Mali grad

T e D n i (K) Občine

16.09.2013

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Na Kettejevi ulici v Kamniku je izvajalec INKAING d.o.o. zaključil s sanacijo podporne konstrukcije, ki se je nevarno nagibala in ogrožala občinsko cesto z vgrajeno komunalno infrastrukturo. Ogroženi so bili tudi bližnji stanovanjski objekti. Dela so bila zaključena v pogodbenem roku in v okviru ponudbenega predračuna.

Izveden je nov težnostni podporni zid iz kamna v betonu dolžine 40 metrov, sanirana je cesta in meteorna kanalizacija, narejena nova odbojna ograja in luč javne razsvetljave. Zaradi gradnje zidu je bila prestavljena obstoječa fekalna kanalizacija z izvedbo priključka na obstoječo kanalizacijo na Levstikovi ulici. Vrednost opravljenih del je znašala približno 99.400 evrov.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V preteklem tednu je bil opravljen prevzem gozdnih cest v občini Kamnik, ki jih je letošnji izvajalec Komunalno podjetje Kamnik d.d. že uredil v skladu s programom vzdrževanja za leto 2013. V prvi fazi so bile urejene gozdne ceste  v zasebnih gozdovih na območju Tuhinjske doline. Ureditev gozdnih cest na območju Kamniške Bistrice ter Kamnika pa bo opravljena predvidoma do konca meseca septembra.

Na Ministrstvo za finance oziroma AJPES je bilo posredovano poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna Občine Kamnik za obdobje 1. 1. 2013 do 31. 8. 2013.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Na Oddelku za premoženjsko-pravne in splošne zadeve smo v preteklem tednu pristojnemu sodišču predlagali ustavitev treh izvršilnih postopkov, ki so tekli zoper najemnike neprofitnih občinskih stanovanj. Dolžniki so namreč svoj dolg iz naslova najemnin v celoti poravnali.

Občina Kamnik se je v preteklem tednu tudi udeležila javne dražbe, na kateri je stečajni upravitelj v stečajnem postopku zoper Tovarno usnja Utok Kamnik, prodajal polovico zemljišča parc.št. 7/1, njiva v izmeri 2.134 m2 in polovico zemljišča parc.št. 7/3, pašnik v izmeri 49 m2, obe k.o. Špitalič.

Občina je obe nepremičnini uspela kupiti za izklicno ceno, to je za skupno 1.529 evrov. Ker je na predmetnem zemljišču v naravi športno igrišče, katerega uporabljajo krajani Špitaliča, bo Občina skušala v nadaljevanju odkupiti tudi preostalo polovico predmetnih zemljišč, ki je trenutno še v lasti fizične osebe.

Oddelek za družbene dejavnosti

Novi koncesijski vrtec – Zasebni vrtec Sonček – je do roka 10. 9. 2013, prejel 115 vlog. Obvestila s pozivom k vpisu je Občina, po podpisani koncesijski pogodbi dne, 21. 8. 2013, sicer poslala 340 staršem čakajočih otrok.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega, smo izdali večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje, ter lokacijskih informacij za gradnjo.

Kot smo že poročali v prejšnjem tednu, nas je za Ministrstvo za infrastrukturo in prostor obvestilo, da je bila za potek trase daljnovoda Kamnik – Visoko izbrana varianta, ki ne poteka preko območja naše občine. Javna razgrnitev za ta DPN (Državni prostorski načrt) bo tako samo v tistih občinah, kjer bo daljnovod dejansko potekal. Gradivo bo sicer razgrnjeno tudi na Občini Kamnik, da se bodo tudi občani občine Kamnik lahko seznanili z vsebino DPN. V javnem naznanilu so objavljeni termini javnih obravnav ter čas javne razgrnitve.

Študija variant s predlogom najustreznejše variante in Okoljsko poročilo bo od 17. 9. 2013 na vpogled v prostorih Občine Kamnik, II. nadstropje.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali vlom v osebni avtomobil v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec preko noči, v okolici Kamnika, vlomil v kombinirano vozilo in iz notranjosti odtujil dve gorski kolesi. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 5.000 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino mobilnega telefona iz reševalnega vozila v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec, v času intervencije reševalcev v Kamniku, izkoristil odsotnost oškodovanca in iz notranjosti odtujil mobilni telefon. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 100 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino artiklov v eni izmed trgovin v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je 51-letnica v eni izmed trgovin izvršila tatvino več prehrambenih artiklov. Pri dejanju jo je videl uslužbenec, ki jo je zadržal na kraju do prihoda policistov. Policisti bodo zoper 51-letnico podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o tatvini plinskih jeklenk v okolici Kamnika. Policisti so na kraju ugotovili, da je neznani storilec preko noči, v okolici Kamnika, izvršil tatvino večjega števila plinskih jeklenk. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za okoli 1.300 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli pri cestno prometni kontroli v Kamniku postopek z 59-letnim voznikom tovornega vozila iz okolice Kamnika. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je 59-letnik v cestnem prometu vozil neregistrirano tovorno vozilo, na katerem je imel nameščene registrske tablice, ki ne pripadajo vozilu. Prav tako je bilo ugotovljeno, da je 59-letnik v cestnem prometu vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil. Zaradi navedenega in predhodnih kršitev je bilo 59-letniku zaseženo vozilo, odvzete registrske tablice in zaradi kršitev cestno prometnih pravil izdan plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o kršitvi javnega reda in miru v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je 49-letnik iz okolice Kamnika, ki je bil ob postopku pod vplivom alkohola, kršil javni red in mir s tem, da se je nedostojno vedel na javnem kraju. Navedeni kljub večkratnim ukazom policistov ni prenehal s kršitvami. Ker je bilo utemeljeno pričakovati, da bo s kršitvami še nadaljeval, je bila 49-letniku odvzeta prostost in odrejeno pridržanje do izstreznitve skladno z določili Zakona o prekrških. 49-letniku je bil zaradi kršitev določila Zakona o varstvu javnega reda in miru izdan plačilni nalog.


<< Nazaj | Novice