Mali grad

T e D n i (K) Občine

16.11.2015

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik

ODSEK 3: vodovod Duplica - Volčji Potok (I. faza)

V preteklem tednu je izvajalec del nadaljeval z deli na območju ob Arboretumu v Volčjem Potoku. Izvaja se vodovodna povezava DN 100 do občinske meje z občino Domžale, s prevezavo obstoječega sekundarnega vodovoda. Hkrati se izvaja sanacija ceste z dograditvijo pločnika. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Zaradi del je predvidena zapora ceste. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Košiše

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo stranskih kanalov na območju Košiš. Izvajalec trenutno polaga kanalizacijo DN 250 z odcepi DN 160. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Tunjice

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo stranskih kanalov na območju okoli Podružnične šole Tunjice. Prav tako je nadaljeval z izgradnjo stanskega kanala, ki je bil začasno ustavljen med poletjem, saj poteka po kmetijskih površinah. Gre za kanal, ki poteka ob potoku Tunjiščica do naselja Tunjiška Mlaka in Tunjice. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

2. Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Nevlje

Izvajalec del je nadaljeval z deli za cerkvijo v Nevljah. Trasa gre nato po kolovozni poti ter nekdanji strugi Nevljice do Vrhpolj pri Kamniku. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 300. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Podhruška

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Podhruške proti Srednji vasi. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 300 ter vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

3. Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Rekonstrukcija LC št. 160011 Podgorje – Kamnik

V preteklih tednih je izvajalec opravil naslednja dela, in sicer:

Vse občanke in občane obveščamo, da se bo v času asfaltiranja izvedla popolna zapora ceste v soboto, 21. novembra, od 7. ure do nedelje, 22. novembra 2015, do 17. ure. V primeru slabega vremena se asfaltiranje prestavi na naslednji konec tedna.

Postavitev nadstrešnic ob državni cesti R2 414/1349 Kamnik – Ločica

Izvajalec je v četrtek, 12. novembra 2015, zaključil s postavitvijo nadstrešnic ob državni cesti R2 414/1349 Kamnik – Ločica. Občinska uprava je pred izvedbo pridobila vsa potrebna soglasja od Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo in od lastnikov zemljišč.

Nadstrešnice na avtobusnih postajališčih so se postavile na naslednjih lokacijah, in sicer:

Vrednost investicije je znašala 10.000 evrov.

Program javnih del v občini Kamnik

V preteklem tednih so delavci programa javnih del opravili naslednja dela: čiščenje odpadlega listja (Kranjska cesta, Ljubljanska cesta, Steletova ulica, Usnjarska ulica, Žebljarska, Šlakarjev prehod, Dom kulture Kamnik in vsa plačljiva parkirišča).

Delavci iz programa javnih del tako z vestnim in skrbnim urejanjem javnih površin pripomorejo k lepšemu in urejenemu videzu Kamnika.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na Zavodu RS za zaposlovanje, OE Kamnik, je potekal sestanek glede  vključevanja brezposelnih oseb v javna dela v letu 2016. Javni razpis za dodelitev sredstev in potrjevanje programov bo objavljen predvidoma takoj po sprejetju državnega proračuna za leto 2016. V prihodnjem letu naj bi se potrjevali le programi s socialno vsebino in programi s področja socialnega podjetništva, prednost pri zaposlovanju pa bodo imele osebe z dokončano osnovno ali poklicno šolo.

Na Fundacijo za šport smo oddali prijavo za sofinanciranje postavitve javne razsvetljave na stadionu Prijateljstva v Mekinjah. Izvedbo projekta sta podprli tudi Nogometna in Atletska zveza Slovenije. Skladno z oddanimi poročili so bila na podlagi pogodbenih določil nakazana sredstva več športnim, kulturnim, domoljubnim in humanitarnim izvajalcem.

Dela na večnamenski stavbi na stadionu Prijateljstva so končana. Ureja se dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Koncesionar za energetsko pogodbeništvo Petrol d.d. je v preteklem tednu zaključil z energetsko sanacijo večine objektov, ki so predmet energetskega pogodbeništva. Na Oddelku za družbene dejavnosti smo si skupaj z vodjo projekta pri družbi Petrol d.d., g. Urošem Drobnakom ter tremi predstavniki nadzora, ogledali 12 objektov.

Dela so vzorno opravljena, potrebnih je zgolj še nekaj manjših korekcijskih popravkov za povrnitev v prejšnje stanje – ponekod je potrebno zaključiti povrnitev izolacije, urediti prezračevanje kotlovnic (vgradnja rešetk), pobarvati plinske cevi, vzpostaviti daljinski nadzor, zatraviti odkopane površine, kar bo koncesionar s podizvajalci izvedel do konca tega meseca. Vsi navedeni objekti že obratujejo na novi energent. Pričela se je tudi energetska sanacija Vrtca Antona Medveda Kamnik – enota Pestrna, dela se bodo nadaljevala v tem tednu.

