 evrov.

Celotno razpisno dokumentacijo si lahko ogledate na uradni spletni strani občine Kamnik, in sicer na povezavi tukaj.

Oddelek za urejanje prostora

Na podlagi sklenjene pogodbe za izvedbo agromelioracijskih del na komasacijskem območju Drnovo so izvajalci tudi v preteklem tednu nadaljevali z deli vzpostavitve novih poljskih poti. Umestitev novih poti se bo izvajala predvidoma do marca 2020.

Geodetska uprava Republike Slovenije je pripravila Poročilo o prejetih pripombah na javno razgrnjen predlog modelov vrednotenja in poskusno izračunane vrednosti ter stališča do njih (v nadaljevanju Poročilo), s katerim zaključuje postopek javne razgrnitve ter obravnave pripomb. Ob upoštevanju prejetih pripomb in predlogov, ki so izpolnjevali merila množičnega vrednotenja, je Geodetska uprava Republike Slovenije predlog modelov vrednotenja, ki je bil javno razgrnjen, dopolnila in pripravila končni predlog modelov vrednotenja nepremičnin. Na podlagi tako dopolnjenega končnega predloga modelov vrednotenja bo Geodetska uprava Republike Slovenije pripravila predlog Uredbe o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin in ga posredovala v obravnavo in sprejem Vladi Republike Slovenije.

Poročilo si lahko, skupaj s stališči organa, ogledate na naslednjih povezavah https://www.mvn.e-prostor.gov.si/ in https://www.mvn.e-prostor.gov.si/postopki/sprejem-in-obdelava-pripomb/#c1983.

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo ter odločb za odmero komunalnega prispevka. Na podlagi veljavne zakonodaje podlagi, to je 179. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15), morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino. Obrazec je dostopen na LINK https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora

Oddelek za razvoj in investicije

Mladinski parlament Alpske konvencije - obisk dijakov GSŠRM

V torek, 11. februarja 2020, so Občino Kamnik obiskali dijaki Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra. Spremljali sta jih učiteljici Renata Capuder Mermal in Rafaela Kožlakar. Dijaki se namreč vsako leto udeležijo Mladinskega parlamenta alpske konvencije (YPAC), kjer diskutirajo o različnih temah, ki so pomembne za prihodnost alpskega prostora.

YPAC predstavlja platformo za medkulturni dialog in mreženje med mladimi z območja Alp. Mladi se lahko neposredno seznanjajo z odprtimi alpskimi vprašanji. V projektu sodeluje 10 šol iz sedmih alpskih držav z namenom, da udeleženci s simulacijo parlamenta spoznavajo delovanje demokratičnega instrumenta odločanja. Vsako leto gostuje v drugi državi. Letos bo zasedanje potekalo v začetku marca v Nemčiji, v Rosenheimu.

Letošnja krovna tema je Trajnostni razvoj v Alpah s štirimi podtemami:

1. Odpadne in pitne vode

2. Zmanjšanje neenakosti

3. Odgovorna potrošnja in proizvodnja

4. Življenje na podeželju

V sklopu priprav dijaki želijo pridobiti čim več informacij, med drugim to, kaj v zvezi z navedenimi temami izvaja Občina Kamnik. Na Občino Kamnik so naslovili različna vprašanja o posameznih podtemah, predvsem z vidika kako podobne težave (če jih sploh ima) rešuje kamniška občina oziroma, če deluje preventivno ter kakšni so ukrepi. V zvezi s temami so na vprašanja ob obisku kamniških dijakov odgovarjali predstavniki različnih oddelkov občinske uprave.

Več informacij o projektu YPAC najdete na povezavi: https://ypac.eu/.

Natečaj za mednarodno arhitekturno nagrado »Constructive Alps/Konstruktivne Alpe«

Natečaj Constructive Alps/Konstruktivne Alpe« že petič razpisujeta Švicarska konfederacija in Kneževina Lihtenštajn. Rok za oddajo natečajnega prispevka je 14. marec 2020. Namen mednarodne arhitekturne nagrade je povezati države alpskega prostora in prispevati k uresničevanju Alpske konvencije in k trajnostnemu razvoju alpskega prostora.  

