Mali grad

T e D n i (K) Občine

17.02.2014

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V preteklem tednu so bila na AJPES izdelana in oddana letna poročila oziroma bilance za Enotni zakladniški račun občine Kamnik. V zaključni fazi je tudi letna inventura popisa osnovnih sredstev, s predlogom sklepa o odpisu neuporabne opreme.  Kot običajno so v februarju na Oddelku za gospodarske dejavnosti in finance aktivnosti usmerjene v pripravo računovodskih izkazov proračuna Občine Kamnik za leto 2013. Med občino in javnimi zavodi se intenzivno usklajujejo sredstva dana v upravljanje v lanskem letu. S strani javnih zavodov smo prejeli tudi več poročil o letnem popisu sredstev (inventurna poročila). Notranje organizacijske enote so pripravile pisni del obrazložitev za zaključni račun proračuna 2013, ki jih je potrebno pregledati in vključiti v gradivo, ki  ga bo občinski svet obravnaval na eni od prihodnjih sej. Pripravljen je bil tudi čistopis proračuna Občine Kamnik za leto 2014, na podlagi sprejetih amandmajev.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklem tednu so bile izdane odločbe Geodetske uprave RS o vpisu objektov v kataster stavb, in sicer za objekte, kjer se nahajajo Matična knjižnica Kamnik, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Center za socialno delo Kamnik, Glasbena šola Kamnik in Zavod za zaposlovanje RS. Navedeni vpis bo omogočil, da se na posameznih delih objektov, po predhodni sklenitvi ustreznih pogodb med dejanskimi lastniki, tudi v zemljiški knjigi vpišejo kot lastniki dejanski lastniki posameznih delov objekta.Trenutno je namreč v zemljiški knjigi na delu objekta, kjer so prostori Matične knjižnice Kamnik, vpisan kot lastnik Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kar je posledica zgodovinskega dejstva, da je nekoč na tem mestu stal zdravstveni dom. Občina Kamnik in ZZZS sta že v letu 1997 sklenili pogodbo o brezplačnem prenosu lastninske pravice na prostorih, ki jih zaseda Matična knjižnica Kamnik, v last Občine Kamnik, vendar pogodba ni bila pravno-formalno realizirana, ker je bilo potrebno, pred vpisom v zemljiško knjigo, izvesti še ustrezno parcelacijo zemljišča in izdelati etažni načrt objekta. Vsi ti postopki so sedaj končno izvedeni tako, da bo zadevo možno zaključiti in realizirati tudi v zemljiški knjigi.

Oddelek za družbene dejavnosti

Šole s podružnicami, ki v preteklem tednu zaradi izrednih vremenskih razmer, katerih posledica je bila neoskrba z električno energijo ali nevarnost na prevoznih poteh, niso delovale v polnem obsegu (gre za POŠ Vranja peč, POŠ Gozd, POŠ Sela, POŠ Zg. Tuhinj in POŠ Motnik) so od ponedeljka, 10. 2. 2014, dalje na vseh lokacijah zopet v polnem zagonu. Staršem se za razumevanje in sodelovanje najlepše zahvaljujemo.

Ob slovenskem kulturnem prazniku je Medobčinski muzej Kamnik odprl svoja vrata v vseh treh enotah – Galeriji Miha Maleš, Rojstni hiši Rudolfa Maistra in muzeju na gradu Zaprice. Obiskovalci so si brezplačno ogledali vse stalne in občasne razstave.

V letu 2014 se nadaljujejo Maistrovi večeri, na katere Medobčinski muzej Kamnik vabi predavatelje, ki z različnih vidikov osvetljujejo osebnost in delo Rudolfa Maistra. V sredo, 12. februarja, je bilo predavanje Toneta Partljiča, priljubljenega slovenskega pisatelja, dramatika, gledališčnika in navdušenega kulturnika. Tudi o Rudolfu Maistru, ki je rešil njegovo rojstno mesto Maribor, je med drugim napisal komedijo »Maister in Marjeta«, črtice z naslovom »General« ter zgodbo za otroke »Deklica in general«.

Občina Kamnik je namenila sredstva za dobrodelni koncert za zbiranje denarnih sredstev za opremo senzorne sobe v CIRIUSU Kamnik, ki je potekal v četrtek, 13. februarja 2014, v športni dvorani Osnovne šole Frana Albrehta.