Oddelek za urejanje prostora

V četrtek, 12. 11. 2015, je bil v Uradnem listu RS objavljen Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik. Občinski prostorski načrt (OPN) je temeljni strateški ter izvedbeni prostorski akt, ki določa cilje in izhodišča za prostorsko načrtovanje v občini. Po sprejemu bo nadomestil do sedaj veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana, prostorske ureditvene pogoje ter nekatere druge prostorske izvedbene akte (ZN, UN, LN, OLN), ki se bodo s sprejetim OPN razveljavili. V veljavo bo OPN stopil 15. dan po objavi v Uradnem listu RS torej 27. 11. 2015.

Ker se s sprejetjem OPN-ja spreminja tudi namenska raba nekaterih zemljišč in pogoji oziroma omejitve za gradnjo, predlagamo, da občanke in občani vloge za potrdila o namenski rabi zemljišč in lokacijske informacije vlagajo po 27. 11. 2015, saj do začetka veljavnosti novega OPN še vedno velja obstoječi prostorski plan (DP občine Kamnik).

Oddelek za urejanje prostora tudi intenzivno pripravlja gradivo za vzpostavitev prostorsko informacijskega sistema (PISO), ki bo preko spleta omogočal javnosti dostop do prostorskih podatkov.

Oddelek za razvoj in investicije

V preteklem tednu smo na Oddelku nadaljevali s postopki preverjanja in ocenjevanja ponudnikov, ki so se prijavili na javno naročilo »Zavarovanje premoženja Občine Kamnik«. Odpiranje ponudb, prispelih na omenjeno naročilo, je dne 2. 11. 2015 opravila Strokovna komisija za izvedbo odpiranja ponudb. Na podlagi Pooblastila za izvedbo postopka skupnega javnega naročila za zavarovanje premoženja Občina izvaja postopek oddaje naročila tudi za Vrtec Antona Medveda Kamnik in Zdravstveni dom Kamnik.

Občina Kamnik si z različnimi finančnimi spodbudami vseskozi prizadeva za ureditev položaja mladih v občini, zlasti za vzpostavitev podpornega okolja mladinskemu organiziranju v lokalni skupnosti ter pogojev za kontinuirano sodelovanje mladih pri odločanju o pomembnih lokalnih vsebinah ter za dosego avtonomije mladih v lokalni skupnosti. Žal so potrebe mladinskega sektorja obsežne, razpoložljiva sredstva v lokalnem, nacionalnem in EU proračunu pa omejena, zato bo potrebno dodatne vire financiranja poiskati drugod.

Evropska mladinska fundacija (v nadaljevanju EYF) je dne 12. 11. 2015 objavila javni razpis Finančna podpora mladinskim projektom. Gre za organizacijo, ustanovljeno leta 1972, s sedežem v Evropskem mladinskem centru Sveta Evrope v Strasbourgu, ki ima osrednjo vlogo pri delu Sveta Evrope na področju spodbujanja sodelovanja med mladimi v Evropi ter podpori njihovi aktivni udeležbi v civilni družbi in političnem odločanju. EYF že več kot 40 let vsako leto dodeli približno 3 milijone evrov za mladinske projekte, ki promovirajo človekove pravice, demokracijo, strpnost in solidarnost.

Tokrat bodo razpisana sredstva namenjena naslednjim tipom projektov, vodenih s strani mladinskih nevladnih organizacij ali mrež ter drugih nevladnih organizacij, ki delajo na področju mladinskega dela, povezanega z mladinsko politiko in delom Sveta Evrope:

Prijavni roki:

Upravičeni prijavitelji:

Več o omenjenem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji najdejo na spodnji povezavi: http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/what-we-support-and-who-can-apply

V ponedeljek, 9. 11. 2015, je na zeliščarski kmetiji Pivec v Šmartnem pri Litiji potekal sestanek koordinatorjev območnega razvojnega partnerstva Srca Slovenije. Razvojno partnerstvo Srca Slovenije (v nadaljevanju RPSS) je interesno povezovanje in sodelovanje prebivalcev, kmetov, podjetij, lokalnih institucij, najrazličnejših društev in občin za lažje pridobivanje različnih nacionalnih in evropskih projektov.

