Mali grad

T e D n i (K) Občine

16.06.2014

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Pri izgradnji nadomestne Titanovi brvi čez Kamniško Bistrico dela potekajo po terminskem planu.

Sanacija vodotoka v Lanišah

Zaradi posledic poplav leta 2012 je Agencija RS za okolje pričela s sanacijo plazu nad vodotokom v Lanišah. Plaz je z zemljino zasul pretočnost hudournika ter s tem pričel ogrožati poplavno varnost in infrastrukturo (cesto, elektriko), ki poteka ob vodotoku. Sanacija bo zaključena v mesecu juniju 2014.

V sredo, 11. junija, je bil na Osnovni šoli Marije Vere izveden program prometne varnosti Kolesarčki, ki ga je sofinanciral občinski Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Pri programu sta sodelovala prvi in drugi razred, skupno 120 otrok. Namen programa Kolesarčki je, da otrokom na zabaven, pa vendar poučen način, preko igre predstavi pravilno vedenje v prometnem okolju tako, da bodo postali bolj previdni in vestni udeleženci v prometu. Postavljeni so v vlogo voznika in doživljajo dogodke, kot jih opaža in zaznava voznik v pravem prometu.

V soboto, 14. junija, je v Domu kulture Kamnik potekalo izobraževanje za občane o malih komunalnih čistilnih napravah, ki sta ga vodili dr. Meta Levstek ter Barbara Brajer Humar iz JP CČN Domžale - Kamnik. Izobraževanje je bilo prilagojeno občanom z namenom splošne predstavitve problemov povezanih z MKČN, kot so:

Na izobraževanje smo povabili tudi nekaj ponudnikov MKČN. Vabilu so se tako odzvala podjetja: ProSIGMA d.o.o., Zagožen d.o.o., F3M Levstek d.o.o., 2PR d.o.o., Armex Armature d.o.o., Roto d.o.o. in S5Projekt d.o.o., ki so s propagandnim materialom ter predstavitvijo svojih MKČN obogatili samo izobraževanje.

Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za obrambo bosta danes, 16. 6. 2014, ob 13.30 uri, v prostorih nekdanjega podjetja KIK Kamnik (Stranski vhod "Pirotehnika"), na novinarski konferenci predstavila do sedaj izvedene aktivnosti in ukrepe v okviru sanacije območja nekdanjega podjetja KIK Kamnik. Sanacija zajema odstranitev in uničenje tistih materialov, eksplozivnih in drugih nevarnih snovi, ki predstavljajo neposredno nevarnost in tveganje za življenje in zdravje ljudi ter so nevarna za okolje. Sanacija je zasnovana tako, da se prioritetno sanirajo najbolj nevarni objekti in nato manj nevarni, tako da se območje varovanja postopno oži. Sanacija poteka skladno z načrtom in izdelanim elaboratom, glede na sedanji potek pa je mogoče pričakovati, da bi bila lahko glavnina sredstev sanirana do konca poletja 2014, dokončna sanacija pa zaključena do jeseni 2015. Uspešen potek sanacije je rezultat dobrega sodelovanja med vsemi organi, ki pri tem sodelujejo.

Skladno s Sklepom Vlade je Slovenska vojska 18. novembra 2013 začela izvajati sanacijo v podjetju KIK Kemijska industrija Kamnik v stečaju. Podjetje se je v preteklosti ukvarjalo s proizvodnjo, prodajo in skladiščenjem eksplozivnih in drugih nevarnih snovi. Zaradi opustitve proizvodnje se je varnostna in okoljska problematika v kompleksu nekdanjega podjetja tako poslabšala, da je bilo treba v okviru delovne skupine, ki jo vodi Ministrstvo za notranje zadeve in vključuje predstavnike več resorjev, tudi Slovenske vojske, sprejeti vrsto ukrepov, s katerimi bomo poskrbeli za varnost prebivalcev in zaščito okolja.  Vlada RS se je na zadnji seji seznanila z obdobno informacijo o zagotavljanju splošne in požarne varnosti na območju podjetja KIK Kamnik d. o. o. – v stečaju. Vlada se je seznanila z novo varnostno oceno stanja na območju podjetja KIK Kamnik in soglaša z nadaljevanjem izvajanja načrtovanih aktivnosti.