Na občinski spletni strani je objavljen razpis za sofinanciranje domoljubnih društev v občini Kamnik za leto 2014. Rok za oddajo vloge na javni razpis je petek, 28. februar 2014, do 12. ure.

Občina Kamnik je pozvala ZZZS o možnosti povečanja obsega ginekološke dejavnosti za občini Kamnik in Komenda. Po njihovem mnenju Izpostava Kamnik ne odstopa po preskrbljenosti z nosilci programa dispanzerja za žene glede na slovensko povprečje. Celoten odgovor si lahko preberete tukaj.

Oddelek za urejanje prostora

Tudi v preteklem tednu je bilo še vedno veliko vprašanj občanov povezanih z davkom na nepremičnine. Lastnikom nepremičnin svetujemo, da preverijo podatke o svojih nepremičninah v evidencah, ki predstavljajo osnovo za izračun omenjenega davka. Podatki o namenski rabi, ki jih je posredovala Občina Kamnik, so vidni na internetnem naslovu: http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl.

Po podatkih Geodetske uprave RS bodo vsi lastniki nepremičnin in vsi drugi davčni zavezanci ponovno prejeli obvestila o podatkih o nepremičninah, iz registra nepremičnin, z informativnim izračunom davka na nepremičnine do konca tega meseca.

Lastniki nepremičnin in davčni zavezanci imajo še čas urejati podatke do konca marca 2014. Podatke registra nepremičnin s stanjem 1. 4. 2014 bo nato Geodetska uprava predala davčni upravi za izračun davka na nepremičnine.

Geodetska uprava, bo tudi v vmesnem obdobju omogočila lastnikom nepremičnin, da preko spletne aplikacije za spreminjanje podatkov registra nepremičnin, sami izpišejo nov informativni izračun, ki bo upošteval spremenjene podatke v vikendih 1. 3. 2014 do 2. 3. 2014 in 15. 3. 2014 do 16. 3. 2014.

Geodetska uprava RS je javnosti posredovala obvestilo, da je od 20. januarja 2014 lastnikom nepremičnin na voljo tudi posebna brezplačna telefonska številka 080 22 15. Naročanje lastnikov za urejanje podatkov registra nepremičnin na telefonski številki 080 22 15 se izvaja od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15.30 in ob petkih od 7.30 do 14.30. V tem času so na omenjeni telefonski številki dosegljivi operaterji, ki bodo lastnika naročili na eni od lokacij geodetske uprave. Samo spreminjanje podatkov se bo izvajalo v delovnem času posameznih organizacijskih enot geodetske uprave. Lastnik bo termin, v katerem je naročen, prejel po elektronski pošti oz. po telefonu.

Lastniki nepremičnin se lahko še naprej naročajo tudi na spletu, prek aplikacije Spreminjanje podatkov o nepremičninah. Podatke urejajo s pomočjo iste aplikacije, oz. tudi prek vprašalnikov registra nepremičnin, elaborata geodetske storitve ali neposredno na območnih geodetskih upravah. Vpogled v podatke je možen na spletu, oz. na geodetski upravi na brezplačni številki 080 22 15 naročijo izpis in podatke preverijo doma. Obisk geodetskih uprav in pisarn je namenjen zgolj spreminjanju podatkov.

Na območnih geodetskih upravah je možno urejati podatke o lastništvu, površinah in dejanski rabi delov stavb. V primeru spremembe lastništva je treba priložiti pogodbo, v primeru sprememb površin skico vseh prostorov z opisom prostorov in njihovimi površinami, za spremembo dejanske rabe delov stavb pa fotografijo.

Podatkov, ki jih geodetska uprava v register nepremičnin prevzema neposredno od drugih upravljavcev, ni možno urejati ali spreminjati na geodetski upravi. Te podatke je treba urediti neposredno pri organih, ki so pristojni za vodenje in vzdrževanje teh evidenc in so navedeni v spodnji tabeli.