V okviru natečaja se iščejo najprodornejši projekti trajnostne gradnje in prenove v Alpah. Najboljši med njimi bodo predstavljeni na potujoči razstavi. Rdeča nit tokratnega razpisa so poleg novogradenj tudi  projekti prenove, temelječi na energetski učinkovitosti in preudarni rabi virov, koncepti kreativne ponovne uporabe materialov (t. i. »upcycling«) ali plemenitenje okolju prijaznih, obnovljivih surovin.

Arhitekte, arhitektke, investitorje in investitorke, ki bi želeli oziroma želele sodelovati na natečaju za mednarodno arhitekturno nagrado »Constructive Alps«, vljudno vabimo, da svoje projektne prispevke trajnostne gradnje ali prenove posredujejo najkasneje do 14. 3. 2020, preko spletne povezave http://www.constructivealps.net/sl/udelezba/. Podrobnejše informacije najdete na povezavi: http://www.constructivealps.net/sl/.

2. javni dogodek v okviru projekta StimulArt

Kulturne in kreativne industrije so gorivo razvojaV okviru 2. javnega dogodka se bo odvijala seznanitev akterjev s področja kulturnih in kreativnih industrij s priložnostmi financiranja (razpisi) in projekti podpornih vsebin (izobraževanje, mreženje). Vsebine bodo namenjene javnim zavodom, zasebnim zavodom, kulturnim društvom, mladinskemu sektorju, samozaposlenim v kulturi, kreativcem, managerjem, podjetnikom in preostalim pripadnikom KKI sektorja, ki bi jih to zanimalo.

Gostje dogodka: Center za kreativnost / Muzej za arhitekturo in oblikovanje Ljubljana (Anja Zorko), Zavod Motovila / Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji (Ines Kežman)

Center za kreativnost povezuje in podpira dejavnosti ter razvoj kulturnega in kreativnega sektorja v Sloveniji, predstavili bodo programe, ki jih organizirajo ter podporo, ki jo nudijo kreativcem (izobraževanje, promocija, razpisi, analize). Zavod Motovila spodbuja mednarodno sodelovanje in mreženje na področju kulture ter vodi Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji.

Predstavili bomo EU razpis Ustvarjalna Evropa, zakaj so slovenski prijavitelji med najuspešnejšimi v Evropi, kateri razpisi so v teku in kaj nam obeta novo programsko obdobje 2021-2027.

Dogodek bo potekal v sredo, 4. marca 2020, v Samostanu Mekinje od 14. do 17. ure. Dogodek je brezplačen, obvezne pa so prijave do ponedeljka, 2. marca 2020, in sicer na elektronski naslov: maja.poravne@kamnik.si.

Kulinarični pogovorni večer z Andrejo Škrabec

V okviru projekta Preobrazba, v katerem z različnimi vsebinami rešujemo problematiko neizkoriščenih kapacitet Samostana Mekinje, ki ga vodi Občina Kamnik skupaj s partnerji VEZAL – zavod za izobraževanje, raziskovanje in svetovanje, Noah Londer Charney s.p. ter Javnim zavodom Mekinjski samostan, smo se v četrtek, 13. 2. 2020, udeležili poučnega kulinarično-izobraževalnega pogovornega večera v Samostanu Mekinje.

Gostja, nadobudna podjetnica in ljubiteljska kuharica Andreja Škrabec, avtorica zanimive knjige Fižol, nam je v zabavnem, degustacijsko obarvanem večeru predstavila, predvsem pa pokazala, kako je svoje veselje do preizkušanja novih receptov združila s poslovno idejo. Spoznali smo nekatere najatraktivnejše  izmed 69 fižolovih receptov in izvedeli, da fižol resnično zmore vse, zlasti pa gre za poceni živilo z izredno hranilno vrednostjo, ki lahko preseneti tudi kot okusna sestavina čokoladne torte ali sladoleda.

Policijska postaja Kamnik

PROMETNA NESREČA II. KATEGORIJE NA KAMNIKŠKI OBVOZNICI

Na kamniški obvoznici je prišlo do prometne nesreče II. kategorije.  Na kraju je bilo z zbiranjem obvestil in ogledom ugotovljeno, da je voznik tovornega vozila zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v voznico osebnega avtomobila, ki je vozila pred njim. Voznica je utrpela lahke telesne poškodbe in je bila z reševalnim vozilom odpeljana na UKC Ljubljana. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog.