Novinarska konferenca in ogled terena bosta danes, 16. junija 2014, ob 13.30 uri, v prostorih nekdanjega podjetja KIK Kamnik (Stranski vhod "Pirotehnika"). Prisotna bosta ministra za notranje zadeve dr. Gregor Virant in za obrambo Roman Jakič, državna sekretarja za notranje zadeve Boštjan Šefic in za obrambo Zoran Klemenčič ter vodja sanacije nadporočnik Peter Kogovšek s strani Slovenske vojske.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Na podlagi povabila k dajanju ponudb za zadolžitev Občine Kamnik v letu 2014 je ponudbo poslalo pet bank. Predložene ponudbe so bile posredovane izbranemu zunanjemu izvajalcu, saj mora posle svetovanja v zvezi z izborom kreditodajalca, pogajanja pred sklenitvijo pogodbe o zadolžitvi in ostalimi potrebnimi aktivnostmi v postopku zadolževanja izvest neodvisni finančni ter pravni svetovalec.

Na Ministrstvo za finance je bilo posredovano poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna Občine Kamnik za obdobje 1. 1. 2014 do 31. 5. 2014. Zaradi številnih prireditev ob koncu preteklega tedna, je bilo izdanih več odločb za enkratno podaljšanje obratovalnega časa gostinskih lokalov ter soglasij za prodajo na premičnih stojnicah.

V skladu s podpisano pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest v letu 2014, program vzdrževanja pripravi Zavod RS za gozdove, Občina Kamnik pa je dolžna izvesti postopek izbire izvajalca. Povabljenih je bilo več potencialnih izvajalcev, na podlagi prejetih ponudb pa bo postopek izbire  izveden v drugi polovici junija 2014. Vrednost vzdrževalnih del je za letošnje leto ocenjena na približno 36.000 evrov, financira pa se delno iz pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdov, delno pa iz državnega proračuna.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklem tednu so odbori občinskega sveta Občine Kamnik obravnavali in podali pozitivno mnenje k predlogoma sklepov, ki se nanašata na nepremičnine, ki pravno-formalno oziroma dejansko predstavljajo javno dobro v lasti Občine Kamnik. Gre za predlog sklepa o ustanovitvi javnega dobra ter predlog sklepa o opustitvi javnega dobra. V prvem primeru gre za več nepremičnin, ki v naravi dejansko predstavljajo komunalno infrastrukturo (konkretno vodovodne objekte v različnih delih Občine Kamnik) oziroma grajeno javno dobro lokalnega pomena, kot ga opredeljuje Zakon o graditvi objektov. Na nepremičninah s statusom javnega dobra ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem, prav tako pa so proste plačila davka, zato je pomembno, da čim več zemljišč, ki dejansko predstavljajo gospodarsko javno infrastrukturo in so v lasti Občine Kamnik, vendar še nimajo statusa javnega dobra, le-tega čim prej pridobijo. Predlog sklepa o opustitvi javnega dobra pa se nanaša na zemljišči v k.o. Hruševka, ki sta omenjeni status pridobili v preteklosti, ko je po njiju potekala javna pot. Kasneje se je trasa javne poti prilagajala terenu in dejansko prestavila na sosednje parcele, ki so v zasebni lasti.

Zaradi nastale situacije so tako občina kot tudi lastniki zemljišč, po katerih dejansko poteka spremenjena trasa kategorizirane ceste, zainteresirani za menjavo predmetnih zemljišč in pravno-formalno ureditev dejanskega stanja tako, da občina postane lastnica zemljišč, po katerih dejansko poteka javna cesta, lastniki javne ceste, ki so hkrati mejaši opuščene trase poti pa postanejo lastniki le–te, seveda ob predhodnem ovrednotenju zemljišč in sklenitvi ustrezne menjalne pogodbe. Ker je javno dobro izven pravnega prometa, je potrebno, v kolikor občina želi z njim razpolagati, predhodno opustiti javno dobro skladno z Zakonom o graditvi objektov. Status javnega dobra se lahko podeli oziroma odvzame le z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda pristojna občinska uprava, ki je omenjeni status podelila.