Trenutno je bilo veliko aktivnosti usmerjenih na prijave transnacionalnih evropskih razpisov, Podonavje in Mediteran. RPSS sodeluje v 12 projektih omenjenih dveh programov, ki posegajo na različna področja (podjetništvo, mladi, sociala, trajnostna mobilnost, kulturna dediščina in turizem). RPSS zelo uspešno krepi mrežo rokodelcev, v kateri je že 62 članov iz celotnega območja. Posamezni rokodelci se povezujejo, promovirajo, družijo in imajo možnost različni izobraževanj. V okviru RPSS deluje tudi Konzorcij vrtcev in šol v Srcu Slovenije. Njegov namen je mladim približati podjetništvo, turizem, lokalno samooskrbo. Za šole in vrtce so organizirane delavnice, svetovanja in predavanja. Z leta v leto se krepi mreža lokalne samooskrbe, ki povezuje kmete z območja Srce Slovenije in trenutno njihove pridelke dobavlja v 70 javnih izobraževalnih zavodov in domov za starejše. Septembra letos so bile kratke dobavne verige iz Srca Slovenije izbrane med 25 evropskimi dobrimi praksami s področja razvoja podeželja, ki jih je izbrala Evropska mreža za razvoj podeželjav Bruslju. Hrana s kmetij je dostopna tudi prek spletne tržnice www.pridelano-doma.siin jo v zabojčkih dostavijo na dom. V okviru RPSS je velik poudarek dan tudi razvoju turizma in podjetništva. Razvijajo in promovirajo se novi turistični produkti, potekajo izobraževanja in povezovanja ponudnikov iz celotnega območja in njihova promocija.

RPSS postaja v Sloveniji in tudi v Evropi čedalje bolj prepoznavno kot uspešno partnerstvo. Na Slovenskih razvojnih dnevih, ki so potekali 10. in 11. 11. 2015 v državnem zboru je bilo RPSS predstavljeno kot eden od najuspešnejših deležnikov, ki prispevajo k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v Sloveniji in svetu.

Policijska postaja Kamnik

Policijska postaja je bila s strani uslužbenke SKB banke v Kamniku obveščena, da so pri prejemu denarja prejeli bankovec za katerega se sumi, da je ponarejen. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je neznani storilec na avtobusu pri plačilu vožnje vnovčil ponarejen bankovec za 20 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti Policijske postaje Kamnik so imeli v postopku mlajšega moškega, ki je imel v posesti kovinski bokser, črne barve in mu je bil proti potrdilu o zasegu predmetov zasežen. Zoper kršitelja sledi hitri postopek po Zakonu o orožju. 

Policisti Policijske postaje Kamnik so imeli v postopku mlajšega moškega, ki je imel v posesti manjšo količino neznane posušene zelene rastline, za katero obstaja sum, da gre za prepovedano substanco. Rastlina je bila poslana v analizo, v kolikor se ugotovi, da gre za prepovedano drogo, zoper prekrškarja sledi hitra odločba.

Policisti Policijske postaje Kamnik so obravnavali vlom v novogradnjo v Mostah. Neznani storilec je s kamnom razbil steklo balkonskih vrat in tako vlomil v hišo. Iz hiše je odtujil več kosov zlatnine, ročnih ur, prenosni računalnik, tablični računalnik itd. v skupni vrednosti 3.500 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Prav tako so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo v Šmarci. Neznani storilec je na vzvod vlomil skozi drsna vrata terase in pregledal celo hišo. Iz prostorov je odtujil zlat nakit in 2-gramsko zlato ploščico. Nastala je materialna škoda za približno 2.000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policijska postaja Kamnik je bila s strani občana obveščena o nesreči jadralnega padalca, ki je pristal na drevesu pri igriščih v bližini Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je izkušeni padalec z jadralnim padalom poletel iz vzletišča za jadralne padalce na Špici, kjer mu je nenadni sunek vetra nad Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik zaprl padalo. Jadralec je zato pristal v krošnji drevesa, na višini 10 metrov od tal, iz katerega je splezal sam in na srečo nepoškodovan in primerno zavarovan z veljavnim dovoljenjem za pilota. Na kraju ni bilo ugotovljeno elementov prekrška oziroma znakov kaznivega dejanja.

Policijska postaja Kamnik je bila obveščena o tatvini goriva iz delovnega stroja. Policisti so z zbiranjem obvestil in ogledom kraja ugotovili, da je neznani storilec preko noči vlomil v rezervoar delavnega stroja KOMATSU 160 LC in iz njega odtujil približno 60 litrov dizelskega goriva. Policisti bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Policijska postaja Kamnik je bila obveščena o požigu drv v Šmarci. Policisti so z zbiranjem obvestil in ogledom ugotovili, da je neznani storilec namerno zažgal približno 8 metrov suhih bukovih drv, ki so bila zložena na travniku. Požar so lokalizirali in pogasili gasilci PGD Kamnik in PGD Šmarca. Materialna škoda znaša približno 400 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti Policijske postaje Kamnik so v Volčjem Potoku obravnavali prometno nesrečo z udeležbo enega vozila. Voznik je z vozilom zapeljal desno izven vozišča (trenutna slabost). Udeleženec je utrpel lahke telesne poškodbe in zdravniško pomoč iskal sam. Kršitelju je bil izdan plačilni nalog po ZPRCP 37. člen.


<< Nazaj | Novice