PODATKI, KI JIH LASTNIKI NE UREJAJO NA GEODETSKI UPRAVI

PODATKI

KJE SE UREJAJO

OSEBNA SLUŽNOST

ZEMLJIŠKA KNJIGA

JAVNO DOBRO

DEJANSKA RABA ZEMLJIŠČ

vodna zemljišča

neplodna zemljišča

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

NAMENSKA RABA ZEMLJIŠČ

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO STAVB

OBČINA

ŠTEVILKA STANOVANJA

UPRAVNIK VEČSTANOVANJSKE STAVBE

PRIJAVA NA ŠTEVILKO STANOVANJA

UPRAVNA ENOTA

SAKRALNI OBJEKTI

registrirana verska skupnost

URAD ZA VERSKE SKUPNOSTI

KULTURNI SPOMENIKI

MINISTRSTVO ZA KULTURO

HUMANITARNE ORGANIZACIJE

DAVČNA UPRAVA – po uradni dolžnosti

ZNIŽANJE DAVKA ZA UPRAVIČENCE DO SOCIALNE POMOČI ALI VARSTVENEGA DODATKA

ZNIŽANJE DAVKA ZA INVALIDNE OSEBE OZ. OSEBE, KI Z INVALIDNIMI OSEBAMI BIVAJO V SKUPNEM GOSODINJSTVU

DAVČNA UPRAVA – na podlagi odločbe ZZZS

NEPREMIČNINE ZA OPRAVLJANJE DIPLOMATSKIH IN KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTEV, MEDNARODNIH ORGANIZACIJ IN INŠTITUCIJ EU

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

ODPRTOST ZEMLJIŠČA

ZAVOD ZA GOZDOVE R SLOVENIJE

RASTIŠČNI KOEFICIENT

VAROVALNI GOZD, GOZDNI REZERVAT, GOZD S POSEBNIM NAMENOM BREZ UREJANJA

AGRARNA SKUPNOST

UPRAVNA ENOTA

predsednik agrarne skupnosti

Podatki, ki se lahko urejajo šele po prejemu obvestila z informativnim izračunom davka:

ZEMLJIŠČA POD:

 

-     avtocesto

DARS

-     kategoriziranimi državnimi cestami

DRSC

-     kategoriziranimi občinskimi cestami

OBČINA

-     gozdnimi cestami

ZAVOD ZA GOZDOVE R SLOVENIJE

-     železnicami

SLOVENSKE ŽELEZNICE

NELEGALNA GRADNJA

INŠPEKTORAT RS ZA PROMET, ENERGETIKO IN PROSTOR

OSEBA, KI OPRAVLJA LETALIŠKO DEJAVNOST

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali dva vloma v osebna avtomobila v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec na parkirnem prostoru v okolici Kamnika vlomil v dva parkirana osebna avtomobila in iz notranjosti odtujil torbici z vsebino. Skupno je neznani storilec povzročil za okoli 1.500 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino mobilnega telefona v enem izmed trgovskih centrov v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v popoldanskem času v eni izmed trgovin v trgovskem centru v Kamniku odtujil mobilni telefon znamke IPhone 4S in z dejanjem oškodovanko oškodoval za približno 300 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v okolici Kamnika postopek s 25-letnikom iz Kamnika. Pri postopku je bil omenjenemu zasežen ročno zvit cigaret in PVC samozapiralna vrečka, v kateri se je nahajala neznana snov zeleno-rjave barve za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo. Zoper navedenega kršitelja bodo policisti podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so obravnavali vlom v skladišče za plinske jeklenke v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec med 23.30 in 24.00 uro prejšnjega dne, odstranil ključavnico obešanko na zunanjem kovinskem skladišču in iz notranjosti izvršil tatvino 22 polnih in 10 praznih plinskih jeklenk (10kg). S tem dejanjem oškodovanca oškodovano za okoli 1.600 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so v Kamniku obravnavali odvzem vozila. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je lastnik vozila v vozilu pustil ključe, kar je izkoristil neznani storilec, ki je vozilo odpeljal. Vozilo je bilo kasneje najdeno na območju Preserij ter vrnjeno lastniku. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali vlom v kletne prostore v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec med 4. 2.  in 15. 2. 2014, vlomil v klet in iz nje odtujil električno orodje v vrednosti približno 150 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so na parkirišču v Kamniku obravnavali prometno nesrečo, kjer je voznik neznanega vozila trčil v parkirano vozilo ter s kraja odpeljal, ne da bi oškodovancu pustil podatke. Pri trčenju je na vozilu nastala škoda za 500 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o povzročitelju nesreče.

Policisti so obravnavali tatvino goriva iz parkiranih tovornih vozil v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec iz dveh vozil iztočil približno 200 l nafte ter s tem oškodovanca oškodoval za okoli 700 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

 


<< Nazaj | Novice