Oddelek za družbene dejavnosti

Rdeči križ Kamnik je v tem tednu posredoval polletno poročilo o izvedenih aktivnostih. V okviru socialne dejavnosti je bilo vključno z mesecem majem 618 družinam oziroma posameznikom (skupaj 1503 oseb) razdeljeno 4.849,51 kg pomoči v prehrani, kamor so všteti tudi paketi, ki jih priskrbi Rdeči križ Slovenije in intervencijske zaloge hrane, pridobljene s strani Agencije RS za kmetijstvo, turizem in razvoj podeželja. Razdeljeno je bilo tudi 891 kg pralnega praška. V tem obdobju so na Debelem rtiču brezplačno letovali štirje starostniki in 13 otrok. Za opravljanje svoje dejavnosti bo Rdeči križ Kamnik za prvo polletje prejel iz občinskega proračuna 8.000 evrov.

Zavod Oreli je bil ustanovljen v januarju 2010 z namenom pospeševanja in profesionalizacije razvoja prostovoljskih skupin in skupin za samopomoč, razvoja novih oblik pomoči starejšim in invalidom, novih oblik sobivanja ter izobraževanja za medgeneracijsko sožitje in pomoč. Nastal je na osnovi dolgoletnega strokovnega dela. V letu 2014 se zaključuje projekt »Razvoj inovativnosti med generacijami na podeželju z vključevanjem ranljivih skupin.«

V projekt, za katerega so uspeli pridobiti evropska sredstva, je bilo od novembra 2013 do junija 2014 vključenih 46 oseb: mladih, starih, invalidov in brezposelnih. Vsak od udeležencev tega brezplačnega izobraževanja je na začetku predstavil svojo poslovno idejo. Na delavnicah, ki so potekale v okviru izobraževanja, so nato izbrali štiri najboljše in jih v skupinah razvijali naprej. Medtem je vsak udeleženec še vedno lahko razvijal svojo idejo do poslovnega načrta pod mentorstvom predavateljev. V drugem delu so s svojimi tematskimi predavanji iz prakse posredovali svoje podjetniške izkušnje: g. Anton Horjak (direktor podjetja Horjak-Precised.o.o.), g. Stojan Hergouth (direktor družbe Jata Emona d.o.o.), mag. Tjaša Smola (finančnica podjetja Calcit d.o.o.), g. Ivan Hribar, (direktor podjetij Zarja Kovis d.o.o., Zarja Ekoenergija d.o.o. in Terme Snovik d.o.o.). V sklopu petih tematskih izobraževanj o podjetništvu so udeleženci pridobili ključna znanja iz vseh osnovnih segmentov poslovanja: analiza trga in konkurence, opredelitev stroškov in cene produktov in storitev, finančno načrtovanje in spremljanje. Na tiskovni konferenci, ki je bila v sredo, 11. junija v veliki sejni sobi na občini, so ob koncu projekta udeleženci izobraževanja na kratko predstavili  štiri najboljše ideje: od turizma za gibalno ovirane, skrbi za travniške sadovnjake (stare, avtohtone sorte), izdelave in prodaje naravnih izdelkov do ponovne uporabe.

Pripadniki ranljivih skupin z našega podeželja (mladi do 30. leta, starejši od 55 let, brezposelni in invalidi) so tako dobili priložnost brezplačnega izobraževanja za razvoj svoje lastne ideje do poslovnega načrta. To so lahko uresničili s pomočjo izkušenih predavateljev, mentorjev  in uspešnih podjetnikov iz domače okolice. Poleg teoretičnega znanja so udeleženci na delavnicah dobili tudi veliko praktičnih izkušenj in znanja o tem, kako se lotiti svojega posla, na delavnicah pa so stkali tudi nova prijateljstva. Poseben čar takih izobraževanj je v medgeneracijskem sodelovanju. Tiskovne konference se je udeležila tudi podžupanja mag. Julijana Bizjak Mlakar. Izvedbo projekta Zavoda Oreli so omogočili Razvojni center Srca Slovenije LAS in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Prav tako so projekt podprli Občina Kamnik, območni  zavodi za zaposlovanje in RotayClub Kamnik in zgoraj omenjena podjetja.