PROMETNA NESREČA I. KATEGORIJE V MOSTAH PRI KOMENDI

Patrulja je bila napotena na prometno nesrečo, do katere je prišlo v križišču z regionalno cesto Moste in lokalno cesto Komenda. Z zbiranjem obvestilom in ogledom kraja prometne nesreče je bilo ugotovljeno, da je voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Komenda pri tem pa izsilil prednost vozniku osebnega avtomobila, ki je v tistem času pravilno pripeljal iz smeri Križa. V prometni nesreči se ni nihče telesno poškodoval, povzročitelju pa je bil izdan plačilni nalog.

DELOVNA NESREČA V PODJETJU V KAMNIKU

Napoteni smo bili v podjetje v okolici Kamnika, kjer se je med delom poškodoval delavec. Na kraju je bilo z zbiranjem obvestil ugotovljeno, da si je delavec med vakumiranjem na delovnemu stroju poškodoval roko. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v Zdravstveni dom Kamnik in nato nadalje odpeljan v UKC Ljubljana. Po vseh zbranih obvestilih bo napisano poročilo na tožilstvo.

PROMETNA NESREČA IV. KATEGORIJE NA CESTI MENGEŠ – DUPLICA

Obveščeni smo bili o prometni nesreči, do katere je prišlo na regionalni cesti Duplica proti Mengšu. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je voznik osebnega avtomobila čelno trčil v tovorno vozilo, ki je pravilno vozilo v smeri proti Mengšu. Zaradi poškodb je voznik osebnega avtomobila na kraju umrl. Ogled prometne nesreče so opravili policisti prometne policije Ljubljana.

ZASEŽENI ODTUJENI REGISTRSKI TABLICI NA VOZILU V ŠMARCI

Policisti so v Šmarci vozniku osebnega avtomobila zasegli registrski tablici. Z zbiranjem obvestil je bilo namreč ugotovljeno, da sta tablici odtujeni. Proti potrdilu sta bili zaseženi, sledi pa kazenska ovadba.

TATVINA KOLESA V MOSTAH

Patrulja je bila napotena v Moste, kjer je prišlo do tatvine kolesa. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je neznanec dne 11. 2. 2020 med 1. in 15. uro v Mostah odtujil dve gorski kolesi. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba.

INTERVENCIJA V MOSTAH

V Mostah pri Komendi je prišlo do spora med občanoma. Kršitelju je bil izdan plačilni nalog za kršenje javnega reda in miru, drugi kršiteljici pa je bil izdan plačilni nalog zaradi kršitve Zakona o zaščiti živali, ker je imela izpuščenega psa.

ZASEG VOZILA NA BAKOVNIKU

V postopku smo imeli voznika tovornega avtomobila, za katerega se je izkazalo, da gre za mladoletnega voznika, ki nima vozniškega dovoljenja in za vožnjo uporablja vozilo, ki ni registrirano. Vozniku je bilo vozilo zaseženo, izdano je bilo Potrdilo o zasegu. O tem bo obveščeno sodišče v Kamniku.

PROMETNA NESREČA S POBEGOM V STAHOVICI

Patrulja je na parkirišču pred podjetjem Calcit obravnavala prometno nesrečo s pobegom. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je voznica osebnega avtomobila svoje vozilo parkirala na parkirišču pred Calcitom, ko pa se je istega dne vrnila do vozila, je opazila, da je neznanec z neznanim vozilom trčil v njeno vozilo in s kraja nesreče pobegnil. Sledi zbiranje obvestil in ustrezen ukrep.

ZASEG NEZNANE ZELENE SNOVI NA KRANJSKI CESTI

Na Kranjski cesti v Kamniku smo eni osebo zasegli ročno zvit cigaret z neznano rjavo-zeleno posušeno snovjo, ter zavitek z neznano zeleno posušeno snovjo, za katero se sumi, da gre za nedovoljeno snov. Zasežene snovi bodo poslane v nadaljnjo analizo v primeru, da gre za prepovedano snov, pa sledi hitri postopek.

PES NAPADEL FANTA IN PSA V LOKAH V TUHINJU

V Lokah v Tuhinju je neznani pes napadel fanta in njegovega psa. Policisti so odkrili lastnika psa mu izdali plačilni nalog.

ZASEG VOZLA NA KORENOVI CESTI

Patrulja je imela v postopku voznika osebnega avtomobila, ki je vozil vozilo brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozilo je bilo zaseženo, o tem pa bo obveščeno sodišče v Kamniku.


<< Nazaj | Novice