Mali grad

T e D n i (K) Občine

16.12.2019

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se izvaja po odsekih, zajema pa vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

Srednja vas

V naselju Srednja vas pri Kamniku se je nadaljevala obnova vozišča in sicer na odsekih, kjer je potekala gradnja kanalizacije ter izgradnja pločnika od avtobusne postaje do uvoza v naselje Srednja vas. V naslednjem tednu je predvideno nadaljevanje asfaltiranja pločnika ter regionalne ceste.

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Loke

V preteklem tednu so se nadaljevala dela v naselje Loke. Na nekaterih delih se je položila nosilna plast asfalta. Nadaljevanje asfaltiranja je predvideno v tem tednu.

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski doliniIzgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Buč

Gradnja kanalizacije v naselju Buč je končana, prav tako pa so bili asfaltirani vsi odseki, kjer je potekala gradnja komunalne infrastrukture. Izvajalec del mora še asfaltirati pločnik, pospraviti gradbišče ter dokončati manjša dela izven cest.

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del v Srednji vasi in na Lokah. Ker dela potekajo na in ob regionalni cesti ter občinskih javnih poteh, vse voznike naprošamo, da upoštevajo prometno signalizacijo.

Sanacija plazu Hrib pri Kamniku

Sanacija plazu Hrib pri KamnikuSanacija plazu na Hribu pri Kamniku intenzivno poteka. V tem tednu se bodo začela pripravljala dela za ureditev ceste, saj je zaradi sanacije vzpostavljena delna zapora ceste. V kolikor bodo vremenske razmere ugodne, bo projekt zaključen do konca leta. Voznike in voznice naprošamo, da upoštevajo prometno signalizacijo.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo izdali več lokacijskih informacij za gradnjo,  potrdil o namenski rabi ter potrdil  o uveljavljanu oziroma neuvlejavljanju  predkupne pravice. Na podlagi veljavne zakonodaje podlagi  to je 179. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in  191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino.

Na podlagi 11. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) Občina Kamnik objavlja gradivo za javno razgrnitev in javno obravnavo Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu VČ-05 Volčji Potok. Območje predmetnega občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega površine enote urejanja prostora »VČ-05 Volčji Potok«, ki predstavlja pretežno nepozidana stavbna zemljišča, namenjena stanovanjski gradnji. Razlog za pripravo OPPN je skupno in celovito načrtovanje prostorskih ureditev, ki se urbanistično, prometno in funkcionalno navezujejo na obstoječe in načrtovane ureditve v urejevalnih enotah VČ-04 in VČ-06.

Ureditveno območje VČ-05 Volčji Potok se nahaja severno od javnega parka Arboretum Volčji Potok in zahodno od golf igrišča Arboretum oziroma neposredno ob priključku javne poti JP 660071 na lokalno cesto LC 072081 Radomlje-Rudnik pri Radomljah-Volčji Potok. Območje prostorskih ureditev, določeno s tem OPPN, meri okvirno 2,7 ha in je natančno določeno v grafičnem delu.

Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem OPPN so:

-       ohranitev obstoječih urejenih javnih površin Doma Krajevne skupnosti Volčji Potok;

-       ohranitev dela obstoječih gozdnih površin;

-       nova stanovanjska pozidava območja;

-       ureditev prometnega priključevanja na lokalno cesto LC 072081 Radomlje-Rudnik pri Radomljah-Volčji Potok;

-       rekonstrukcija dela lokalne ceste LC 072081 Radomlje-Rudnik pri Radomljah-Volčji Potok z ureditvijo pločnika ob njenem južnem robu na odseku od priključka javne poti JP 660071 Volčji Potok-Prodajni center Arboretum do zemljišča s parcelno številko 827/2 k.o. Volčji Potok v smeri proti vzhodu;

-       ureditev komunalne in energetske infrastrukture območja;

-       ureditev peš in kolesarskih poti, manipulativnih in parkirnih površin ter zelenih in urbanih površin območja.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost poteka od 9. decembra 2019 do vključno
10. januarja 2020
.