Letošnje leto je posvečeno spominu 100. Obletnice začetka prve svetovne vojne (1914-1918) in tako je tudi Medobčinski muzej Kamnik odprl 11. junija razstavo z naslovom »Obrazi vojnega vsakdana«. Z njo prikazuje običajni dan, vsakdan iz prve svetovne vojne, kot so ga doživljali ljudje v zaledju velikih front, tokrat v kamniški in domžalski okolici. Razstava je postavljena pred in v Rojstni hiši Rudolfa Maistra. Na zunanjih panojih so vidne fotografije beguncev, vojnih bolnišnic, vojakov, naborov, zvena cerkvenih zvonov, spomenikov. V notranjosti pa so razstavljeni originalni dokumenti, vezani na civilno življenje – kot so prošnje za vojaški dopust v času poljedelskih del, organizacija tečajev pletenja slamnatih čevljev, druge oblike zbiranja pomoči med civilnim prebivalstvom in šolsko mladino. Predstavljeni sta tudi dve zgodbi vojakov – Andreja Dobnikarja iz Komende, ki je čudežno preživel strel na fronti ob Piavi in Avgusta Čermelja, ki je s fotoaparatom ohranil marsikatero podobo vsakdanjega življenja vojakov v zaledju soške fronte in drugih vsebin, podob vojne. Pri zbiranju gradiva so sodelovali številni posamezniki, na ogled je film o Slovencih v prvi svetovni vojni, ki ga je posodil Muzej novejše zgodovine Slovenije in razstavo spremlja tudi katalog. Razstava bo odprta do 10. novembra 2014.

Člani Foto kluba Kamnik so v sklopu festivala »Fotonični trenutki 2014«, pod mentorstvom Petra Raucha pripravili razstavo z naslovom »Dva kraja« v Galeriji Doma kulture Kamnik. Projekt z naslovom Dva kraja je projekt o prostorih zanimanja – o krajih, kjer se znajdemo, o krajih kamor pobegnemo ali o krajih, kjer se znajdemo, ko pobegnemo. Nabor krajev in skrajnosti je nadvse pester: na eni strani socialni prostor porečja Bistrice, gozdovi v bližini, nočni sprehodi skozi Kamnik, na drugi strani klet in prostori na poti, neskladje,…. Razstava je na ogled do 30. junija 2014 v Domu kulture Kamnik.

V petek 13, junija, se je na Trgu svobode v Kamniku odvijal likovni performens »Dušan Sterle in Goran Završnik v rovu«, kjer so na ogled slike slikarja in oblikovalca Dušana Sterleta  in rov pod malim gradom.. Za realizacijo projekta je Občina Kamnik z javnimi delavci, ki so zadolženi za čiščenje javnih površin očistila in uredila prostor pred in v samem rovu, prav tako pa je organizatorju s podpisom pogodbe omogočila brezplačen najem javnih površin za omenjeno prireditev.

V četrtek, 12. junija,  je bila ob koncu šolskega leta v Zasebnem vrtcu Sonček, Enoti Trobentica na Fužinah uradna otvoritev in predstavitev dela in prostorov tega koncesijskega vrtca, ki od začetka koledarskega leta 2014 dela s polnim zamahom v okviru vseh 11 oddelkov, v katere je trenutno vključenih 152 otrok.

Gradbena dela na atletski stezi so zaključena, v prihodnjih dneh bo izvajalec pričel s polaganjem umetne mase. Na večnamenskem objektu so v preteklem tednu vgrajevali nova okna, v celoti so urejeni estrihi, zaključujejo pa se tudi dela na komunalnih vodih zunaj objekta.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo, kjer je v zadnjem času največ vlog za enostavne in nezahtevne objekte. Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur. l. RS, št.: 18/2013, 24/2013, 26/2013) določa, da je za nezahtevne objekte potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje za nezahtevne objekte, ki ga občani pridobijo na pristojni Upravni enoti. Enostavni objekti se lahko gradijo brez gradbenega dovoljenja, vendar je potrebno pred gradnjo pridobiti pogoje oz. soglasja, če so ti objekti v območjih varovanj (npr. na vodovarstvenem območju, v varovalnih pasovih komunalne in energetske infrastrukture, varovalnih pasovih javnih cest, v območju zavarovanega starega mestnega jedra Kamnika, v območju Natura 2000,….).

Upravna dovoljenja za te objekte izdaja Upravna enota Kamnik, pogoje in soglasja za posege v varovanih območjih in v območjih varovalnih pasov občani dobijo pri posameznih nosilcih urejanja prostora in upravljavci cest in komunalne ter energetske infrastrukture.

Pri tem moramo posebej opozoriti, da gradnja novih enostavnih in nezahtevnih objektov na kmetijskih in gozdnih zemljiščih ni dovoljena.

Zelo veliko je tudi vlog za potrdila o namenski rabi in predkupni pravici. Ugotavljamo, da pri prometu z nepremičninami velikokrat za iste parcele vloge podajajo različni vlagatelji. Pri tem na Oddelku ne moremo ugotavljati, da je bilo potrdilo za določene parcele že izdano. Tako se delo podvaja, časovno pa to pomeni daljše čakanje za izdajo potrdila. Občanom svetujemo, da v primeru starejših potrdil, ki so bila izdana pred več kot tremi meseci in jih v notarskih pisarnah ne sprejemajo, ta potrdila posredujejo na Oddelek za urejanje prostora, da bomo preverili njihovo veljavnost. Na ta način bodo občani najhitreje pridobili potrdila, ki jih potrebujejo pri urejanju pravnih poslov.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so bili obveščeni o kršitvi javnega reda in miru v gostinskem lokalu na območju Kamnika. Na kraju so ugotovili, da so se v lokalu sprli gostje. Kršiteljem bodo policisti izdali plačilni nalog, prav tako pa bodo ukrepali zoper lastnika lokala zaradi kršitve določil Zakona o omejevanju porabe alkohola.

Policisti so obravnavali tatvino denarnice v trgovskem centru Qlandia. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec izkoristil nepazljivost oškodovanke in iz odprte torbice odtujil denarnico z denarjem ter dokumenti. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino denarnice v trgovini Eurospin. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec izkoristil nepazljivost oškodovanke in s pulta odtujil denarnico z denarjem ter dokumenti. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino električnega orodja na Ljubljanski cesti v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec iz odklenjene lope odtujil električno udarno kladivo s priborom in svedri. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so od občana prevzeli najdeno žensko kolo, znamke Rog, vijolične barve. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o lastniku kolesa.

Policisti so obravnavali vlom v klet na območju Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec vlomil v dve kleti in odtujil električno orodje, potovalne kovčke, tiskalnik. S tem je lastnika oškodoval za okoli 500 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so od občana prevzeli najdeno kolo znamke Limited, tip Shimano 18 Speed, rumene barve z nameščeno ključavnico. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o lastniku kolesa.

Policisti so obravnavali tatvino mobilnega telefona na Ljubljanski cesti. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec izkoristil nepazljivost oškodovanca in mu odtujil mobilni telefon znamke Samsung galaxy S4. S tem dejanjem je oškodovan za približno 400 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino električnega orodja na Zapricah v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec preplezal ograjo in z dvorišča stanovanjske hiše odtujil baterijsko vrtalko znamke RJOBI, zelene barve in kotno žago, znamke ISKRA, rdeče barve. S tem dejanjem je oškodoval lastnika za okoli 450 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so v okolici Kamnika obravnavali prometno nesrečo. Z ogledom kraja nesreče in postopki na kraju je bilo ugotovljeno, da do prometne nesreče prišlo zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji. Naknadno je bilo preko evidenc ugotovljeno, da je voznik vozil vozilo brez vozniškega dovoljenja, prav tako pa je vozil pod vplivom alkohola, 0,96 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Policisti so bili obveščeni, da je 42-letnik iz okolice Kamnika pri žaganju vej padel z drevesa ter se pri tem poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan Klinični center Ljubljana, policisti bodo o dogodku napisali poročilo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so na Domžalski cesti v Kamniku obravnavali prometno nesrečo, v kateri je bil udeležen kolesar. Na kraju nesreče je bilo z ogledom in zbiranjem obvestil ugotovljeno, da voznik osebnega vozila izsilil prednost kolesarju, kateri je pravilno pripeljal po kolesarki stezi. Kolesar se je pri padcu poškodoval, zaradi česar je bil z reševalnim vozilom odpeljan na klinični center Ljubljana. Kjer so mu oskrbeli poškodbe. Zaradi kršitve so policisti vozniku izdali plačilni nalog.

Policisti so bili obveščeni, da je neznanec poizkušal vlomiti v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Lastniki stanovanjske hiše so se zaradi ropota prebudili ter prižgali luči, zaradi česar je neznanec s kraja odšel neznano kam. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so bili obveščeni o dveh požarih, in sicer ob 1.40 na Ljubljanski ter 23.40 na Ljubljanski, kjer sta gorela kontejnerja ter nato v noči na ponedeljek na Produ. Gasilci PGD Kamnik so pogasili požara, policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

 


<< Nazaj | Novice