Ogled osnutka OPPN je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN, ki bo potekala v sredo, 8. januarja 2020, ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek OPPN. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na svoji spletni strani.

Policijska postaja Kamnik

PROMETNA NESREČA V MOSTAH

V naselju Moste se je zgodila prometna nesreča z manjšo materialno škodo, v kateri sta udeležena izpolnjevala vse pogoje za vožnjo v cestnem prometu. Na kraju je bilo izdano obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreče.

PROMETNA NESREČA

V naselju Laze v Tuhinju  je prišlo do prometne nesreče z materialno škodo. Voznica je  zaradi vožnje po nasprotnem voznem pasu, trčila v pravilno vozeče vozilo. Povzročiteljici je bila, zaradi kršitev zakona v cestnem prometu, izrečena globa.

NAJDEN DENAR NA BANKOMATU   

Občan je obvestil policiste, da je na bankomatu pri Osnovni šoli Komenda našel denar. Občan/ka, ki je pozabil/a denar, se lahko zglasi na policijski postaji Kamnik in denar prevzame.

 

INTERVENCIJA NA PEROVEM    

Policisti so obravnavali intervencijo, kjer je pijan občan pred lokalom razkazoval svoj spolni organ in s tem povzročil vznemirjenje in zgražanje ljudi. Kršitelju je bil izdan plačilni nalog po zakonu o javnem redu in miru.  

INTERVENCIJA na LOKAH      

Policisti so na Lokah obravnavali intervencijo, kjer sta se med seboj sprla brata in se nedostojno vedla drug do drugega. Zoper mladoletnega kršitelja sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.  

VINJEN VOZNIK 

Na regionalni cesti Kamnik-Ločica je bil ustavljen voznik osebnega avtomobila, kateri je kazal očitne znake alkoholiziranosti, zaradi česar mu je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti, ki je ob pravilni uporabi pokazal, da ima voznik 0.85 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

 

NAJDENO OROŽJE  

Občan iz naselja Križ je pri pospravljanju kleti v železni blagajni, katera je pripadala tastu našel pištolo znamke Mauser Werk in naboje le te, katere je izročil. Omenjeno orožje bo poslano v analizo in nato v skladišče Ministrstva. 

TATVINA BUNDE V VRTCU

Iz vrtca smo bili obveščeni o tatvini bunde znamke Guess, v kateri je imela oškodovanka ključe stanovanja in osebnega vozila. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

VLOM V STANOVANJSKO HIŠO   

Neznanec je v popoldanskem času v naselju Vrhpolje, skozi kletno okno stanovanjske hiše, ter še skozi vrata, vlomil v dve stanovanji in odtujil denar. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

PROMETNA NESREČA

Na Usnjarski cesti se je zgodila prometna nesreča s pobegom, v kateri je povzročitelj trčil v betonski steber in lesena vrata pred stanovanjsko hišo in s kraja odpeljal. Policista sta z zbiranjem obvestil in pregledu parkirišč izsledila vozilo in kršitelja, kateremu je bil izdan plačilni nalog zaradi kršitev po zakonu v cestnem prometu.

PREPREČITEV URADNEGA DEJANJA   

Policista sta v Vrhpoljah izsledila vozilo znamke Renault Clio, katero je bilo na območju Celja udeleženo pri vlomih in ga začela ustavljati z svetlobnimi in zvočnimi signali, česar pa voznik ni upošteval. Ustavljanje se je nadaljevalo vse do naselja Moste, ko je voznik nenadoma, sunkovito, brez razloga zavrl. Policistka trčenja ni mogla preprečiti, saj je bilo očitno, da je voznik z svojim dejanjem želel preprečiti nadaljnjo zasledovanje vozila oz. policistom onemogočiti nadaljnjo vožnjo in opravljanje policijskih pooblastil in nalog. Omenjena prometna nesreča se obravnava kot poskus preprečitve uradnega dejanja in maščevanja uradni osebi.


<< Nazaj | Novice